Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 630038
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 26 d’octubre de 2022 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria d’infermera/infermer d’urgència d’atenció primària convocat per mitjà de la Resolució de 20 de maig de 2019 (BOIB núm. 69, de 23 de maig de 2019)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 20 de maig de 2019 (BOIB núm. 69, de 23 de maig de 2019), es va convocar el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d'infermera/infermer d'urgència d'atenció primària dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

2. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de setembre de 2022 (BOIB núm. 119, de 10 de setembre de 2022) es va aprovar la llista de persones candidates que havien superat el procés selectiu i es va obrir un termini de vint dies hàbils perquè presentassin la documentació tal com estableix la base 11.2 de la convocatòria.

3. Una vegada finalitzat aquest termini i revisada la documentació presentada, es procedeix a nomenar personal estatutari fix i s'adjudiquen les places a les persones candidates aprovades que han acreditat que compleixen els requisits exigits en la convocatòria.

Fonaments de dret

1. La Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. El Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

3. El Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places a les institucions sanitàries de la Seguretat Social, vigent amb rang reglamentari i sense caràcter bàsic en virtut de la disposició transitòria sisena de la Llei 55/2003.

4. El Decret 8/2018, de 23 de març, pel qual es regula la capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

5. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 20 de maig de 2019 (BOIB núm. 69, de 23 de maig de 2019), per la qual es convoca el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d'infermera/infermer d'urgència d'atenció primària.

6. L'article 72.1 de la Llei 39/2015, de 1r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, disposa que «d'acord amb el principi de simplificació administrativa, s'han d'acordar en un sol acte tots els tràmits que, per la seva naturalesa, admetin un impuls simultani i no sigui obligat el seu compliment successiu».

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Nomenar personal estatutari fix de la categoria d'infermera/infermer d'urgència d'atenció primària a les persones que figuren en l'annex 1 d'aquesta resolució.

2. Adjudicar els llocs de feina, d'acord amb el que s'indica en l'annex 2, a les persones candidates que han superat les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna —inclosa la reserva per a persones amb discapacitat—, en la categoria d'infermera/infermer d'urgència d'atenció primària del Servei de Salut de les Illes Balears, després d'haver presentat la documentació pertinent, d'acord amb la petició efectuada pels candidats i la puntuació obtinguda en el procés selectiu.

3. Determinar que la presa de possessió s'ha d'efectuar en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i recordar que perdran el dret a prendre possessió de la plaça les persones que no s'incorporin a la seva destinació en aquest termini, excepte en els casos d'impossibilitat acreditada i estimada per l'òrgan convocant.

4. Establir que, abans de prendre possessió de la plaça, cada adjudicatari ha de fer constar que no ocupa cap lloc de treball en el sector públic ni que du a terme cap activitat de les que comprèn l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Si du a terme alguna activitat privada —incloses les de caràcter professional—, té l'obligació de declarar-ho en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de la presa de possessió a fi que l'òrgan competent acordi la declaració de compatibilitat o d'incompatibilitat.

5. Recordar que, d'acord amb la base 12.4 de la convocatòria, el personal que hagi obtingut una destinació definitiva no podrà participar en els concursos de provisió de places durant un termini mínim d'un any comptador des del dia en què prengui possessió de la plaça bàsica.

6. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, de 1r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar.

 

(Signat electrònicament: 27 d'octubre de 2022)

El director general del Servei de Salut Manuel Palomino Chacón Per delegació de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat (BOIB núm. 31, de 04/03/2021)

 

 

ANNEX 1 Llista de nomenaments com a personal estatutari fix de la categoria d'infermera/infermer d'urgència d'atenció primària

Núm. doc. Id.

