Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 536864
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’aprova la convocatòria de beques formatives dirigida a persones desocupades majors de 30 anys, que estiguin matriculades als cursos de segon, tercer i quart d’educació secundària de persones adultes (ESPA) o en cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB, per als períodes 2022-2023, 2023-2024 i 2024-2025

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient de tramitació anticipada de despesa corresponent a l'exercici 2022/ Decret 75/2004 segons la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 29 de juliol de 2022

L'evidència acadèmica amb dades microeconòmiques laborals mostra que hi ha una relació causal positiva entre, d'una banda, la formació i, de l'altra, la probabilitat d'estar ocupat, el salari i les condicions laborals. A escala macroeconòmica, les dades també assenyalen una correlació entre el nivell educatiu mitjà dels habitants d'un territori i el nivell de renda per càpita. Així doncs, és evident que la millora del nivell educatiu i formatiu mitjà d'un territori és un element prioritari que ha de ser present en el full de ruta de la política econòmica.

Si la importància general de l'educació és un fet per al conjunt de la població en edat laboral, ho és encara més per a les persones desocupades, especialment les que pateixen situacions d'atur més severes. En efecte, les situacions d'atur perllongades en el temps són sinònim, moltes vegades, de la necessitat de requalificació. En aquest sentit, sol ser un error suposar que totes les persones desocupades troben feina, especialment si parlam d'ocupacions de qualitat, pel simple fet que l'increment de la demanda agregada fa que augmenti la demanda general de treballadors. Les situacions d'atur perllongades en el temps solen venir acompanyades de processos de descapitalització de coneixements i, per tant, l'augment de les possibilitats de reinserció laboral amb garanties requereix processos de requalificació dels coneixements i competències demanades per les empreses del territori. En aquest escenari, doncs, és evident que una part de les persones desocupades necessita continuar formant-se per millorar els coneixements i les competències laborals.

Malgrat aquesta evidència i el fet clar que seguir accions educatives suposa augmentar substancialment les oportunitats de trobar una feina de qualitat, també és cert que la factibilitat de les persones desocupades per seguir aquesta formació, topa amb la insuficiència de recursos econòmics. Els estudis econòmics plantegen clarament que aquesta deficiència suposa una forta limitació per garantir que les persones desocupades puguin acabar la formació amb aprofitament. En aquest sentit, l'evidència empírica mostra que en molts casos, davant l'opció de contractes laborals, fins i tot de molt curta durada, les persones desocupades opten per garantir uns recursos econòmics, tot i que la millor opció a mitjà termini sigui no abandonar els estudis. Tot plegat, no disposar de suficients recursos limita l'eficiència de les accions formatives, especialment de les que tenen una durada llarga. Davant d'això, reforçar les polítiques actives d'ocupació suposa garantir la suficiència econòmica de les persones desocupades.

El Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, de la Llei d'ocupació preveu com a instrument de coordinació del Sistema Nacional per a l'Ocupació l'Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació.

El Reial decret 1069/2021, de 4 de desembre (BOE núm. 292, de 7 de desembre) va aprovar l'Estratègia Espanyola de Suport Actiu a l'Ocupació 2021-2024, la qual es configura com a marc normatiu per a la coordinació i execució de les polítiques actives d'ocupació i intermediació laboral en el conjunt de l'Estat.

L'Estratègia Espanyola de Suport Actiu a l'Ocupació 2021-2024 incorpora com a objectiu estratègic la necessitat de desenvolupar una oferta formativa adreçada a un mercat laboral canviant, que n'ajusti millor les competències i en faciliti les transicions laborals. Consegüentment, l'EEAO incorpora a l'eix 2 «Formació» l'objectiu instrumental 2.6 «Oferir als demandants formació ajustada en els seus itineraris personals d'ocupació» i a l'eix 4 «Igualtat d'oportunitats en l'accés a l'ocupació» considera prioritaris els objectius instrumentals 4.1 «Promoure l'activació a través de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral» i 4.2 «Promoure l'activació de les dones i la igualtat efectiva d'oportunitats de dones i homes per accedir a l'ocupació.»

