Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Núm. 632922
Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública per la qual s’aprova la convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups A1, A2 i grup B derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es publica la resolució del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública, per delegació del Consell Executiu, segons l'acord de 28 de setembre de 2022, BOIB núm. 128, d'1 d'octubre de 2022, de conformitat amb el que disposa l'article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

«Antecedents

1. La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, té com a objectiu reduir la temporalitat del conjunt de les Administracions per sota del 8% i, al seu article 2 autoritza un tercer procés d'estabilització d'ocupació pública, de manera que, addicionalment als processos d'estabilització que van regular els articles 19.1.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2017 i 19.1.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2018, s'autoritza una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que inclourà les places de naturalesa estructural que, estiguin o no dins les relacions de llocs de treball, plantilles o una altra forma d'organització de recursos humans que estiguin previstes en les diferents Administracions Públiques, i estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de manera temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020. El sistema de selecció serà, en aquest cas, el de concurs oposició.

2. L'article 4 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears regula el procés excepcional d'estabilització de places ocupades de manera temporal de llarga durada de conformitat amb la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre. Aquestes disposicions preveuen que les administracions públiques convoquin, amb caràcter excepcional i per una sola vegada pel sistema de concurs, les places que, complint els requisits establerts en l'article 2.1 de la Llei 20/2021, hagin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016.

Aquesta disposició es complementa amb la disposició addicional vuitena, la qual estableix que, addicionalment, els processos d'estabilització prevists en la disposició addicional sisena han d'incloure en les convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de manera temporal per personal amb una relació, d'aquesta naturalesa, anterior al dia 1 de gener de 2016.

3. Pel que fa al concurs com a procés excepcional d'accés a la funció pública, cal tenir en compte la doctrina fixada pel Tribunal Constitucional sobre el principi d'igualtat en l'accés als càrrecs i les ocupacions públiques (article 23.2 CE), que diu que únicament pot ser exceptuada per raons excepcionals i objectives. A més, aquest accés s'ha d'ordenar de manera igualitària a la convocatòria mitjançant normes abstractes i generals per tal de preservar la igualtat davant la llei de la ciutadania, fet que obliga el legislador i l'Administració a triar regles fundades en criteris objectius i presidits pels cànons de mèrit i capacitat que l'article 103.3 de la CE disposa (STC 67/1989, 27/1991 i 60/1994).

Entre les condicions que, d'acord amb la jurisprudència constitucional, s'han de donar perquè no es pugui apreciar cap infracció del principi d'igualtat d'accés a càrrecs i llocs de treball públics de l'article 23.2 de la CE es troba, en primer lloc, que sigui una situació excepcional; en segon lloc, que només s'acudeixi a aquest tipus de procediments per una sola vegada, ja que altrament es perdria la seva condició de remei excepcional i, en tercer lloc, que aquesta possibilitat estigui prevista en una norma amb rang legal (STC 12/1999, d'11 de febrer de 1999).

Amb la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, i l'article 4 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, es dona empara normativa al concepte jurisprudencial d'interinitat de llarga durada superior a cinc anys.

4. L'acord del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca de 18 de maig de 2022, mitjançant el qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l'Agència de Defensa del Territori per a l'any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019 (BOIB núm. 66, de 21 de maig de 2022), rectificat per l'acord del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca de 24 d'agost de 2022 (BOIB núm. 113, de 27 d'agost de 2022), i que també ha resultat modificat per l'Acord de la Comissió de Govern de 28 de juliol de 2022, de resolució de recurs d'alçada (BOIB núm. 107, de 13 d'agost de 2022), va aprovar l'oferta d'ocupació pública del Consell Insular de Mallorca i de l'Agència de Defensa del Territori derivada de la taxa addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'article 2 i les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021. S'incorporen a aquesta oferta d'ocupació pública les places corresponents a la taxa addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal incloses a les ofertes d'ocupació pública del Consell Insular de Mallorca i de l'Agència de Defensa del Territori dels anys 2017 i 2019 aprovades pels acords del Consell Executiu de 29 de novembre de 2017 i de 18 de desembre de 2019, les quals no han estat objecte de convocatòria.

5. El Decret llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública a les Illes Balears afegeix una disposició transitòria setena a la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per la qual es crea la Mesa de Negociació específica per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública perquè, en el seu si, de manera excepcional i transitòria, es dugui a terme la negociació sindical preceptiva, limitada a la tramitació dels processos d'estabilització que regula la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

En la sessió del dia 11 de maig de 2022, la Mesa de Negociació de les administracions públiques de les Illes Balears per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, va aprovar, amb el vot favorable de la representació de les administracions adherides i de les organitzacions sindicals CCOO, UGT, STEI Intersindical, CSIF i SPPME, i el vot en contra de les organitzacions sindicals USO, SINTTA i ATAP, les bases comunes dels procés d'estabilització.

6. El Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, té per objecte l'aprovació de mesures urgents que permetin reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, a l'empara de la Llei de l'Estat 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, com també la transposició d'aquesta Llei a la normativa autonòmica.

L'apartat 3 de l'article 2 del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, exigeix que la publicació de les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura de les places incloses en les ofertes d'ocupació pública d'estabilització s'ha de produir abans del 31 de desembre de 2022. Així mateix, disposa que la resolució d'aquests processos selectius ha de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

7. L'apartat 3 de l'article 48 de la Llei 3/2007, igual que fa l'article 59 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, preveu que en les ofertes d'ocupació pública s'ha de reservar una quota no inferior al 7 % de les vacants per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, de manera que progressivament s'arribi al 2 % dels efectius totals en cada administració pública.

L'apartat 2 de l'article 3 del Decret llei 6/2022 diu que, pel que fa a les administracions o entitats en què s'hagi arribat al 2 % dels efectius totals, les places ofertes per la quota de reserva es poden limitar a les que s'emparen en llocs de treball ocupats actualment per persones amb discapacitat, d'acord amb les previsions que s'estableixen en la Llei 20/2021.

Atès que el Consell Insular de Mallorca té superat el percentatge del 2 % dels efectius totals, la reserva realitzada en aquestes convocatòries es limita als llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat que compleixen les previsions de la Llei 20/2021.

Això no obstant, l'article 4 del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, disposa que «en les ofertes dels processos d'estabilització en el cas dels processos de la disposició addicional sisena i vuitena de la Llei, en tractar-se de processos per concurs com a procés excepcional, per una sola vegada, la convocatòria de les places s'ha de fer amb caràcter general per igual valoració dels mèrits objectius fixats per a tots els aspirants, excepte quan l'administració convocant motivi la convocatòria per torn de reserva de persones amb discapacitat».

8. La disposició addicional primera de l'Ordenança per la qual es regula l'Administració electrònica del Consell Insular de Mallorca i els organismes que en depenen (aprovada per Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de 14 de febrer de 2013 i publicat en el BOIB núm. 69 de 16 de maig de 2013, modificada per Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de 9 de juny de 2022 i publicat en el BOIB núm. 122, de 17 de setembre de 2022), estableix que les persones que participin en els processos selectius convocats per les entitats incloses a l'àmbit d'aplicació de l'Ordenança han de presentar les sol·licituds i la documentació i, en el seu cas, l' esmena, procediments d'impugnació de les actuacions d'aquests processos selectius, així com qualsevol altre actuació relacionada amb el procediment, per mitjans electrònics. El deure de relacionar-se amb l'Administració insular per mitjans telemàtics comprendrà l'obligació de rebre notificacions electròniques en el cas d'aquells actes o incidències que requereixin una comunicació personal.

La presentació de sol·licituds, escrits i documents, així com les comunicacions per mitjans telemàtics suposa una major agilitat en la tramitació dels procediments i facilita l'accessibilitat dels ciutadans, que poden fer les gestions necessàries des de qualsevol lloc i hora, dins els terminis prevists en la convocatòria. El nombre elevat d'aspirants previst per a les convocatòries derivades dels processos selectius d'estabilització aconsella, igualment, adoptar mesures que facilitin més celeritat en els procediments, sens detriment dels drets dels interessats en el procediment.

Al seu torn, l'Ordenança per la qual es regula l'Administració electrònica del Consell Insular de Mallorca i els organismes que en depenen preveu que, per causes excepcionals degudament motivades, les convocatòries podran habilitar, en relació amb el respectiu procés selectiu, la utilització de mitjans no electrònics per a tothom o per a part dels tràmits i actuacions. D'igual manera, l'òrgan convocant, quan es presentin circumstàncies sobrevingudes de caràcter tècnic o de qualsevol altra naturalesa, podrà autoritzar motivadament l'ús de mitjans no electrònics per a la relació de les persones aspirants amb l'Administració, en aquells tràmits en els quals pugui resultar necessari. En aquests casos s'ha d'incloure una referència a aquesta possibilitat en les convocatòries corresponents.

9. La disposició addicional setzena del Decret llei 6/2022 estableix mesures específiques del procés d'estabilització en l'àmbit del Consell Insular de Mallorca i preveu que els departaments que integren el Consell Insular de Mallorca i els seus organismes autònoms es consideren com a una mateixa administració, a tots els efectes que es deriven dels processos d'estabilització de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, i que els mèrits obtinguts a qualsevol departament del Consell Insular de Mallorca o als seus organismes autònoms s'ha de valorar de manera equivalent.

Les convocatòries dels processos d'estabilització per part del Consell Insular i del seus organismes autònoms, Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) i Institut de l'Esport Hípic de Mallorca (IEHM), es duran a terme de manera independent, la qual cosa obliga a que les convocatòries articulin mesures per garantir la cobertura real de tots els llocs quan els aspirants obtenguin més d'una plaça en la mateixa escala, subescala, especialitat o categoria, cas en el que hauran d'optar per una d'aquestes.

Al seu torn, als efectes que preveu l'article 2.6 de la Llei 20/2021 s'ha d'entendre que el personal interí o el personal laboral temporal no ha superat el procés selectiu d'estabilització, quan havent-se presentat a totes les convocatòries realitzades pel Consell Insular de Mallorca o per qualsevol dels seus organismes autònoms per a l'escala, subescala, especialitat o categoria en què presta serveis, no obtingui plaça en cap d'aquestes.

A aquest efecte, la present convocatòria determina les correspondències del que s'han de considerar les mateixes escales, subescales, classes o categories/especialitats.

Per tot l'exposat, el conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública, en virtut de les atribucions que té conferides per l'Acord del Consell Executiu de 28 de setembre de 2022, de delegació de determinades atribucions del Consell Executiu en el conseller executiu o consellera executiva d'Hisenda i Funció Pública, en matèria de personal (BOIB núm. 128, d'1 d'octubre de 2022), en relació amb l'article 28.1.e) de la llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer.- Aprovar la convocatòria del procés procés selectiu d'estabilització pel sistema extraordinari de concurs de mèrits per cobrir les 144 places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d'administració general i especial dels subgrups A1, A2 i grup B derivada de l'oferta d'ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l'Agència de Defensa del Territori per a l'any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019, que es relacionen, juntament amb els requisits de titulació i altres d'específics, així com amb les seves correspondències amb les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) de l'IMAS, en l'annex I.

Segon.- Establir que aquesta convocatòria es regeix per les bases aprovades per la Mesa de Negociació de les administracions públiques de les Illes Balears per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, en la sessió del dia 11 de maig de 2022, i també per les mesures per reduir la temporalitat aprovades pel Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears (BOIB núm. 78, de 16 de juny de 2022).

Tercer.- Aprovar les bases específiques que han de regir aquesta convocatòria, que consten en l'annex II.

Quart.- Aprovar els barems de mèrits que han de regir aquest procés, que consten a l'annex III.

Cinquè.- Aprovar les instruccions per a l'acreditació de mèrits i requisits, que consten a l'annex IV.

Sisè.- Establir, a l'efecte de l'article 66.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que el model específic de sol·licitud de participació i d'autobaremació de mèrits estan inclosos dins el tràmit telemàtic que es troba disponible en la Seu electrònica del Consell de Mallorca.

