Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 536867
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria «SOIB Jove: Beques d’Èxit per a l’estudi 2022-2025», del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 18 anys i menys de 30 matriculades en els cursos de segon, tercer o quart d’educació secundària de persones adultes o en cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB, durant els cursos 2022-2025, i inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu Plus, Programa Illes Balears per al període 2021-2027

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient de tramitació anticipada de despesa corresponent a l'exercici 2023. Decret 75/2004, segons la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB de 29 de juliol de 2022

L'evidència acadèmica, amb dades microeconòmiques laborals, mostra que hi ha una relació causal positiva entre, d'una banda, la formació i, de l'altra, la probabilitat que té algú d'estar ocupat, el salari i les condicions laborals. A escala macroeconòmica, les dades també assenyalen una correlació entre el nivell educatiu mitjà dels habitants d'un territori i el nivell de renda per càpita. Així doncs, és evident que la millora del nivell educatiu i formatiu mitjà d'un territori és un element prioritari que ha de ser present en el full de ruta de la política econòmica.

Si la importància general de l'educació és un fet per al conjunt de la població en edat laboral, és encara més rellevant per a les persones desocupades, especialment les que pateixen situacions d'atur més severes. En efecte, les situacions d'atur perllongades en el temps són sinònim, moltes vegades, de la necessitat de requalificació. En aquest sentit, sol ser un error suposar que totes les persones desocupades troben feina, especialment si ens referim a ocupacions de qualitat, pel simple fet que l'increment de la demanda agregada fa que augmenti la demanda general de treballadors. Les situacions d'atur perllongades en el temps solen venir acompanyades de processos de descapitalització de coneixements i, per tant, l'augment de les possibilitats de reinserció laboral amb garanties requereix processos de requalificació dels coneixements i les competències que demanen les empreses del territori. En aquest escenari, doncs, és evident que una part de les persones desocupades necessita continuar formant-se per millorar els coneixements i les competències laborals.

Una conseqüència derivada de l'elevada taxa d'abandonament primerenc del jovent balear és que el percentatge de joves desocupats sense estudis obligatoris o només amb estudis d'educació secundària obligatòria (ESO) és molt alt, i esdevé molt complicat que s'integrin en el mercat de treball. Encara més: la manca d'estudis obligatoris es presenta, fins i tot, com una dificultat afegida per a la inclusió formativa.

A la vegada, en comparar la distribució de la població ocupada de les Balears amb la resta de regions europees es comprova que a les Balears és inferior el pes de la població ocupada amb un nivell educatiu mitjà, especialment de tipus tècnic, fet que assenyala que una de les mancances en el capital humà illenc és el nombre insuficient de joves amb estudis de formació professional. Tot plegat esdevé fonamental per avançar en l'ocupabilitat dels joves desocupats i apunta que cal invertir en polítiques que ajudin els que abandonaren prematurament els estudis i no obtingueren els estudis obligatoris a reincorporar-se al sistema educatiu, així com esperonar-ne la reincorporació als estudis i potenciar els cicles de formació professional.

En relació amb això, una de les causes que dificulten que els joves es reincorporin al sistema educatiu té a veure amb la necessitat de disposar de recursos econòmics, circumstància que pot provocar, en alguns casos, que s'abandoni la reincorporació als estudis davant una oferta de feina, encara que sigui de durada molt curta. Per això, les mesures tendents a plantejar l'ús d'estímuls econòmics per incentivar la reincorporació al sistema educatiu en el marc de programes de segona oportunitat o el seguiment d'accions formatives en l'àmbit laboral disposen d'un consens entre els experts, com a mesures que incentiven la reincorporació al sistema educatiu i que redueixen la probabilitat d'abandonament.

En el context d'aquesta realitat sociolaboral i del marc normatiu existent que es comenta més endavant, el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) vol incentivar econòmicament la reincorporació al sistema educatiu dels joves desocupats inscrits com a demandants d'ocupació i en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil que varen abandonar els estudis d'una manera prematura i que, o bé cursin amb aprofitament un o diversos àmbits de coneixement de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius per a persones adultes de les Illes Balears, o bé retornin al sistema educatiu i cursin amb aprofitament un curs de cicle de formació professional (FP) de grau mitjà o de grau superior. Es tracta, així, de concedir beques d'èxit per estudiar en programes de segona oportunitat. Amb aquest estímul econòmic es pretén que la reincorporació al sistema educatiu de tots aquests joves en suposi la incorporació futura al mercat laboral amb unes condicions de qualificació òptimes que en facilitin la permanència.

