Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president del Parlament de les Illes Balears per la qual s’ordena la publicació del nomenament de dues membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

    Número de registre 9171 - Pàgina 43845

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 d’octubre de 2022 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants a les persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’anàlisis clíniques convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48, de 13 d’abril de 2019) modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol de 2020)

    Número de registre 9168 - Pàgines 43846-43847

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 26 d’octubre de 2022 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria d’infermera/infermer d’urgència d’atenció primària convocat per mitjà de la Resolució de 20 de maig de 2019 (BOIB núm. 69, de 23 de maig de 2019)

    Número de registre 9169 - Pàgines 43848-43852

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 25 d’octubre de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomenen catedràtics d’universitat

    Número de registre 9144 - Pàgina 43853

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica naval, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca

    Número de registre 9133 - Pàgines 43854-43855

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es convoquen dues edicions del curs de capacitació per accedir a la categoria de policia, i per constituir la borsa d’ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia, aprovada per Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 23 d’octubre de 2021

    Número de registre 9173 - Pàgines 43856-43860

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salud de les Illes Balears per la qual s’adjudica el lloc de treball de cap de secció de Planificació i Desenvolupament de Recursos Humans de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Llàtzer (BOIB núm. 54 de 23/04/2022)

    Número de registre 9124 - Pàgines 43861-43862

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es modifica el nombre de places bàsiques publicat en la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca un concurs de trasllats voluntari per proveir setanta-vuit places bàsiques vacants de personal estatutari fix de diverses categories dependents del Servei de Salut

    Número de registre 9142 - Pàgines 43863-43864

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de la Gerència d’Atenció a Urgències 061 del Servei de Salut de les Illes Balears de 26 d’octubre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció a Urgències 061

    Número de registre 9183 - Pàgines 43865-43872

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 14 d’octubre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, 2 places de la categoria de Infermer/a Obstètric-Ginecològic (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 9194 - Pàgines 43873-43883

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública per la qual s’aprova la convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups A1, A2 i grup B derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019

    Número de registre 9200 - Pàgines 43884-43909

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública per la qual s’aprova la convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups A1i A2 i grup B derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019

    Número de registre 9205 - Pàgines 43910-43939

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aproven la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l’oferta pública extraordinària per a l’any 2022

    Número de registre 9153 - Pàgines 43940-43966

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els temaris i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l’oferta pública extraordinària per a l’any 2022

    Número de registre 9154 - Pàgines 43967-43995

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual aproven la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal laboral de les categories adscrites als grups A i B de les places de l’oferta pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i dels centres de dia de Can Clar i Son Bru de l’IMAS per a l’any 2022

    Número de registre 9156 - Pàgines 43996-44017

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aproven la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal laboral de les categories adscrites als grups 1 i 2 de les places de l’oferta pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l’IMAS per a l’any 2022

    Número de registre 9158 - Pàgines 44018-44038

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els temaris i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal laboral a les categories adscrites al grup B de les places de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i els centres de dia Can Clar i Son Bru de l’IMAS per a l’any 2022

    Número de registre 9159 - Pàgines 44039-44063

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Borsa de treball de la categoria de treballador/a sociosanitari/a de l’Ajuntament d’Alcúdia

    Número de registre 9137 - Pàgina 44064

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Llista definitiva dels aspirants a les places de Policia Local inclosa en l'oferta pública d'ocupació de 2022 de l'AJuntament des Migjorn Gran

    Número de registre 9146 - Pàgines 44065-44066

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Bases per a la convocatòria d’una plaça d’auxiliar administratiu/va de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, funcionari de carrera

    Número de registre 9190 - Pàgines 44067-44073

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d'Alcaldia núm. 1638, de data 11 d'octubre de 2022, de l'Ajuntament de Santa Margalida, per la qual s'aproven les bases que regiran la convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça d'un/a tècnica d'inserció laboral, en el marc de la resolució del conseller de model econòmic, turisme i treball i president del servei docupació de les Illes Balears per la qual saprova pel procediment durgència, la convocatòria de subvencions “Soib projectes territorials per a col·lectius vulnerables per al període 2021-2023.

    Número de registre 9136 - Pàgines 44074-44082