El Pla Integral de Formació Professional de les Illes Balears 2018-2021 inclou la línia vuitena d'actuació, «Afavorir el retorn a la formació mitjançant el sistema integrat de formació professional» amb l'acció 8.1. «Arbitrar mesures per afavorir l'obtenció de titulacions bàsiques a les persones que abandonaren el sistema educatiu prematurament amb la finalitat d'incentivar la millora de la seva qualificació» i, a dins, «Programes de segona oportunitat, com les Beques d'Èxit, que fomentin el retorn al sistema educatiu de les persones desocupades, especialment per finalitzar els estudis d'ESO i incorporar-se a la formació professional inicial, a través de l'establiment d'ajuts formatius lligats a l'èxit per als col·lectius de persones desocupades d'actuació prioritària.»

La convocatòria està inclosa en el Pla Anual de Política d'Ocupació de 2022, com a Programa propi «PP00609 SOIB Ajuts Programa de Segona Oportunitat Formació de Col·lectius de Difícil Inserció» i dona resposta als objectius estratègics de l'Estratègia Espanyola de Suport Actiu a l'Ocupació 2021-2024 i a les prioritats, línies d'actuació i accions del POQIB assenyalades.

Entre els principals reptes de l'Estratègia Espanyola de Suport Actiu a l'Ocupació 2021-2024 es troba la de millorar el nivell general de competències dels treballadors i demandants de feina, en particular, reduir els desajusts de competències detectant i atenent les necessitats formatives per impulsar la competitivitat de les empreses i incrementar-ne la productivitat.

Entre els objectius estratègics preveu promoure, d'acord amb les necessitats identificades en els diagnòstics personalitzats i amb les necessitats del sistema productiu, una oferta formativa dirigida a un mercat laboral canviant, ajustar millor les competències i facilitar les transicions laborals.

Per tot això, aquesta Resolució preveu concedir beques per assistència a determinades accions formatives a l'àmbit educatiu als alumnes desocupats majors de 30 anys. En aquests moments, aquest col·lectiu s'estableix com a col·lectiu amb especials dificultats d'inserció en el mercat de treball.

La concessió d'aquestes beques es durà a terme pel procediment de concurrència no competitiva, de conformitat amb el que disposa l'article 7.3 de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre de 2013, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació que gestiona el SOIB, prèvia sol·licitud de l'alumnat.

Aquests ajuts no poden considerar-se d'Estat, ja que, tal com assenyala l'apartat 2 de la Comunicació de la Comissió Europea relativa al concepte d'ajut estatal d'acord amb el que estableix l'article 107.1 del TFUE (DOUE C262/1, de 19 de juliol de 2016), les normes sobre ajuts estatals només s'apliquen quan el beneficiari té activitat econòmica, mentre que aquesta convocatòria s'adreça a persones físiques sense cap tipus d'activitat econòmica (alumnes dels cursos de formació).

Aquesta convocatòria està inclosa en la línia I.1.8 del Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB per al període 2021-2023, aprovat per Consell de Govern el 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021).

Per això, en exercici de les competències atribuïdes pel Decret 22/2020, de 24 de juliol (BOIB núm. 31, de 25 de juliol de 2020), pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, d'acord amb les disposicions d'aplicació general i tenint en compte les disponibilitats pressupostàries, d'acord amb l'informe previ de la direcció general competent en matèria de pressuposts i de l'informe de la Intervenció General, dict la següent

Resolució

1.Aprovar la convocatòria de beques dirigida a persones desocupades majors de 30 anys que estiguin matriculades als cursos de segon, tercer i quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA en endavant) o en cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB per als períodes 2022-2023, 2023-2024 i 2024-2025, amb les condicions que s'especifiquen en l'annex d'aquesta Resolució.

2.Ordenar la comunicació d'aquesta Resolució de convocatòria de subvencions a la base de dades nacional de subvencions i la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, la qual comença a produir efectes l'endemà d'haver-s'hi publicat.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

(Document signat electrònicament: 19 de setembre de 2022) El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB Iago Negueruela Vázquez

 

ANNEX Convocatòria de beques adreçada a persones desocupades majors de 30 anys que estiguin matriculades als cursos de segon, tercer i quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) o en cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior (FP) sostinguts amb fons públics de la CAIB, per al període 2022-2025

1. Objecte

Aquesta Resolució té per objecte establir la convocatòria de beques adreçada a les persones desocupades majors de 30 anys que hagin estat inscrites com a demandants d'ocupació desocupades al Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) o un altre servei públic del Sistema Nacional d'Ocupació com a mínim quatre mesos en els darrers sis immediatament anteriors al d'inici de les activitats lectives, i que cursin:

-Cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears per al període 2022-2023, 2023-2024 i 2024-2025, en cursos quadrimestrals: octubre-febrer i febrer-juny.

-Cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant cursos acadèmics 2022-2023, 2023-2024 i 2024-2025 per incentivar el retorn al sistema educatiu.

2. Finalitat

La finalitat d'aquesta convocatòria és concedir beques per dur a terme els estudis esmentats en el punt anterior. Mitjançant aquestes beques, es pretén incentivar el retorn al sistema educatiu de les persones desocupades majors de 30 anys que abandonaren de manera primerenca els estudis i que no disposen del títol d'educació secundària obligatòria (ESO) o que volen reincorporar-se al sistema educatiu i estudiar algun cicle d'FP de grau mitjà o superior. Igualment, aquestes beques també tenen com a finalitat augmentar la probabilitat de finalització amb èxit aquests estudis alhora que se'n redueix l'abandonament per causes econòmiques.

3. Normativa d'aplicació

Les subvencions objecte d'aquesta convocatòria es regeixen per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per la part que constitueix normativa de

caràcter bàsic, pel Reial decret 887/2006 del reglament de subvencions i pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre de 2013, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació que gestiona el SOIB (BOIB núm. 146, de 24 d'octubre de 2013).

4. Crèdit assignat a la convocatòria

1. El crèdit inicialment assignat a aquesta convocatòria és de 2.100.000 euros amb càrrec a les partides pressupostàries relacionades a continuació, sotmès a la condició suspensiva que hi hagi crèdit adequat i suficient en el pressupost d'aquests anys:

a) 700.000 amb càrrec a la partida pressupostària 76101 322D11 48000 00 dels pressuposts de la CAIB per a l'any 2023.

b) 700.000 € amb càrrec a la partida pressupostària 76101 322D11 48000 00 dels pressuposts de la CAIB per a l'any 2024.

c) 700.000 € amb càrrec a la partida pressupostària 76101 322D11 48000 00 dels pressuposts de la CAIB per a l'any 2025.

2.El crèdit total assignat a aquesta convocatòria es distribuirà de la manera següent:

PER AL CURS 2022-2023

400.000,00 euros corresponen a les beques per a alumnes que cursin ESPA amb la desagregació temporal següent: 200.000,00 euros per al curs quadrimestral d'octubre de 2022 a febrer de 2023 i 200.000,00 euros per al curs quadrimestral de febrer a juny de 2023. Si existís romanent en qualsevol dels dos quadrimestres ha de passar a incrementar el crèdit de l'altre període fins que s'exhaureixi el crèdit destinat per a cada curs quadrimestral. En el cas que existís romanent en el global dels dos cursos quadrimestrals, ha de passar a incrementar el crèdit destinat als alumnes que cursin cicles d'FP.

300.000,00 euros corresponen a les beques per a alumnes que cursin cicles de formació professional de grau mitjà o superior. Si existís romanent ha de passar a incrementar el crèdit de les beques dels alumnes que cursin ESPA.

PER AL CURS 2023-2024

400.000,00 euros corresponen a les beques per a alumnes que cursin ESPA amb la desagregació temporal següent: 200.000,00 euros per al curs quadrimestral d'octubre de 2024 a febrer de 2025 i 200.000,00 euros per al curs quadrimestral de febrer a juny de 2025. Si existís romanent en qualsevol dels dos quadrimestres ha de passar a incrementar el crèdit de l'altre període fins que s'exhaureixi el crèdit destinat per a cada curs quadrimestral. En el cas que existís romanent en el global dels dos cursos quadrimestrals, ha de passar a incrementar el crèdit destinat als alumnes que cursin cicles d'FP.

300.000,00 euros corresponen a les beques per a alumnes que cursin cicles de formació professional de grau mitjà o superior. Si existís romanent ha de passar a incrementar el crèdit de les beques dels alumnes que cursin ESPA.