Setè.- Fer pública la informació sobre protecció de dades personals que figura en l'annex V.

Vuitè.- Establir que la convocatòria es publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i el seu anunci en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar el recurs d'alçada davant la Comissió de Govern dins el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb allò que preveu l'article 66.2 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, i els articles 12 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, a data de la signatura electrònica (27 d'octubre de 2022)

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública Josep Lluís Colom Martínez (per delegació del Consell Executiu. Acord de 28 de setembre de 2022, BOIB núm. 128, d'1 d'octubre de 2022)

 

ANNEX I Places que es convoquen, titulació i requisits específics per accedir-hi

1. Torn lliure ordinari

1.1 Subgrup A1, Administració general

Codi

Denominació de la categoria/especialitat

Escala

Subescala/Classe

Nombre de vacants

Requisits de titulació

Altres requisits

Català

Correspondència amb l'IMAS

 

Tècnic-a d'administració general

General

subescala tècnica

28 (24 pel CIM i 4 per l'ADT)

Grau o llicenciatura en economia o administració i direcció d'empreses, ciències polítiques, dret o ciències jurídiques de les administracions públiques o equivalent

 

C1

Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior (dret)

1.2 Subgrup A1, Administració especial

Codi

Denominació de la categoria/especialitat

Escala

Subescala/Classe

Nombre de vacants

Requisits de titulació

Altres requisits

Català

Correspondència amb l'IMAS

 

Arquitecte-a superior

Especial

subescala tècnica, classe de tècnic superior

7 (6 pel CIM i 1 per l'ADT)

Títol universitari oficial de grau d'arquitectura i màster habilitant, o títol que habiliti per a l'exercici de la professió regulada d'arquitecte -a

 

B2

Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior Arquitectura

 

Tècnic-a superior llicenciatura en dret

Especial

subescala tècnica, classe de tècnic superior

6 (CIM)

Grau o llicenciatura en dret

 

B2

Subescala tècnica , classe tècnic-tècnica superior (dret)

 

Enginyer-a de camins, canals i ports

Especial

subescala tècnica, classe de tècnic superior

4 (CIM)

Títol universitari de grau d'enginyeria de camins, canals i ports i màster habilitant, o títol que habiliti per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer -a de camins, canals i ports

 

B2

 

 

Enginyer-a industrial

Especial

subescala tècnica, classe de tècnic superior

1 (CIM)

Títol universitari de grau d'enginyeria industrial i màster habilitant, o títol que habiliti per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer/a industrial

Carnet conduir B

B2

 

 

Enginyer-a superior agrònom-a

Especial

subescala tècnica, classe de tècnic superior

1 (CIM)

Títol universitari de grau d'enginyeria agrònoma i màster habilitant, o títol que habiliti per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer/a

agrònom/a

Carnet conduir B

B2

 

 

Metge-essa

Especial

subescala tècnica, classe de tècnic superior

1 (CIM)

Grau o llicenciatura en medicina

No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals

B2

Subescala tècnica, classe tècnic-tècnica superior, especialitat metge-metgessa

 

Tècnic-a superior arqueòleg-òloga

Especial

subescala tècnica, classe de tècnic superior

1 (CIM)

Grau en arqueologia, o grau o llicenciatura en història

Carnet conduir B

B2

 

 

Tècnic-a superior cartògraf-a

Especial

subescala tècnica, classe de tècnic superior

2 (CIM)

Grau o llicenciatura en geografia, o enginyeria en geodèsia i cartografia, o enginyeria en geologia o grau en enginyeria geològica

 

B2

 

 

Tècnic-a superior de formació

Especial

subescala tècnica, classe de tècnic superior

2 (CIM)

Grau o llicenciatura en psicologia, o grau o llicenciatura en pedagogia, o llicenciatura en psicopedagogia o equivalent

 

B2

 

 

Tècnic-a superior economista

Especial

subescala tècnica, classe de tècnic superior

6 (CIM)

Grau o llicenciatura en economia o administració i direcció d'empreses o grau en administració d'empreses

 

B2

Subescala tècnica, classe tècnic-tècnica superior (economia)

 

Tècnic-a superior en geografia

Especial

subescala tècnica, classe de tècnic superior

1 (CIM)

Grau o llicenciatura en geografia

Carnet conduir B

Certificat nivell intermedi B1 anglès del MCER

Certificat nivell avançat B2 francès del MCER

B2

 

 

Tècnic-a superior en qualitat i avaluació

Especial

subescala tècnica, classe de tècnic superior

1 (CIM)

Arquitectura superior

Tots els graus, llicenciatures i enginyeries

 

B2

 

 

Tècnic-a superior en gestió de RRHH

Especial

subescala tècnica, classe de tècnic superior

1 (CIM)

Grau o llicenciatura en dret

 

B2

 

 

Tècnic-a superior historiador -a

Especial

subescala tècnica, classe de tècnic superior

1 (CIM)

Grau o llicenciatura en història

 

B2

 

 

Tècnic-a superior

Especial

subescala tècnica, classe de tècnic superior

3 (CIM)

Arquitectura superior

Tots els graus, llicenciatures i enginyeries

 

B2

Subescala tècnica, classe tècnic-tècnica superior

 

Tècnic-a superior selecció

Especial

subescala tècnica, classe de tècnic superior

1 (CIM)

Grau o llicenciatura en psicologia o pedagogia

 

B2

 

 

Tècnic-a superior llicenciatura en ciències educació física i esport

Especial

subescala tècnica, classe de tècnic superior

6 (CIM)

Grau o llicenciatura en ciències de l'activitat física i de l'esport

Carnet conduir B

-No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals

B2

 

 

Tècnic-a superior llicenciatura en filologia catalana

Especial

subescala tècnica, classe de tècnic superior

4 (CIM)

Grau o llicenciatura en filologia catalana

 

C2

 

 

Tècnic-a superior llicenciatura en història de l'art

Especial

subescala tècnica, classe de tècnic superior

1 (CIM)

Grau o llicenciatura en història de l'art

Carnet conduir B

B2

 

1.3 Subgrup A2, Administració especial

Codi

Denominació de la categoria/especialitat

Subescala/Classe

Nombre de vacants

Requisits

Altres requisits

Català

Correspondència amb l'IMAS

 

Arquitecte-a tècnic-a

subescala tècnica, classe de tècnic-a mitjà-ana

6 (4 CIM + 2 ADT)

Títol d'arquitectura tècnica o grau en arquitectura tècnica

carnet conduir B

B2

Subescala tècnica, classe tècnic-tècnica mitjà-ana, especialitat arquitectura tècnica

 

Enginyer-a tècnic-a industrial

subescala tècnica, classe de tècnic-a mitjà-ana

2 (CIM)

Títol universitari oficial de grau que habiliti per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer–a

 tècnic–a industrial

Títol d'enginyer tècnic industrial

 

B2

Subescala tècnica, classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat enginyeria tècnica industrial

 

Tècnic–a de grau mitjà de medi ambient

subescala tècnica, classe de tècnic-a mitjà-ana

9 (CIM)

Llicenciatura (o tres primers cursos complets) o grau en història

Llicenciatura (o tres primers cursos complets) o grau en història de l'art

Llicenciatura (o tres primers cursos complets) o grau en Geografia

Llicenciatura (o tres primers cursos complets) o grau en biologia

 

B2

 

 

Enginyer-a tècnic-a

subescala tècnica, classe de tècnic-a mitjà-ana

1 (CIM)

Totes les enginyeries tècniques o graus en enginyeria tècnica

 

B2

 

 

Enginyer-a tècnic-a d'obres públiques

subescala tècnica, classe de tècnic-a mitjà-ana

3 (CIM)

Títol d'enginyer tècnic d'obres públiques o, títol universitari oficial de grau que habiliti per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer –a tècnic –a d'obres públiques

carnet conduir B

B2

 

 

Graduat-ada social

subescala tècnica, classe de tècnic-a mitjà-ana

1 (CIM)

Grau o diplomatura en relacions laborals

 

B2

Subescala tècnica, classe tècnic-tècnica mitjà (relacions laborals)

 

Tècnic-a de grau mitjà de gestió econòmica

subescala tècnica, classe de tècnic-a mitjà-ana

5 (CIM)

Llicenciatura (o tres primers cursos complets) o grau en econòmiques o administració i direcció d'empresa

Grau en administració d'empreses

Grau o diplomatura en empresarials

Grau en ciències empresarials

 

B2

Subescala tècnica, classe tècnic-tècnica mitjà (economia)

 

Tècnic-a de grau mitjà documentalista

subescala tècnica, classe de tècnic-a mitjà-ana

1 (CIM)

Grau en informació i documentació

Grau o diplomatura en turisme

Llicenciatura (o tres primers cursos complets) o grau en història o història de l'art

Diplomatura en biblioteconomia i documentació

Llicenciatura (o tres primers cursos complets) en ciències de la documentació

Certificat nivell intermedi B1 anglès del MCER

Certificat nivell intermedi B1 alemany del MCER

B2

 

 

Tècnic-a de grau mitjà

subescala tècnica, classe de tècnic-a mitjà-ana

9 (CIM)

Títol universitari de grau, diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, tres primers cursos complets de llicenciatura, arquitectura o enginyeria

 

B2

-Subescala tècnica, classe tècnic-tècnica mitjà (Tècnic/a ajudant de premsa)

-Subescala tècnica, classe tècnic-tècnica mitjà (Tècnic/a de grau mitjà)

-Subescala tècnica, classe tècnic-tècnica mitjà (Responsable d'àrea residencial)

 

Tècnic-a de grau mitjà diplomatura en turisme

subescala tècnica, classe de tècnic-a mitjà-ana

1 (CIM)

Grau o diplomatura en turisme

Carnet conduir B

Certificat nivell avançat B2 anglès del MCER

B2

 

 

Tècnic-a de grau mitjà d'emergències

subescala tècnica, classe de tècnic-a mitjà-ana

2 (CIM)

Totes les enginyeries

Totes les enginyeries tècniques

Arquitectura superior

Arquitectura tècnica

Carnet conduir B

B2

 

 

Tècnic-a de sistemes d'informació territorial

subescala tècnica, classe de tècnic-a mitjà-ana

1 (CIM)

Enginyeria tècnica en Informàtica de gestió o enginyeria tècnica en informàtica de sistemes o grau en enginyeria informàtica

Llicenciatura (o tres primers cursos complets) o grau en geografia

 

B2

 

 

Tècnic-a grau mitjà especialista en seguretat treball

subescala tècnica, classe de tècnic-a mitjà-ana

1 (CIM)

Grau o enginyeria tècnica industrial

Títol d'arquitectura tècnica o grau en arquitectura tècnica

Llicenciatura (o tres primers cursos complets) o grau en química

Carnet conduir B

Curs d'un mínim 600 h. (RD 39/1997) en Seguretat en el Treball

B2

 

 

Tècnic-a de grau mitjà de selecció

subescala tècnica, classe de tècnic-a mitjà-ana

1 (CIM)

Llicenciatura (o tres primers cursos complets) o grau en pedagogia

Llicenciatura (o tres primers cursos complets) o grau en psicologia

 

B2

 

 

Tècnic-a mitjà informàtic

subescala tècnica, classe de tècnic-a mitjà-ana

11 (CIM)

Enginyeria tècnica en telecomunicacions

Enginyeria tècnica en informàtica gestió

Enginyeria tècnica en informàtica sistemes

Grau d'enginyeria informàtica

Grau d'enginyeria telemàtica

 

B2

Subescala tècnica, classe tècnic-tècnica mitjà, especialitat informàtica tècnica /telemàtica

 

Tècnic-a ajudant arxiu-biblioteca

subescala tècnica, classe tècnic-a mitjà-ana

1 (CIM)

Llicenciatura (o tres primers cursos complets) o grau en història o en humanitats

Grau en informació i documentació (equivalents: Llicenciatura en documentació (o tres primers cursos complets) o diplomatura en biblioteconomia i documentació)

