Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 628241
Resolució d'Alcaldia núm. 1638, de data 11 d'octubre de 2022, de l'Ajuntament de Santa Margalida, per la qual s'aproven les bases que regiran la convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça d'un/a tècnica d'inserció laboral, en el marc de la resolució del conseller de model econòmic, turisme i treball i president del servei docupació de les Illes Balears per la qual saprova pel procediment durgència, la convocatòria de subvencions “Soib projectes territorials per a col·lectius vulnerables per al període 2021-2023.

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Resolució d'Alcaldia núm. 1638, de data 11 d'octubre de 2022, de l'Ajuntament de SANTA MARGALIDA, per la qual s'aproven les bases que regiran la convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça d'un/a tècnica d'inserció laboral, en el marc de la resolució del conseller de model econòmic, turisme i treball i president del servei docupació de les illes balears per la qual saprova pel procediment durgència, la convocatòria de subvencions “Soib projectes territorials per col. lectius vulnerables per al període 2021-2023. El termini per presentar la sol·licitud per formar part en aquest procediment selectiu és de 10 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquestes bases al BOIB.

S'adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria.

Contra la present convocatòria, es pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació del present anuncio, davant Batle d'aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Palma,en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anuncio, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

 

Santa Margalida, en data signatura electrònica (26 d´octubre de 2022)

El batle Joan Monjo Estelrich

 

BASES PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL MITJANÇANT CONCURS D'UN/A TÈCNICA D'INSERCIÓ LABORAL, EN EL MARC DE LA RESOLUCIÓ DEL CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL I PRESIDENT DEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS PER LA QUAL S'APROVA PEL PROCEDIMENT D'URGÈNCIA, LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS “ SOIB PROJECTES TERRITORIALS PER A COL.LECTIUS VULNERABLES “ PER AL PERIODE 2021-2023.

L'Entitat Ajuntament de Santa Margalida amb NIF núm. P0705500G, ha presentat una sol·licitud de la subvenció «SOIB PROJECTES TERRITORIALS PER A COL·LECTIUS VULNERABLES» per al període 2021-2023, per import de 120.000,00 €, per dur a terme el projecte integrat d'inserció laboral anomenat «Millorant l'ocupabilitat a Santa Margalida», per a l'Illa de Mallorca, per al col·lectiu de persones de 30 anys o més, desocupades de llarga durada, amb una durada de 14 mesos i amb l'objectiu de que 20 participants finalitzin satisfactòriament els itineraris individualitzats i personalitzats que se'ls hi dissenyaran i les formacions,  en el marc d'aquest projecte. També ha presentat tota la documentació que s'estableix a l'apartat tretzè de la convocatòria.

En data 8 de març de 2022 es notifica a l'entitat sol·licitant la proposta de resolució provisional, conferint un tràmit d'audiència en virtut de la que  es concedeix la subvenció sol·licitada; proposta que es acceptada per l'entitat en data 10 de març de 2022 .

En data 11 de març de 2022 la directora del SOIB va dictar la Proposta de resolució definitiva.

Per tot l'exposat; s'ha concedit a l'entitat Ajuntament de Santa Margalida, amb NIF P0705500G, una subvenció per import de 120.000,00 €, per dur a terme el projecte integrat d'inserció laboral aprovat anomenat «Millorant l'ocupabilitat a Santa Margalida», amb número d'expedient PTV-13/22, essent necessari aprovar les bases que han de regir la convocatòria per seleccionar un/a tècnic/a d'inserció laboral per tal de desenvolupar el projecte.

BASE 1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte de la convocatòria és la selecció d'un/a tècnic/a d'inserció laboral per desenvolupar el projecte. MILLORANT L'OCUPABILITAT A SANTA MARGALIDA (PTV 13/22) en el marc de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, de 21 de desembre de 2021, per la qual s'aprova  la convocatòria de subvencions «SOIB Projectes territorials per a col·lectius vulnerables» per al període 2020 – 2023 i amb el finançament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, destinat a l'execució de projectes d'inversió de noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu recollits en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançats per la Unió Europea (Next Generation EU) i per fons de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals (BOIB núm. 174, de 23 de desembre de 2021).