Llinatges, nom

****6393R

Amador Morales , Javier

****5551H

Amengual Colom , Jaime

****0770L

Antich Salas , Josefina Victoria

****5729Q

Aparicio Febrer , Juan Miguel

****1100S

Baquero Gracia , Raul

****9741K

Cabot Mesquida , Aina Maria

****9740S

Camino Gutierrez , David

****1444E

Cano Ramos , Luis Miguel

****3774P

Caparros Gomez , Silvia

****8579A

Carro Iglesias , Iria

****0631Y

Coves Sarto , Alejandro

****3344L

Crespi Marce , Maria del Mar

****8178D

Fernandez Gimenez , Samuel

****6812E

Font Lopez , Ester

****7502Y

Garau Arenas , Jose Manuel

****9409W

Garcia Cordoba , Andres

****7219C

Garcia Mendieta , Francisco

****3802B

Garcia Verdejo , Jose Antonio

****5545L

Gaspar Servera , Jaume

****1726J

Gonzalez Ramirez , Maria Belen

****7485Y

Gonzalez Triguero , Carmen

****5375M

Guerrero Miralles , Monica

****4593A

Hernandez Morales , Jenifer

****3619D

Jaume Gelabert , Jose

****8818H

Lombo Fariñas , Elena Pilar

****9846K

Lopez Corral , Ines

****8519C

Lopez Marquez , David

****9175M

Martinez Avellaneda , Maria de Lluc

****4680B

Martinez Catoira , Fatima

****2086V

Martinez Veny , Sergio

****8761L

Milan Oliver , Eva

****8320P

Mira Galmes , Andres

****2018A

Molina Anton , Maria del Pilar

****0687F

Moliner Marin , Maria Eulalia

****7365H

Moragues Vives , Teresa

****7207A

Nadal Servera , Mateu

****6731H

Perez Devesa , Magdalena Lorena

****5309N

Perlines Nuevo , Bernardo

****6291P

Plasencia Camarero , Maria Teresa

****2951S

Prieto Galvez , Juan Carlos

****5105A

Pujals Mas , Marta

****2478S

Rios Julia , Alberto

****4615B

Rodriguez Sanchez , Cristina

****9552S

Roig Ferrer , Ana Belen

****0660W

Salvador Bravo , Gracia

****8038R

Samper Esteve , Laia

****7443D

Sanchez Peña , Sofia

****9408M

Sanchez Robledillo , Victor Manuel

****2840M

Sanchez Santos , Rosa Maria

****0352N

Santiago Lopez , Lucia

****8580M

Serrano Fernandez , Beatriz

****2714N

Socias Mas , Barbara

****0199Z

Soler Caballero , Santiago

****0680G

Triay Coll , Judit

****5112C

Umbert Medina , Aida

****6841K

Valero Avecilla , Marc

****2099C

Vidal Camps , Montserrat

****2923K

Villalonga Novo , Margarita Maria

 

 

ANNEX 2 Llista d'adjudicació del torn promoció interna

Núm. doc. Id.

Llinatges, nom

Descripció

Illa

****0770L

Antich Salas , Josefina Victoria

Atenció Primària de Mallorca

Mallorca

****5729Q

Aparicio Febrer , Juan Miguel

Gerència 061 Baleares

Totes les illes

****1100S

Baquero Gracia , Raul

Atenció Primària de Mallorca

Mallorca

****9741K

Cabot Mesquida , Aina Maria

Gerència 061 Baleares

Totes les illes

****2086V

Martinez Veny , Sergio

Gerència 061 Baleares

Totes les illes

****7365H

Moragues Vives , Teresa

Atenció Primària de Mallorca

Mallorca

****2478S

Rios Julia , Alberto

Gerència 061 Baleares

Totes les illes

****0352N

Santiago Lopez , Lucia

Atenció Primària d'Eivissa-Formentera

Eivissa i Formentera

Llista d'adjudicació del torn lliure

Núm. doc. Id.