Carnet conduir B

B2

 

1.4 Grup B, Administració especial

Codi

Denominació de la categoria/especialitat

Subescala/Classe

Nombre de vacants

Requisits titulació

Altres requisits

Català

Correspondència amb l'IMAS

 

Delineant-a

subescala tècnica, classe tècnica auxiliar

2 (CIM)

Tècnic superior del cicle formatiu d'edificació i obra civil o equivalent

Carnet conduir B

B2

 

 

Pràctic-a topogràfic

subescala tècnica, classe tècnica auxiliar

1 (CIM)

Tècnic superior en projectes d'obra civil

Carnet conduir B

B2

 

 

Tècnic-a auxiliar d'informàtica

subescala tècnica, classe tècnica auxiliar

1 (CIM)

Tècnic superior d'informàtica i comunicacions, o FP II d'informàtica

Carnet conduir B

B2

 

 

Tècnic-a superior en audiovisuals (B)

subescala tècnica, classe tècnica mitjà

1 (CIM)

Tècnic superior en realització de projectes audiovisuals i espectacles o tècnic superior en il·luminació, captació i tractament de la imatge

 

B2

 

 

Tècnic-a superior en interpretació de llengua de signes (B)

subescala tècnica, classe tècnica mitjà

1 (CIM)

Tècnic superior en mediació comunicativa

Carnet conduir B

B2

 

 

Delineant-a

subescala tècnica, classe de tècnic auxiliar

2 CIM i 4 (ADT)

Tècnic superior del cicle formatiu d'edificació i obra civil o equivalent

Carnet conduir B

B2

 

2. Torn de reserva per persones amb discapacitat

2.1 Subgrup A1, Administració especial

Codi

Denominació de la categoria/especialitat

Subescala/Classe

Nombre de vacants

Requisits de titulació

Altres requisits

Català

Correspondència amb l'IMAS

 

Tècnic-a superior llicenciatura en ciències educació física i esport

subescala tècnica, classe de tècnic superior

1 (CIM)

Grau o llicenciatura en ciències de l'activitat física i de l'esport

Carnet conduir B

-No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals

B2

 

 

ANNEX II Bases específiques

1. Normativa reguladora

Aquesta convocatòria es regula per la normativa següent:

a. Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat (BOE, núm. 312, de 29 de desembre).

b. Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s'aproven mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna.

c. Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, modificat pel Decret llei 7/2022, d'11 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears.

d. Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre (en endavant, TREBEP).

e. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

f. Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

g. Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel que s'estableixen les regles bàsiques i programes mínims als quals s'han d'ajustar els procediments de selecció dels funcionaris d'Administració local (amb l'excepció dels articles 8 i 9).

h. Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

i. Llei 3/2007, de 27 de març de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (en endavant, LFPCAIB).

j. Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret 27/1994, d'11 de març.

k. Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

l. Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció del personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

m. Reglament de regulació de l'ús de la llengua catalana dins l'àmbit de competència del Consell Insular de Mallorca, aprovat per Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de 2 de maig de 1989 (BOCAIB núm. 69, de 6 de juny de 1989; rectificació d'errades BOIB núm. 86, de 15 de juliol de 1989), i Decrets de la Presidenta del Consell Insular de Mallorca de 3 de juny i de 9 de setembre de 2004, pels quals es convoquen proves d'avaluació de coneixements de la llengua catalana per al personal del Consell de Mallorca i dels organismes vinculats.

n. Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014, per la qual es regulen l'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i l'exempció de l'avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l'ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les (BOIB núm. 115, de 26 d'agost de 2014).

o. Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

p. Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de selecció de personal en l'àmbit del Consell Insular de Mallorca i dels seus organismes autònoms, aprovada per Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de 9 de març de 2018, modificat per Acord de Ple del Consell Insular de Mallorca de 9 de juny de 2022 (BOIB núm. 35, de 20 de març de 2018; BOIB núm. 107, de 13 d'agost de 2022).

q. Llei orgànica 3/2007, de 27 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

r. Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

s. Llei 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

t. Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor.

u. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

v. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

w. Ordenança per la qual es regula l'Administració electrònica del Consell Insular de Mallorca i els organismes que en depenen, aprovada per Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de 14 de febrer de 2013, modificat per Acord de Ple del Consell Insular de Mallorca de 9 de juny de 2022 (BOIB núm. 69 de 16 de maig de 2013; BOIB núm. 122, de 17 de setembre de 2022).

x. Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

y. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

z. Instrucció 2/2021del Conseller d'Hisenda i Funció Pública, de 21 de juny de 2021, per la qual es fixen els criteris de funcionament dels òrgans de selecció.

2. Principis, objecte de la convocatòria i mesures específiques

2.1 El procés selectiu d'accés a l'Administració pública del Consell Insular de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen garanteix el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i el sotmetiment al principi de legalitat.

2.2 Els departaments que integren el Consell Insular de Mallorca i els seus organismes autònoms es consideren com la mateixa administració, a tots els efectes que es deriven d'aquesta convocatòria. Els mèrits obtinguts a qualsevol departament del Consell Insular de Mallorca o als seus organismes autònoms es valoren de manera equivalent.

2.3 A l'annex I s'indiquen les correspondències entre escales, subescales, classes i categories -o especialitats- del Consell Insular del Mallorca i les de l'IMAS que es convoquen, al efectes de la disposició addicional setzena del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

2. 4. L'objecte d'aquesta convocatòria és dur a terme el procés d'estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, amb la cobertura mitjançant el sistema de concurs de mèrits, amb caràcter excepcional i per una sola vegada, de les places de personal funcionari dels subgrups A1 i A2, i grup B de les escales, subescales, classes i categories -o especialitats- que s'indiquen a l'annex I.

Aquest concurs consisteix en qualificar els mèrits al·legats i acreditats per les persones aspirants, d'acord amb els barems de mèrits establerts a les disposicions addicionals sisena i vuitena del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, i que consten en l'annex III.

El procés selectiu objecte d'aquesta convocatòria ha de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

3. Places reservades a persones amb discapacitat.

3.1 Es reserva en aquesta convocatòria 1 plaça perquè sigui ocupada per una persona que acrediti una discapacitat física, sensorial o psíquica, que no sigui originada per una discapacitat intel·lectual, en la escala d'administració especial, subescala tècnica/classe tècnic/a superior, en la especialitat de llicenciats/des en ciències de l'educació física i l'esport, del subgrup A1, que s'indica a l'annex I.

Les places no adjudicades per aquesta reserva acreixeran les no reservades.

3.2 L'opció a les places reservades en la convocatòria per a qui tengui la condició legal de discapacitat s'ha de formular en la sol·licitud de participació amb una declaració expressa de les persones interessades que compleixin la condició que s'hi exigeix.

3.3 Les persones que optin per les places de la reserva per a persones amb discapacitat no poden participar, en el mateix procés, en el torn lliure. No obstant això, les persones aspirants que participin per la quota de reserva per a persones amb discapacitat però no obtinguin plaça per aquesta reserva i que, per la puntuació obtinguda, obtindrien plaça pel torn lliure, en tot cas seran incloses, amb l'ordre de prelació que els correspongui per la seva puntuació, en la llista de persones aspirants que han superat el procediment per aquest torn, amb la finalitat que una persona amb una puntuació inferior no pugui obtenir la plaça en detriment d'una altra amb una puntuació superior.

3.4 Les persones aspirants que hagin optat per places reservades a persones amb discapacitat i durant el procés perdin la condició legal de persona amb discapacitat passaran al torn lliure.

4. Relacions a través de mitjans electrònics i mitjans d'identificació i signatura que s'admeten. Comunicacions

4.1 S'estableix, mitjançant aquesta convocatòria i d'acord amb l'Ordenança per la qual es regula l'Administració electrònica del Consell Insular de Mallorca i els organismes que en depenen, que les persones aspirants queden obligades a relacionar-se amb l'Administració del Consell Insular de Mallorca telemàticament en totes les fases del procediment, des de la presentació de sol·licituds de participació fins a l'elecció de destinació, incloses les reclamacions i els recursos administratius que es puguin interposar, llevat dels supòsits expressament previstos.

4.2 Serà necessari un certificat electrònic vàlid o DNI electrònic per a la presentació de la sol·licitud de participació amb la declaració responsable, per a formular recursos, i en la resta de supòsits de l'article 11.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les persones interessades han d'accedir a la corresponent fitxa descriptiva del procediment publicada a la Seu electrònica on podran realitzar tots el tràmits i actuacions.

4.3 En cas que es presentin circumstàncies sobrevingudes de caràcter tècnic o de qualsevol altra naturalesa, l'òrgan convocant podrà autoritzar motivadament l'ús de mitjans no electrònics per a aquells tràmits en els quals pugui resultar necessari.

4.4 De conformitat amb l'article 32.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quan una incidència tècnica hagi impossibilitat el funcionament ordinari del sistema o l'aplicació que correspongui es podrà determinar una ampliació dels terminis no vençuts, publicant a la seu electrònica tant la incidència tècnica esdevinguda com l'ampliació concreta del termini no vençut.

4.5 Les persones interessades són les responsables de la veracitat dels documents presentats electrònicament en les diverses fases dels procediments selectius, d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, esmentada.

Quan de la documentació aportada telemàticament no es pugui deduir el seu caràcter de documentació original o còpia autèntica, les persones interessades han de ser requerides per aportar els originals o còpies autèntiques, amb l'advertiment que la no presentació suposa l'exclusió del procediment i la impossibilitat de ser nomenats funcionaris de carrera.

4.6 D'acord amb l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva, els actes administratius que integren aquest procediment i s'hagin de notificar a les persones interessades, així com els de qualsevol procediment que se'n derivi (inclosos els anuncis de la interposició de qualsevol recurs en via administrativa o en via judicial i els tràmits d'audiència), en comptes de notificar-se, s'han de publicar en la Seu electrònica i en el tauler electrònic d'edictes del Consell Insular de Mallorca.

Tot això sens perjudici que es publiquin en el Butlletí Oficial de les Illes Balears els actes que les bases d'aquesta convocatòria determinin expressament que s'hi hagin de publicar.

En tot cas, només tenen efectes jurídics les comunicacions trameses pels mitjans de publicació prevists en aquesta convocatòria.

4.7 Quan sigui necessària la publicació d'actes en la seu electrònica o en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, els aspirants s'han d'identificar amb nom, llinatges i les xifres numèriques quarta, cinquena, sisena i setena del número del DNI o NIE i les xifres tercera, quarta, cinquena i sisena en el cas de passaports.

5 Requisits i condicions per participar-hi

5.1 Requisits generals

Per tenir la condició d'aspirant i ser admeses als procés selectiu que es convoca, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria i durant el procés selectiu, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que permeten l'accés a l'ocupació pública segons l'article 57 del TREBEP.

b) Tenir complerts setze anys i no excedir l'edat ordinària de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió de la titulació acadèmica que s'indica a l'annex I per a cada categoria o especialitat, o estar en condició d'obtenir-la en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

d) Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents.

e) No haver estat separades, mitjançant procediment disciplinari, del servei de cap administració, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera en la mateixa escala, subescala, classe o categoria/especialitat, de l'Administració a que s'opta.

g) Acreditar un nivell de coneixement de llengua catalana d'acord amb els criteris següents, llevat dels supòsits a que es refereix el punt 5.2 següent:

 • Per accedir a llocs de treball dels subgrup A1 i A2, adscrits exclusivament a escales de l'Administració general, s'exigeix el certificat C1 de coneixements de llengua catalana.
 • Per accedir a llocs de treball del subgrups A1 i A2, adscrits exclusivament a escales de l'Administració especial, s'exigeix el certificat B2 de coneixements de llengua catalana.