PER AL CURS 2024-2025

400.000,00 euros corresponen a les beques per a alumnes que cursin ESPA amb la desagregació temporal següent: 200.000,00 euros per al curs quadrimestral d'octubre de 2024 a febrer de 2025 i 200.000,00 euros per al curs quadrimestral de febrer a juny de 2025. Si existís romanent en qualsevol dels dos quadrimestres ha de passar a incrementar el crèdit de l'altre període fins que s'exhaureixi el crèdit destinat per a cada curs quadrimestral. En el cas que existís romanent en el global dels dos cursos quadrimestrals, ha de passar a incrementar el crèdit destinat als alumnes que cursin cicles d'FP.

300.000,00 euros corresponen a les beques per a alumnes que cursin cicles de formació professional de grau mitjà o superior. Si existís romanent ha de passar a incrementar el crèdit de les beques dels alumnes que cursin ESPA.

Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es pot augmentar l'import d'aquesta convocatòria.

Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans d'acabar el termini de presentació de les sol·licituds de beques, s'ha de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant una resolució publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

5. Requisits

5.1. Alumnes que cursin segon, tercer o quart d'ESPA

a) Estar matriculat a segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) dels centres d'educació per a persones adultes de les Illes Balears durant el períodes 2022-2023, 2023-2024 o 2024-2025 (els quadrimestres octubre-febrer i febrer-juny).

b) Tenir 30 anys o més el dia d'inici de les activitats lectives.

c) Estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB el dia d'inici de les activitats lectives.

d) Estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia que l'alumne iniciï les activitats lectives.

e) Haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels centres d'educació per a persones adultes de les Illes Balears.

5.2. Alumnes que cursin formació professional

a) Estar matriculat a un cicle de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB:

-En el cas específic dels alumnes de cicles de formació professional de 2000 hores de durada, s'han de matricular a un nombre de mòduls que sumats han de representar com a mínim 750 hores lectives (s'inclouen les pràctiques formatives en centres de treball).

-Pel que fa als alumnes de cicles de formació professional de 1400 hores de durada, s'han de matricular a un nombre de mòduls que sumats han de representar com a mínim 750 hores lectives al primer curs o al mòdul de pràctiques formatives en centres de treball en el curs següent.

b) Per a les sol·licituds del curs acadèmic 2022-2023:

No haver-se matriculat en cap estudi reglat en el curs acadèmic 2021-2022.

Aquesta condició no és aplicable per als alumnes matriculats amb aprofitament en el primer curs de cicles d'FP presencial en el curs acadèmic 2021-2022 que sol·licitaren una beca d'èxit.

Atès que la finalitat d'aquests ajuts és el retorn al sistema educatiu, els alumnes als quals se'ls hagi denegat la beca en el curs acadèmic 2021-2022 per haver-se matriculat en un estudi reglat en el curs acadèmic 2020-2021 tampoc no hi tenen dret ara.

c) Per a les sol·licituds del curs acadèmic 2023-2024:

No haver-se matriculat en cap estudi reglat en el curs acadèmic 2022-2023.

Aquesta condició no és aplicable per als alumnes matriculats amb aprofitament en el primer curs de cicles d'FP presencial en el curs acadèmic 2022-2023 que sol·licitaren una beca d'èxit.

Atès que la finalitat d'aquests ajuts és el retorn al sistema educatiu, els alumnes als quals se'ls hagi denegat la beca en el curs acadèmic 2022-2023 per haver-se matriculat en un estudi reglat en el curs acadèmic 2021-2022 tampoc no hi tenen dret ara.

d) Per a les sol·licituds del curs acadèmic 2024-2025:

No haver-se matriculat en cap estudi reglat en el curs acadèmic 2023-2024.

Aquesta condició no és aplicable per als alumnes matriculats amb aprofitament en el primer curs de cicles d'FP presencial en el curs acadèmic 2023-2024 que sol·licitaren una beca d'èxit.

Atès que la finalitat d'aquests ajuts és el retorn al sistema educatiu, els alumnes als quals se'ls hagi denegat la beca en el curs acadèmic 2023-2024 per haver-se matriculat en un estudi reglat en el curs acadèmic 2022-2023 tampoc no hi tenen dret ara.

e) Tenir 30 anys o més el dia d'inici de les activitats lectives.

f) Estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB el dia d'inici de les activitats lectives.

g) Estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia que l'alumne iniciï les activitats lectives.

h) Aprofitament del curs:

-Pel que fa als alumnes que cursin el primer curs d'un cicle de formació professional, s'ha d'interpretar que al juny estan en condicions de promocionar al segon curs, en termes d'aprofitament.

