Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 20 de setembre de 2022 per la qual es publica el cessament de personal eventual de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

    Número de registre 8033 - Pàgina 38922

  • AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

   • Cessament i consegüent nomenament de tinents de batle

    Número de registre 8055 - Pàgina 38923

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Nomenament funcionari de carrera

    Número de registre 8025 - Pàgina 38924

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Nomenament funcionari de carrera

    Número de registre 8026 - Pàgina 38925

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador en ciències de la salut especialitzat en el desenvolupament i avaluació de biomaterials

    Número de registre 8056 - Pàgines 38926-38932

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador en ciències de la salut especialitzat en la determinació del paper dels lípids de membrana en la patologia humana

    Número de registre 8057 - Pàgines 38933-38939

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador en ciències de la salut especialitzat en epidemiologia nutricional

    Número de registre 8058 - Pàgines 38940-38946

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador en ciències de la salut especialitzat en estratègies contra resistència a antibiòtics

    Número de registre 8059 - Pàgines 38947-38953

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’IDI de 22 de setembre de 2022 per la qual s’aprova la classificació professional del procés selectiu relatiu a la convocatòria per promoció interna per a l’accés a una extensió del lloc de treball de responsable comercial de l’IDI

    Número de registre 8082 - Pàgines 38954-38955

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual es nomenen assessores especialistes per a col·laborar amb el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat (BOIB 167, de 4 de desembre de 2021)

    Número de registre 8054 - Pàgines 38956-38957

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del grup de gestió de la funció administrativa (A2), adscrita a la Direcció d’Àrea de Professionals i Relacions Laborals dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 8072 - Pàgines 38958-38960

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • Bases generals que han de regir les convocatòries de les proves selectives per cobrir les places vacants de la plantilla de personal laboral empleat públic del Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris (PMHRIBA)

    Número de registre 8031 - Pàgines 38961-38976