Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 166547
Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 27 de febrer de 2023 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs específic de mèrits, dels llocs de treball de cap d’equip d’Admissió dels equips d’atenció primària (EAP) de Felanitx, Muntanya, Nuredduna, Santa Maria del Camí, So Na Monda, Son Cladera i Son Rutlan de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Es troben vacants i dotats pressupostàriament 7 llocs de treball de cap d'equip de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.

2. Es considera necessari proveir el llocs de treball esmentats en l'àrea d'activitat d'Admissió dels EAP de Felanitx, Muntanya, Nuredduna, Santa Maria del Camí, So Na Monda, Son Cladera i Son Rutlan.

Fonaments de dret

1. Acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2022 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022 pel qual es regula el sistema de provisió de llocs de feina del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears.

2. Disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.

3. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d'1 d'agost de 2022 de modificació de la plantilla orgànica de personal estatutari de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.

 

Per tot això, dicto la següent

Resolució

1. Acordar la convocatòria pública per a la provisió, pel sistema de concurs específic de mèrits, dels llocs de treball de cap d'equip d'Admissió dels EAP de Felanitx, Muntanya, Nuredduna, Santa Maria del Camí, So Na Monda, Son Cladera i Son Rutlan de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.

2. Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatòria, que figuren com a annex 1.

3. Designar els membres de la Comissió de Valoració, que figuren com a annex 2.

4. Aprovar el barem de mèrits aplicable a aquesta convocatòria, que figura com a annex 3.

5. Publicar un model de sol·licitud per a accedir als llocs de feina oferts en aquesta convocatòria, accessible en el web www.ibsalut.es.

6. Publicar aquesta resolució en el portal corporatiu del Servei de Salut de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el director general del Servei de Salut de les Illes Balears dins el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

(Signat electrònicament: 27 de febrer de 2023) El director gerent d'Atenció Primària de Mallorca Miquel Caldentey Tous

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

1. Llocs convocats

Cap d'equip d'Admissió dels EAP de Felanitx, Muntanya, Nuredduna, Santa Maria del Camí, So Na Monda, Son Cladera i Son Rutlan de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, que tenen assignat un complement de destinació de nivell 17.

2. Naturalesa jurídica

El llocs de treball convocats són de naturalesa estatutària i es regeixen per la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, per la normativa estatal o autonòmica de desplegament i per la normativa general aplicable al personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

3. Dependència funcional

El llocs de treball convocats depenen del/de la director/a de les zones bàsiques de salut de Felanitx, Muntanya, Nuredduna, Santa Maria del Camí, So Na Monda, Son Cladera i Son Rutlan, segons correspongui, i s'adscriuen a les unitats d'Admissió de la respectiva zona bàsica de salut.

4. Funcions i àmbit d'actuació

La persones que resultin nomenades per ocupar els llocs convocats han de realitzar les funcions pròpies d'un cap d'equip d'Admissió,entre les quals s'hi troben específicament, entre d'altres, les següents:

a) Dirigir, organitzar, controlar i planificar el treball de la unitat d'Admissió.

b) Dirigir i coordinar les activitats del personal administratiu i zelador de la zona bàsica de salut, així com organitzar i distribuir les tasques de la unitat d'Admissió, responsabilitzant-se de la gestió, compliment, difusió i posada en marxa de protocols, processos i instructius enviats des de la Direcció d'Atenció Primària de Mallorca. 

c) Gestionar el personal adscrit a la unitat d'Admissió.

d) Gestionar les absències, substitucions i torns del personal administratiu i zelador de la zona bàsica de salut.

e) Dirigir, gestionar i tramitar la facturació i els cobraments de la zona bàsica de salut.

f) Usar, conèixer i manejar, seguint les directrius i les instruccions de la Direcció d'Atenció Primària de Mallorca, els programes informàtics e-siap, civitas, fiss-web i, segons escaigui, millenium, hcin o hcis, i qualsevol altre programa informàtic que s'assigni a les Admissions dels EAP del sector sanitari corresponent o de l'àrea de salut de Mallorca, tot assegurant-se del bon ús i coneixement d'aquests sistemes i de les gestions que se'n derivin per part del personal de la unitat d'Admissió.