Donat que aquesta convocatòria està finançada per fons europeus next generation s'haurà de donar compliment als objectius marcats per la convocatòria esmentada.

Dit Projecte està inclòs dins la Palanca VIII Nova economia dels ciutadans i polítiques d'ocupació. La millora del funcionament del mercat laboral espanyol és un objectiu fonamental pel benestar econòmic i social.

En aquest cas es desenvoluparà un projecte de noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient e inclusiu el qual estaria inclòs dins el COMPONENT 23. S'hauran de dur a terme itineraris d'inserció laboral amb formació a persones aturades de llarga durada de 30 anys o més. El nombre de participants que hauran d'acabar satisfactòriament els itineraris individualitzats i personalitzats i les formacions és de 20 persones.

Fita: Millorar les polítiques públiques al nostre municipi gestionant projectes de millora de l'ocupabilitat efectius i eficients.

Objectiu: Finalització d'itineraris d'inserció positius i formació de 20 persones aturades de llarga durada de 30 anys o més i millorar les seves possibilitats d'ocupació.

Denominació de la plaça: Tècnic/a d'inserció laboral.

Classificació del lloc de treball: A2

Tipus de contracte: 406 – Administracions públiques. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i Fons Unió Europea.

Titulació acadèmica: Diplomatura o grau, relacions laborals, ciències del treball, educació social, treball social, psicologia, psicopedagogia i pedagogia o equivalents.

Durada prevista del contracte: 6 mesos a jornada completa.

L'import i la forma de pagament dels drets per participar a la present convocatòria es regulen a l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per accedir a les proves de selecció de personal (BOIB núm. 129, de 25 de setembre de 2014). La taxa per participar en el procés selectiu d'un subgrup A2 és de 20,00 euros.

El pagament s'efectuarà en un dels següents comptes:

 • ES37 0061 0098 6100 2286 0187BCA.MARCH (BIC BMARES2MXXX)
 • ES38 2100 0107 1402 0000 1164CAIXABANK (BIC CAIXESBBXXX)
 • ES91 0049 3186 5819 1000 2890 BANC SANTANDER (BIC BSCHESMM)

BASE 2- FUNCIONS A DESENVOLUPAR:

- Realitzar diagnòstics d'ocupabilitat: diagnòstic individualitzat, d'elaboració del perfil e identificar necessitats de formació.

- Dissenyar itineraris individualitzats i personalitzats d'ocupació d'acord amb els protocols prevists a l'annex de l'ordre ESS/381/2018 de 10 d'abril.

- Realitzar accions d'informació, assessorament i ajuda tècnica.

 • Informar sobre polítiques actives d'ocupació.
 • Oferir l'oferta formativa i els  programes de mobilitat adequats al perfil de l'usuari.
 • Ajudar a la definició de currículum.
 • Oferir tècniques per a la recerca de l'ocupació
 • desenvolupar aspectes personals per l'ocupació.
 • Ajudar a la preparació de proves de selecció.
 • Oferir forrmació bàsica digital, formació avançada digital.
 • Assessorar sobre posibilitats d'autoocupació com a sortida laboral.
 • Organitzar  tallers individuals i col.lectius, desenvolupament de soft skills.

-Dur a terme accions de seguiment i acompanyament.

 • Realització d'entrevistes individuals i col.lectives.
 • Elaboració de processos d'intermediació laboral.
 • Informar de recursos laborals i ofertes de feina.

- Organitzar, planificar i controlar el seguiment de les accions formatives.

- Coordinació amb la resta de l'equip de l'àrea.

Aquestes funcions venen marcades al projecte subvencionat “MILLORANT L'OCUPABILITAT A  SANTA MARGALIDA” (PTV 13/22).Aquest projecte ha estat dotat pressupostàriament amb la convocatòria de subvencions “SOIB PROJECTES TERRITORIALS PER A COL.LECTIUS VULNERABLES “ PER AL PERIODE 2021-2023”.

