Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 630244
Resolució del president del Parlament de les Illes Balears per la qual s’ordena la publicació del nomenament de dues membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, a l'article 12, configura l'organització institucional de l'ens amb la diferenciació dels òrgans de govern i administració -format pel Consell de Direcció i el director general- i de participació social, com és el Consell Assessor de Continguts i de Programació.

Les funcions del Consell Assessor es determinen a l'article 25 de la Llei 15/2010 que, en general, fan referència a la tasca d'assessorament i assistència al Consell de Direcció i al director o la directora amb la definició i l'avaluació de les polítiques de programació i de continguts de l'ens.

Així mateix, als articles 24.2 i 24.3 s'estableix que el Consell Assessor de Continguts i de Programació ha de ser integrat per 15 membres, els quals han de representar la pluralitat de la societat balear i de les illes que la componen. En el Consell han d'estar representats, en tot cas, els sectors professional, educatiu i cultural, les associacions de consumidors i usuaris, i també les associacions representatives de persones amb discapacitat i dels joves i la gent gran. De la mateixa manera, es prescriu que els membres del Consell Assessor seran elegits pel Parlament per majoria de tres cinquenes parts i per un mandat de quatre anys, que transcorregut un mes sense haver aconseguit aquesta majoria en serà suficient la majoria absoluta, i que la condició de membre del Consell Assessor no exigeix dedicació exclusiva ni dóna dret a remuneració, llevat de la percepció de dietes, fixades reglamentàriament, per assistència a les reunions. 

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 d'octubre de 2022, d'acord amb les Normes reguladores per a l'elecció dels membres del Consell Assessor de Continguts i Programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, ja esmentades, ha elegit les dues membres que han de formar part del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, ateses les renúncies del Sr. Pau Roig Mas i de la Sra. Victòria Morell Salom.

Així mateix, les dites Normes reguladores, al punt novè disposen que la Presidència del Parlament ordenarà la publicació del nomenament dels membres del Consell Assessor de Continguts i Programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, alhora que preveu que la promesa o el jurament es realitzi davant la Mesa del Parlament, després d'haver-se'n publicat el nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

S'ordena la publicació del nomenament de la Sra. Marta Serrano Martín i de la Sra. Marina Forteza Cuní com a membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, ateses les renúncies del Sr. Pau Roig Mas i de la Sra. Victòria Morell Salom.

De la mateixa manera, s'ordena la publicació dels nomenaments esmentats al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

           

Palma, 27 d'octubre de 2022

El president del Parlament de les Illes Balears Vicenç Thomas i Mulet