g) Gestionar les reclamacions, incidències, queixes i suggeriments de la zona bàsica de salut.

h) Reportar amb la Direcció de Gestió i Serveis Generals d'Atenció Primària de Mallorca en temes de seguretat, subministraments, neteja, personal i informàtica.

i) Donar suport a les tasques administratives dels/de les directors/es de la zona bàsica de salut i dels/de les responsables d'infermeria d'EAP.

j) Col·laborar en el seu àmbit en el desenvolupament del contracte de gestió de l'EAP.

k) Responsabilitzar-se de la gestió dels circuits documentals de la història clínica dels/de les usuaris/usuàries i pacients i del funcionament dels arxius d'històries clíniques de la zona bàsica de salut.

l) Participar en els grups de treball o millora que es determinin.

m) Fomentar, proposar i participar en la formació del personal administratiu i zelador de la zona bàsica de salut.

n) Qualsevol altre que li encomani el director gerent i/o el director de Gestió i Serveis Generals (o, en el seu cas, subdirectors de l'àrea de gestió) d'Atenció Primària de Mallorca i/o el/la director/a de la zona bàsica de salut.  

​​​​​​​5. Objectius

1. Els llocs convocats tenen assignats, amb caràcter general, els objectius de l'equip d'atenció primària d'adscripció i més específicament els que afecten a l'Admissió de la zona bàsica de salut, el compliment dels quals serà objecte de l'avaluació de l'acompliment prevista en l'art. 14 de l'Acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2022 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022.

2. La concreció dels objectius a assolir seran consensuats per les persones que resultin nomenades i els seus superiors jeràrquics.

6. Requisits de participació

1. Per a poder participar en aquesta convocatòria serà necessari reunir els requisits següents:

a) Requisits generals:

1) Tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol estat de la Unió Europea o la d'algun estat al qual sigui aplicable la circulació lliure de treballadors en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya. També hi poden participar (qualsevol que en sigui la nacionalitat) els cònjuges d'espanyols i de ciutadans d'altres estats de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, a més dels seus descendents que tenguin menys de vint-i-un anys o que tenguin la condició de dependents i superin aquesta edat.

2) Tenir qualsevol de les titulacions següents o en condicions d'obtenir-la dins del termini de presentació de sol·licituds:

- Títol de batxiller superior, formació professional de segon grau o equivalent (per a personal pertanyent a categories de gestió i serveis o a Cossos Generals o Escales d'aquests del subgrup C1).

- Títol de graduat/graduada en ESO (LOE), graduat/graduada en educació secundària (LOGSE), graduat/graduada escolar (Llei 14/1970), batxiller elemental (Pla 1957) o tècnic/a auxiliar (per a personal pertanyent a categories de gestió i serveis o a Cossos Generals o Escales d'aquests del subgrup C2).

3) Tenir la capacitat funcional necessària per a l'acompliment de les funcions que es derivin del nomenament corresponent.

4) Tenir complerts setze anys i no sobrepassar l'edat de jubilació forçosa.

5) No haver estat separat/separada del servei, per mitjà d'un expedient disciplinari, de qualsevol servei de salut o administració pública en els 6 anys anteriors a la convocatòria, ni trobar-se inhabilitat/inhabilitada amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, en el seu cas, per a la corresponent professió.

No haver estat separat/separada mitjançant expedient disciplinari dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat/separada o inhabilitat/inhabilitada.

6) En el cas dels/de les nacionals d'altres estats esmentats a la lletra a), no estar inhabilitat/inhabilitada, per sanció o pena, per a l'exercici professional o per a l'accés a funcions o serveis públics en un Estat membre, ni haver estat separat/separada, per sanció disciplinària, d'alguna de les seves administracions o serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.

No estar inhabilitat/inhabilitada o en situació equivalent ni estar sotmès/sotmesa a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.

