Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 627034
Resolució del director general del Servei de Salud de les Illes Balears per la qual s’adjudica el lloc de treball de cap de secció de Planificació i Desenvolupament de Recursos Humans de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Llàtzer (BOIB núm. 54 de 23/04/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 23 d'abril de 2022 es va publicar en el BOIB núm. 54 la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d'11 d'abril de 2022 mitjançant la qual es convoca la provisió, pel procediment de concurs del lloc de treball de la Prefectura de Secció de Planificació i Desenvolupament de Recursos Humans de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Universitari Són Llàtzer.

2. Els 7 de juny i 15 de juliol de 2022 es constitueix i es reuneix la Comissió de Selecció verificant que, de les tres candidatures presentades fins a aquest moment, només la del senyor Javier Mancho Iglesias compleix els requisits exigits per a participar en aquest procediment.

3. El dia 1 de setembre de 2022 es publica en el portal web del Servei de Salut de les Illes Balears (www.ibsalut.es) l'acord provisional de la Comissió de Selecció d'aquest concurs de data 31 d'agost, en el qual s'adjudica, amb caràcter provisional, el lloc de treball convocat al senyor Javier Mancho Iglesias, alhora que es declara obert el termini de 15 dies per a presentar al·legacions, a comptar des de l'endemà de la publicació, tal com s'estableix en les bases de la convocatòria.

4. El dia 6 d'octubre de 2022 es reuneix la Comissió per a valorar les al·legacions presentades pel senyor Alejandro Teixias González, ja que en l'acord provisional de 31 d'agost el recurrent no figura en la llista d'admesos. El senyor Alejandro Teixias González acredita que va presentar la seva sol·licitud en el termini establert, per la qual cosa la seva candidatura ha de ser valorada.

Fonaments de dret

1. Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

3. Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2011 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat que regula el sistema de provisió de càrrecs no directius del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes  Balears (BOIB núm. 75, de 21/05/2011).

4. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 23 de maig de 2011 per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat que regula el sistema de provisió de càrrecs no directius del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 87, d'11/06/2011).

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Donar conformitat a la proposta d'adjudicació de la Comissió de Selecció nomenada per a la provisió, mitjançant el procediment de concurs, de lloc de treball de cap de Secció de Planificació i Desenvolupament de Recursos Humans de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.

2. Adjudicar el lloc de treball de cap de Secció de Planificació i Desenvolupament de Recursos Humans de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Universitari Son LLàtzer, al senyor Javier Mancho Iglesias.

3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al portal web del Servei de Salud (www.ibsalut.es).

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant el director general del Servei de Salut de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb  l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

(Signat electrònicament: 25 d'octubre de 2022)

El director general del Servei de Salut Per delegació de la consellera de Salut i Consum (BOIB núm. 191, de 7/11/2020) Manuel Palomino Chacón