Les accions dirigides als joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil previstes en aquesta convocatòria poden estar cofinançades pel Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu FSE+ 2021-2027, objectiu específic VI: «promoure tant la igualtat d'accés a una educació i formació de qualitat i inclusives com la seva finalització, en particular per als grups desfavorits, des de l'educació i l'atenció de la primera infància, passant per l'educació i la formació generals i professionals, fins al nivell terciari, així com l'educació i l'aprenentatge d'adults, la qual cosa inclou facilitar la mobilitat en l'aprenentatge per a tothom i l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat».

D'altra banda, mitjançant el Reial decret 1069/2021, de 4 de desembre, es va aprovar l'Estratègia Espanyola de Suport Actiu a l'Ocupació 2021-2024, la qual es configura com a marc normatiu per coordinar i executar les polítiques actives d'ocupació i d'intermediació laboral en el conjunt de l'Estat. Entre els principals reptes de l'EEAO es troba millorar el nivell general de competències dels treballadors i demandants de feina i, en particular, reduir els desajusts de competències i detectar-ne i atendre'n les necessitats formatives, per impulsar la competitivitat de les empreses i incrementar-ne la productivitat.

L'Estratègia Espanyola de Suport Actiu a l'Ocupació 2021-2024 incorpora com a objectius estratègics promoure l'activació i millorar l'ocupabilitat de les persones joves, amb especial atenció als que presenten més deficiències de formació i risc de precarietat laboral, mitjançant instruments com la Garantia Juvenil i la coordinació amb el sistema educatiu. En el mateix sentit, l'Estratègia Espanyola de Suport Actiu a l'Ocupació també considera estratègic promoure, d'acord amb els diagnòstics personalitzats i les necessitats del sistema productiu, una oferta formativa adreçada a un mercat laboral canviant, que hi ajusti millor les competències i que faciliti les transicions laborals. Consegüentment, inclou en l'eix 2 («Formació») l'objectiu instrumental 2.6, «Oferir als demandants formació ajustada als seus itineraris personals d'ocupació», i en l'eix 4 («Igualtat d'oportunitats en l'accés a l'ocupació») considera prioritaris els objectius instrumentals 4.1 «Promoure l'activació a través de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral», i 4.2 «Promoure l'activació de les dones i la igualtat efectiva».

El Pla d'Ocupació de Qualitat de les Illes Balears (POQIB) 2022-2025 estableix en la prioritat 7 («Col·lectius vulnerables d'atenció prioritària») la línia d'actuació 7.1 referida al col·lectiu de joves: integració de totes les polítiques d'ocupació i formació juvenil estableix, a l'acció 7.1.4 estableix les mesures que s'han d'adoptar dins l'àmbit de la formació per a joves, i assenyala, entre d'altres «disposar d'ajuts econòmics, beques d'èxit, que permetin oferir un incentiu econòmic als joves desocupats que vulguin tornar al sistema educatiu o fer formació professional per a l'ocupació». Així mateix, l'acció 7.2.4 inclou la mesura «Disposar d'ajuts econòmics, beques d'èxit, que permetin oferir un incentiu econòmic als aturats de llarga durada que vulguin tornar al sistema educatiu o fer formació professional per a l'ocupació i per a qui les qüestions econòmiques representin una dificultat».

A més, també s'inclou a la prioritat 4, «Impuls de la formació professional per a l'ocupació des d'una perspectiva integral, com a eina clau per a la millora del model econòmic balear» la línia d'actuació 4.5 «Foment de l'accés a la formació de les persones amb nivells educatius baixos», que inclou l'acció 4.5.5 que consisteix a «impulsar els programes SOIB Beques d'Èxit», per activar programes de segona oportunitat que fomentin el retorn al sistema educatiu de les persones desocupades, a través de l'establiment d'ajuts formatius lligats a l'èxit adreçats als col·lectius de persones desocupades d'actuació prioritària, amb la finalitat d'incentivar la millora de la seva qualificació per finalitzar els estudis d'ESO o emprendre cicles de formació professional inicial.

Així mateix, el Pla Integral de Formació Professional de les Illes Balears 2018-2021 inclou la línia d'actuació vuitena «Afavorir el retorn a la formació mitjançant el sistema integrat de formació professional» amb l'acció 8.1 «Arbitrar mesures per afavorir l'obtenció de titulacions bàsiques a les persones que abandonaren el sistema educatiu prematurament, amb la finalitat d'incentivar la millora de la seva qualificació». Alhora, dins hi ha els «programes de segona oportunitat, com les beques d'èxit, que fomentin el retorn al sistema educatiu de les persones desocupades, especialment per finalitzar els estudis d'ESO i incorporar-se a la formació professional inicial, a través de l'establiment d'ajuts formatius lligats a l'èxit per als col·lectius de persones desocupades d'actuació prioritària».