 

b) Requisits específics:

 

1) Tenir la condició de personal estatutari fix de gestió i serveis o de funcionari de carrera de Cossos Generals o d'Escales d'aquests dels subgrups C1 o C2.

 2) Estar, en la data de publicació de la convocatòria, en situació de servei actiu o en situació de reserva de plaça / lloc i prestar servei en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut (cas del personal estatutari fix de gestió i serveis) o en qualsevol administració pública (cas del funcionari carrera).

3) Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell B2 (nivell avançat).

4) Pertànyer a la plantilla de l'EAP amb actuació a la ZBS de Felanitx, Muntanya, Nuredduna, Santa Maria del Camí, So Na Monda, Son Cladera i Son Rutlan, segons correspongui.

5) Haver prestat serveis un període mínim d'1 any a l'àrea d'activitat d'Admissió en centres i institucions del Servei de Salut de les Illes Balears de l'Àrea de Salut de Mallorca.

2. Els requisits exigits per a participar en aquesta convocatòria s'han de complir en el terme final del termini per a presentar sol·licituds i s'han de mantenir al llarg de tot el procés selectiu fins a la presa de possessió del lloc de treball adjudicat. En cas contrari, es perdran tots els drets derivats de la convocatòria.

7. Sol·licitud de participació

1. Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de vint (20) dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, la següent documentació:

a) Sol.licitud de participació dirigida al director gerent d'Atenció Primària de Mallorca, que pot ser segons el model de sol·licitud per a accedir als llocs de feina oferts en aquesta convocatòria accessible en el web www.ibsalut.es.

b) Documentació original o compulsada que acrediti el compliment dels requisits i els mèrits al.legats.

Per a acreditar el compliment dels requisits generals a què es refereixen els números 3), 5) i 6), es podrà presentar declaració jurada o promesa de què es compleix.

2. La documentació referida en el punt anterior es pot presentar en el Registre de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, ubicat al carrer Escola Graduada, número 3, de Palma (07002) o en qualsevol dels llocs referits en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

8. Forma de provisió

1. La provisió dels llocs convocats es du a terme pel sistema de concurs específic de mèrits.

2. El barem de mèrits que s'ha d'aplicar per resoldre el concurs és el que figura com a annex 3, pel qual es pot obtenir una puntuació màxima de 100 punts segons el següent desglossament:

a) Mèrits generals de consideració necessària (puntuació màxima: 45 punts):

1) Antiguitat (puntuació màxima: 18 punts)

2) Nivell de coneixements de català (puntuació màxima: 4,5 punts)

3) Grau de carrera professional (puntuació màxima: 13,5 punts)

4) Estudis acadèmics reglats i reconeguts en el sistema educatiu espanyol, formació postgraduada i cursos de formació i perfeccionament (puntuació màxima: 9 punts)

 

b) Mèrits específics relacionats amb el lloc de feina (puntuació màxima: 55 punts):

 

1) Currículum professional (puntuació màxima: 35 punts)

2) Entrevista personal (puntuació màxima: 20 punts)

3. Els mèrits s'acreditaran i valoraran amb referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per a participar en el procediment de provisió.

4. Els mèrits al·legats per les persones aspirants es poden acreditar per mitjà de la documentació següent:

a) Antiguitat, experiència professional i grau de carrera professional: certificat expedit per les administracions públiques corresponents.

b) Estudis acadèmics reglats i formació postgraduada: còpia autèntica del títol o del resguard acreditatiu (anvers i revers).

En cas de presentar títols d'estudis cursats a l'estranger, se n'ha d'acreditar l'homologació concedida pel ministeri competent en matèria d'educació.

c) Coneixement de català: certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), o bé expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística o reconeguts com a equivalents d'acord amb la normativa autonòmica vigent.

d) Cursos de formació: certificats d'aprofitament.

5. En els processos de valoració es pot recaptar formalment a les persones aspirants els aclariments o, si escau, la documentació addicional que s'estimi necessària per a comprovar els mèrits al·legats.

