Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Nomenament funcionari policia local en pràctiques

    Número de registre 1887 - Pàgina 11942

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Nomenaments funcionari en pràctiques per ocupar lloc de treball policia local dels aspirants que han superat les proves selectives del proces unificat de policies locals de Mallorca 2022

    Número de registre 1888 - Pàgina 11943

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Nomenament d’auxiliar administratiu funcionari de carrera de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar al centre cultural Espai 36 i constitució de borsa de treball

    Número de registre 1947 - Pàgina 11944

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Nomenament com a funcionaris en pràctiques de les persones aspirants que han superat les proves de la fase d’oposició del procés selectiu per cobrir 8 places de Policia Local de l’Ajuntament de Santa Margalida (BOIB núm. 60 de 7 de maig de 2022)

    Número de registre 1958 - Pàgines 11945-11946

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés pel torn lliure i pel torn de promoció interna, al cos facultatiu superior, escala d'arquitectura, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs vacants que s’ofereixen a l’efecte de l’adjudicació

    Número de registre 1913 - Pàgines 11947-11952

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés pel torn lliure i pel torn de promoció interna, al cos facultatiu superior, escala d'enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs vacants que s’ofereixen a l’efecte de l’adjudicació

    Número de registre 1915 - Pàgines 11953-11958

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat farmàcia, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs vacants que s’ofereixen a l’efecte de l’adjudicació

    Número de registre 1916 - Pàgines 11959-11964

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala científica, especialitat geologia, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs vacants que s’ofereixen a l’efecte de l’adjudicació

    Número de registre 1917 - Pàgines 11965-11970

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs vacants que s’ofereixen a l’efecte de l’adjudicació

    Número de registre 1918 - Pàgines 11971-11976

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs vacants que s’ofereixen a l’efecte de l’adjudicació

    Número de registre 1919 - Pàgines 11977-11982

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat psicologia, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs vacants que s’ofereixen a l’efecte de l’adjudicació

    Número de registre 1920 - Pàgines 11983-11988

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs vacants que s’ofereixen a l’efecte de l’adjudicació

    Número de registre 1921 - Pàgines 11989-11994

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerenta de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per actualitzar la borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional de personal de neteja de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per dur a terme treballs ocasionals o urgents, o bé per cobrir llocs de treball per interinitat, al sector de l’illa d’Eivissa

    Número de registre 1923 - Pàgines 11995-11998

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerenta de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per actualitzar la borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional de personal de neteja de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per dur a terme treballs ocasionals o urgents, o bé per cobrir llocs de treball per interinitat, al sector de Manacor

    Número de registre 1925 - Pàgines 11999-12002

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual la qual s’aprova la relació de persones aspirants restants que han superat el procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis d’Alcúdia, Algaida, Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Ciutadella, Consell, Deià, es Mercadal, Estellencs, Formentera, Inca, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Muro, Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí i Son Servera

    Número de registre 1942 - Pàgines 12003-12005

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 27 de febrer de 2023 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs específic de mèrits, dels llocs de treball de cap d’equip d’Admissió dels equips d’atenció primària (EAP) de Felanitx, Muntanya, Nuredduna, Santa Maria del Camí, So Na Monda, Son Cladera i Son Rutlan de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 1933 - Pàgines 12006-12014

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 27 de febrer de 2023 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs específic de mèrits, del lloc de treball de cap de secció de Selecció i Provisió i de Gestió de Recursos Humans de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 1937 - Pàgines 12015-12023

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 27 de febrer de 2023 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs específic de mèrits, del lloc de treball de cap de grup de Selecció i Provisió de personal sanitari A2, B, C1 i C2 de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 1938 - Pàgines 12024-12032

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 27 de febrer de 2023 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs específic de mèrits, del lloc de treball de cap de grup de Selecció i Provisió de personal sanitari A1 de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 1939 - Pàgines 12033-12041

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 27 de febrer de 2023 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de cap de grup de Secretaria de la Direcció Gerència i de la Direcció de Gestió i Serveis Generals de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 1940 - Pàgines 12042-12049

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 27 de febrer de 2023 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs específic de mèrits, del lloc de treball de cap de grup d’Atenció a l’usuari i de Gestió d’informació i documentació clínica de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 1941 - Pàgines 12050-12058