A les persones aspirants que acreditin, amb els informes previs adients, sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana, se'ls ha d'adaptar l'exigència del requisit de coneixements de llengua catalana, mitjançant una resolució, d'acord amb l'abast de la discapacitat.

h) Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal d'acord amb l'Ordenança de la taxa pel servei de selecció de personal a l'àmbit del Consell de Mallorca i dels seus organismes autònoms, la quota íntegra de la qual són 27,57 € per a les places dels subgrups A1 i A2, i de 13,77 € per a les places del grup B.

Estan exempts, en el percentatge determinat, en el pagament de la quota íntegra de la taxa, i hauran d'acreditar la situació corresponent, els subjectes passius següents:

– Aspirants que tenguin la condició de membre de família nombrosa de categoria general en la data en què finalitza el termini per formular la sol·licitud per participar en el procés selectiu (exempció del 50 %).

– Aspirants que tenguin la condició de membre de família nombrosa de categoria especial en la data en què finalitza el termini per formular la sol·licitud per participar en el procés selectiu (exempció del 100 %).

– Aspirants amb grau de discapacitat.

– Aspirants amb grau de discapacitat igual o superior al 33 % (exempció del 100 %).

– Aspirants en situació d'atur que així figurin inscrits en els serveis públics d'ocupació durant un termini de, al manco, 1 mes abans de la data de publicació de la convocatòria (exempció del 100 %).

– Aspirants que formen part d'una família monoparental (exempció del 50 %). S'entén que formen part d'una família monoparental els supòsits de separació matrimonial o quan no hi hagi vincle matrimonial, la formada per una sola de les persones progenitores i tots els fills menors d'edat que conviuen amb ella. També en formen part els fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.

i) Signar la declaració responsable relativa al compliment dels requisits de participació i als mèrits al·legats (full d'autobaremació), que figura en el tràmit telemàtic d'inscripció en aquest procés selectiu.

S'entén que la declaració de responsable està signada quan finalitzi el procés d'inscripció.

5.2 Exempció del requisit d'acreditació de coneixements de llengua catalana

Les persones aspirants que no puguin acreditar el coneixement de la llengua catalana exigit i que estiguin en servei actiu, en el moment de finalitzar el temini de la presentació de sol·licituds, al Consell Insular de Mallorca o a qualsevol dels seus organismes autònoms, en la mateixa escala, subescala, classe o categoria -o especialitat- objecte de la convocatòria, estan exemptes d'acreditar-lo.

S'entenen com a situacions assimilades a servei actiu les següents:

- Les persones que gaudeixen d'una excedència per cura de familiars (article 89.4 TREBEP i article 105 LFPCAIB).

- Les persones que gaudeixen d'una excedència per raó de violència de gènere (article 89.5 TREBEP i article 106 LFPCAIB).

- Les persones declarades en serveis especials (article 87 TREBEP i article 99 LFPCAIB).

- El personal laboral declarat en excedència forçosa (article 46.1 TRET).

En el supòsit que aquestes persones, mitjançant la participació en aquest procés d'estabilització, assoleixin la condició de personal funcionari de carrera, restaran obligades, en el termini de dos anys, comptadors a partir de la presa de possessió a acreditar el nivell de coneixement de la llengua catalana exigit per a l'accés a l'escala, la subescala, la classe o la categoria/especialitat.

Si transcorregut el termini de dos anys, no s'acredita el nivell de coneixements de la llengua catalana exigit per a l'accés, aquestes persones seran remogudes del lloc de treball per manca d'adequació a les funcions d'aquest, mitjançant un procediment contradictori i oïts els òrgans de representació del personal corresponent. La remoció suposa el cessament en el lloc de treball obtingut al corresponent procés selectiu, i la pèrdua d'aquest lloc.

Aquestes persones restaran obligades a participar en totes les convocatòries de proves de llengua catalana que durant aquest període convoquin la Direcció General de Política Lingüística i l'Escola Balear d'Administracions Públiques per obtenir el certificat de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell exigit per a l'accés a l'escala, subescala, classe o categoria/especialitat a la qual s'ha accedit.

5.3 Requisits específics

5.3.1 Requisits específics per a la reserva per a persones amb discapacitat

Per a les persones que accedeixin pel torn de reserva, a més dels requisits generals d'aquestes bases, han de tenir reconeguda la condició legal de discapacitat física, sensorial o psíquica en un nivell igual o superior al 33 % i acreditar, mitjançant un informe expedit per l'equip multiprofessional corresponent de la direcció general competent en matèria de persones amb discapacitat, els aspectes següents:

— Que l'aspirant es troba en condicions de complir les tasques fonamentals de l'escala, subescala, classe o categoria/ especialitat a la qual aspira, mitjançant, si correspon, segons el parer de l'Administració, les adaptacions adients del lloc de treball.

 —Si s'escau, les adaptacions que fossin necessàries per fer les proves d'accés, respectant, en tot cas, els principis de mèrit i capacitat.

Les persones que es presentin a les places amb reserva de discapacitat, han de sol·licitar l'emissió de l'informe d'aptitud i adaptació de l'equip multiprofessional de la Direcció General d'Atenció a la Dependència o l'organisme públic equivalent sobre les condicions personals per exercir les funcions corresponents a l'escala, subescala, classe, categoria/especialitat a la qual aspirin i, si escau, sobre les adaptacions del lloc de treball i de realització de l'examen, i l'han d'aportar en la fase d'acreditació dels requisits i mèrits al·legats.

5.3.2 S'estableixen altres requisits específics relacionats amb les funcions dels llocs de treball que consten a l'annex I.

5.4 El fet de constar a la llista de persones admeses no implica el reconeixement a les persones interessades que compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria.

Els aspirants han de complir els requisits exigits el dia d'acabament del termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria, i han de mantenir-los fins al moment de la pressa de possessió com a personal funcionari de carrera.

6. Òrgans de selecció

6.1 S'ha de designar un tribunal per a totes les places del subgrup A1 d'administració general i especial, un tribunal per a totes les places del subgrup A2 d'administració general i especial, i un tribunal per a les places del grup B d'administració especial, d'acord amb els criteris següents:

 • Han d'estar constituïts, com a mínim, per cinc membres titulars, i el mateix nombre de suplents. En el cas que resulti impossible la constitució dels tribunals qualificadors amb cinc membres titulars i cinc suplents per la manca de funcionaris de carrera, es podran constituir amb un president i dos vocals, un dels quals ha de fer les funcions de secretari, i el mateix nombre de suplents.
 • El president o presidenta, i els vocals, un dels quals actuarà com a secretari o secretària, han de ser nomenats pel conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública entre el personal funcionari de carrera del Consell de Mallorca o dels seus organismes autònoms.
 • De conformitat amb l'apartat 1 de l'article 13 del Decret 27/1994, el nomenament dels membres dels tribunals s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la Seu Electrònica del Consell de Mallorca un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies.
 • La composició s'ha d'ajustar, llevat de raons fundades i objectives, degudament motivades, al criteri de paritat entre homes i dones, amb capacitació, competència i preparació adequades. Es considera que hi ha una representació equilibrada quan en els òrgans de més de quatre membres cada sexe està representat almenys en un 40 %; en la resta, quan els dos sexes estiguin representats.
 • Tots els membres dels tribunals han de posseir una titulació acadèmica d'igual o superior nivell que l'exigit als aspirants per a l'ingrés. Per als tribunals qualificadors d'administració especial al manco un dels membres ha de posseir una titulació corresponent a alguna de les àrees de coneixement de les especialitats que es convoquen.

6.2 No poden formar part dels tribunals els càrrecs de naturalesa política i el personal eventual de l'Administració, tant si estan en actiu com si fa menys de quatre anys del cessament.

Tampoc poden formar part dels tribunals aquelles persones que hagin realitzat les tasques de preparació d'aspirants a proves selectives per a l'escala, subescala, classe o categoria/especialitat de què es tracti en els tres anys anteriors a la publicació de la convocatòria corresponent. A tal efecte, l'Administració, amb caràcter previ al nomenament com a membre del tribunal, sol·licitarà als seleccionats la declaració corresponent de no haver preparat aspirants en el període de temps assenyalat abans.

Així mateix, tampoc poden formar part els representants de les empleades i dels empleats públics, sens perjudici de les funcions de vigilància i vetla del bon desenvolupament del procediment selectiu. A aquests efectes, les persones representants designades han de comunicar aquesta designació i la previsió d'actuacions o de sol·licitud d'informació a l'Administració amb l'antelació suficient per garantir que no s'interfereix en el funcionament adequat del procediment.

6.3 Les persones que són membres del Tribunal qualificador s'han d'abstenir de formar-ne part si hi concorren els motius d'abstenció que es preveuen a l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Les persones aspirants poden promoure la recusació d'algun membre del Tribunal qualificador en qualsevol moment de la tramitació del procediment, mitjançant un escrit, en el qual s'ha d'expressar la causa o causes en què es fonamenta, d'acord amb el que es preveu a l'article 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

L'abstenció i la recusació dels membres dels tribunals qualificadors se substanciaran d'acord amb el que disposen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

6.4 La constitució i les normes de funcionament i d'actuació del Tribunal qualificador són les que s'estableixen en el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret 27/1994, d'11 de març, en tot allò que no contradigui l'article 8 b) del Decret llei 6/2022, i també en la Instrucció 2/2021del Conseller d'Hisenda i Funció Pública, de 21 de juny de 2021, per la qual es fixen els criteris de funcionament dels òrgans de selecció.

6.5 El Tribunal qualificador pot sol·licitar que es designin assessors o assessores perquè, en qualitat de persones expertes, amb veu però sense vot, donin suport al Tribunal.

6.6 Si en qualsevol moment el tribunal té coneixement que un aspirant no compleix algun dels requisits exigits, fet que impossibilita l'accés a l'accés a l'escala, subescala, classe, categoria/especialitat corresponent en els termes que estableix aquesta convocatòria, una vegada feta l'audiència prèvia a la persona interessada, ha de proposar-ne l'exclusió a l'òrgan convocant. En la proposta ha de comunicar les inexactituds o falsedats que hagi formulat l'aspirant en la sol·licitud.

7. Sol·licituds i autobaremació

7.1 Els aspirants han de presentar de forma electrònica una sol·licitud de participació per a cada una de les categories/especialitats convocades en què volen participar i formalitzar el corresponent tràmit telemàtic disponible en la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca (seu.conselldemallorca.net).

En el supòsit que es vulgui participar en la selecció a escales, subescales, classes o categories - o especialitats- en què hagi correspondència amb les de l'IMAS, també s'ha de presentar una sol·licitud de participació a les corresponents convocatòries. Aquesta presentació serà necessària als efectes del que disposa l'apartat 4 de la disposició addicional setzena del Decret llei 6/2022, per a les persones afectades pel procés d'estabilització que ocupen llocs de feina al Consell Insular de Mallorca amb els mateixos requisits exigits a la convocatòria de l'IMAS.

El tràmit de sol·licitud de participació dirigirà a l'aplicació telemàtica del Consell de Mallorca on s'ha d'omplir el formulari electrònic que s'hi trobarà.

El model específic de sol·licitud de participació inclou un apartat de dades personals i la declaració responsable sobre el compliment dels requisits, generals i, si escau, els específics, en els termes de l'article 69 de la Llei 39/2015, referits a la data de d'expiració del termini per a la presentació de les instàncies.

En la sol·licitud de participació els aspirants han de consignar les dades relatives al compliment dels requisits de participació, i no les han d'acreditar, incloses les circumstàncies que donen dret a bonificacions o exempcions de la taxa, fins al termini previst en la base 8.7.

La sol·licitud de participació també inclou el full d'autobaremació de mèrits, que té igualment la consideració de declaració responsable en els termes que preveu l'esmentat article 69 de la Llei 39/2015.

En aquest full d'autobaremació els aspirants han d'al·legar sota la seva responsabilitat quins són els mèrits dels quals disposen d'entre els prevists en l'annex III.

Els mèrits s'han d'al·legar en referència a la data en que finalitza el termini per presentar les instàncies, i s'acreditaran en el termini previst en la base 8.7. Amb la sol·licitud de participació no s'ha d'aportar cap documentació d'acreditació dels mèrits.