La convocatòria de subvencions està inclosa en el Pla Anual de Política d'Ocupació de 2022, com a programa propi, PP00493, "SOIB Jove: Beques d'Èxit", i dona resposta als objectius estratègis i instrumentals de l'Estratègia Espanyola de Suport Actiu a l'Ocupació 21-24 i a les prioritats, les línies d'actuació i les accions del POQIB assenalades.

Per tot això, aquesta Resolució preveu concedir beques per assistència a determinades accions formatives en l'àmbit educatiu als alumnes desocupats de més de 18 anys i menys de 30 anys que compleixin les condicions previstes en aquesta convocatòria. En aquests moments, aquest col·lectiu s'estableix com a col·lectiu amb especials dificultats d'inserció en el mercat de treball.

Aquestes beques s'han de concedir pel procediment de concurrència no competitiva, d'acord amb el que es disposa en l'article 7.3 de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre de 2013 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació que gestiona el SOIB, amb la sol·licitud prèvia de l'alumne.

Aquest ajuts no poden considerar-se d'Estat, ja que, tal com assenyala l'apartat 2 de la Comunicació dela Comissió Europea relativa al concepte d'ajut estatal d'acord amb el que estableix l'article 107.1 del TFUE (DOUE C262/1, de 19 de juliol de 2016), les normes sobre ajuts estatals només s'apliquen quan el beneficiari té activitat econòmica, mentre que aquesta convocatòria s'adreça a persones físiques sense cap tipus d'activitat econòmica (alumnes dels cursos de formació)

Aquesta convocatòria està inclosa en la línia I.1.5 del Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB per al període 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern el 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre).

Per això, en exercici de les competències atribuïdes pel Decret 22/2020, de 24 de juliol (BOIB núm. 131, de 25 de juliol), pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears; de conformitat amb les disposicions d'aplicació general; tenint en compte les disponibilitats pressupostàries, i d'acord amb l'informe previ de la direcció general competent en matèria de pressuposts i l'informe de la Intervenció General, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria de beques adreçada a joves desocupats de més de 18 anys, o que els compleixin durant l'execució de les activitats lectives, i de menys de 30 anys, inscrits en el Servei d'Ocupació de les Illes Balears i en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que estiguin matriculats en els cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) o en cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB per als períodes 2022-2023, 2023-2024 i 2024-2025 amb les condicions que s'especifiquen en l'annex d'aquesta Resolució.

2. Ordenar comunicar a la Base de dades nacional de subvencions i publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears aquesta Resolució de convocatòria de subvencions, la qual comença a produir efectes l'endemà d'haver-s'hi publicat.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 19 de setembre de 2022

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB Iago Negueruela Vázquez

 

ANNEX Convocatòria «SOIB Jove: Beques d'Èxit per a l'estudi 2022-2025», del programa de segona oportunitat, per concedir beques per a persones desocupades de més de 18 anys i menys de 30 inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu Plus, Programa de les Illes Balears per al període 2021-2027

1. Objecte

Aquesta Resolució té per objecte establir la convocatòria de beques adreçada a joves desocupats que estiguin inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i com a demandants d'ocupació desocupats en el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives i que cursin:

 • Cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears (CEPA) per als períodes 2022-2023, 2023-2024 i 2024-2025 (en cursos quadrimestrals: octubre-febrer i febrer-juny).
 • Cicles de formació professional (FP) presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) durant els cursos acadèmics 2022-2023, 2023-2024 i 2024-2025 per incentivar el retorn al sistema educatiu.

A efectes d'aquesta convocatòria, i segons el que estableix l'article 90 de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents pel creixement, la competitivitat i l'eficiència, els treballadors fixos discontinus es consideren treballadors ocupats.

2. Finalitat

La finalitat d'aquesta convocatòria és concedir beques per dur a terme estudis esmentats en el punt anterior en programes de segona oportunitat. Mitjançant aquestes beques d'èxit, es pretén incentivar el retorn al sistema educatiu de persones joves desocupades majors de 18 i menors de 30 anys que abandonaren els estudis d'una manera primerenca i que no disposen del títol d'educació secundària obligatòria (ESO) o que volen reincorporar-se al sistema educatiu i estudiar algun cicle d'FP de grau mitjà o superior.

Igualment, aquestes beques també tenen com a finalitat augmentar la probabilitat que acabin amb èxit aquests estudis, alhora que se'n redueix l'abandonament per causes econòmiques.