-En el cas dels alumnes que cursin el segon curs d'un cicle de formació professional de 2000 hores, o a les pràctiques formatives en centres de treball,en el cas dels cicles formatius de 1400 hores s'ha d'interpretar que en acabar estan en condicions d'obtenir la titulació oficial, en termes d'aprofitament.

No se'n poden beneficiar les persones en les quals es produeixi alguna de les circumstàncies relacionades en l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de setembre, ni en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (BOIB núm. 99, de 4 d'agost).

6. Presentació de sol·licituds

1.Dins el termini que estableix l'apartat 4 d'aquest epígraf, les persones interessades podran presentar les sol·licituds en qualsevol de les formes que indica l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2.Podran presentar la sol·licitud de manera electrònica mitjançant el Registre la Seu Electrònica del Govern i hi han d'adjuntar la sol·licitud específica del procediment, la qual ha d'estar disponible a la seu electrònica d'aquesta administració, signada electrònicament, i concretament accedir a la pàgina web de la CAIB <www.caib.es> //Administració // Atenció a la ciutadania // Atenció telemàtica// Registre Electrònic .

També podran presentar les sol·licituds de manera presencial a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local.

3.Les sol·licituds s'han de formalitzar amb els models que facilita el SOIB i que es troben a disposició de les persones interessades a l'apartat de convocatòries del web <www.soib.es>, d'acord amb l'article 66 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4.Els terminis per presentar les sol·licituds són els següents:

PER AL CURS ACADÈMIC 2022-2023

-En el cas d'alumnes matriculats en el primer quadrimestre del curs acadèmic 2022-2023 d'ESPA (de setembre de 2022 a febrer de 2023), el termini comença el dia 1 d'octubre de 2022 i conclou el 15 de gener de 2023.

-En el cas d'alumnes matriculats en el segon quadrimestre del curs acadèmic 2022-2023 d'ESPA (de febrer a juny de 2023), el termini comença el dia 1 de febrer de 2023 i conclou el 31 de maig de 2023.

-En el cas d'alumnes matriculats a cursos d'FP de grau mitjà o superior, el termini comença el dia 1 d'octubre de 2022 i conclou el 15 de gener de 2023.

PER AL CURS ACADÈMIC 2023-2024

-En el cas d'alumnes matriculats en el primer quadrimestre del curs acadèmic 2023-2024 d'ESPA (de setembre de 2023 a febrer de 2024), el termini comença el dia 1 d'octubre de 2023 i conclou el 15 de gener de 2024.

-En el cas d'alumnes matriculats en el segon quadrimestre del curs acadèmic 2023-2024 d'ESPA (de febrer a juny de 2024), el termini comença el dia 1 de febrer de 2024 i conclou el 31 de maig de 2024.

-En el cas d'alumnes matriculats a cursos d'FP de grau mitjà o superior, el termini comença el dia 1 d'octubre de 2023 i conclou el 15 de gener de 2024.

PER AL CURS ACADÈMIC 2024-2025

-En el cas d'alumnes matriculats en el primer quadrimestre del curs acadèmic 2024-2025 d'ESPA (de setembre de 2024 a febrer de 2025), el termini comença el dia 1 d'octubre de 2024 i conclou el 15 de gener de 2025.

-En el cas d'alumnes matriculats en el segon quadrimestre del curs acadèmic 2024-2025 d'ESPA (de febrer a juny de 2024), el termini comença el dia 1 de febrer de 2024 i conclou el 31 de maig de 2025.

-En el cas d'alumnes matriculats a cursos d'FP de grau mitjà o superior, el termini comença el dia 1 d'octubre de 2024 i conclou el 15 de gener de 2025.

