Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es modifica la Resolució de 14 de setembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per al foment de comunitats d’energies renovables, comunitats ciutadanes d’energia, comunitats de propietaris, associacions empresarials, cooperatives i entitats sense ànim de lucre de les Illes Balears dins les actuacions previstes en el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

    Número d'edicte 8032 - Pàgines 38977-38978

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa, es declara la utilitat pública i s’aprova el projecte d’execució de l’ampliació del parc fotovoltaic Son Pons (fase 2 de Son Pons I i Son Pons II) per una potència de pic de 2.649,92 kWp i una potència instal·lada de 2.250 kW, ubicat al polígon 3, parcel·les 288 i 313 de Bunyola (RE007/17_A)

    Número d'edicte 8091 - Pàgines 38979-38981

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, de 21 de setembre de 2022, per la qual s’adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2021-2022

    Número d'edicte 8052 - Pàgines 38982-38983

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, de 21 de setembre de 2022, per la qual s’adjudica un premi als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2021-2022

    Número d'edicte 8078 - Pàgines 38984-38990

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 de setembre de 2022 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació i Formació Professional en el segon quadrimestre de l’any 2022 i, amb caràcter extraordinari, altres convenis de col·laboració subscrits anteriorment en 2022.

    Número d'edicte 8081 - Pàgines 38991-38992

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de correcció d’errades de l’edicte 7646 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears num. 119 de 10 de setembre de 2022, de la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 7 de setembre de 2022 per la qual es convoca un curs de formació específica per a l’habilitació com a assessors i avaluadors de les unitats de competència de diverses qualificacions professionals per al procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació

    Número d'edicte 8047 - Pàgines 38993-38994

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el «Pla de manteniment de calats a la bocana del Port Esportiu de Can Picafort», TM Santa Margalida (50a/2022)

    Número d'edicte 8044 - Pàgines 38995-39001

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte «Pla de manteniment de calats a l’interior del Port Esportiu de Can Picafort», TM Santa Margalida (180a/2021)

    Número d'edicte 8045 - Pàgines 39002-39009

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears de 21 de setembre de 2022 per la qual es convoquen les subvencions per donar suport a la producció i coproducció d’obres audiovisuals per a l’any 2022

    Número d'edicte 8049 - Pàgines 39010-39025

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de denegació i de concessió de l’ajuda excepcional d’adaptació per compensar les dificultats econòmiques derivades del conflicte bèl·lic a Ucraïna en determinats sectors agraris. Línia FEAGA: ajuda excepcional d’adaptació R.1308/2013, art.219(1); R.2022/467. Línia pressupostària: 080203110000001

    Número d'edicte 8088 - Pàgines 39026-39142

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del vicepresident en matèria de pesca del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de trasllat dels crèdits que preveu la Resolució del president del FOGAIBA de 23 d’agost de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes per a projectes a l’empara de l’Estratègia de desenvolupament local participatiu del Grup d’Acció Local de Pesca de l’Associació Leader Illa de Menorca, en el marc de la mesura 4.1.2 del Fons Europeu Marítim i de Pesca, corresponents als anys 2018-2022

    Número d'edicte 8023 - Pàgines 39143-39144

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit de la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per a l’any 2021, subvencions per a inversions en la transformació i comercialització de productes agrícoles

    Número d'edicte 8035 - Pàgina 39145

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE TELECOMUNICACIONS I INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC) de 12 de setembre de 2022 per la qual s’ordena la publicació de la relació de convenis subscrits per l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC) en el segon quadrimestre de 2022

    Número d'edicte 8094 - Pàgina 39146

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’aprova la convocatòria de beques formatives dirigida a persones desocupades majors de 30 anys, que estiguin matriculades als cursos de segon, tercer i quart d’educació secundària de persones adultes (ESPA) o en cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB, per als períodes 2022-2023, 2023-2024 i 2024-2025

    Número d'edicte 8042 - Pàgines 39147-39153

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria «SOIB Jove: Beques d’Èxit per a l’estudi 2022-2025», del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 18 anys i menys de 30 matriculades en els cursos de segon, tercer o quart d’educació secundària de persones adultes o en cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB, durant els cursos 2022-2025, i inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu Plus, Programa Illes Balears per al període 2021-2027

    Número d'edicte 8043 - Pàgines 39154-39162

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual es publica la relació dels convenis de col·laboració subscrits per l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) en el segon quadrimestre de l’any 2022

    Número d'edicte 8075 - Pàgina 39163

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la Cambra de Comerç, Indústria, Navegació i Serveis d’Eivissa i Formentera (Cambra) per al finançament de despeses d’estructura i actuacions de l’any 2022

    Número d'edicte 8030 - Pàgines 39164-39178

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Acord de concessió de les subvencions corresponents a la convocatòria per a entitats de l’economia social per fer inversions a les seves botigues per tal de millorar l’eficiència energètica, l’accessibilitat universal i l’equipament i el programari tecnològic l’any 2022

    Número d'edicte 8051 - Pàgines 39179-39181

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Adjudicació de la convocatòria de subvencions per a la recuperació d’espais arqueològics i paleontològiques a l’illa de Mallorca per a l’any 2022. Bdns: 619834

    Número d'edicte 8086 - Pàgines 39182-39188

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Delegació de la gestió del procés selectiu de la categoria de policia local en favor de la consellera competent en matèria de coordinació de policies locals, mitjançant l'Escola Balear d'Administració Pública

    Número d'edicte 8062 - Pàgines 39189-39190

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Reglament orgànic municipal de funcionament del ple de l'Ajuntament de Campos

    Número d'edicte 8053 - Pàgines 39191-39197

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Anunci de la inclussió de la reserva del 7% de les places de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2021 de l´Ajuntament de Lloseta a persones amb discapacitat.

    Número d'edicte 8038 - Pàgina 39198

  • AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

   • Resolució de Batlia núm. 246, de 22 de setembre de 2022, per la que es deleguen competències genèriques en els senyors regidors

    Número d'edicte 8089 - Pàgines 39199-39200

  • AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

   • Resolució de Batlia núm. 247, de 22 de setembre de 2022, per la qual es designen els membres integrants de la Junta de Govern Local i deleguen competències de la Batlia en la mateixa

    Número d'edicte 8095 - Pàgines 39201-39202

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Modificació Acord regulador del preu públic per la prestació del servei d'escola infantil Ses Canaletes

    Número d'edicte 8065 - Pàgines 39203-39207

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Modificació de l’anunci de la resolució definitiva relatiu a les ajudes per a centres educatius públics i associacions de mares i pares d’alumnes (AMIPA) del municipi de Santa Eulària des Riu per a la realització d’activitats culturals, esportives i/o mediambientals durant el curs 2021/2022

    Número d'edicte 8076 - Pàgina 39208