9. Termini màxim de resolució de la convocatòria

El termini màxim de resolució de la convocatòria és de 6 mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

10. Comissió de Valoració

1.  La Comissió de Valoració està formada per 3 persones, una de les quals exerceix de president/a, una altra de secretari/secretària i l'altra de vocal.

2. Els membres de la Comissió de Valoració que es designen són els que figuren com a annex 2.

3. Les funcions principals de la Comissió de Valoració són, entre d'altres, les següents:

1) Verificar que les persones aspirants compleixen els requisits exigits en la convocatòria i que han presentat la sol·licitud dins del termini conferit.

2) Proposar la llista de persones admeses i excloses en el procediment i estudiar, en el seu cas, les reclamacions o esmenes presentades contra aquesta llista.

3) Valorar els mèrits al·legats per les persones aspirants.

4) Proposar la llista de puntuacions obtingudes per les persones aspirants derivada de la valoració de mèrits i estudiar, en el seu cas, les reclamacions o esmenes presentades contra aquesta llista.

5) Elevar a l'òrgan convocant una proposta motivada de nomenament en favor de les persones que hagin obtingut la major puntuació, o una proposta d'adjudicació directa del lloc de treball en cas que únicament concorregués una persona aspirant que reunís les condicions i requisits establerts en la convocatòria o una proposta de què la convocatòria es declari deserta quan no concorrin persones candidates que reuneixin els requisits exigits en la convocatòria.

11. Desenvolupament del procediment

1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà en el portal corporatiu del Servei de Salut la llista provisional de persones admeses i excloses en el procediment, amb expressió de la causa d'exclusió per a cada persona.

2. Les persones excloses disposen d'un termini de tres dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista provisional en el portal corporatiu per a presentar reclamacions —que no tindran caràcter de recurs— o per a esmenar, si escau, el defecte que hagi motivat l'exclusió. La reclamació presentada s'ha d'entendre rebutjada si la persona aspirant no figura com a admès/admesa en les llistes definitives. Les persones aspirants que no esmenin dins del termini i de la manera que pertoca els defectes en el termini establert seran excloses del procés. D'altra banda, les persones aspirants que detectin errors en la consignació de les seves dades personals poden manifestar-ho en aquest mateix termini. Els errors de fet es poden esmenar en qualsevol moment, d'ofici o a petició de la persona interessada.

3. Finalitzat el termini indicat en el punt anterior, es publicarà en el portal corporatiu del Servei de Salut la llista definitiva de persones admeses i excloses en el procediment, amb expressió de la causa d'exclusió per a cada persona.

En aquest mateix acte, es publicarà la resolució provisional del concurs amb la llista provisional de puntuacions obtingudes per les persones aspirants admeses en el procediment derivada de la valoració de mèrits.

Atenent els principis d'eficiència i celeritat, en cas que únicament concorregués una persona aspirant (en relació amb un lloc concret), sempre que reunís les condicions i requisits establerts en la convocatòria, podrà eximir-se de la valoració de mèrits i adjudicar-se de manera directa el/s lloc/s de feina convocat/s.

4. Contra aquesta resolució, les persones interessades poden presentar al·legacions en el termini de set dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació. Aquestes al·legacions seran resoltes en la resolució definitiva del concurs.

5. La resolució definitiva del concurs, que s'ha de publicar en el portal corporatiu del Servei de Salut i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, nomenarà les persones aspirants designades per ocupar els llocs convocats o, si escau, el/s declararà desert/s.