Les persones que optin pel torn de reserva per a persones amb discapacitat ho han de fer constar a la sol·licitud. Són incompatibles entre si el torns lliure i la reserva de persones amb discapacitat.

La participació en el procés selectiu de les persones que optin pel torn de reserva per a persones amb discapacitat queda condicionada al fet que l'esmentat informe, relatiu a les condicions personals per exercir les funcions de la plaça, sigui favorable.

7.2 Emplenament i presentació de la sol·licitud:

a) Emplenat el model específic de sol·licitud de participació, es generarà un document (format pdf), que s'ha de descarregar i incorporar en el tràmit que s'iniciï en la Seu Electrònica, i és l'únic document que s'ha de registrar.

b) La següent passa serà l'abonament de la taxa que correspongui, sense el qual no es podrà continuar la tramitació.

c) Una vegada abonada la taxa, s'ha de signar la instància i el document adjunt i registrar-los. El registre de la sol·licitud de participació és requisit per a l'admissió en el procés selectiu. En el cas que no es realitzi, encara que s'hagi emplenat el model específic de sol·licitud i s'hagi abonat la taxa, la persona aspirant no serà admesa en el procés.

d) Amb la sol·licitud de participació no s'ha d'aportar cap document d'acreditació, ni dels requisits ni dels mèrits. La persona aspirant declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits al·legats i disposa dels mèrits declarats.

En el cas que s'hagi presentat més d'una sol·licitud, únicament es tendrà en compte la sol·licitud amb el darrer número de registre electrònic d'entrada.

Les sol·licituds de participació que es presentin per qualsevol altre via telemàtica diferent d'aquest tràmit telemàtic es tendran per no presentades.

7.3 L'Administració, d'ofici o a proposta de la persona que presideixi el tribunal, pot requerir en qualsevol moment que els aspirants aportin la documentació que acrediti el compliments dels requisits declarats, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagin d'aportar en aquest procés selectiu, i la persona interessada ha d'aportar-los.

La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori en la declaració responsable o la no presentació davant l''administració convocant de la documentació que, si escau, s'hagi requerit per acreditar el compliment d'allò declarat, determina l'exclusió del procediment selectiu, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què s'hagi pogut incórrer.

Els errors materials es poden corregir en fase d'al·legacions, si queden acreditats.

Les persones aspirants queden vinculades pels mèrits que al·leguen dins el tràmit telemàtic, per tant, la puntuació resultant dels mèrits declarats determina la puntuació màxima que poden obtenir en la fase de concurs.

7.4 En cas de presentar-se la sol·licitud de manera presencial aquesta es tendrà per no presentada, sense perjudici de l'establert a la base 4.3.

Tota la informació relativa als tràmits del procés selectiu estarà disponible en la Seu Electrònica del Consell de Mallorca (seu.conselldemallorca.net).

7.5 D'acord amb l'art. 15 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la sol·licitud de participació està disponible en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7.6 El termini per presentar sol·licituds és de vint dies hàbils i comença l'endemà que s'hagi publicat l'anunci de la convocatòria en el Bultlletí Oficial de l'Estat.

La no presentació de la sol·licitud en temps i forma suposarà l'exclusió de la persona aspirant.

7.7 Amb la finalitat de fer efectiva la protecció de les persones víctimes de violència de gènere, al llarg de tot el procediment s'han de preservar la seva identitat i les seves dades personals.

Les persones aspirants víctimes de violència de gènere han de sol·licitar aquesta protecció a la sol·licitud i han d'emplenar la declaració responsable de que es troben en aquesta circumstància, que hauran d'acreditar quan siguin requerides, mitjançant algun dels documents següents:

a) La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, encara que no sigui ferma, en què es declari que la persona interessada ha patit alguna de les formes de violència de gènere.

b) L'ordre de protecció vigent.

c) L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

d) Qualsevol mesura judicial cautelar de protecció, de seguretat o d'assegurament vigent.

e) L'informe de l'Institut Balear de la Dona i dels departaments competents en aquesta matèria dels consells insulars.

f) Qualsevol altre dels mitjans de prova prevists en l'article 78 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

8. Procediment

8.1 En el termini màxim de dos mesos, comptador des que acabi el termini de presentació de sol·licituds, el conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública ha de dictar una resolució mitjançant la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa d'exclusió. Aquesta relació s'ha de publicar en la Seu electrònica i en el tauler d'edictes electrònic del Consell de Mallorca.

Les persones interessades han de comprovar no només que no figuren a la relació de persones excloses, sinó que, a més, consten en la relació de persones admeses.

8.2 Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de 7 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació, per esmenar el defecte. En la publicació d'aquesta resolució se'ls ha d'advertir que l'Administració considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.

8.3 Un cop finalitzat el termini al qual es refereix el paràgraf anterior i esmenades, si escau, les sol·licituds, el conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública ha de dictar una resolució per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta resolució s'ha de publicar en la Seu electrònica i en el tauler d'edictes electrònic del Consell de Mallorca.

El fet de constar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement a les persones interessades que compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria.

Juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, el tribunal publicarà la llista provisional de mèrits al·legats en la declaració responsable (autobarem). Aquesta relació s'ha de publicar en la Seu electrònica i en el tauler d'edictes electrònic del Consell de Mallorca.

En el supòsit que en el moment de la publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses encara no s'hagi pogut constituir el Tribunal qualificador, la publicació de la llista provisional de mèrits l'ha de fer l'òrgan convocant.

8.4 Les persones aspirants disposen d'un termini de 7 dies hàbils, comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat la llista provisional de mèrits, per esmenar els errors de fet, materials o aritmètics de la declaració responsable (autobaremació).

Són considerats errors de fet, materials o aritmètics els errors produïts com a conseqüència d'haver situat de manera incorrecta les valoracions d'un mèrit a l'apartat d'un altre mèrit, o d'haver calculat de manera incorrecta les unitats dels mèrits al·legats. Durant aquest tràmit no s'admet l'al·legació de nous mèrits no especificats a la declaració inicial.

8.5 Un cop finalitzat el termini al qual es refereix l'apartat anterior i esmenades les al·legacions fetes en la declaració responsable (autobaremació), si escau, el tribunal publicarà la llista de les persones aspirants per ordre de prelació, d'acord amb la puntuació al·legada a l'autobaremació, i l'elevarà al conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública perquè dicti una resolució per la qual s'aprova la llista informativa de l'ordre de les persones aspirants d'acord amb la puntuació al·legada en la declaració responsable. Aquesta resolució s'ha de fer pública en la Seu electrònica i en el tauler d'edictes electrònic del Consell de Mallorca.

8.6 En la mateixa llista informativa es requerirà un nombre d'aspirants igual al 120 % del nombre de places convocades, per acreditar els requisits i els mèrits al·legats en la declaració responsable.

Si escau, per determinar aquest percentatge, s'aplicaran el criteris de desempat establerts en la base 8.7.

Si es necessari, es publicarà una llista addicional de les persones aspirants que poden ser requerides per acreditar els requisits i els mèrits al·legats en la declaració responsable.

El termini per acreditar els requisits i mèrits al·legats és de 10 dies hàbils des de la publicació de la resolució per la qual s'aprova la llista informativa de l'ordre dels aspirants en la Seu electrònica i en el tauler d'edictes electrònic del Consell de Mallorca.

L'acreditació dels requisits i dels mèrits s'ha de realitzar segons l'indicat a l'annex IV.

Les persones aspirants seleccionades que no presentin la documentació en termini, no poden ser nomenades personal funcionari i resten anul·lades les seves actuacions, tret dels casos de força major estimats per l'Administració en resolució motivada.

L'Administració convocant ha de requerir a les persones aspirants que esmenin els defectes de la documentació acreditativa dels requisits en el termini de 10 dies hàbils. Si escau, els requeriments a les persones interessades perquè esmenin els defectes de la documentació acreditativa dels requisits es podrà complimentar presentant la documentació original o la seva còpia autèntica per mitjans no electrònics.

El tribunal ha de revisar la documentació acreditativa dels mèrits requerits seguint el barem que figura en l'annex III. El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública pot dictar les instruccions que consideri oportunes per homogeneïtzar els criteris d'aplicació de les bases i del barem de mèrits per part dels tribunals.

El tribunal ha de requerir a les persones aspirants que esmenin els defectes que presenti la documentació acreditativa dels mèrits i atorgarà un termini d'esmena de deu dies hàbils. També pot reclamar formalment a les persones interessades els aclariments o, si pertoca, la documentació addicional que consideri necessària per disposar dels elements de judici necessaris per valorar els mèrits que han al·legat i acreditat tal com estableix la convocatòria.

Si escau, el tribunal podrà requerir les persones interessades perquè esmenin els defectes de la documentació o aclareixin algun mèrit presentant la documentació original o còpia autèntica per mitjans no electrònics.

Una vegada conclòs el procediment de revisió i baremació, el tribunal aprovarà una llista provisional amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants. Aquesta llista s'ha de publicar al tauler electrònic d'edictes i a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca per ordre de major a menor puntuació total.

Les persones aspirants disposaran un termini de 7 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional de puntuacions, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs. Dins aquest termini, les persones interessades podran veure l'expedient de valoració, al qual podran accedir de la manera que s'indicarà a la llista provisional esmentada.

Les persones aspirants que hagin d'esmenar o aclarir algun mèrit han de presentar la documentació, adreçada al tribunal, de la mateixa manera que es preveu a l'annex IV.

El tribunal ha de resoldre i notificar de forma motivada les respostes a les al·legacions efectuades pels aspirants. Aquesta notificació es podrà fer mitjançant les publicacions al tauler electrònic d'edictes i a la Seu electrònica del Consell de Mallorca. Un cop resoltes les al·legacions, s'ha de publicar en els mateixos termes la llista definitiva de valoració de mèrits. El tribunal sols pot modificar la llista provisional de puntuacions arran de l'estimació d'al·legacions o per rectificar errades materials, de fet o aritmètiques.

8.7 En el cas d'empats en la llista definitiva de valoració de mèrits , aquests s'han de resoldre atenent els criteris següents:

1r. La major antiguitat en la mateixa escala, subescala, especialitat o categoria acreditada a l'Administració del Consell de Mallorca o a qualsevol dels seus organismes autònoms.

2n. La major antiguitat acreditada a l'Administració del Consell de Mallorca o a qualsevol dels seus organismes autònoms.

3è. La major puntuació obtinguda en el mèrit de cursos de formació.

4t. La major puntuació obtinguda en el mèrit de superació d'exercicis en convocatòries anteriors.

5è. La major antiguitat acreditada en el conjunt d'administracions i entitats del sector públic.

6è. Ser dona, en cas d'infrarepresentació del sexe femení en l'escala, la subescala, l'especialitat o la categoria de què es tracti.

7è. Les persones víctimes de violència de gènere.

8è. La persona de més edat.

9è. Si persisteix finalment l'empat, s'ha de fer un sorteig.

En relació amb el reconeixement de les situacions de violència de gènere, s'han d'acreditar tal com estableix la base 7.7.

8.8 Comunicació de l'ordre de preferència del llocs de treball oferts

Al mateix temps de la publicació de la llista definitiva de valoració de mèrits, i segons la convocatòria o convocatòries en les quals hagi participat la persona aspirant, s'ha de procedir a oferir els llocs de treball corresponents a les places convocades, i elegir per ordre de preferència dels llocs oferits segons els supòsits que s'indiquen a continuació. Això no obstant, d'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 36/2004, s'han d'oferir a les persones amb discapacitat que hagin superat el procés aquells llocs de treball adaptats o adaptables a la seva discapacitat.

8.8.1 En el supòsit que es tracti d'una escala, subescala, classe i categoria o especialitat en què no hagi correspondència entre el Consell Insular de Mallorca i l'IMAS, els tribunals publicaran la llista esmentada al punt 8.1 i una llista dels llocs de treball corresponents a les places convocades, que es publicarà en la Seu electrònica i en el tauler electrònic d'edictes del Consell de Mallorca.

