Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 628637
Resolució de 25 d’octubre de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomenen catedràtics d’universitat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vistes les propostes formulades per les comissions corresponents que han jutjat els concursos d'accés per a la provisió de places de professorat universitari, convocats per Resolució d'aquesta universitat de 4 de juliol de 2022 (Butlletí Oficial de l'Estat de 19 de juliol) i tenint en compte que s'han complert els tràmits reglamentaris, aquest Rectorat, de conformitat amb el que estableixen l'article 65 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i l'article 38 dels Estatuts d'aquesta universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig, ha resolt de nomenar catedràtics d'universitat als candidats que es detallen a continuació:

Senyora Cristina Suárez Gómez, amb NIF ****3040*, catedràtica d'universitat de l'àrea de coneixement de Filologia Anglesa, adscrita al Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica en la plaça codi 803167.

Senyor Joan Baptista Garau Vadell, amb NIF ****6943*, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Comercialització i Investigació de Mercats, adscrita al Departament d'Economia de l'Empresa en la plaça codi 601103.

Senyora Juana Sánchez Roig, amb NIF ****6565*, catedràtica d'universitat de l'àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular, adscrita al Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut la plaça codi 151120.

Senyor Miguel Bennasar Veny, amb NIF ****8224*, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement d'Infermeria, adscrita al Departament d'Infermeria i Fisioteràpia en la plaça codi 168287.

Aquests nomenaments tindran efectes plens a partir de les corresponents preses de possessió dels interessats, que han d'efectuar-se en el termini màxim de vint dies a comptar del dia següent a la publicació de la present Resolució al Butlletí Oficial de l'Estat.

La present Resolució podrà ser impugnada mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu competent en el termini de dos mesos des del dia següent a la publicació de la Resolució al Butlletí Oficial de l'Estat. Potestativament podrà interposar-se recurs de reposició davant el

Rector en el termini d'un mes des del dia següent a la publicació. En aquest cas, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu esmentat fins que no s'hagi resolt expressament la reposició, o s'hagi produït la desestimació presumpta d'aquesta.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (25 d'octubre de 2022)

El vicerector de Personal Docent i Investigador Per delegació del Rector (Resolució de 14 de juny de 2021, FOU núm. 519) Antoni Bordoy