12. Nomenament i presa de possessió

1. Les persones designades obtindran un nomenament per ocupar el lloc de cap d'equip d'Admissió dels EAP de Felanitx, Muntanya, Nuredduna, Santa Maria del Camí, So Na Monda, Son Cladera i Son Rutlan, segons correspongui, de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca i la seva situació serà la següent:

a) Si resulta nomenat per al càrrec un estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears que té la plaça estatutària fixa en el mateix centre, segueix ocupant la plaça com a personal estatutari fix de la seva categoria en el propi centre.

b) Si resulta nomenat per al càrrec un estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears que té la plaça estatutària fixa en un altre centre, passa a ocupar directament el càrrec en el centre de destinació i queda en la situació de reserva respecte a la seva plaça estatutària fixa.

c) Si resulta nomenat per al càrrec un estatutari fix d'un altre Servei de Salut, passa a ocupar directament el càrrec en el centre de destinació i queda en la situació administrativa que li correspongui segons la legislació que li resulti aplicable.

d) Si resulta nomenat per al càrrec un funcionari de carrera que té la plaça fixa en una altra administració pública, passa a ocupar directament el càrrec en el centre de destinació i queda en la situació administrativa que li correspongui segons la legislació que li resulti aplicable.

2. Les persones nomenades per als llocs convocats conservaran la titularitat de la corresponent plaça bàsica de la seva categoria. L'accés a una altra plaça bàsica de la mateixa categoria professional de referència, així com l'accés a una altra categoria que permeti accedir al lloc no afectarà al lloc de feina obtingut.

3. Les persones designades han de prendre possessió dels llocs adjudicats dins del termini màxim d'un mes a partir de l'endemà de la publicació de la resolució definitiva del concurs en el BOIB. En aquells casos en què la persona adjudicatària ho sol·liciti i sempre que es justifiqui degudament, l'òrgan convocant pot concedir una pròrroga del termini esmentat.

Si, per qualsevol motiu, la persona designada no pren possessió del lloc adjudicat, l'òrgan competent per resoldre podrà, si escau, designar la persona candidata que, després de la valoració de mèrits, la seguís per ordre de puntuació.

4. Les persones nomenades no podran participar en els concursos de provisió de llocs durant un termini mínim de dos anys comptadors des del dia en què prenguin possessió dels llocs, excepte en els supòsits de remoció o supressió del lloc de feina, de redistribució d'efectius o altres supòsits de mobilitat forçosa.

5. Els efectes econòmics i administratius del nomenament només es produiran una vegada s'hagi efectuat la presa de possessió dels llocs adjudicats.

13. Cessament

1. Són causes de cessament dels llocs de cap d'equip d'Admissió dels EAP de Felanitx, Muntanya, Nuredduna, Santa Maria del Camí, So Na Monda, Son Cladera i Son Rutlan de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca les següents:

a) La renúncia de la persona interessada, acceptada per l'òrgan que va efectuar el nomenament.

b) La remoció derivada de la no superació de dues avaluacions consecutives d'acord amb el previst en l'Acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2022 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022 que evidenciï la falta de capacitat per a l'acompliment del lloc.

c) La supressió del lloc per circumstàncies organitzatives o assistencials sobrevingudes.

d) La sanció disciplinària ferma imposada d'acord amb la legislació bàsica aplicable per la comissió d'una infracció greu o molt greu o, si escau, la imposició d'una sanció de suspensió provisional de funcions per un termini superior a sis mesos.

e) L'accés a una situació diferent a la de servei actiu que no comporti reserva de plaça.

2. Els supòsits de renúncia o cessament en el lloc convocat previstos en el punt anterior, i des de la data en què aquests supòsits siguin efectius, suposen la reincorporació de la persona interessada a l'acompliment de les funcions corresponents a la plaça bàsica de la seva categoria o cos en el centre o institució de procedència.

3. Sense perjudici de l'establert en el punt anterior, les persones qui hagin estat nomenades per ocupar els llocs convocats i que, amb posterioritat, accedeixin a la situació de serveis especials no poden sofrir un menyscapte en la seva carrera administrativa.

A aquests efectes, en el moment en què reingressen al servei actiu, tindran dret a mantenir les condicions i retribucions corresponents al lloc de feina que estaven ocupant en el moment en què van passar a la situació de serveis especials.

14. Avaluació de l'acompliment

Les persones que resultin nomenades han de superar una avaluació que consistirà en l'avaluació de l'acompliment professional i del compliment dels objectius del lloc en el qual desenvolupin la seva activitat.