BASE 3- REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

a) Tenir la nacionalitat espanyola o una altra en els casos en què, d'acord amb l'article 57 de la Llei de l'Estatut de l'Empleat Públic, Llei 7/2007, de 12 d'abril (BOE núm. 89 de 13/04/2007), es permeti l'accés a l'ocupació pública. 

b) Tenir fets els 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

c) No haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a l'accés al cos o escala de funcionari, en el cas que hagi estat separat/da, inhabilitat/da o acomiadat/da disciplinàriament. En el cas de nacionals d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que li impedeixi, en el seu Estats i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

d) No patir malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions corresponents. No obstant l'anterior, en cas que la persona aspirant tengui acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, ha de presentar, d'acord amb la normativa vigent, un certificat de l'equip oficial de valoració d'incapacitats de l'Institut Balear d'Afers Socials (IBAS) que acrediti les condicions personals d'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents a la plaça a la qual s'aspira.

e) No estar sotmès/a a causa d'incompatibilitat.

f) Disposar de la titulació acadèmica: Diplomatura o grau, relacions laborals, ciències del treball, educació social, treball social, psicologia, psicopedagogia i pedagogia o equivalents o bé estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports. Si el títol procedeix d'un estat membre de la Unió Europea, s'ha de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l' homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre de 1988, el Reial decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.

g) Estar en possessió del certificat de coneixements de la llengua catalana Nivell B2, que s'ha d'acreditar formalment mitjançant original o fotocòpia del corresponent certificat expedit pel Govern Balear o títol, diploma o certificat equivalent segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

h) Disposar de carnet de conduir tipus B.

i) Haver abonar la taxa per drets d'examen. L'import de la taxa pels drets per participar a la present convocatòria és de 20 euros  i cal realitzar el pagament per transferència als comptes detallats seguidament, fent constar de forma imprescindible en el concepte de la transferència «TÈCNIC/A D'INSERCIÓ LABORAL+ nom complet de l'aspirant»:

 • ES37 0061 0098 6100 2286 0187BCA.MARCH (BIC BMARES2MXXX)
 • ES38 2100 0107 1402 0000 1164CAIXABANK (BIC CAIXESBBXXX)
 • ES91 0049 3186 5819 1000 2890 BANC SANTANDER (BIC BSCHESMM)

Per ésser admesos a la convocatòria, les persones aspirants han de manifestar a les seves sol·licituds de participació, que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides, referides sempre a la data d'expiració del termini de presentació d'instàncies.

Si en qualsevol moment del procés selectiu es tingués coneixement que algun aspirant no compleix un o diversos dels requisits exigits a aquesta convocatòria, prèvia audiència de l'interessat, haurà de proposar la seva exclusió a l'Alcaldia o òrgan delegat en matèria de personal, i se li comunicarà, als efectes oportuns, les inexactituds o falsedats consignades per l'aspirant en la sol·licitud d'admissió.

Resolt el procés de selecció, i prèviament a la formalització del contracte de treball que, en el seu cas, correspongui, el candidat haurà de presentar la documentació  original dels mèrit que ha presentat anteriorment.

Amb anterioritat al nomenament, la persona interessada ha de fer constar la manifestació que no exerceix cap lloc o activitat en el sector públic del que delimita l'article 1 de la Llei 53/84, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. En el cas de realitzar activitat privada haurà de declarar-ho en el termini de deu dies des de la presa de possessió, amb la finalitat que, per la Corporació, es pugui adoptar sobre aquest tema acord de compatibilitat o incompatibilitat.

Base 4. Termini i llocs de presentació de les sol·licituds de participació

El termini per a presentar la sol·licitud per a formar part en aquest procediment selectiu és de 10 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquestes bases en el BOIB.