3. Normativa aplicable

Les subvencions objecte d'aquesta convocatòria es regeixen per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per la part que constitueix normativa de caràcter bàsic; pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i per l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre de 2013 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació que gestiona el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 146, de 24 d'octubre).

Per motiu del cofinançament amb fons europeus, hi són aplicables:

 • Reglament (UE) 2021/1060, del Parlament i del Consell, de 24 de juny de 2021, pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu Plus, al Fons de Cohesió, al Fons de Transició Justa i al Fons Europeu Marítim, de Pesca i Aqüicultura, així com les normes financeres per a aquests Fons i per al Fons d'Asil, Migració i Integració, el Fons de Seguretat Interior i l'Instrument de Suport Financer a la Gestió de Fronteres i l a Política de Visats.
 • Reglament (UE) 2021/1057, del Parlament i del Consell, de 24 de juny de 2021, pel qual s'estableix el Fons Social Europeu Plus (FSE+) i pel qual es deroga el Reglament (UE) 1296/2013.

4. Crèdit assignat a la convocatòria

1. El crèdit assignat inicialment a aquesta convocatòria és de 3.600.000 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries relacionades a continuació, sotmès a la condició suspensiva que hi hagi crèdit adequat i suficient en el pressupost d'aquests anys:

a) 1.200.000 € amb càrrec a la partida pressupostària 76101 322D11 48000 00 19213 dels pressuposts de la CAIB per a l'any 2023

b) 1.200.000 € amb càrrec a la partida pressupostària 76101 322D11 48000 00 19213 dels pressuposts de la CAIB per a l'any 2024

c) 1.200.000 € amb càrrec a la partida pressupostària 76101 322D11 48000 00 19213 dels pressuposts de la CAIB per a l'any 2025

2. El crèdit total assignat a aquesta convocatòria es distribuirà de la manera següent:

Per al curs 2022-2023

700.000,00 euros corresponen a les beques per a alumnes que cursin ESPA, amb la desagregació temporal següent: 350.000,00 euros, per al curs quadrimestral d'octubre de 2022 a febrer de 2023, i 350.000,00 euros, per al curs quadrimestral de febrer a juny de 2023. Si hi ha romanent en qualsevol dels dos quadrimestres, ha de passar a incrementar el crèdit de l'altre període, fins que s'exhaureixi el crèdit destinat per a cada curs quadrimestral. En el cas que hi hagi romanent en el global dels dos cursos quadrimestrals, ha de passar a incrementar el crèdit destinat als alumnes que cursin cicles d'FP.

500.000,00 euros corresponen a les beques per a alumnes que cursin cicles d'FP de grau mitjà o superior durant el curs 2022-2023. Si hi ha romanent, ha de passar a incrementar el crèdit de les beques dels alumnes que cursin ESPA.

Per al curs 2023-2024

700.000,00 euros corresponen a les beques per a alumnes que cursin ESPA, amb la desagregació temporal següent: 350.000,00 euros, per al curs quadrimestral d'octubre de 2023 a febrer de 2024, i 350.000,00 euros, per al curs quadrimestral de febrer a juny de 2024. Si hi ha romanent en qualsevol dels dos quadrimestres, ha de passar a incrementar el crèdit de l'altre període, fins que s'exhaureixi el crèdit destinat per a cada curs quadrimestral. En el cas que hi hagi romanent en el global dels dos cursos quadrimestrals, ha de passar a incrementar el crèdit destinat als alumnes que cursin cicles d'FP.

500.000,00 euros corresponen a les beques per a alumnes que cursin cicles d'FP de grau mitjà o superior durant el curs 2023-2024. Si hi ha romanent, ha de passar a incrementar el crèdit de les beques dels alumnes que cursin ESPA.

Per al curs 2024-2025

700.000,00 euros corresponen a les beques per a alumnes que cursin ESPA, amb la desagregació temporal següent: 350.000,00 euros, per al curs quadrimestral d'octubre de 2024 a febrer de 2025, i 350.000,00 euros, per al curs quadrimestral de febrer a juny de 2025. Si hi ha romanent en qualsevol dels dos quadrimestres, ha de passar a incrementar el crèdit de l'altre període, fins que s'exhaureixi el crèdit destinat per a cada curs quadrimestral. En el cas que hi hagi romanent en el global dels dos cursos quadrimestrals, ha de passar a incrementar el crèdit destinat als alumnes que cursin cicles d'FP.

