Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Contractació de l’arrendament d’un bé immoble a la zona de Son Sardina de Palma amb destinació a Casal de Barri i Biblioteca Municipal per al desenvolupament de serveis i activitats socioculturals

    Número de registre 8029 - Pàgines 39209-39210

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Compravenda de tres béns immobles per destinar-los a casals de barri i/o dependències municipals de l’Àrea de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial

    Número de registre 8028 - Pàgina 39211

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Citació de les persones interessades en el procediment ordinari núm.551/2022 que se substancia davant la Sala Contenciosa Administrativa núm. 1 del TSJIB

    Número de registre 8092 - Pàgina 39212

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 4345/2019 relatiu al projecte de tancament de finca, polígon 25, parcel·la 82, al terme municipal de Santa Eulària des Riu, a zona de policia

    Número de registre 7109 - Pàgina 39213

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2020/05068E relatiu al projecte d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina situat al polígon 4, parcel·la 33, en el terme municipal de Palma, a zona de policia

    Número de registre 7360 - Pàgina 39214

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2020/04968E relatiu al projecte bàsic d’un habitatge unifamiliar i piscina situat al c/ Polvorí, núm. 22 (2002.02), en el terme municipal de Palma, a zona de policia

    Número de registre 8070 - Pàgina 39215

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2020/04970E relatiu al projecte bàsic d’un habitatge unifamiliar i piscina situat al c/ Polvorí, núm. 22 (2002.01), en el terme municipal de Palma, a zona de policia

    Número de registre 8071 - Pàgina 39216

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment i revocació parcial als beneficiaris de les ajudes, Exp. 274, de data 18 de setembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 8036 - Pàgines 39217-39219

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 17 d’agost de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 8073 - Pàgina 39220

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 26 d’agost de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 8074 - Pàgina 39221

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró-llista cobratòria corresponent al mes de setembre de 2022 del preu públic per la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes del Consell d'Eivissa, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 8039 - Pàgina 39222

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació de la composició de la Ponència Tècnica de Patrimoni Historicoartístic del Consell Insular d'Eivissa

    Número de registre 8050 - Pàgina 39223

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró de la taxa pels serveis prestats pel Departament de Benestar Social i Recursos Humans a l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres corresponent al mes d’abril de 2022, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 8063 - Pàgina 39224

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació inicial de l’expedient núm. 29/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2022, per crèdit extraordinari (CE11/2022)

    Número de registre 8034 - Pàgina 39225

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació inicial de l’expedient núm. 30/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2022, per crèdit extraordinari (CE12/2022) i suplement de crèdit (SUP11/2022)

    Número de registre 8037 - Pàgina 39226

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Traspàs sepultura sector V, 315

    Número de registre 7983 - Pàgina 39227

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Traspàs sepultura sector E, 104

    Número de registre 7969 - Pàgina 39228

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de les tarifes del servei públic de l'escola infantil de Deià

    Número de registre 8048 - Pàgina 39229

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Ordenança Ocupacio Via Publica

    Número de registre 8041 - Pàgina 39230

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Exposició pública projecte bàsic i execució "projecte d'ampliació del gimnàs"

    Número de registre 8060 - Pàgina 39231

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Exposició pública del projecte d’obra de reforma i ampliació del camp de futbol 11 per a les pistes poliesportives exteriors de Verge de Lluc i del projecte d’obra de urbanització i dotació de serveis del carrer So Na Dolça

    Número de registre 8040 - Pàgina 39232

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Tràmit d’informació pública

    Número de registre 8083 - Pàgina 39233

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Investigació de la titularitat de camins (Expedient 3399-2022)

    Número de registre 8064 - Pàgines 39234-39235