La continuïtat en els llocs de feina queda vinculada a superar l'avaluació de l'acompliment en els termes i condicions previstos en els punts 14 i 15 de l'Acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2022 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022 pel qual es regula el sistema de provisió de llocs de feina del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears.

 

ANNEX 2 Comissió de Valoració

 

Titular

Suplent

President/a

Francesc Planas Martorell

Carlos Raduán de Páramo

Secretari/secretària

Miquel Àngel Palou Bestard

Rosana Oliver Alcover

Vocal

María Luisa Mateu Bennàssar

Maria del Mar Sureda Barbosa

 

 

ANNEX 3 Barem de mèrits

A) Mèrits generals de consideració necessària (puntuació màxima: 45 punts):

1. Antiguitat (puntuació màxima: 18 punts)

1.1. Es computa el temps de serveis prestats en el Sistema Nacional de Salut o en altres administracions públiques espanyoles o de la Unió Europea que les persones aspirants tenguin reconeguts d'acord amb el barem següent:

a) Per cada mes complet de serveis prestats en categories estatutàries de gestió i serveis o en Cossos Generals o Escales d'aquests del subgrup C1: 0,20 punts.

b) Per cada mes complet de serveis prestats en categories estatutàries de gestió i serveis o en Cossos Generals o Escales d'aquests del subgrup C2: 0,18 punts.

1.2 Un mateix període de temps no pot ser valorat per més d'un dels subapartats del punt anterior. En aquest cas, només es valorarà el de major puntuació que s'acrediti.

1.3 Es valoren com a serveis prestats tots els períodes de temps en servei actiu o en reserva de plaça.

2) Nivell de coneixements de català (puntuació màxima: 4,5 punts)

2.1 Es valoren els certificats de coneixements de llengua catalana següents en els termes que segueixen:

a) Certificat de nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu): 2,5 punts.

b) Certificat de nivell C2 (nivell de domini): 3,5 punts.

c) Certificat de llenguatge administratiu: 1 punt.

2.2 Es valora només el certificat de més alt nivell de coneixement acreditat, excepte el certificat de llenguatge administratiu, que s'acumula a l'altre certificat de més alt nivell aportat.

3) Grau de carrera professional (puntuació màxima: 13,5 punts)

3.1 Es valora tenir reconegut algun dels nivells o graus de carrera professional següents a qualsevol categoria estatutària de gestió i serveis o a qualsevol Cos General o Escala d'aquest dels subgrups C1 o C2 en els termes que segueixen:

a) Nivell 1: 3,25 punts.

b) Nivell 2: 6,50 punts.

c) Nivell 3: 9,75 punts.

d) Nivell 4 (o, si s'escau, superior): 13,5 punts.

3.2 Es valora només el nivell o grau de carrera professional de més alt nivell acreditat.

4) Estudis acadèmics reglats i reconeguts en el sistema educatiu espanyol, formació postgraduada i cursos de formació i perfeccionament (puntuació màxima: 9 punts)

4.1 Es valoren les titulacions acadèmiques oficials i reconegudes pel Ministeri d'Educació, d'acord amb el barem següent:

a) Títol d'estudis oficials de doctor, reconegut com a nivell MECES 4: 9 punts

b) Títol d'estudis oficials de màster, llicenciatura, grau, enginyeria o arquitectura reconeguts com a nivell MECES 3: 6 punts.

c) Títol d'estudis oficials de diplomatura, grau, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica reconeguts com a nivell MECES 2: 4,5 punts.

d) Títol de tècnic superior de formació professional reconegut com a nivell MECES 1 o equivalent acadèmic: 3 punts.

e) Títol de batxillerat o de tècnic/a de formació professional o equivalent: 1,5 punts.