500.000,00 euros corresponen a les beques per a alumnes que cursin cicles d'FP de grau mitjà o superior durant el curs 2024-2025. Si hi ha romanent, ha de passar a incrementar el crèdit de les beques dels alumnes que cursin ESPA.

Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es pot augmentar l'import d'aquesta convocatòria.

Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans d'acabar el termini per presentar les sol·licituds de beques, s'ha de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant una resolució publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Les accions previstes en aquesta convocatòria es poden cofinançar pel Fons Social Europeu, en el marc del proper Programa Operatiu de Fons Social Europeu de les Illes Balears per al període 2021-2027 (FSE+), objectiu específic VI: «promoure tant la igualtat d'accés a una educació i formació de qualitat i inclusives com la seva finalització, en particular per als grups desfavorits, des de l'educació i l'atenció de la primera infància, passant per l'educació i la formació generals i professionals, fins al nivell terciari, així com l'educació i l'aprenentatge d'adults, la qual cosa inclou facilitar la mobilitat en l'aprenentatge per a tothom i l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat».

5. Requisits

5.1. Alumnes que cursin segon, tercer o quart d'ESPA

a) Estar matriculat a segon, tercer o quart d'educació secundària per a persones adultes en centres d'educació per a persones adultes de les Illes Balears durant els períodes 2022-2023, 2023-2024 o 2024-2025 (quadrimestres: octubre-febrer i febrer-juny).

b) Tenir més de 18 anys (o complir-los durant les activitats lectives del curs quadrimestral) i menys de 30 anys el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

c) Estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat en el SOIB el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

d) Estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives, per la qual cosa s'han de complir les circumstàncies següents:

 • No haver treballat el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives (activitats lectives).
 • No haver rebut accions educatives el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives (activitats lectives).
 • No haver rebut accions formatives el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives (activitats lectives).

e) Haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en algun dels centres d'educació per a persones adultes de les Illes Balears.

5.2. Alumnes que cursin FP

a) Estar matriculat en un cicle de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB.

 • En el cas específic dels alumnes de cicles d'FP de 2.000 hores de durada, s'han de matricular en un nombre de mòduls que, sumats, han de representar com a mínim 750 hores lectives (s'hi inclouen les pràctiques formatives en centres de treball).
 • Pel que fa als alumnes de cicles d'FP de 1.400 hores de durada, s'han de matricular en un nombre de mòduls que, sumats, han de representar com a mínim 750 hores lectives en el primer curs o en el mòdul de pràctiques formatives en centres de treball en el curs següent.

b) Per a les sol·licituds del curs acadèmic 2022-2023

No haver-se matriculat en cap estudi reglat en el curs acadèmic 2021-2022.

Aquesta condició no és aplicable per als alumnes matriculats amb aprofitament en el primer curs de cicles d'FP presencial en el curs acadèmic 2021-2022 que sol·licitaren una beca d'èxit.

Atès que la finalitat d'aquests ajuts és el retorn al sistema educatiu, els alumnes als quals se'ls hagi denegat la beca en el curs acadèmic 2021-2022 per haver-se matriculat en un estudi reglat en el curs acadèmic 2020-2021 tampoc no hi tenen dret ara.

c) Per a les sol·licituds del curs acadèmic 2023-2024

No haver-se matriculat en cap estudi reglat en el curs acadèmic 2022-2023.

Aquesta condició no és aplicable per als alumnes matriculats amb aprofitament en el primer curs de cicles d'FP presencial en el curs acadèmic 2022-2023 que sol·licitaren una beca d'èxit.

Atès que la finalitat d'aquests ajuts és el retorn al sistema educatiu, els alumnes als quals se'ls hagi denegat la beca en el curs acadèmic 2022-2023 per haver-se matriculat en un estudi reglat en el curs acadèmic 2021-2022 tampoc no hi tenen dret ara.

d) Per a les sol·licituds del curs acadèmic 2024-2025

No haver-se matriculat en cap estudi reglat en el curs acadèmic 2023-2024.

Aquesta condició no és aplicable per als alumnes matriculats amb aprofitament en el primer curs de cicles d'FP presencial en el curs acadèmic 2023-2024 que sol·licitaren una beca d'èxit.