Llinatges, nom

Descripció

Illa

****6393R

Amador Morales , Javier

Gerència 061 Baleares

Totes les illes

****5551H

Amengual Colom , Jaime

Gerència 061 Baleares

Totes les illes

****9740S

Camino Gutierrez , David

Atenció Primària de Mallorca

Mallorca

****1444E

Cano Ramos , Luis Miguel

Atenció Primària de Mallorca

Mallorca

****3774P

Caparros Gomez , Silvia

Atenció Primària de Mallorca

Mallorca

****8579A

Carro Iglesias , Iria

Atenció Primària d'Eivissa-Formentera

Eivissa i Formentera

****0631Y

Coves Sarto , Alejandro

Atenció Primària d'Eivissa-Formentera

Eivissa i Formentera

****3344L

Crespi Marce , Maria del Mar

Atenció Primària de Mallorca

Mallorca

****8178D

Fernandez Gimenez , Samuel

Atenció Primària d'Eivissa-Formentera

Eivissa i Formentera

****6812E

Font Lopez , Ester

Atenció Primària d'Eivissa-Formentera

Eivissa i Formentera

****7502Y

Garau Arenas , Jose Manuel

Atenció Primària d'Eivissa-Formentera

Eivissa i Formentera

****9409W

Garcia Cordoba , Andres

Gerència 061 Baleares

Totes les illes

****7219C

Garcia Mendieta , Francisco

Atenció Primària d'Eivissa-Formentera

Eivissa i Formentera

****3802B

Garcia Verdejo , Jose Antonio

Atenció Primària d'Eivissa-Formentera

Eivissa i Formentera

****5545L

Gaspar Servera , Jaume

Atenció Primària de Mallorca

Mallorca

****1726J

Gonzalez Ramirez , Maria Belen

Atenció Primària d'Eivissa-Formentera

Eivissa i Formentera

****7485Y

Gonzalez Triguero , Carmen

Atenció Primària d'Eivissa-Formentera

Eivissa i Formentera

****5375M

Guerrero Miralles , Monica

Gerència 061 Baleares

Totes les illes

****4593A

Hernandez Morales , Jenifer

Atenció Primària d'Eivissa-Formentera

Eivissa i Formentera

****3619D

Jaume Gelabert , Jose

Atenció Primària de Mallorca

Mallorca

****8818H

Lombo Fariñas , Elena Pilar

Gerència 061 Baleares

Totes les illes

****9846K

Lopez Corral , Ines

Atenció Primària d'Eivissa-Formentera

Eivissa i Formentera

****8519C

Lopez Marquez , David

Gerència 061 Baleares

Totes les illes

****9175M

Martinez Avellaneda , Maria de Lluc

Gerència 061 Baleares

Totes les illes

****4680B

Martinez Catoira , Fatima

Gerència 061 Baleares

Totes les illes

****8761L

Milan Oliver , Eva

Atenció Primària d'Eivissa-Formentera

Eivissa i Formentera

****8320P

Mira Galmes , Andres

Gerència 061 Baleares

Totes les illes

****2018A

Molina Anton , Maria del Pilar

Atenció Primària de Mallorca

Mallorca

****0687F

Moliner Marin , Maria Eulalia

Gerència 061 Baleares

Totes les illes

****7207A

Nadal Servera , Mateu

Gerència 061 Baleares

Totes les illes

****6731H

Perez Devesa , Magdalena Lorena

Gerència 061 Baleares

Totes les illes

****5309N

Perlines Nuevo , Bernardo

Atenció Primària d'Eivissa-Formentera

Eivissa i Formentera

****6291P

Plasencia Camarero , Maria Teresa

Gerència 061 Baleares

Totes les illes

****2951S

Prieto Galvez , Juan Carlos

Gerència 061 Baleares

Totes les illes

****5105A

Pujals Mas , Marta

Atenció Primària d'Eivissa-Formentera

Eivissa i Formentera

****4615B

Rodriguez Sanchez , Cristina

Gerència 061 Baleares

Totes les illes

****9552S

Roig Ferrer , Ana Belen

Atenció Primària d'Eivissa-Formentera

Eivissa i Formentera

****0660W

Salvador Bravo , Gracia

Atenció Primària d'Eivissa-Formentera

Eivissa i Formentera

****8038R

Samper Esteve , Laia

Gerència 061 Baleares

Totes les illes

****7443D

Sanchez Peña , Sofia

Atenció Primària d'Eivissa-Formentera

Eivissa i Formentera

****9408M

Sanchez Robledillo , Victor Manuel

Gerència 061 Baleares

Totes les illes

****2840M

Sanchez Santos , Rosa Maria

Gerència 061 Baleares

Totes les illes

****8580M

Serrano Fernandez , Beatriz

Gerència 061 Baleares

Totes les illes

****2714N

Socias Mas , Barbara

Gerència 061 Baleares

Totes les illes

****0199Z

Soler Caballero , Santiago

Atenció Primària d'Eivissa-Formentera

Eivissa i Formentera

****0680G

Triay Coll , Judit

Atenció Primària de Menorca

Menorca

****5112C

Umbert Medina , Aida

Gerència 061 Baleares

Totes les illes

****6841K

Valero Avecilla , Marc

Gerència 061 Baleares

Totes les illes

****2099C

Vidal Camps , Montserrat

Atenció Primària de Menorca

Menorca

****2923K

Villalonga Novo , Margarita Maria

Gerència 061 Baleares

Totes les illes