Els successius anuncis es publicaran únicament en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de la corporació  (https://ajsantamargalida.sedelectronica.es/board)  i en el portal de transparència de l'Ajuntament

(https://ajsantamargalida.sedelectronica.es/transparency/b5f2dec6-957e-4d92-9fc0-512817b28d30/)

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han de presentar obligatòriament mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a l'efecte a la seu electrònica de l'Ajuntament de Santa Margalida https://ajsantamargalida.sedelectronica.es/info.0.

La sol·licitud a presentar conté la declaració responsable indispensable de l'interessat per la qual declara que en el data de finalització de presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu, compleix tots els requisits exposats a la base tercera.

2.-  A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació següent:

a) DNI/NIE.

b) Titulació exigida (grau o diplomatura en les matèries indicades a la base tercera punt f).

c) Documentació acreditativa d'estar en possessió de coneixements de llengua catalana del nivell B2.

d) Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin. Els mèrits insuficientment acreditats no seran valorats.

En el supòsit en que es presenti més d'un document, aquests s'han de presentar agrupats en un únic pdf o comprimits en un arxiu tipus rar o zip.

e) Permís de conduir tipus B

f) Resguard del pagament de la taxa per drets d'examen.

 

Base 5. Admissió de les persones aspirants.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la corporació dictarà resolució declarant aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos, que serà publicada en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de la corporació (https://ajsantamargalida.sedelectronica.es/board) i en el portal de transparència de l'Ajuntament (https://ajsantamargalida.sedelectronica.es/transparency/b5f2dec6-957e-4d92-9fc0-512817b28d30/), amb indicació, en el seu cas, de la causa de no admissió, i es fixarà un termini de 3 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació a la pàgina web, per a poder presentar reclamacions. En la mateixa resolució es nomenaran els membres titulars i suplents del tribunal qualificador.

La llista definitiva, una vegada resoltes les reclamacions, es publicarà en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de la corporació (https://ajsantamargalida.sedelectronica.es/board) i en el portal de transparència de l'Ajuntament (https://ajsantamargalida.sedelectronica.es/transparency/b5f2dec6-957e-4d92-9fc0-512817b28d30/). En cas de no produir-se reclamació a la llista provisional, aquesta s'entendrà  elevada a definitiva sense necessitat de nova resolució, circumstància que es farà pública en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de la corporació (https://ajsantamargalida.sedelectronica.es/board) i en el portal de transparència de l'Ajuntament (https://ajsantamargalida.sedelectronica.es/transparency/b5f2dec6-957e-4d92-9fc0-512817b28d30/)

Base 6. Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador estarà format per un/a president/a, tres vocals i un/a secretari/ària.  Així mateix, es nomenarà un suplent per cada un dels membres del Tribunal.

 Els membres del Tribunal hauran de comptar amb una titulació superior o igual a la requerida per aspirar a la plaça del procés selectiu.

Podran nomenar-se assessors del Tribunal, els quals actuaran amb veu però sense vot.

El Tribunal no podrà actuar sense l'assistència de la meitat dels seus membres, siguin titulars o suplents, entre els quals figurarà el secretari i el president o qui legalment els substitueixi.

Tots els membres del tribunal tindran veu i vot, i les seves decisions hauran d'adoptar-se per majoria. L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal s'ajustarà al previst en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. El tribunal quedarà conformat de la manera següent:

President/a

Suplent President/a

Margarida Quetglas Ferragut

Margalida Jaume Boyeras

Vocal I

Suplent I

Alícia Payeras Pascual

Maria Marqués García

Vocal II

Suplent II

Isabel Mas Vanrell

Maria Ferriol Mas

Vocal III

Suplent III

Maria Magdalena Vicens Pons

Elena Palacios Muñón

Secretari/ària

Suplent Secretari/ària

Nuria Martín Sastre

Manuel Gallardo

BASE 7: PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits i el Tribunal Qualificador valorarà els mèrits degudament al·legats i acreditats per les persones aspirants en el moment de presentació de les instàncies. La valoració es realitzarà segons el següent barem de mèrits:

Base 7. Procediment selectiu.