Atès que la finalitat d'aquests ajuts és el retorn al sistema educatiu, els alumnes als quals se'ls hagi denegat la beca en el curs acadèmic 2023-2024 per haver-se matriculat en un estudi reglat en el curs acadèmic 2022-2023 tampoc no hi tenen dret ara.

e) Tenir més de 18 anys (o complir-los durant les activitats lectives) i menys de 30 anys el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

f) Estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat en el SOIB el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

g) Estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives, per la qual cosa s'han de complir les circumstàncies següents:

 • No haver treballat el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives (activitats lectives).
 • No haver rebut accions educatives el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives (activitats lectives).
 • No haver rebut accions formatives el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives (activitats lectives).

h) Aprofitament del curs:

 • Pel que fa als alumnes que cursin el primer curs d'un cicle d'FP, s'ha d'interpretar que al juny estan en condicions de promocionar al segon curs, en termes d'aprofitament.
 • En el cas dels alumnes que cursin el segon curs d'un cicle d'FP de 2.000 hores, o facin les pràctiques formatives en centres de treball, i en el cas dels cicles formatius de 1.400 hores, s'ha d'interpretar que, en acabar, estan en condicions d'obtenir la titulació oficial, en termes d'aprofitament.

No poden ser beneficiàries dels ajuts les persones en les quals es doni alguna de les circumstàncies esmentades en l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de setembre, ni en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (BOIB núm. 99, de 4 d'agost).

6. Presentació de sol·licituds

1. Dins el termini que s'estableix en el punt 4 d'aquest epígraf, les persones interessades poden presentar les sol·licituds en qualsevol de les formes que s'indiquen en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. Poden presentar la sol·licitud d'una manera electrònica mitjançant la Seu Electrònica del Govern i hi han d'adjuntar la sol·licitud específica del procediment, signada electrònicament, la qual està disponible a aquesta Seu Electrònica i, concretament, han d'accedir a la pàgina web de la CAIB <http://www.caib.es>: «Administració» // «Atenció a la ciutadania» // «Atenció telemàtica» // «Registre electrònic».

També poden presentar les sol·licituds d'una manera presencial en qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local.

3. Les sol·licituds s'han de formalitzar amb els models que facilita el SOIB i que es troben a disposició de les persones interessades en l'apartat de convocatòries del web <http://soib.es>, d'acord amb l'article 66 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4. Els terminis per presentar les sol·licituds són els següents:

Per al curs acadèmic 2022-2023

 • En el cas d'alumnes matriculats en el primer quadrimestre del curs acadèmic 2022- 2023 d'ESPA (de setembre de 2022 a febrer de 2023), el termini comença el dia 1 d'octubre de 2022 i conclou el 15 de gener de 2023.
 • En el cas d'alumnes matriculats en el segon quadrimestre del curs acadèmic 2022-2023 d'ESPA (de febrer a juny de 2023), el termini comença el dia 1 de febrer de 2023 i conclou el 31 de maig de 2023.
 • En el cas d'alumnes matriculats a cursos d'FP de grau mitjà o superior, el termini comença el dia 1 d'octubre de 2022 i conclou el 15 de gener de 2023.

Per al curs acadèmic 2023-2024

 • En el cas d'alumnes matriculats en el primer quadrimestre del curs acadèmic 2023- 2024 d'ESPA (de setembre de 2023 a febrer de 2024), el termini comença el dia 1 d'octubre de 2023 i conclou el 15 de gener de 2024.
 • En el cas d'alumnes matriculats en el segon quadrimestre del curs acadèmic 2023-2024 d'ESPA (de febrer a juny de 2024), el termini comença el dia 1 de febrer de 2024 i conclou el 31 de maig de 2024.
 • En el cas d'alumnes matriculats a cursos d'FP de grau mitjà o superior, el termini comença el dia 1 d'octubre de 2023 i conclou el 15 de gener de 2024.

Per al curs acadèmic 2024-2025

 • En el cas d'alumnes matriculats en el primer quadrimestre del curs acadèmic 2024- 2025 d'ESPA (de setembre de 2024 a febrer de 2025), el termini comença el dia 1 d'octubre de 2024 i conclou el 15 de gener de 2025.
 • En el cas d'alumnes matriculats en el segon quadrimestre del curs acadèmic 2024- 2025 d'ESPA (de febrer a juny de 2024), el termini comença el dia 1 de febrer de 2025 i conclou el 31 de maig de 2025.
 • En el cas d'alumnes matriculats a cursos d'FP de grau mitjà o superior, el termini comença el dia 1 d'octubre de 2024 i conclou el 15 de gener de 2025.