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es designen assessors tècnics per a diferents tribunals de selecció del concurs extraordinari i/o concurs oposició per accedir a places vacants de personal estatutari fix de determinades categories professionals derivades de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per a l’any 2022 en el Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 1969 - Pàgines 12059-12060

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller d’Hisenda i Funció Pública que aprova la constitució de la borsa del procediment extraordinari de selecció de funcionaris interins de naturalesa simplificada per cobrir places vacants de la categoria de metge/essa especialista en medicina de l’educació física i de l’esport i llista de persones admeses i excloses

    Número de registre 1914 - Pàgines 12061-12063

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller d’Hisenda i Funció Pública que aprova la constitució de la borsa del procediment extraordinari de selecció de funcionaris interins de naturalesa simplificada per cobrir places vacants de la categoria de metge/essa i llista de persones admeses i excloses

    Número de registre 1912 - Pàgines 12064-12065

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució d’aprovació de la convocatòria en Comissió de serveis CS17/2023 d'administrador/a residència de la Residència Son Caulelles de l’Àrea d'Atenció Sociosanitària de l’IMAS

    Número de registre 1886 - Pàgines 12066-12073

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu de 6 de febrer de 2023, relatiu a la correcció d’errors a les bases de la convocatòria per al proveïment de personal funcionari de carrera i personal laboral fix de diversos llocs de treball del Consell Insular de Menorca (exp. 0610-2022-000004)

    Número de registre 1904 - Pàgines 12074-12075

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Aprovació de la constitució de la borsa de feina de personal funcionari interí o laboral de zelador o zeladora de l'Ajuntament de Deià

    Número de registre 1965 - Pàgines 12076-12077

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Convocatòria i bases per a la cobertura d'una plaça de personal funcionari de Tècnic mig de sistemes informàtics i posterior creació d'un borsí d'aquesta categoria, mitjançant procediment ordinari i sistema d’oposició

    Número de registre 1851 - Pàgines 12078-12088

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Nomenament del tribunal per cobrir, com a personal funcionari de carrera, places de Policia Local

    Número de registre 1957 - Pàgina 12089

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

   • Patronat Municipal d’Escoles d’Infants. Aprovació de la llista provisional d’aspirants admesos del procés de selecció pel sistema de concurs-oposició promoció interna per a la cobertura de tres llocs de feina de mestre/a de la plantilla laboral d’aquest Patronat corresponent les ofertes d’ocupació pública dels anys 2021 i 2022 (BOIB núm. 178, de 28 de desembre de 2021 i BOIB núm. 67, de 24 de maig)

    Número de registre 1949 - Pàgina 12090

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

   • Patronat Municipal d’Escoles d’Infants. Aprovació de la llista provisional d’aspirants admesos mitjançant el sistema de concurs de mèrits per constituir una borsa de treball temporal de mestre/a amb menció en pedagogia terapèutica per a cobrir substitucions del personal titular de les places que conformen la plantilla laboral d’aquest Patronat o qualsevol altre supòsit de nomenament com a personal laboral temporal

    Número de registre 1950 - Pàgina 12091

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Bases específiques per cobrir una plaça de bibliotecari-arxiver, personal laboral fix

    Número de registre 1905 - Pàgines 12092-12104

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d'Alcaldia núm. 0164 en data 25 de gener de 2023, de l'Ajuntament de Santa Margalida per la qual se deixa sense efectes el decret de batlia núm. 13, de data 5 de gener de 2023, pel qual es varen aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per cobrir dues places d’ajudant de cuina, personal laboral fix, pel sistema de concurs, la qual consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per l’estabilització de personal temporal; i la constitució d’una borsa de treball. I s’aproven les noves bases que regiran la convocatòria del procés selectiu esmentat i la constitució d’una borsa de treball

    Número de registre 1959 - Pàgines 12105-12112

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d'Alcaldia núm. 0141 en data 25 de gener de 2023, de l'Ajuntament de Santa Margalida per la qual se deixa sense efectes el decret de batlia núm. 12, de data 5 de gener de 2023, pel qual es varen aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per cobrir sis places de treballador/a familiar, personal laboral fix, pel sistema de concurs, la qual consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022, per l’estabilització de personal temporal; i la constitució d’una borsa de treball. I s’aproven les noves bases que regiran la convocatòria del procés selectiu esmentat i la constitució d’una borsa de treball

    Número de registre 1960 - Pàgines 12113-12121