A partir de l'endemà d'aquesta publicació les persones aspirants que figuren a la llista definitiva de valoració de mèrits han de comunicar l'ordre de preferència dels llocs de treballs oferts en el termini de 7 dies hàbils.

L'adjudicació del lloc de treball s'efectuarà atenent a l'ordre final de prelació, d'acord amb la petició de destinació efectuada per la persona interessada ateses les seves preferències del lloc de treball.

Per garantir la cobertura real de tots els llocs oferts pel Consell de Mallorca s''oferiran el lloc o els llocs vacants a la següent persona aspirant disponible en la llista definitiva de valoració de mèrits on es produeixi la vacant, segons la preferència d'elecció de llocs i l'ordre de puntuació establert a la llista definitiva de valoració de mèrits, tant si aquesta vacant es produeix per renúncia o per altres motius.

8.8.2 En el supòsit que es tracti d'una escala, subescala, classe i categoria o especialitat en què hagi correspondència entre el Consell Insular de Mallorca i l'IMAS, els tribunals publicaran en la Seu electrònica i en el tauler electrònic d'edictes del Consell de Mallorca la llista esmentada al punt 8.1 i una llista dels llocs de treball corresponents a les places convocades al Consell Insular de Mallorca i també una llista amb les places de l'IMAS.

Els aspirants que figurin només a una de les llistes definitives de valoració de mèrits (ja sigui del Consell Insular de Mallorca o de l'IMAS), hauran de manifestar la preferència d'elecció de només els llocs oferts per l'administració corresponent, en el termini de 7 dies hàbils.

Els aspirants que figurin a la llista definitiva de valoració de mèrits de Consell Insular de Mallorca i de l'IMAS, hauran de manifestar la preferència d'elecció de tots els llocs oferts per les administracions corresponents, en el mateix termini de 7 dies hàbils. En aquest cas, aquesta manifestació ha de ser coincident en el procés del Consell Insular de Mallorca i en el de l'IMAS, i en cas de no ser-ho, es tindrà en compte la darrera manifestació presentada electrònicament per a tots els processos.

L'adjudicació del lloc de treball s'efectuarà atenent a l'ordre final de prelació definitiu, a l'IMAS o al Consell Insular de Mallorca, d'acord amb la petició destinació que ha fet la persona interessada

Per garantir la cobertura real del tots els llocs oferts pel Consell de Mallorca i l'IMAS s'oferiran el lloc o els llocs vacants al següent aspirant disponible segon l'ordre de prelació definitiu del procés on es produeixi la vacant, segons la preferència d'elecció de llocs i l'ordre de puntuació establert a l'ordre de prelació definitiu, tant si aquesta vacant es produeix per renúncia com si es produeix per opció o per altres motius.

9. Publicació de la llista d'aspirants que hagin superat el procés selectiu, adjudicació dels llocs de treball, nomenament i presa de possessió

Un cop assignats els llocs de treball oferts en la forma establerta en la base 8, el tribunal ha d'elevar al conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública la proposta de persones aspirants que han superat el procés selectiu de concurs de mèrits, amb adjudicació de llocs de feina, desglossada, en el seu cas, per torns d'accés. D'acord amb l'article 52.3 de la Llei 3/2007, en concordança amb l'article 61.8 del TREBEP, aquesta llista ha de contenir, com a màxim, tantes persones aprovades com el nombre de places convocades.

Això no obstant, amb la finalitat d'assegurar que es cobreixin les places convocades, quan hi hagi renúncies d'aspirants seleccionats abans del nomenament o la presa de possessió, el tribunal ha d'elevar a l'òrgan convocant una relació complementària dels aspirants que estiguin situats a continuació de les persones proposades, per ordre de puntuació, per a un possible nomenament com a personal funcionari de carrera en substitució de les qui hi renunciïn.

Les places de reserva per a persones amb discapacitat no adjudicades acreixeran les no reservades.

D'acord amb la proposta del tribunal, el conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública o el director gerent de l'Agència de Defensa del Territori, respectivament, han de dictar una resolució per la qual s'aprova la llista definitiva de persones aspirants que han superat el procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits, les nomena personal funcionari de carrera de l'escala, subescala, classe i categoria -o especialitat- que correspongui, i les adjudica els llocs de treball corresponents. Aquesta resolució s'ha de fer pública en el BOIB, en el tauler electrònic d'anuncis i en la Seu electrònica del Consell de Mallorca.

9.1 Places adjudicades en adscripció provisional:

D'acord amb l'article 22.1 del Decret llei 6/2022 els llocs de prefectures orgàniques i llocs singularitzats s'han d'adjudicar en adscripció provisional. També s'adscriuran provisionalment els llocs quan no es posseeixin els requisits per a la seva ocupació.

9.2 El termini per a la presa de possessió de la plaça s'inicia l'endemà de la publicació en el BOIB i serà de tres dies hàbils, sens perjudici de l'aplicació del que disposa el paràgraf segon de l'article 37 del Decret 27/1994.

Abans de prendre possessió del lloc adjudicat, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni que fa cap activitat en el sector públic de les que es comprenen en l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Si fa alguna activitat privada, incloses les de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà, per que l'òrgan competent acordi la declaració de compatibilitat o d'incompatibilitat.

9.3 Les persones que assoleixin la condició de personal funcionari de carrera per haver participat en aquest concurs excepcional han de romandre almenys tres anys en el lloc de treball, abans de poder participar en futures convocatòries de provisió, ja sigui en el mateix o a diferents departaments del Consell de Mallorca o els seus organismes autònoms.

Tampoc podrà participar en el mateix termini en les convocatòries per atorgar comissions de serveis.

10. Borses de personal interí

Les persones que no superin el procés selectiu de les especialitats convocades i que no tenguin la possibilitat de participar en el procés d'estabilització pel sistema de concurs oposició, per no haver-hi places de la mateixa escala, subescala, classe, especialitat o categoria, s'inclouran en borses de personal funcionari interí, específiques i preferents a les borses ordinàries i/o extraordinàries vigents. En aquestes borses s'han d'integrar les persones candidates que hagin obtingut la puntuació mínima de 10 punts.

Aquestes borses tindran una vigència limitada fins a la creació de noves borses derivades del resultat de nous processos selectius de l'l'escala, la subescala, la classe, l'especialitat o la categoria.

A l'efecte anterior, els tribunals requeriran a les persones que hagin obtingut un mínim de 10 punts que en el termini de deu dies hàbils acreditin els mèrits al·legats en la declaració responsable. Aquest requeriment es pot fer de forma parcial en un percentatge mínim corresponent al 120 % de les places convocades i respectant la posició de la llista definitiva de mèrits al·legats.

El tribunal revisarà i baremarà els mèrits declarats segons el procediment establert, i conformarà una llista per ordre de puntuació.

Si el requeriment és parcial, aquesta llista parcial es pot emprar per nomenar personal funcionari interí. Amb caràcter previ a l'exhauriment de la llista anterior, i sempre que no s'hagi creat una nova borsa com a resultat d'un nou procés selectiu de la mateixa escala, subescala, classe o categoria -o especialitat-, es farà un nou requeriment segons el que estableix el paràgraf anterior.

Un cop comprovats els mèrits de totes les persones aspirants que hagin obtingut la puntuació mínima de 10 punts, s'ha de constituir les borses de personal interí de cada escala, subescala, classe, o categoria -o especialitat- corresponent derivades d'aquesta convocatòria i que quedaran formades segons el major nombre de puntuació obtinguda.

11. Efectes de la no superació dels processos d'estabilització de l'ocupació temporal

11.1 Al personal funcionari interí que, estant en actiu com a tal, vegi finalitzada la seva relació amb l'Administració en el moment de la resolució dels processos d'estabilització regulats per la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de les places d'estabilització derivades de l'oferta d'ocupació, per la no superació d'aquests, li correspon la compensació econòmica establerta a l'article 2.6 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

La no participació del candidat o candidata en el procés selectiu d'estabilització no dona dret a compensació econòmica en cap cas. A aquest efecte, en el sistema de concurs excepcional de mèrits es considera que no han participat en les convocatòries les persones que no han presentat la sol·licitud, que no han presentat la declaració responsable, o que no han al·legat la totalitat dels mèrits de què disposen, d'acord amb allò que ja consta en poder de les administracions o entitats.

11.2 Als efectes del que preveu l'article 2.6 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, només s'ha d'entendre que el personal interí o el personal laboral temporal no ha superat el procés selectiu d'estabilització quan, havent-se presentat a totes les convocatòries dels processos selectius d'estabilització realitzats pel Consell Insular de Mallorca o per qualsevol dels seus organismes autònoms, per al cos, l'escala, la subescala, l'especialitat o la categoria o el personal laboral temporal, en què presta serveis, no obtingui plaça en cap d'aquestes .

 

ANNEX III Barem de mèrits

A. Criteris generals

1. S'estableix un barem de mèrits estructurat en els blocs que s'indiquen a continuació, amb les puntuacions màximes que es poden assolir en cada un d'aquests, amb un màxim total de 100 punts:

 • Mèrits professionals: fins a un màxim de 45 punts (45 %)
 • Altres mèrits: fins a un màxim de 55 punts (55 %)

En aquest segon apartat s'han de valorar els mèrits següents amb el màxim de 55 punts:

 • Superació d'exercicis en convocatòries anteriors per accedir a l'escala, subescala, classe o categoria/especialitat de la mateixa administració: fins a un màxim de 20 punts.
 • Formació acadèmica: fins a un màxim de 15 punts.
 • Coneixements de la llengua catalana superiors als establerts com a requisit d'accés: fins a un màxim de 15 punts.
 • Cursos de formació rebuts o impartits: fins a un màxim de 20 punts.
 • Triennis reconeguts: fins a un màxim de 15 punts.

2. Els mèrits obtinguts a qualsevol departament del Consell Insular de Mallorca o als seus organismes autònoms s'han de valorar de manera equivalent.

3. Els mèrits s'han de valorar amb referència a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu. En cas que es determini una ampliació del termini de presentació de sol·licituds com a conseqüència d'una incidència tècnica que hagi impossibilitat el funcionament ordinari del sistema o l'aplicació que correspongui, els mèrits es valoraran amb referència a la data en la qual hauria acabat el termini de presentació de sol·licituds si no s'hagués resolt la seva ampliació.

B. Barem de mèrits

1) Mèrits professionals (màxim 45 punts)

i) Per a places de l'escala d'administració general:

 • Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'administració convocant, com a personal funcionari, en la mateixa escala, subescala, classe o categoria/especialitat a la qual s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.
 • Per cada mes treballat a l'administració convocant, com a personal laboral, exercint les funcions pròpies de l'escala, la subescala, la classe o la categoria/especialitat a la qual s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.
 • Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'administració convocant, com a personal funcionari, en una escala, subescala, classe o categoria/especialitat diferent d'aquella a la qual s'opta, sempre que sigui del mateix subgrup o del subgrup immediatament inferior: 0,1 punts per mes de serveis prestats.
 • Per cada mes de serveis prestats en una altra administració, com a personal funcionari, en un cos, escala o especialitat; o en una subescala, classe o categoria/especialitat amb funcions anàlogues, sempre que es tracti d'administració general i del mateix grup, subgrup o agrupació professional a què s'opta: 0,1 punts per mes de serveis prestats.

ii) Per a places de l'escala d'administració especial

 • Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'administració convocant, com a personal funcionari, en la mateixa escala, subescala, classe o categoria/especialitat a la qual s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.
 • Per cada mes treballat a l'administració convocant, com a personal laboral, exercint les funcions pròpies de l'escala, la subescala, la classe o la categoria/especialitat a la qual s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.
 • Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'administració convocant, com a personal funcionari, en una subescala, classe o categoria diferent d'aquelles a la qual s'opta, sempre que sigui del mateix subgrup o del subgrup immediatament inferior i d'una subescala, classe o categoria/especialitat de la mateixa àrea : 0,1 punts per mes de serveis prestats. S'ha d'entendre la mateixa àrea com experiència en funcions similars del mateix àmbit professional.
 • Per cada mes de serveis prestats i reconeguts en una altra administració, com a personal funcionari, en un cos, escala o especialitat; o en una subescala, classe o categoria/especialitat amb funcions anàlogues i sempre que es tracti del mateix grup, subgrup o agrupació professional a què s'opta: 0,1 punts per mes de serveis prestats.