5. Documentació que s'ha d'aportar:

a) Sol·licitud, d'acord amb el model que es troba en el web del SOIB.

b) Còpia del full de matriculació.

c) Declaració responsable de veracitat de dades bancàries.

d) Fitxa de microdades, amb el model que es troba en el web del SOIB.

e) Declaració responsable de no haver rebut cap acció educativa ni formativa el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives (activitats lectives).

f) D'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 61 del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, el SOIB pot obtenir els certificats acreditatius que la persona interessada està al corrent de les obligacions amb l'Agència Tributària de les Illes Balears, l'Agència Tributària estatal i amb la Seguretat Social, així com verificar les dades d'identitat (DNI), excepte en el cas d'oposició expressa de la persona interessada, que ha de fer constar en la sol·licitud. En el cas que no s'autoritzin aquestes consultes, ha d'aportar, juntament amb la sol·licitud de l'ajut, la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions anteriors, així com una còpia del document d'identitat, si escau, i de l'informe de vida laboral. En cas que no s'autoritzin aquestes consultes, s'ha d'aportar la documentació acreditativa, juntament amb la sol·licitud d'ajut.

6. D'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els que exigeix aquesta Resolució, s'ha de requerir a la persona interessada que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni l'error o presenti els documents necessaris, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21 d'aquesta mateixa Llei. El fet de formalitzar la sol·licitud de subvenció no significa tenir dret a la concessió.

7. Les persones físiques poden triar en tot moment si es practiquen les notificacions per mitjans electrònics, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través d'aquests mitjans amb les administracions públiques, de conformitat amb l'article 14.1 de la Llei 39/2015. Les notificacions a través de mitjans electrònics s'han de fer tal com estableix l'article 43 aquesta Llei.

8. La persona sol·licitant ha d'autoritzar, en la sol·licitud, a rebre les notificacions per mitjans electrònics i indicar-hi l'adreça de correu electrònic. L'autorització comporta el consentiment de la persona interessada a rebre per mitjans electrònics qualsevol notificació amb efectes jurídics que es pugui derivar d'aquest procediment.

9. En el cas de les persones interessades que hagin triat l'opció de notificació en paper, s'ha de fer en paper i mitjançant l'aplicació NOTIB, per garantir-ne el dret a rebre la notificació per compareixença espontània en la Seu Electrònica, d'una manera voluntària, encara que no ho hagi sol·licitat. En tot cas, s'ha de prendre com a data de notificació la que s'hagi produït en primer lloc. A més, d'acord amb l'article 41.6 de la Llei 39/2015, s'ha d'enviar un avís a l'adreça de correu electrònic que la persona interessada hagi comunicat, en què s'informarà que s'ha posat a disposició seva una notificació electrònica en la Seu Electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. Import de l'ajut

En el cas dels alumnes d'ESPA, l'import de la beca es fixa en 426 euros per mes. Atès que cada curs dura un quadrimestre i consisteix en un màxim de tres àmbits de coneixement, l'import que s'ha de percebre per àmbit de coneixement cursat amb aprofitament ha de ser de 568 euros (426 × 4= 1.704/3= 568 euros).

En el cas dels alumnes matriculats en un cicle d'FP i atès que la durada dels cursos és de nou mesos, l'import que s'ha de percebre, si s'assoleix la condició de poder passar del primer al segon any, en el cas d'alumnes matriculats en el primer curs, o si s'assoleix la condició d'obtenir la titulació, en el cas d'alumnes matriculats en el segon any, ha de ser de 3.834 euros per curs (426×9= 3.834 euros).

8. Règim de concessió de les beques

En aplicació de l'article 17.2 del Text refós de la Llei de subvencions i l'article 7.3 de l'Ordre de bases reguladores aprovada per Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre de 2013, la concessió dels ajuts s'ha de fer aplicant un criteri de concessió per ordre rigorós d'entrada de les sol·licituds en el Registre General del SOIB o en els registres i les oficines que s'estableixen en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, fins a cobrir la disponibilitat pressupostària, atès que, per la seva naturalesa, no són necessàries ni la comparació ni la prelació de les sol·licituds en un únic procediment.

En el cas que, d'acord amb l'apartat 6.6, s'hagi hagut de fer un requeriment per esmenar la sol·licitud, el termini que es tendrà en compte a efectes de Resolució de l'expedient, serà el de l'esmena de la sol·licitud.

9. Instrucció i resolució del procediment

1. L'òrgan competent per instruir el procediment de tramitació de sol·licituds és la directora del SOIB, que ha de dur a terme d'ofici totes les actuacions que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució.

2. En el cas de les sol·licituds de beques per als estudis d'ESPA, una vegada finalitzat cada un dels dos cursos quadrimestrals, la Conselleria d'Educació i Formació Professional, a petició de la directora del SOIB, ha de trametre una llista dels alumnes que han cursat amb aprofitament algun àmbit de coneixement d'ESPA, així com la data d'inici de les activitats lectives per a cada alumne.