5.Documentació que s'ha d'aportar:

a) Sol·licitud d'acord amb el model que es troba en el web del SOIB.

b) Còpia del full de matriculació.

c) Declaració responsable de veracitat de dades bancàries.

d) De conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 61 del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, el Servei d'Ocupació de les Illes Balears pot obtenir, excepte l'oposició expressa de la persona interessada que s'ha de fer constar en el model de sol·licitud, els certificats acreditatius que la persona interessada està al corrent de les obligacions amb l'Agència ´Tributària de les Illes Balears, l'Agència Tributària Estatal i la Seguretat Social, així com la verificació de les dades d'identitat (DNI).

En cas que no s'autoritzin aquestes consultes, ha d'aportar la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions anteriors, així com una còpia del document d'identitat, si escau, i l'informe de vida laboral. En cas que no s'autoritzin aquestes consultes, s'ha d'aportar la documentació acreditativa, juntament amb la sol·licitud d'ajut.

6.D'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els exigits en aquesta Resolució, s'ha de requerir a la persona interessada que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni l'error o presenti els documents necessaris, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21 d'aquesta mateixa Llei. El fet de formalitzar la sol·licitud de subvenció no significa tenir dret a la concessió.

7.Les persones físiques poden triar en tot moment si es practiquen les notificacions per mitjans electrònics, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través d'aquests mitjans amb les administracions públiques, de conformitat amb l'article 4.1 de la Llei 39/2015. La pràctica de les notificacions a través de mitjans electrònics s'ha de fer tal com estableix l'article 43 aquesta Llei.

8.La persona sol·licitant ha d'autoritzar en la sol·licitud que vol rebre les notificacions per mitjans electrònics, i indicar-hi l'adreça de correu electrònic. L'acceptació comportarà el consentiment de la persona interessada per rebre per mitjans electrònics qualsevol notificació amb efectes jurídics que es pugui derivar d'aquest procediment.

9.En el cas de les persones interessades que hagin triat l'opció de notificació en paper,s'ha de fer en paper i mitjançant Notib per garantir-ne el dret a rebre la notificació per compareixença espontània a la seu electrònica de forma voluntària, encara que no ho hagi sol·licitat. En tot cas, s'ha de prendre com a data de notificació la que s'hagi produït en primer lloc. A més, d'acord amb l'article 41.6 de la Llei 39/2015, s'ha d'enviar un avís a l'adreça de correu electrònic que la persona interessada hagi comunicat, en què s'informa que s'ha posat a disposició una notificació electrònica en la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. Import de l'ajut

En el cas dels alumnes d'ESPA, l'import de la beca es fixa en 426 euros per mes. Atès que cada curs dura un quadrimestre i consisteix en un màxim de tres àmbits de coneixement, l'import que s'ha de percebre per àmbit de coneixement cursat amb aprofitament ha de ser de 568 euros (426x4= 1704/3= 568 euros).

En el cas dels alumnes matriculats a un cicle de formació professional i atès que la durada dels cursos és de 9 mesos, l'import que s'ha de percebre, si s'assoleix la condició de poder passar del primer al segon any en el cas d'alumnes matriculats en el primer curs o s'assoleix la condició d'obtenir la titulació en el cas d'alumnes matriculats en el segon any, ha de ser de 3.834 euros (426x9=3.834 euros) per curs.

8. Règim de concessió de les beques

En aplicació de l'article 17.2 del Text refós de la Llei de subvencions i l'article 7.3 de l'Ordre de bases reguladores aprovada per Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre de 2013, la concessió dels ajuts s'ha de fer aplicant un criteri de concessió per ordre rigorós d'entrada de les sol·licituds en el Registre General del SOIB o en els registres i les oficines que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, fins a cobrir la disponibilitat pressupostària, atès que, per la seva naturalesa, no són necessàries ni la comparació ni la prelació de les sol·licituds en un únic procediment.

En el cas que, d'acord amb l'apartat 6.6, s'hagi hagut de fer un requeriment per esmenar la sol·licitud, el termini que es tendrà en compte a efectes de Resolució de l'expedient, serà el de l'esmena de la sol·licitud.

9. Instrucció i resolució del procediment

1. L'òrgan competent per instruir el procediment de tramitació de sol·licituds és la directora del SOIB, que ha de dur a terme d'ofici totes les actuacions que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució.

2. En el cas de les sol·licituds de beques per als estudis d'ESPA, una vegada finalitzat cada un dels dos cursos quadrimestrals, la Conselleria d'Educació i Formació Professional, a petició de la direcció del SOIB, ha de remetre una llista dels alumnes que han cursat amb aprofitament qualque àmbit de coneixement d'ESPA, així com la data d'inici de l'activitat lectiva de cada alumne.