S'han de computar com a situacions assimilades a actiu als efectes del còmput de serveis prestats les següents:

 • Les persones que hagin gaudit d'una excedència per cura de familiars (article 89.4 TREBEP i article 105 LFPCAIB).
 • Les persones que hagin gaudit d'una excedència per raó de violència de gènere (article 89.5 TREBEP i article 106 LFPCAIB).
 • Les persones declarades en serveis especials (article 87 TREBEP i article 99 LFPCAIB).
 • El personal laboral, declarat en excedència forçosa (article 46.1 TRET).

El temps de serveis prestats del personal que ocupi places afectades per un procés de traspàs de competències i que compleixin els requisits establerts en la Llei 20/2021 s'ha de considerar com a temps prestat a l'administració que ha rebut la competència transferida.

Es reconeixen com a mèrits els serveis prestats al Consell Insular de Mallorca o als seus organismes autònoms com a personal laboral que impliquin l'exercici de funcions pròpies dels funcionaris, tal com estableix l'article 14 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, quan aquests mèrits es valorin en la mateixa escala, subescala, classe o categoria/especialitat a què s'opta. Aquests mèrits han de ser comprovats d'ofici per la mateixa administració.

Els serveis prestats al Consell Insular de Mallorca i a l'IMAS en les categories o especialitats la correspondència de les quals s'ha determinat es valoren de manera equivalent per a les persones que han ocupat llocs de feina amb els requisits d'accés establerts en les corresponents convocatòries.

No es computaran els serveis que s'han prestat simultàniament amb altres igualment al·legats.

Per a la realització del càlcul dels serveis prestats, s'estableix que un mes equival a 30 dies.

2) Altres mèrits (màxim 55 punts)

I) Per la superació d'exercicis en convocatòries anteriors (màxim 20 punts)

Per a la valoració de la superació d'exercicis en convocatòries anteriors d'accés com a personal funcionari de carrera, en la mateixa escala, subescala, classe o categoria/ especialitat de la mateixa administració a la qual s'opta, amb un màxim de 20 punts:

 • Per haver superat el primer exercici d'un o de diversos processos selectius: 4 punts per cada exercici amb un màxim de 8 punts.
 • Per haver superat més d'un exercici dins el mateix procés selectiu: 12 punts.
 • Per haver superat més d'un exercici en diversos processos selectius: 15 punts.
 • Per haver superat tots els exercicis del procés selectiu: 20 punts.

Sols es valorarà una sola vegada la superació dels exàmens en un mateix procés selectiu.

II) Formació acadèmica (màxim 15 punts)

Quant a la formació acadèmica, s'han de valorar les titulacions acadèmiques oficials i reconegudes pel Ministeri d'Educació, d'acord amb els criteris següents:

La titulació acadèmica ha de ser distinta de la que s'acredita com a requisit d'accés, i del mateix nivell o d'un de superior.

Les titulacions acadèmiques han d'estar relacionades amb les funcions de l'escala, subescala, classe o categoria/especialitat a què s'opta. A aquests efectes, es consideren relacionades amb les funcions de totes les escales, subescales, classes o categories/especialitats les titulacions de les branques de coneixement de ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, relacions laborals i recursos humans, ciències polítiques, sociologia, dret i especialitats jurídiques, informàtica i de sistemes, administració i gestió de la innovació, ciències del treball i relacions laborals.

Les titulacions d'ESO i batxiller s'entenen relacionades amb les funcions de totes les escales, subescales, classes o categories/ especialitats que exigeixen un requisit de titulació de nivell igual o inferior.

Sols es valorarà la titulació de nivell més alt que s'acredita, la puntuació de la qual no s'ha d'acumular a la d'altres titulacions que es posseeixin.

Per a la valoració concreta, amb un màxim de 15 punts, s'ha d'atorgar la puntuació següent:

 • Títol d'estudis oficials de doctor, reconegut com a nivell MECES 4: 15 punts
 • Títol d'estudis oficials de màster, llicenciatura, grau, enginyeria o arquitectura reconeguts com a nivell MECES 3:13 punts.
 • Títol d'estudis oficials de diplomatura, grau, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica reconeguts com a nivell MECES 2: 11 punts.
 • Títol de tècnic superior de formació professional reconegut com a nivell MECES 1 o equivalent acadèmic: 9punts.
 • Títol de batxillerat o de tècnic de formació professional o equivalent acadèmic: 7 punts.• Títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) o equivalent acadèmic: 5 punts.

Les equivalències amb els títols de Graduat en educació secundària obligatòria i batxillerat es faran d'acord amb l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny i l'Ordre EDU/520/2011, de 7 de març.

III) Coneixements de llengua catalana (màxim 15 punts)

Pel que fa als coneixements de llengua catalana, només es valorarà el certificat de nivell més alt que s'acredita, a més del certificat de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s'ha d'acumular a la de l'altre certificat que s'acrediti. En tots els casos només es valoren els certificats de nivell superior a l'exigit com a requisit d'accés i amb un màxim de 15 punts. La puntuació que s'ha d'atorgar és la següent:

 • Per al nivell B1: 6 punts
 • Per al nivell B2: 8 punts
 • Per al nivell C1: 10 punts
 • Per al nivell C2: 12 punts
 • Per al llenguatge administratiu: 3 punts

IV) Cursos de formació (màxim 20 punts)

Es valoraran els cursos de formació rebuts o impartits certificats amb aprofitament o assistència, en el marc de l'Acord de formació per a l'ocupació o dels plans per a la formació contínua del personal de les administracions públiques.

L'expressió en el marc dels acords de formació contínua amb l'Administració es refereix tant a l'antic Acord de Formació Contínua en les Administracions Públiques (AFCAP) com a l'actual Acord de Formació per a l'ocupació de les Administracions Públiques (AFEDAP).

Es valoraran tots els cursos de formació certificats amb aprofitament, impartits o promoguts per qualsevol administració pública de base territorial i escoles d'administració pública.

Els cursos de formació impartits per ens del sector públic adscrits i dependents de les administracions públiques de base territorial s'han de considerar com a impartits o promoguts per les administracions territorials a les quals estiguin adscrits.

També es valoraran en aquest apartat els cursos de formació homologats per les escoles d'administració pública, els cursos impartits per les organitzacions sindicals en el marc dels acords de formació contínua amb l'Administració.

Els cursos amb aprofitament o impartits es valoraran a raó de 0,10 punts per hora.

Els cursos amb assistència es valoraran a raó de 0,06666 punts per hora.

No es valoraran en aquest apartat els certificats que no indiquin les hores de durada o els crèdits de l'acció formativa, els que corresponguin a una carrera universitària, els de doctorat, la superació d'assignatures d'un estudi acadèmic, ni els derivats de processos selectius.

Si el certificat acreditatiu del curs indica crèdits, es valorarà a raó de 25 hores per cada crèdit ECTS, i a raó de 10 hores per cada crèdit CFC o LRU.

Si no s'indica el tipus de crèdit, s'entendrà que són crèdits de l'anterior ordenació universitària (CFC o LRU) i, per tant, es valoraran a raó de 10 hores per crèdit.

Quan hi hagi discrepància entre les hores i els crèdits en els certificats d'una acció formativa, prevaldran les hores.

En tots els casos, es valoraran una sola vegada les accions formatives relatives a una mateixa qüestió o a un mateix programa, encara que se n'hagi repetit la participació. En aquest cas, s'ha de valorar el mèrit que atorgui més puntuació a la persona participant.

En tot cas, la persona interessada pot acreditar que el contingut de dos o més cursos que es denominen igual no és el mateix a conseqüència de canvis normatius o d'altres variacions que hagin motivat la modificació dels continguts.

Només es valorarà el certificat de nivell superior o el certificat que acrediti un nombre superior d'hores d'entre els referits a una mateixa aplicació d'ofimàtica com a usuari.

V) Triennis reconeguts: fins a un màxim de 15 punts.

Es valorarà cada trienni reconegut com a personal funcionari o com a personal laboral amb 3 punts per trienni, fins a un màxim de 15 punts.

 

ANNEX IV Acreditació dels requisits i dels mèrits

1. Criteris generals per a l'acreditació dels requisits i dels mèrits

1.1 D'acord amb la base 8.7, les persones aspirants que hagin estat requerides per acreditar els mèrits i requisits al·legats en les respectives declaracions responsables, hauran adjuntar original o còpia autèntica dels documents corresponents, en el termini establert, per a la qual cosa se'ls comunicarà el procediment telemàtic que hauran de seguir.

D'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, lleva que consti l'oposició de la persona interessada, o que no ho autoritzi, l'Administració comprovarà d'ofici els documents emesos per les administracions publiques, a través de la plataforma d'interoperabilitat corresponent o altres sistemes habilitats a l'efecte, relatius als requisits i mèrits en què així figuri expressament en el model específic de sol·licitud de participació. Si la persona aspirant s'oposa o no autoritza a l'Administració perquè pugui fer aquesta verificació, haurà de presentar el document acreditatiu corresponent, en els termes que s'indiquen al punt 2.

Excepcionalment, si l'Administració no pot obtenir aquests documents, podrà sol·licitar a la persona aspirant que els aporti.

A aquest efecte, l'Administració comprovarà les dades de caràcter identificatiu que consten en el DNI, els certificats de coneixements de llengua catalana en relació a les convocatòries realitzades d'acord amb els Decrets de la Presidenta del Consell Insular de Mallorca de 3 de juny de 2004 i de 29 de setembre de 2004, les titulacions acadèmiques oficials, permisos de conduir, títol de família nombrosa, inscripció com a demandant d'ocupació, així com, si s'escau, el certificat acreditatiu de discapacitat i les dades que figuren en el Registre Central de Delinqüents Sexuals.

1.2 Les persones interessades són les responsables de la veracitat dels documents presentats electrònicament en les diverses fases dels procediments selectius, d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015.

En qualsevol moment del procés selectiu, l'Administració del Consell Insular de Mallorca, d'ofici o a proposta del president o presidenta del tribunal qualificador, pot requerir a les persones aspirants a fi que acreditin el compliment dels requisits exigits per participar-hi, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagin d'aportar en aquest procés selectiu.

La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori en la declaració responsable o la no presentació davant l'administració convocant de la documentació que, si escau, hagi estat requerida per acreditar el compliment d'allò declarat determina l'exclusió del procediment selectiu, prèvia audiència de la persona interessada, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què s'hagi pogut incórrer.

1.3 Els documents s'han de presentar en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en català o castellà. Si és en llengua estrangera, ha d'anar acompanyada de la traducció jurada corresponent en qualsevol de les dues llengües oficials. Sense aquesta traducció, el requisit o el mèrit no es pot considerar acreditat.

2. Acreditació dels requisits:

2.1 Acreditació de la titulació acadèmica:

2.1.1 Títol oficial (anvers i revers). En el supòsit de no haver-se expedit el títol, només es podrà acreditar amb la certificació supletòria provisional, d'acord amb l'article 14 del Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.

En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar, juntament amb la sol·licitud de participació, l'homologació o el reconeixement corresponent del Ministeri competent en la matèria.

Si el títol procedeix d'un estat membre de la Unió Europea, s'ha de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre de 1988, el Reial decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.

