Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 628358
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es modifica el nombre de places bàsiques publicat en la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca un concurs de trasllats voluntari per proveir setanta-vuit places bàsiques vacants de personal estatutari fix de diverses categories dependents del Servei de Salut

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El dia 1 d'octubre de 2022 es va publicar en el BOIB núm. 128 la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca un concurs de trasllats voluntari per proveir setanta-vuit places bàsiques vacants de personal estatutari fix de diverses categories, dependents del Servei de Salut.

2. El dia 15 d'octubre de 2022 es va publicar en el BOIB núm. 134  la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es modifica el nombre de places bàsiques publicat en la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca un concurs de trasllats voluntari per proveir setanta-vuit places bàsiques vacants de personal estatutari fix de diverses categories, dependents del Servei de Salut

3. Atesa la petició de la gerència de l'Hospital Universitari Son Espases s'augmenten 2 places; una de FEA otorinolaringologia i una de FEA radiodiagnòstic.

4. Cal modificar l'annex 3 («Llista de places bàsiques vacants convocades») donat que s'ha incrementat el nombre de vuitanta-una places a vuitanta-tres.

5. Com a conseqüència d'aquesta modificació, és necessari tornar a obrir un termini d'un mes per presentar sol·licituds per participar en aquest concurs de trasllats.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que aquestes poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics, que hi hagi en els actes que hagi dictat.

2. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que ha dictat l'acte o la disposició.

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Modificar l'annex 3 de la Resolució de 15 d'octubre de 2022, que queden resumides en la taula següent:

Categoria

GAPM

HUSE

HUSLL

HCIN

HMAN

ASEF

ASMEN

Total

FEA anestèsia i reanimació

 

2

2

1

1

7

 

13

FEA aparell digestiu

 

1

 

 

1

1

1

4

FEA cirurgia general i aparell digestiu

 

 

2

 

0

1

 

3

FEA medicina interna

 

2

 

 

2

 

1

5

FEA medicina preventiva i salut pública

 

 

1

 

 

1

 

2

FEA obstetrícia i ginecologia

 

 

1

 

 

2

 

3

FEA oftalmologia

 

2

1

 

 

 

 

3

FEA oncologia mèdica

 

 

 

 

 

2

 

2

FEA otorrinolaringologia

 

1

 

 

1

1

1

4

FEA pediatria

 

 

 

1

2

1

 

4

FEA radiodiagnòstic

 

2

1

 

2

2

 

7

FEA reumatologia

 

1

 

 

 

1

 

2

FEA urologia

 

 

1

1

 

 

 

2

Metge d'urgències hospitalàries

 

3

 

2

 

14

 

19

Odontòleg-estomatòleg d'àrea d'AP

2

 

 

 

 

1

 

3

Tècnic especialista de laboratori

 

1

2

1

2

 

1

7

Total

2

15

11

6

11

34

4

83

GAPM: Gerència d'Atenció Primària de Mallorca. HUSE: Hospital Universitari Son Espases. HUSLL: Hospital Universitari Son Llàtzer. HCIN: Hospital Comarcal d'Inca. HMAN: Hospital de Manacor. ASEF: Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. ASMEN: Àrea de Salut de Menorca.

2. Establir l'obertura d'un termini per presentar sol·licituds, que serà d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el portal web www.ibsalut.es.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el director general del Servei de Salut de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També pot presentar-se directament un recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 25 d'octubre de 2022)

El director general del Servei de Salut Manuel Palomino Chacón Per delegació de la consellera de Salut i Consum (BOIB núm. 191, de 7/11/2020)