El sistema de concurs consisteix a qualificar els mèrits al·legats i acreditats pels aspirants, d'acord amb el barem inclòs en aquestes bases. Només es valoraran els mèrits obtinguts fins a la data de publicació de la convocatòria d'aquest procés selectiu en el BOIB.

La puntuació màxima a obtenir en aquesta fase és de 50 punts.

 1. Mèrits professionals: 30 punts
 2. Altres mèrits: 20 punts

7.1.1. Experiència professional (màxim 30 punts):

7.1.1.a) Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'administració pública, com personal funcionari o laboral, en la mateixa escala ( Administració Especial), subescala ( Tècnica), classe o categoria ( orientador/tècnic d'inserció laboral/ tècnic/a de mercat de treball), grup ( A), subgrup ( A2 o superior) a la qual s'opta: 0,35 punts per mes de serveis prestats.

7.1.1.b)  Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'administració Pública, com personal funcionari o laboral, en un escala, subescala, classe o categoria, diferent d'aquelles a les qual s'opta, sempre i quan haguin realitzar funciona anàlogues o que estiguin relacionades amb la plaça convocada: 0,25 punts per mes de serveis prestats.

7.1.1.c) Serveis prestats per compte pròpia amb funcions anàlogues al lloc de treball a cobrir i realitzats a l'administració (contracte extern): 0,15 punts per mes de serveis prestats. Haurà d'aportar-se documentació que acrediti clarament el desenvolupament d'aquests treballs per l'administració.

7.1.1.d) Per cada mes de servei prestats dins l'àmbit de l'empresa privada o per compte propi amb funcions anàlogues a les del lloc de treball, en la mateixa categoria que la plaça que es convoca, 0,15 punts per mes treballat a jornada completa.

 La forma d'acreditació d'aquest mèrit haurà d'adequar-se a les següents indicacions:

 • Mitjançant una certificació acreditativa dels serveis prestats expedida per l'entitat corresponent amb la indicació de l'escala, subescala, categoria i les dates d'alta i baixa de la mateixa. Junt amb aquest certificat s'haurà d'aportar també un informe de vida laboral ACTUALITZAT expedit per la TGSS. En el cas que sigui d'una escala, subescala, classe o categoria diferent a més de l'anterior s'haurà de presentar un certificat de l'administració especificant les funcions realitzades.
 • En l'exercici de la professió, mitjançant un certificat d'alta i baixa de l'impost d'activitats econòmiques, amb indicació de la classificació de l'activitat, juntament amb un informe de vida laboral expedit per la TGSS a més d'una certificació de l'administració acreditativa de la relació contractual i de les tasques o funcions encomanades.
 • En les empreses privades mitjançant els contractes laborals o certificats d'empresa, juntament amb la vida laboral. A més haurà de presentar una certificació de l'empresa acreditant les funcions realitzades.

De no aportar-se tota la documentació o no quedar clares les funcions desenvolupades, encara que sigui parcialment (manca vida laboral, contractes, certificats o declaració jurada) no es valorarà aquest mèrit.

La puntuació s'atorgarà per cada mes complet de servei prestat. El comput del temps d'alta a la TGSS  que apareix a la vida laboral es farà en mesos i no en dies.

7.1.2 Altres:

7.1.2.a). Formació Acadèmica (màxim 8 punts)

Quant a la formació acadèmica, s'han de valorar, les titulacions acadèmiques oficials i reconegudes pel Ministeri d'Educació, d'acord amb les criteris següents:

- La titulació acadèmica ha de ser distinta a la que s'acredita com a requisit d'accés, i del mateix nivell o d'un de superior.

- Les titulacions acadèmiques han d'estar relacionades amb les funcions de la plaça a la qual s'opta. A aquests efectes es consideren relacionades amb les funcions de la plaça convocada, les titulacions de les branques de coneixement en relacions laborals, ciències del treball, educació social, treball social, psicologia, psicopedagogia i pedagogia o equivalents, qualitat, informàtica, noves tecnologies, prevenció de riscos laborals i àrea jurídica-administrativa i/o econòmica.