2.2 Acreditació coneixements orals i escrits de català:

 • Certificat expedit per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears.
 • Certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.
 • Certificat reconegut com a equivalent o homologat per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears en matèria de política lingüística.
 • Certificat del Consell Insular de Mallorca d'haver superat les proves d'avaluació d'aquests coneixements de les convocatòries que s'han fet d'acord amb els decrets de Presidència de 3 de juny de 2004 i de 29 de setembre de 2004. La Direcció Insular de Funció Pública del Departament d'Hisenda i Funció Pública han d'emetre d'ofici un certificat on consti la superació d'aquestes proves i s'ha d'incorporar d'ofici.

Si la persona interessada al·lega el requisit de coneixements de llengua catalana mitjançant títols, diplomes i certificats que requereixin l'homologació, el requisit s'entén complert malgrat l'homologació s'obtingui amb posterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds, sempre que el requisit s'hagi al·legat i els coneixements que s'homologuen s'hagin adquirit amb caràcter previ a la finalització d'aquest termini. En qualsevol cas, l'homologació haurà d'aportar-se, en tot cas, abans de la llista definitiva de mèrits comprovats.

També s'entén acreditat el requisit o el mèrit, segons s'escaigui, si les persones aspirants consten en la llista provisional d'aprovats de les darreres proves de llengua catalana, i al·leguen que consten en aquesta llista, sempre que finalment s'elevi a definitiva, encara que sigui amb posterioritat a la finalització del tràmit de presentació de sol·licituds.

2.3 Acreditació de l'exempció o bonificació de la taxa pel servei de selecció:

Els aspirants que tenguin la condició de membre de família nombrosa de categoria general o de categoria especial ho han d'acreditar amb el títol corresponent.

El grau de discapacitat igual o superior al 33 % s'acredita amb la certificació acreditativa del reconeixement de la condició legal de discapacitat en un nivell igual o superior al 33%.

La situació d'atur s'acredita amb la certificació de la respectiva oficina del servei públic d'ocupació de que l'aspirant figura inscrit en els serveis públics d'ocupació durant un termini de, al manco, 1 mes abans de la data de publicació de la convocatòria.

La condició de que l'aspirant forma part d'una família monoparental (s'entén que formen part d'una família monoparental els supòsits de separació matrimonial o quan no hi hagi vincle matrimonial, la formada per una sola de les persones progenitores i tots els fills menors d'edat que conviuen amb ella. També en formen part els fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada) s'ha d'acreditar amb el certificat de convivència i els documents que acreditin la situació de càrrega econòmica exclusiva dels fills a càrrec de la persona progenitora.

2.4 Acreditació de la capacitat i les aptituds físiques i psíquiques per a l'exercici de les funcions: Certificat mèdic, en model oficial, acreditatiu de tenir les capacitats i aptituds necessàries per a l'exercici de les funcions de l'escala, subescala, classe o categoria/ especialitat.

2.5 Acreditació de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, que inclogui agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com tràfic d'éssers humans, per participar en l'accés a llocs de treball que impliquin contacte habitual amb menors:

Per tal d'acreditar aquesta circumstància s'haurà d'aportar la certificació negativa preceptiva expedida pel Registre Central de Delinqüents Sexuals.

2.6 Altres requisits

Els requisits exigits a l'apartat «Altres requisits» de l'annex I s'acreditaran aportant el certificat o carnet expressament exigit.

La condició legal de discapacitat en un nivell igual o superior al 33 % i del tipus de discapacitat s'ha d'acreditar mitjançant la certificació acreditativa. Així mateix, l'aptitud per exercir les funcions de l'escala, subescala, classe o categoria/especialitat a què s'opta s'ha d'acreditar mitjançant un informe expedit per l'equip multiprofessional corresponent de la direcció general competent en matèria de persones amb discapacitat.

Respecte al coneixements de llengües estrangeres, s'ha de presentar el certificat o títol acreditatiu de l'idioma d'acord amb les correspondències amb els nivells del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER).

3. Acreditació dels mèrits:

Un cop exhaurit el termini de presentació de sol·licituds, no s'admetrà a tràmit cap document mitjançant el qual s'al·leguin o s'acreditin altres mèrits de la persona aspirant. Només són objecte de valoració els mèrits relacionats al full d'autobarem presentat durant el termini de presentació de sol·licituds.

Les persones aspirants són responsables de comprovar i verificar l'exactitud dels mèrits al·legats i de les dades que consten en el model de presentació de mèrits.

3.1 Acreditació de la titulació acadèmica:

La titulació acadèmica com a mèrit s'ha d'acreditar de la manera establerta a l'apartat 2.1 d'aquest Annex.

3.2 Acreditació coneixements orals i escrits de català:

Els coneixements orals i escrits de català com a mèrit s'ha d'acreditar de la manera establerta a l'apartat 2.2 d'aquest Annex.

3.3 Acreditació dels mèrits professionals:

Certificat de serveis prestats de l'organisme corresponent en el qual ha de constar: temps treballat, categoria/especialitat, grup o subgrup i vinculació amb l'Administració.

El personal que presti o hagi prestat serveis en el Consell Insular de Mallorca, en l'Agència de Defensa del Territori, l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca o l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, no ha d'acreditar els mèrits relatius a la feina desenvolupada en aquests organismes. A aquests efectes, la Direcció Insular de Funció Pública del Departament d'Hisenda i Funció Pública o els departaments de recursos humans de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca o de l'IMAS han d'emetre d'ofici un certificat on constin aquests mèrits.

3.4 Acreditació de la superació d'exercicis en convocatòries anteriors:

Certificat que acrediti la superació d'exercicis en convocatòries anteriors d'accés com a personal funcionari de carrera.

3.5 Acreditació dels cursos de formació:

Els mèrits relatius a les accions formatives, tant els rebuts com els impartits, s'han de justificar mitjançant els corresponents certificats, en el que constin el nombre d'hores de durada i/o crèdits de l'acció formativa. Quan es consideri necessari es pot adjuntar el programa i/o els continguts del curs perquè es pugui valorar la relació amb les funcions del lloc al qual es concursa.

3.6 Acreditació de triennis reconeguts:

Certificat de serveis previs per al reconeixement de triennis a l'Administració corresponent.

El personal que presti serveis o els hagi prestat en el Consell Insular de Mallorca, en l'Agència de Defensa del Territori, en l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca o en l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, no ha d'acreditar el mèrit relatiu als triennis reconeguts a aquests organismes. A aquests efectes, la Direcció Insular de Funció Pública del Departament d'Hisenda i Funció Pública o els departaments de recursos humans de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca o de l'IMAS han d'emetre d'ofici un certificat on consti aquest mèrit.

En el supòsit que, per motius aliens al treballador o treballadora, l'ens no emeti en el termini corresponent aquests certificats, el treballador sempre podrà acreditar els triennis a l'efecte d'aquest procés d'estabilització mitjançant l'aportació de la darrera nòmina o document justificatiu expedit per l'ens.

 

ANNEX V Informació sobre protecció de dades personals

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa del tractament de dades personals necessàries en aquest procediment.

Responsable del tractament:

Identitat: Consell Insular de Mallorca

Adreça postal: carrer General Riera, 113, 07010 Palma

Adreça de correu electrònic: dpd@conselldemallorca.net

Finalitat del tractament: Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme aquest procés selectiu del Consell Insular de Mallorca i de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca, i la posterior adjudicació de places a les persones seleccionades.

Legitimació: El tractament de les dades personals és necessari per complir una obligació legal i per aconseguir l'interès públic, com és la selecció del personal al servei de les administracions públiques d'acord amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i transparència.

La legislació aplicable és la següent:

— El Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

— La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— Les lletres c) i e) de l'article 6.1 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril c) e) de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

— La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Categories de dades personals objecte de tractament:

Dades de caràcter identificatiu: Nom, DNI, domicili, data de naixement, telèfon i adreça de correu electrònic.

Dades acadèmiques i professionals: Mèrits, formació i experiència professional.

Dades relatives a la salut: Percentatge i tipus de discapacitat.

Dades relatives a antecedents penals: Antecedents penals inscrits en el Registre Central de Penats, inclosos, si s'escau, els inscrits en el Registre Central de Delinqüents Sexuals.

D'acord amb l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, llevat que consti l'oposició de la persona interessada, el Consell Insular de Mallorca, mitjançant una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats a l'efecte, pot obtenir les dades de caràcter identificatiu que consten en el DNI, els certificats de coneixements de llengua catalana en relació a les convocatòries realitzades d'acord amb els Decrets de la Presidenta del Consell Insular de Mallorca de 3 de juny de 2004 i de 29 de setembre de 2004, les titulacions acadèmiques oficials, permisos de conduir, títol de família nombrosa, inscripció com a demandant d'ocupació, així com, si s'escau, el certificat acreditatiu de discapacitat i les dades que figuren en el Registre Central de Delinqüents Sexuals. Aquestes dades s'obtindran de l'Administració General de l'Estat, de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres òrgans o entitats del Consell Insular de Mallorca.

Consentiment per al tractament de dades: La presentació de la sol·licitud per al procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal que farà l'òrgan competent i únicament per als fins establerts. (Incloses les dades relatives a la salut)

Destinataris de les dades personals: se cediran les dades als següents organismes o persones, a l'efecte de complir el que preveu la legislació vigent en matèria de selecció de personal:

Tribunal qualificador del procés: per al desenvolupament i la valoració de la prova i dels mèrits al·legats i acreditats del procés selectiu previst en la convocatòria.

Departament del Consell Insular de Mallorca competent en matèria de funció pública: per al nomenament del personal.

Butlletí Oficial de les Illes Balears: en aplicació de les obligacions que preveu la normativa per seleccionar empleats públics amb les previsions que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Altres participants en el procediment selectiu: en virtut del principi de transparència que regeix els procediments selectius d'accés a la funció pública, els aspirants podran sol·licitar la consulta dels mèrits al·legats per altres participants per comprovar el funcionament correcte del procés selectiu. En cap cas, no podran obtenir les dades de contacte d'altres aspirants, com ara l'adreça postal, el número de telèfon o l'adreça de correu electrònic.

Administració de justícia: En el cas que algun jutjat o tribunal requereixi l'expedient del procediment, l'Administració trametrà les dades personals que hi constin a l'Administració de Justícia.

No se cediran les dades personals a altres organismes o a terceres persones, tret que hi hagi una obligació legal o un interès legítim, d'acord amb el Reglament general de protecció de dades.

Criteris de conservació de les dades personals: els terminis de conservació de les dades seran els necessaris per complir la finalitat del procediment i els que preveu la legislació d'arxius per a les administracions públiques, d'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica 3/2018.

Existència de decisions automatitzades: No es produiran decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, amb les dades personals dels aspirants.

Transferències de dades a altres països: Les dades no es transferiran a altres països.

Exercici de drets i reclamacions: Les persones afectades pel tractament de dades personals tenen dret a sol·licitar al Consell Insular de Mallorca la confirmació que les seves dades són objecte de tractament, l'accés a les seves dades personals, la informació, la rectificació o supressió, la limitació o l'oposició al tractament i la no inclusió en tractaments automatitzats (i fins i tot, de retirar el consentiment, si s'escau, en els termes que estableix el Reglament general de protecció de dades). També tenen dret a la portabilitat de les dades en els termes que l'exercici d'aquest dret pugui afectar el procés selectiu.

L'exercici d'aquests drets es pot sol·licitar davant el responsable del tractament esmentat abans (Consell Insular de Mallorca), mitjançant el procediment «Exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la seu electrònica del Consell Insular de Mallorca (seu.conselldemallorca.net).

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) (https://www.aepd.es/).

Conseqüències de no facilitar les dades personals: No presentar les dades necessàries implicarà que la persona interessada no pugui formar part del procediment selectiu.

Dades de contacte de la Delegació de Protecció de Dades: La Delegació de Protecció de Dades del Consell Insular de Mallorca té la seu al carrer Palau Reial, 1, 07001 Palma. Adreça electrònica de contacte: dpd@conselldemallorca.net.»