3. Respecte de les sol·licituds de beques per als cicles d'FP presencial de grau mitjà i superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB, una vegada finalitzades les proves de control del curs escolar, la Conselleria d'Educació i Formació Professional, a petició de la directora del SOIB, ha de trametre una llista dels alumnes que han cursat amb aprofitament el curs, i ha de certificar que els alumnes de cicles de formació professional no s'han matriculat en cap estudi reglat en el curs acadèmic 21-22, 22-23 o 23-24, en funció del període de sol·licitud, amb l'excepció dels alumnes esmentats en el punts 5.2.b), c) o d). Així mateix, ha de certificar que els alumnes s'han matriculat en un nombre de mòduls que, sumats, han de representar com a mínim 750 hores lectives, així com la data d'inici de les activitats lectives per a cada alumne.

4. El cap del Servei de Gestió de Programes d'Ocupació 5 ha d'examinar les sol·licituds i emetre l'informe que serveixi de base per a la proposta de resolució. La directora del SOIB ha de dictar les propostes de concessió o denegació dels ajuts, les quals han de contenir la llista dels beneficiaris proposats per atorgar-los la subvenció, com també els exclosos, amb el motiu d'exclusió. D'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015, aquesta proposta s'ha de notificar mitjançant la publicació en la pàgina web del SOIB a les persones interessades, les quals disposen d'un termini de deu dies per fer-hi les al·legacions que estimin oportunes.

5. Ateses la proposta de resolució i, si escau, les al·legacions presentades, en el marc de les disponibilitats pressupostàries, el president del SOIB ha de dictar una resolució d'aprovació o denegació, motivada degudament, i s'ha de notificar dins el termini de sis mesos comptadors des que s'ha rebut en el Registre la llista que ha de presentar la Conselleria d'Educació i Formació Professional segons els punts 2 i 3 d'aquest apartat, tal com permet l'article 11.3 de les bases reguladores.

6. Aquesta resolució s'ha de notificar a les persones interessades mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el web del SOIB. La resolució de concessió o denegació posa fi a la via administrativa i, en contra, s'hi pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat.

7. Un cop transcorregut el termini màxim per resoldre i notificar sense haver-se dictat una resolució expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada.

 

10. Forma de pagament

El SOIB ha de tramitar el pagament una vegada finalitzat cada curs escolar i un cop comprovat d'ofici que la persona beneficiària compleix els requisits que s'estableixen en aquesta convocatòria.

11. Obligacions de les persones beneficiàries i dels centres educatius

Els alumnes beneficiaris i els centres d'educació per a persones adultes o els centres de formació professional sostinguts amb fons públics de la CAIB on es dugui a terme la formació han de trametre a l'organisme competent la informació que se'ls requereixi.

També estan obligats a facilitar la informació que els sol·licitin l'òrgan instructor del procediment, la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o un altre òrgan competent i, igualment, estan sotmesos al control i verificació dels organismes competents de la Unió Europea, de la Unitat Administradora del Fons Social Europeu i de la direcció general competent en matèria de fons europeus de l'Administració de la CAIB.

Tots han de complir les obligacions que fixen l'article 14 de l'Ordre de bases reguladores, l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions i l'article 14 de la Llei general de subvencions.

Així mateix, el centre que imparteix la formació ha d'informar els alumnes del dret que tenen a rebre aquests ajuts i del termini per presentar les sol·licituds, i els ha de facilitar el model de presentació de la sol·licitud de l'ajut.

D'acord amb l'article 82.1 del Reglament UE 2021/1060, s'ha de garantir que tots els documents justificatius relacionats amb aquesta convocatòria es conservin al nivell adequat durant un termini de cinc anys a partir del 31 de desembre de l'any en què s'efectuï el darrer pagament al beneficiari.

12. Justificació

D'acord amb l'article 18.5 de l'Ordre de bases reguladores, l'ajut s'entén justificat amb l'acreditació, prèvia a la resolució de concessió, d'haver acabat amb aprofitament:

 • Un dels àmbits de coneixement d'ESPA cursat en algun dels centres d'educació per a persones adultes de les Illes Balears.
 • Haver promocionat al segon curs, en el cas dels alumnes de primer curs d'algun cicle d'FP presencial de grau mitjà o superior.
 • Haver obtingut la titulació, en el cas dels alumnes de segon curs d'algun cicle d'FP presencial de grau mitjà o superior.

13. Compatibilitat

Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altre ajut o subvenció destinat a la mateixa finalitat que es pugui rebre de qualsevol institució, pública o privada.