Sols es valorarà la titulació de nivell més alt que s'acredita, la puntuació de la qual no s'ha d'acumular a la d'altres titulacions que es posseeixi.

Per a la valoració concreta, amb un màxim de 8 punts, s'ha d'atorgar la puntuació següent:

 • Títol d'estudis de Doctor, reconegut com a nivell MECES 4: 4 punts.
 • Títol d'estudis de màster oficials : 3 punts.
 • Títol propis ( màster, especialista universitari, expert universitari, diplomes universitaris): 2 punts.
 • Llicenciatura, grau : 1,5 punts.

La forma d'acreditació d'aquest mèrit serà mitjançant la presentació documental del títol escanejat de l'anvers i el revers del corresponent títol expedit pel centre o institució oficial.

Els títols propis expedits per entitats o universitats privades no seran valorats.

No es podrà valorar la titulació universitària de grau o llicenciatura aportada en compliment del requisit establert a la base 3. f) d'aquestes bases reguladores.

7.1.2.b) Per cursos de formació (màxim 8 punts)

Quant a la formació, ha d'estar relacionada amb les funcions de la plaça a la qual s'opta. A aquests efectes es consideren relacionades amb les funcions de la plaça convocada, les branques de  relacions laborals, ciències del treball, educació social, treball social, psicologia, psicopedagogia i pedagogia o equivalents. qualitat, informàtica, noves tecnologies, prevenció de riscos laborals i àrea jurídica-administrativa i/o econòmica.

Es valoraran els cursos de formació rebuts o impartits, certificats amb aprofitament o assistència, en el marc de l'Acord de Formació per a l'ocupació o dels Plans per a la Formació Continua del Personal de les Administracions Públiques.

  •  

Es valoraran tots els cursos de formació certificats amb aprofitament o assistència, impartits o promoguts per qualsevol administració, organisme o entitat que formi part del sector públic d'acord amb l'article 2 de la Llei 39/2015 i Llei 40/2015.

També es valoraran en aquest apartat els cursos de formació homologats per les escoles d'administració pública, els cursos impartits per les organitzacions sindicals en el marc dels acords de formació contínua amb l'Administració.

No es valorarà la formació impartida per una entitat,empresa o universitat privada.

Els cursos amb aprofitament o impartits es valoraran a raó de 0,005 punts per hora.

Els cursos amb assistència es valoraran a raó de 0,0025 punts per hora.

No es valoraran en aquest apartat els certificats que no indiquin les hores de durada o crèdits de l'acció formativa, els que corresponguin a una carrera universitària, els de doctorat, la superació d'assignatures d'un estudi acadèmic, ni els derivats de processos selectius.

Si el certificat acreditatiu del curs indica crèdits, es valorarà a raó de 25 hores per cada crèdit ECTS.

Si no s'indica el tipus de crèdit, s'entendrà que són crèdits de l'anterior ordenació universitària (CFC o LRU) i, per tant, es valoraran a raó de 10 hores per crèdit.

Quan hi hagi discrepància entre les hores i els crèdits en els certificats d'una acció formativa, prevaldran les hores.  En tots els casos, es valoraran una sola vegada les accions formatives relatives a una mateixa qüestió o a un mateix programa, encara que se n'hagi repetit la participació. Només es valorarà el certificat de nivell superior o el certificat que acrediti un nombre superior d'hores d'entre els referits a una mateixa aplicació d'ofimàtica a nivell d'usuari.

La forma d'acreditació d'aquests mèrits haurà d'adequar-se a les següents indicacions: L'acreditació de les formacions no reglades es farà mitjançant certificacions, diplomes o documents oficials emesos per les administracions o els organismes competents, i hauran d'incloure les hores de duració o els crèdits dels cursos. Si no consten les hores, no es valorarà. Si no consta si un determinat curs és d'assistència o d'aprofitament, es considerarà com a d'assistència.

No seran valorats ni en cap cas puntuaran els mèrits al·legats i que no siguin justificats documentalment. El Tribunal podrà demanar a les persones interessades els aclariments o, en el seu cas, la documentació addicional que estimi oportuna, amb l'única finalitat de comprovar la veracitat dels mèrits aportats.