3. Respecte de les sol·licituds de beques per als cicles d'FP presencial de grau mitjà i superior sostinguts amb fons públics de la CAIB, una vegada finalitzades les proves de control del curs escolar, la Conselleria d'Educació i Formació Professional, a petició de la direcció del SOIB, ha de remetre una llista dels alumnes que han cursat amb aprofitament el curs, i ha de certificar que els alumnes de cicles de formació professional no s'han matriculat en cap estudi reglat en el curs acadèmic 21-22, 22-23 o 23-24, en funció del període de sol·licitud, amb l'excepció dels alumnes esmentats en el punts 5.2.b), c) o d). Així mateix, ha de certificar que els alumnes s'han matriculat a un nombre de mòduls que, sumats, han de representar com a mínim 750 hores lectives, així com la data d'inici de l'activitat lectiva de cada alumne.

4. El cap del Servei de Gestió de Programes d'Ocupació 5 ha d'examinar les sol·licituds i emetre l'informe que serveixi de base per a la proposta de resolució. La directora del SOIB ha d'emetre les propostes de concessió o denegació dels ajuts, les quals han de contenir la llista de les persones beneficiàries proposades per atorgar la subvenció, com també els exclosos amb el motiu d'exclusió. D'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015, aquesta proposta s'ha de notificar a les persones interessades mitjançant la publicació en la pàgina web del SOIB, les quals disposen d'un termini de 10 dies per fer les al·legacions que estimin oportunes.

5. El president del SOIB, ateses la proposta de resolució i, si escau, les al·legacions presentades en el marc de les disponibilitats pressupostàries, ha de dictar una resolució d'aprovació o denegació degudament motivada i notificar-la dins el termini de sis mesos comptadors des de la recepció en el registre de la llista que ha de presentar la Conselleria d'Educació, i Formació Professional, segons detall dels punts 2 i 3 d'aquest article, tal com permet l'article 11.3 de les bases reguladores.

6. Aquesta resolució s'ha de notificar a les persones interessades mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i la pàgina web del SOIB. La resolució de concessió o denegació posa fi a la via administrativa, contra la qual es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, o bé un recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat.

7. En haver transcorregut el termini màxim per resoldre i notificar sense que s'hagi dictat una resolució expressa, la petició s'ha d'entendre desestimada.

10. Forma de pagament

El SOIB ha de tramitar el pagament una vegada acabat cada curs escolar i comprovat d'ofici que la persona beneficiària compleix amb els requisits que estableix aquesta convocatòria.

11. Obligacions de les persones beneficiàries i els centres educatius

Els alumnes beneficiaris, i els centres d'educació per a persones adultes o els centres de formació professional sostinguts amb fons públics de la CAIB on es dugui a terme la formació, han de remetre a l'organisme competent la informació que se li requereixi.

També estan obligats a facilitar la informació que els sol·liciti l'òrgan instructor del procediment, la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o un altre òrgan competent.

Tots han de complir les obligacions que fixa l'article 14 de l'Ordre de bases reguladores, a l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions i l'article 14 de la Llei general de subvencions.

Així mateix, el centre que imparteixi la formació ha d'informar els alumnes del dret que tenen a rebre aquests ajuts i del termini per presentar les sol·licituds, i els ha de facilitar el model per presentar la sol·licitud de l'ajut.

12. Justificació

D'acord amb l'article 18.5 de l'Ordre de bases reguladores, l'ajut s'entén justificat amb l'acreditació, prèvia a la resolució de concessió, d'haver acabat amb aprofitament:

-Un dels àmbits de coneixement d'ESPA cursat en algun dels centres d'educació per a persones adultes de les Illes Balears.

-Haver promocionat al segon curs en el cas dels alumnes de primer curs d'algun cicle d'FP presencial de grau mitjà o superior.

-Haver obtingut la titulació en el cas dels alumnes de segon curs d'algun cicle d'FP presencial de grau mitjà o superior.

13. Compatibilitat

Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altre ajut o subvenció destinats a la mateixa finalitat que es puguin rebre per part de qualsevol institució, pública o privada.