4.2 Els criteris per a valorar les titulacions acadèmiques oficials i reconegudes pel Ministeri d'Educació de l'apartat 4.1 anterior són els que segueixen:

​​​​​​​a) La titulació acadèmica ha de ser distinta de l'acreditada com a requisit d'accés a la categoria estatutària o al Cos o Escala des del qual es participa, i del mateix nivell o d'un nivell superior. A aquests efectes s'ha de valorar qualsevol titulació que sigui superior a la que s'exigeix com a requisit d'accés, ja sigui una titulació d'un nivell immediatament superior com una titulació superior en dos o tres nivells.

b) No es valoren com a mèrit els estudis que siguin requisit previ i necessari per a cursar els estudis que es valorin. A aquest efecte, es considera com a requisit previ i necessari la titulació conduent a una altra titulació o que quedi absorbida per una altra titulació valorada com a mèrit.

c) Les titulacions acadèmiques han d'estar relacionades amb les funcions del lloc convocat. A aquests efectes, es consideren relacionades amb les funcions del lloc convocat les titulacions de les branques de coneixement de ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, relacions laborals i recursos humans, ciències polítiques, sociologia, dret i especialitats jurídiques, informàtica i de sistemes, ciències del treball i relacions laborals. El títol de batxillerat s'entén relacionat amb les funcions de totes les categories o cossos generals que exigeixen un requisit de titulació de nivell igual o inferior.

d) Sols es valorarà la titulació de nivell més alt que s'acredita, la puntuació de la qual no s'ha d'acumular a la d'altres titulacions que es posseeixin.

4.3 Es valoren els cursos de formació, d'acord amb el barem següent:

a) Per cada 10 hores: 0,05 punts.

b) Per cada crèdit LRU (10 hores): 0,05 punts.

c) Per cada crèdit ECTS (25 hores): 0,1 punts.

4.4 Els criteris per a valorar els cursos de formació de l'apartat 4.5 anterior són els que segueixen:

a) Només es valoren els cursos de formació certificats amb aprofitament.

b) Els cursos de formació han de ser impartits o promoguts per alguna de les següents entitats:

  • Qualsevol administració pública de base territorial o per alguna entitat del sector públic institucional (d'acord amb la definició donada per l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre).
  • Qualsevol universitat i escola d'administració pública.
  • Els cursos impartits en el marc dels acords de formació contínua i per a l'ocupació de les administracions públiques i per les organitzacions sindicals, quan siguin promotores d'aquests acords.

c) Només es valoren els cursos de formació realitzats (inici i fi) dins dels 10 anys anteriors a la convocatòria.

d) Només es valoren els cursos de formació que estiguin relacionats directament amb les funcions pròpies del lloc convocat. En aquest sentit, es considera que hi estan els cursos de formació de les àrees següents: jurídica i administrativa, prevenció de riscs laborals, informàtica referida a aplicacions d'ofimàtica de nivell d'usuari, gestió del personal, atenció al públic, habilitats comunicatives, targeta sanitària individual (TSI), e-siap, civitas, fiss-web, millenium, hcin, hcis, i facturació i cobraments.

e) En el supòsit que figurin simultàniament crèdits i hores, la valoració es farà sempre pels crèdits certificats. En el supòsit que no figuri el tipus de crèdits, la valoració es farà sempre pels crèdits LRU. En el cas que no s'especifiquin hores ni crèdits, no es valorarà el curs de formació.

B) Mèrits específics relacionats amb el lloc de feina (puntuació màxima: 55 punts):

1) Currículum professional (puntuació màxima: 35 punts).

1.1 La valoració del currículum professional s'estructura en 3 apartats:

  • Primer apartat: Serveis prestats per sobre d'1 any en categories estatutàries de gestió i serveis o en Cossos Generals o Escales d'aquests dels subgrups C1 o C2 a l'àrea d'activitat d'Admissió en centres i institucions del Servei de Salut de les Illes Balears de l'Àrea de Salut de Mallorca (puntuació màxima: 15 punts).
  • Segon apartat: Serveis prestats ocupant llocs de prefectura de nivell de complement de destinació superior, igual o inferior al 17 (puntuació màxima: 10 punts)
  • Tercer apartat: Serveis prestats ocupant llocs de prefectura de nivell de complement de destinació superior, igual o inferior al 17 a l'àrea d'activitat d'Admissió en centres i institucions del Servei de Salut de les Illes Balears de l'Àrea de Salut de Mallorca (puntuació màxima: 10 punts) 