7.1.2.c) Coneixement en llengües (màxim 4 punts).

7.1.2.c.1) Coneixements de la llengua catalana (màxim 3 punts).

Pel que fa als coneixements de llengua catalana, només es valorarà el certificat de nivell més alt que s'acredita, a més del certificat de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s'ha d'acumular a la de l'altre certificat que s'acrediti. En tots els casos només es valoren els certificats de nivell superior a l'exigit com a requisit d'accés.

- Certificat C1: 1 punt.

- Certificat C2: 2 punts.

- Certificat LA: 1 punt.

 

La forma d'acreditació d'aquest mèrit serà la presentació del títol o certificació expedida per les institucions públiques oficials corresponents.

7.1.2.c.2) Coneixements en altres llengües (màxim 1 punt).

Pel que fa als coneixements d'altres llengües, només es valorarà el certificat de nivell més alt que s'acredita. En tots els casos només es valoren els certificats de nivell superior i han d'estar expedits o homologats per organismes competents:

-Nivell bàsic A1 o equivalent: 0,2 punts.

-Nivell bàsic A2 o equivalent: 0,3 punts.

-Nivell intermedi B1 o equivalent: 0,4 punts.

-Nivell intermedi B2 o equivalent: 0,5 punts.

-Nivell avançat C1 o equivalent: 0,6 punts.

-Nivell avançat C2 o equivalent: 0,7 punts.

7. 2 . Resultats del procediment selectiu. Llistat d'aprovats. Constitució de la Borsa de Treball

Realitzada la valoració dels mèrits per part del Tribunal, es publicaran les valoracions i corresponents puntuacions provisionals dels aspirants per ordre descendent, en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de la corporació (https://ajsantamargalida.sedelectronica.es/board) i en el portal de transparència de l'Ajuntament (https://ajsantamargalida.sedelectronica.es/transparency/b5f2dec6-957e-4d92-9fc0-512817b28d30/)

En cas d'empat, per establir l'ordre dels aspirants es tindrà en compte en primer lloc, la major puntuació obtinguda en la valoració dels mèrits professionals. En el cas de persistir l'empat, es tindrà en compte la major puntuació obtinguda en la valoració de la formació acadèmica. En cas de persistir l'empat es resoldrà per sorteig.

Els aspirants disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de les qualificacions provisionals, per fer al·legacions.

Les al·legacions es presentaran telemàticament per la seu electrònica de l'Ajuntament de Santa Margalida.

Un cop transcorregut el termini anterior i resoltes les al·legacions per part del Tribunal si se'n presenten, el Tribunal Qualificador donarà per finalitzada la selecció i elevarà a la Presidència la seva proposta definitiva de nomenament de l'aspirant que hagi obtingut major qualificació. A la mateixa acta, el Tribunal també elevarà a la Presidència la seva proposta definitiva de relació de candidats que formaran part de la borsa de treball per ordre descendent de puntuació d'acord amb les qualificacions atorgades en la valoració dels mèrits, amb la finalitat de que la batlia dicti la corresponent resolució de constitució de la borsa de treball.

Base 8. Funcionament i vigència de la Borsa de Treball

Aquesta borsa estarà vigent fins al 31/07/2023, data de finalització del projecte MILLORANT L'OCUPABILITAT A SANTA MARGALIDA (PTV 13/22), de conformitat amb el que s'estableix la resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, de 21 de desembre de 2021, per la qual s'aprova la la convocatòria de subvencions «SOIB Projectes territorials per a col·lectius vulnerables» per al període 2020 – 2023 i amb el finançament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, destinat a l'execució de projectes d'inversió de noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu recollits en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançats per la Unió Europea (Next Generation EU) i per fons de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals (BOIB núm. 174, de 23 de desembre de 2021).

