Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 366515
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’adopten les mesures necessàries per facilitar l’exercici del dret a vot i la participació al procés electoral del dia 23 de juliol del 2023, del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. L'article 13.1 del Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals, estableix que les administracions públiques, respecte del seu personal, han d'adoptar les mesures necessàries perquè els electors que prestin serveis el dia de les eleccions puguin disposar de fins a quatre hores lliures, retribuïdes, del seu horari laboral per exercir el dret a vot. En cas que el treball es presti en jornada reduïda, s'ha de fer la reducció proporcional corresponent del permís.

2. En el BOE número 128, de 30 de maig de 2023, s'ha publicat el Reial decret 400/2023, de 29 de maig, de dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat i de convocatòria d'eleccions, el qual preveu que les eleccions tenguin lloc el diumenge dia 23 de juliol de 2023.

3. Per tant, és necessari preveure les diverses situacions que poden presentar-se en l'exercici del dret a vot del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no gaudeixi en la data esmentada de jornada completa de descans, que hagi d'exercir el seu vot per correu, o que sigui nomenat president o vocal de les meses electorals, o que acrediti la condició d'interventor o d'apoderat.

4. Així mateix, l'apartat 5 de l'article 13 del Reial decret 605/1999 preveu que els funcionaris públics i la resta de personal al servei de l'Administració de l'Estat i els seus organismes autònoms que es presenten com a candidats als diversos processos electorals poden ser dispensats, amb la petició prèvia dels interessats, de la prestació del servei en les seves unitats, a l'empara del permís per complir els deures inexcusables de caràcter públic o personal, pel temps indispensable, d'acord amb el que estableix l'article 48.j) del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, durant la campanya electoral. En analogia, convé preveure l'aplicació d'aquest supòsit per al personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. L'article 6 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, disposa en el punt 1 que correspon al conseller o consellera competent en matèria de funció pública el desenvolupament general, la coordinació, el control i l'execució de la política que estableixi el Consell de Govern en matèria de personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Així mateix, el punt 4 de l'article esmentat estableix que corresponen a aquest òrgan les competències que en matèria de funció pública i de personal no estiguin atribuïdes expressament a altres òrgans.

Per tot això, dict la següent

Resolució

a) En relació a facilitar l'exercici del dret a vot

1. Disposar que el personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma que el dia 23 de juliol de 2023, dia de les eleccions, no gaudeixi del descans setmanal té dret a un permís retribuït de fins a quatre hores lliures per exercir el dret a vot, d'acord amb el que es disposa a continuació:

a) Permís retribuït de dues hores per al personal l'horari laboral del qual coincideixi en dues o més hores i menys de quatre amb l'horari d'obertura de les meses electorals.

b) Permís retribuït de tres hores per al personal l'horari laboral del qual coincideixi en quatre o més hores i menys de sis amb l'horari d'obertura de les meses electorals.

c) Permís retribuït de quatre hores per al personal l'horari laboral del qual coincideixi en sis o més hores amb l'horari d'obertura de les meses electorals.

No tenen dret a permís retribuït els electors, personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que prestin serveis el proper 23 de juliol de 2023, quan l'horari laboral no coincideixi amb l'horari d'obertura de les meses electorals o hi coincideixi per un període inferior a dues hores.

Quan la feina es faci en jornada reduïda, s'ha de fer la reducció proporcional corresponent del permís.

2. Establir que el personal al servei d'aquesta Administració que tengui previst,el dia de la votació, no ser a la localitat on li correspon exercir el dret a vot, o que per qualsevol motiu no pugui exercir el dret al sufragi el dia de la votació, disposa de fins a quatre hores lliures de l'horari laboral per formular personalment la sol·licitud del certificat acreditatiu de la inscripció en el cens, d'acord amb el que preveu l'article 72 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, com també per trametre el vot per correu, amb la justificació posterior corresponent en ambdós casos.

3. Establir que la distribució del període del permís de què el personal disposi per anar a votar correspon a la persona titular de la conselleria o ens públic en què l'elector presti serveis, d'acord amb l'organització del treball. En el cas dels organismes autònoms i d'altres ens, aquesta distribució correspon a l'òrgan que té atribuïda la competència en matèria de personal.

b) En relació a les persones designades com a membres de les meses electorals, apoderats i interventors

1. Disposar que el personal al servei d'aquesta Administració que el dia de les eleccions actuïn com a titular president o presidenta o vocal de meses electorals, i els suplents, únicament quan adquireixen la condició de titulars, i el que acrediti la condició d'interventor o interventora té dret, durant el dia de la votació, amb independència del temps de durada de la jornada electoral, a un permís retribuït de jornada completa, de conformitat amb l'article 13.3 del Reial decret 605/1999, si aquest dia no gaudeix del descans setmanal, i a una reducció de la jornada laboral de cinc hores l'endemà de la jornada electoral.

2. Disposar que el personal al servei d'aquesta Administració que acrediti la condició d'apoderat o apoderada té dret a un permís retribuït de jornada completa durant el dia de la votació, si aquest dia no gaudeix de descans setmanal, de conformitat amb el que disposa l'article 13.4 del Reial decret 605/1999.

L'Administració, a petició de la persona interessada, ha de canviar el torn, a l'efecte de poder descansar el vespre anterior al dia de la votació, al personal nomenat president o presidenta o vocal de les meses electorals, com també el que acrediti la condició d'interventor o interventora o apoderat o apoderada en cas que hagin de fer feina el torn de nit del dia immediatament anterior a la jornada electoral.

c) En relació a facilitar la participació en les campanyes electorals

Disposar que el personal al servei d'aquesta Administració que consta en les candidatures proclamades com a candidat o candidata, inclosos els suplents, al Congrés dels diputats i al Senat té dret, si ho sol·licita prèviament, al gaudi d'un permís per complir amb un deure inexcusable de caràcter públic i personal i facilitar la participació en assumptes públics.

La concessió del permís comporta la dispensa de la prestació de la feina en la unitat administrativa corresponent durant el temps de durada de la campanya electoral, la qual comença a les zero hores del divendres 7 de juliol i acaba a les les vint-i-quatre hores del divendres 21 de juliol de 2023, i el dret a rebre les retribucions que es percebien en el lloc de treball ocupat.

El personal interessat ha de sol·licitar per escrit la concessió del permís, l'autorització del qual correspon a la persona titular de la conselleria en què presti serveis. En el cas dels organismes autònoms i d'altres ens, l'autorització correspon a l'òrgan que té atribuïda la competència en matèria de personal.

d) Documentació justificativa

Determinar que el personal inclòs en les situacions esmentades en els apartats anteriors ha de presentar la documentació que acrediti aquestes situacions per justificar el gaudi d'aquests permisos.

e) Publicitat de la Resolució

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (1 de juny de 2023)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en funcions Mercedes Garrido Rodríguez