1.2 El primer apartat del currículum professional es valora d'acord amb el barem següent:

a) Per cada mes complet de serveis prestats per sobre d'1 any en categories estatutàries de gestió i serveis o en Cossos Generals o Escales d'aquests del subgrup C1 a l'àrea d'activitat d'Admissió en centres i institucions del Servei de Salut de les Illes Balears de l'Àrea de Salut de Mallorca: 0,20 punts.

b) Per cada mes complet de serveis prestats per sobre d'1 anys en categories estatutàries de gestió i serveis o en Cossos Generals o Escales d'aquests del subgrup C2 a l'àrea d'activitat d'Admissió en centres i institucions del Servei de Salut de les Illes Balears de l'Àrea de Salut de Mallorca: 0,18 punts.

1.3  Els criteris per a valorar aquest primer apartat del currículum professional són els que segueixen:

a)  Un mateix període de temps no pot ser valorat per més d'un dels subapartats del punt 1.2 anterior. En aquest cas, només es valorarà el de major puntuació que s'acrediti.

b) Es valoren com a serveis prestats tots els períodes de temps en servei actiu o en reserva de plaça.

c) Es considera que el primer dia de serveis prestats per sobre d'1 any a l'àrea d'activitat d'Admissió en centres i institucions del Servei de Salut de les Illes Balears de l'Àrea de Salut de Mallorca es complirà el 366è dia de serveis prestats en aquesta àrea que s'acrediti (en qualsevol dels subgrups de valoració), moment a partir del qual es computaran els serveis prestats en el subgrup que correspongui (és a dir, no cal acreditar 366 dies de serveis prestats en cada un dels subgrups, basta que s'acreditin en un d'ells).

d) L'experiència professional desenvolupada com a càrrec directiu en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut es valorarà de la mateixa manera que els serveis prestats en la mateixa categoria que aquella que el lloc al que s'opta sempre que es compleixin els requisits exigits per participar en el procediment de provisió durant el temps en què hagi ocupat el càrrec directiu.

1.4 El segon apartat del currículum professional es valora d'acord amb el barem següent:

a) Per cada mes complet de serveis prestats ocupant llocs de prefectura amb un nivell de complement de destinació superior al nivell 17: 0,20 punts.

b) Per cada mes complet de serveis prestats ocupant llocs de prefectura amb un nivell de complement de destinació igual al nivell 17: 0,15 punts.

c) Per cada mes complet de serveis prestats ocupant llocs de prefectura amb un nivell de complement de destinació inferior al nivell 17: 0,10 punts.

1.5  I el tercer apartat del currículum professional es valora d'acord amb el barem següent:

a) Per cada mes complet de serveis prestats ocupant llocs de prefectura amb un nivell de complement de destinació superior al nivell 17 a l'àrea d'activitat d'Admissió en centres i institucions del Servei de Salut de les Illes Balears de l'Àrea de Salut de Mallorca: 0,20 punts.

b) Per cada mes complet de serveis prestats ocupant llocs de prefectura amb un nivell de complement de destinació igual al nivell 17 a l'àrea d'activitat d'Admissió en centres i institucions del Servei de Salut de les Illes Balears de l'Àrea de Salut de Mallorca: 0,15 punt.

c) Per cada mes complet de serveis prestats ocupant llocs de prefectura amb un nivell de complement de destinació inferior al nivell 17 a l'àrea d'activitat d'Admissió en centres i institucions del Servei de Salut de les Illes Balears de l'Àrea de Salut de Mallorca: 0,10 punts.

2) Entrevista personal (puntuació màxima: 20 punts)

L'entrevista personal consta de dos apartats:

  • Primer apartat: Nivell competencial (puntuació màxima: 10 punts)
  • Segon apartat: Actitud (puntuació màxima: 10 punts)​​​​​​​