Quan es produeixi la necessitat de contractar personal, les persones aspirants seran requerides segons l'ordre de puntuació mitjançant contacte telefònic o a través de correu electrònic amb un màxim de tres intents. A través de diligència quedarà constància en l'expedient que l'aspirant ha rebut la comunicació o dels requeriments efectuats.

A la persona aspirant se li comunicarà el lloc i el termini en el qual calgui que es pressenti. Si la persona aspirant no manifesta la seva conformitat amb el nomenament en el termini d'un dia hàbil (o en el segon dia hàbil següent a la crida si es fa en divendres) i la seva disposició a incorporar-se en el termini indicat, entendrà que renúncia.

En el cas que renunciïn de manera expressa o tàcita (conforme al paràgraf anterior) passaran a l'últim lloc de la borsa de treball, excepte en el cas de la concurrència d'alguna de les següents circumstàncies, les quals han de justificar-se documentalment dins del termini de tres (3) dies hàbils:

- Estar en període d'embaràs, maternitat o paternitat, d'adopció o acolliment permanent o prea  doptiu, el període que sigui procedent la concessió de l'excedència per cura de fills per qualsevol dels supòsits anteriors.

- Trobar-se en servei actiu en un lloc de treball de qualsevol administració pública o empresa privada.

- Malaltia o incapacitat temporal.

- Estar exercint funcions sindicals.

Les persones aspirants que, malgrat haver renunciat, al·leguin i justifiquin alguna de les circumstàncies previstes anteriorment conservaran la posició obtinguda en la bossa. No obstant això, quedaran en la situació de no disponible i no rebran cap oferta més mentre es mantingui la circumstància al·legada. Així mat eix, hauran de comunicar per escrit la finalització de la circumstància al·legada, amb la corresponent justificació, en un termini no superior a deu dies hàbils des de la seva finalització per a poder passar a disponible i poder ocupar el lloc ofert en cas de ser seleccionats. La falta de comunicació en el termini determinarà perdre la seva ordre de prelació en la bossa.

Quan es produeixi el cessament de la persona seleccionada en el seu lloc de treball es reincorporarà a la borsa de treball ocupant el mateix ordre de prelació, tret que sigui per renúncia voluntària. L'incompliment del deure d'incorporar-se al lloc de treball prèviament acceptat o una vegada ocupat, la posterior renúncia voluntària, suposarà l'exclusió de la borsa de treball, tret que aquestes circumstàncies es produïssin per causa de força major.

Base 9. Contractació i presentació de documents.

En el moment de fer ús d'aquesta borsa de treball, l'aspirant al qual es dirigeixi una oferta de treball haurà de presentar-se en el Registre General de l'Ajuntament de Santa Margalida, dins dels tres (3) dies hàbils següents a l'oferiment del lloc de treball, la documentació acreditativa de les condicions establertes per a formar part en la borsa, si encara no l'han presentat, i els originals dels mèrits i requisits presentats.

La persona aspirant que en el termini fixat no present la documentació, exceptuant en els casos de força major, o si es comprova que no compleix els requisits establerts en la base segona, no podrà ser contractat i seran anul·lades les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi recaigut per falsedat en la seva instància. En el seu lloc es contractarà la persona que, havent superat totes les proves selectives, ocupi el número d'ordre següent de la bossa.

Base 10. Incidències.

El Tribunal queda autoritzat per a resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per el bon ordre del procés selectiu en tot el no previst en aquestes bases.

En tot el que aquestes bases no preveuen s'estarà al que es disposa en la normativa d'aplicació a les oposicions lliures, els concursos i els concursos oposicions de l'oferta d'ocupació pública municipal, així com la resta de normativa aplicable. 

Aquesta convocatòria i tots els actes administratius que es derivin de la pròpia convocatòria i de l'actuació del Tribunal Qualificador, podran ser impugnats en els casos i en la forma establerts per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-administrativa.

Així mateix l'administració pot, si escau, revisar les resolucions del Tribunal, conforme al que es preveu en la citada Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Base 11. Previsions en Ordre a la Protecció de dades de caràcter personal.

Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent i, especialment la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digital.