Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Núm. 537812
Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador en ciències de la salut especialitzat en la determinació del paper dels lípids de membrana en la patologia humana

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), estableix en l'article 15 la competència per ordenar la inserció d'edictes en el BOIB i, en el punt 4, especifica que les institucions o ens públics no esmentats en els tres primers punts han d'acreditar els òrgans i les persones que, d'acord amb la seva normativa específica, estan facultats per ordenar o sol·licitar la inserció de textos en el BOIB. Si no hi ha acreditació específica, s'ha d'entendre que correspon a qui exerceixi la representació de l'òrgan, l'ens o la institució que emana el text.

D'altra banda, d'acord amb l'article 27 dels estatuts de la Fundació, la Direcció Gerència de la Fundació té la competència per desenvolupar la política de personal aprovada pel Patronat i, amb aquesta finalitat, seleccionar el personal, subscriure o rescindir els contractes, executar els acords del Patronat en matèria de retribucions, acordar les sancions, exercir la direcció superior del personal al servei de la Fundació i mantenir les relacions amb els òrgans de representació de personal, a més de totes aquelles actuacions que en aquesta matèria li siguin encomanades, sense perjudici de les funcions que corresponen a la presidència.

Per tot això, dicto la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria d'un procés selectiu per a la selecció i posterior contractació d'un investigador o investigadora en ciències de la salut, amb especialitat en la determinació del paper dels lípids de membrana en la patologia humana, amb les especificacions i els requisits que estableix l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Aprovar les bases d'aquesta convocatòria, que s'especifiquen a l'annex 1.

3. Ordenar la inserció de la present Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (16 de setembre de 2022)

El director gerent de la Fundació Sergi Camacho Clavijo

 

ANNEX 1 Convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal investigador en ciències de la salut especialitzat en la determinació del paper dels lípids de membrana en la patologia humana

La Fundació té encomanades, entre d'altres, les funcions de gestionar mitjans i recursos al servei d'execució de programes d'investigació clínica, bàsica i aplicada, el desenvolupament tecnològic i la innovació en el camp de la salut.

Per poder dur a terme aquestes funcions, la Fundació necessita efectuar la convocatòria per a la contractació d'una investigadora o investigador en ciències de la salut amb especialitat en la determinació del paper dels lípids de membrana en la patologia humana.

L'article 23.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix els criteris que han de seguir els ens públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma en la contractació de personal laboral.

Els articles 17 i 18 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposen que s'han d'aplicar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en les contractacions.

L'apartat segon B de l'Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2007, de modificació de l'àmbit d'aplicació i de determinació de l'abast de control del punt 5 de l'Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 1995, preveu la comptabilitat i la rendició de comptes de les empreses públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel que fa a la selecció de personal dels ens públics de la Comunitat Autònoma.

Per tot això, i en l'exercici de les competències que m'atribueix l'article 28.1 i dels estatuts fundacionals vigents,

CONVOC

El procés per a la selecció i posterior contractació d'un investigador o una investigadora en ciències de la salut, amb especialitat en la determinació del paper dels lípids de membrana en la patologia humana, amb els requisits, les característiques i els criteris de selecció següents:

I. Requisits de la plaça

 • Tenir el títol universitari de grau superior o equivalent.
 • Haver obtingut la concessió d'un contracte Miguel Servet tipus II de l'Acció Estratègica en Salut de l'Institut de Salut Carlos III o reunir els requisits de qualitat de la producció i activitat científica-tècnica que impliquin una trajectòria investigadora destacada, a l'efecte del Programa I3, al que fa referència l'article 5.d de l'Ordre ECI/1520/2005, de 26 de maig, per la qual s'estableix el programa d'incentivació de la incorporació i intensificació de l'activitat investigadora, en el marc del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2004/2007 (programa I3) i la Resolució de 20 de juliol de 2005, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, per la qual s'estableixen els criteris d'avaluació en el Programa d'Incentivació de la Incorporació i Intensificació de l'Activitat Investigadora o avaluació positiva assimilable per l'òrgan competent. Si en el moment de presentació a la convocatòria la persona aspirant no té certificada l'experiència investigadora I3, s'haurà d'adjuntar la sol·licitud de reconeixement presentada i s'establirà un termini d'1 any a partir de la formalització del contracte per justificar aquest requisit. No justificar-lo en el termini establert conduirà a l'extinció del contracte.
 • Camp d'investigació: determinació del paper dels lípids de membrana en la patologia humana.
 • Acreditar mínim el nivell B2 de català.
 • Tenir la nacionalitat espanyola, o una altra nacionalitat en els casos en què l'article 57 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) es permeti l'accés a l'ocupació pública.
 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
 • Tenir complerts setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.
 • Emplenar el formulari d'autoavaluació (annex 3 de la convocatòria).

No es valoraran els CV de les persones que no compleixin amb els requisits.

II. Funcions

 • Proporcionar lideratge acadèmic i d'investigació mitjançant el manteniment d'una producció constant d'alt nivell de publicacions en revistes indexades com a autor/a sénior, així com de presentacions en conferències i tallers de qualitat mundial.
 • Participar de forma activa i regular en la cerca de finançament de la investigació per mitjà de sol·licituds de subvenció a les agències i entitats financeres autonòmiques, nacionals i internacionals.
 • Participar en la difusió de la investigació avançada a través de la transferència de coneixements, la divulgació, el desenvolupament professional continu, etc.
 • Participar i promoure els processos de transferència dels resultats d'investigació com a inventor/a en títols de la propietat industrial o programes informàtics transferits.
 • Dirigir tesis doctorals.
 • Participar en comitès assessors o avaluadors de caràcter nacional o internacional.
 • Promoure la creació d'empreses de base tecnològica (EBT).
 • Participar en projectes de col·laboració pública-privada.

III. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar al registre físic de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears o mitjançant el correu electrònic1 del Departament de Recursos Humans: idisba.rrhh@ssib.es.

El termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria. 

Les persones aspirants hauran de presentar juntament amb la sol·licitud la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits que al·leguin en la forma que estableixen aquestes bases. No es podrà valorar cap mèrit que no s'hagi acreditat amb l'aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.

1Els documents adjunts al correu electrònic han d'estar en format PDF i comprimits a un únic ZIP.

IV. Admissió de les persones aspirants

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i de la documentació requerida per participar en aquest procediment de selecció, es publicarà a la pàgina web de l'IdISBa (www.idisba.es) la resolució per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de les causes d'exclusió.

Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, a partir de l'endemà a la publicació de la llista provisional, per esmenar els defectes o adjuntar la documentació que sigui preceptiva. En cas de no esmenar o adjuntar la documentació indicada, s'entendrà que aquestes persones desisteixen en la seva sol·licitud.

Finalitzat el termini, es dictarà una resolució mitjançant la qual s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu. A aquesta resolució s'indicaran les instruccions perquè qui vulgui procedir amb l'entrevista pugui confirmar la seva assistència.

S'obrirà un termini de 3 dies hàbils per presentar al·legacions a les puntuacions obtingudes en la llista definitiva.

V. Reserva a favor de les persones amb discapacitat

Existeix a l'IdISBa una reserva del 7 % dels llocs de treball per a persones amb discapacitat, d'acord amb el Reial decret llei  5/2015 del TREBEP. No obstant això, aquesta plaça no està reservada per a aquesta finalitat.

VI. Tribunal qualificador

 • Miquel Fiol Sala, director científic de l'IdISBa, en qualitat de president del tribunal.
 • Julia García Fuster, subdirectora científica de l'IdISBa.
 • Antoni Gelabert Mas, integrant del Comitè Científic Extern de l'IdISBa.
 • Antonio Oliver Palomo, investigador principal del grup Resistència Antibiòtica i Patogènica de les Infeccions Bacterianes.
 • Responsable de Recursos Humans de l'IdISBa, en qualitat de secretari o secretària del tribunal.

El tribunal qualificador pot declarar, previ informe motivat, la convocatòria deserta per la no adequació de candidats i candidates.

VII. Resolució de la convocatòria i publicació de la borsa

Una vegada finalitzat el procés selectiu, el tribunal qualificador elaborarà una resolució definitiva de totes les persones aspirants, ordenada segons la puntuació total obtinguda, de major a menor. Aquesta resolució serà publicada a la web de la Fundació (www.idisba.es).

La contractació es realitzarà d'acord amb l'ordre de prelació. La durada de la borsa de treball serà de dos anys des de la data de la seva publicació.

VIII. Modalitat de contractació

 • Tipus de contracte: contracte indefinit per donar compliment a l'Oferta Pública d'Ocupació Investigadora, publicada el 28 de desembre de 2021, a temps complet (37.5 hores setmanals).
 • Remuneració anual: 42 438,88 € bruts anuals (en 12 pagaments).
 • Ubicació: IdISBa / Hospital Universitari Son Espases.

IX. Acreditació de requisits i mèrits

Els requisits i mèrits que al·leguin les persones aspirants s'han d'acreditar mitjançant la presentació de còpia o còpia confrontada de la següent documentació.

a) Experiència professional: mitjançant certificat signat per la persona responsable de l'entitat on s'han prestat els serveis amb especificació del temps d'experiència en els diferents àmbits que es valoren en aquesta convocatòria. Si no és possible, és necessari presentar el contracte i la vida laboral.

b) Titulació acadèmica: còpia de les dues cares del títol.

c) Acreditació del certificat I3 o contracte Miguel Servet II o avaluació positiva assimilable per l'òrgan competent. Si en el moment de presentació a la convocatòria la persona aspirant no té certificada l'experiència investigadora I3, s'haurà d'adjuntar la sol·licitud de reconeixement presentada i s'establirà un termini d'1 any a partir de la formalització del contracte per justificar aquest requisit. No justificar-lo en el termini establert conduirà a l'extinció del contracte.

d) Cursos, seminaris, beques, etc.: còpia dels certificats o diplomes acreditatius dels cursos que s'han dut a terme, amb expressió del nombre d'hores de durada de l'acció formativa o dels crèdits aconseguits de l'acció formativa.

e) Coneixements orals i escrits d'idiomes: mitjançant còpia de certificat expedit per un òrgan competent (Escola Oficial d'Idiomes, Conselleria, UIB, British Council o University of Cambridge).

f) Publicacions: còpia de la primera pàgina de la publicació.

Els mèrits s'han d'acreditar amb referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Les persones aspirants han de presentar tots els documents acreditatius dels seus mèrits ordenats d'acord amb els apartats del barem de mèrits i numerats correlativament (juntament amb l'autobarem que acompanya a aquestes bases).

La documentació acreditativa de tots els mèrits s'hauran de presentar juntament amb la sol·licitud. En cas de no haver presentat inicialment còpies no confrontades, es podrà sol·licitar la presentació dels mèrits originals en l'entrevista. En cas que l'entrevista sigui de forma virtual, la documentació original s'haurà de presentar quan així ho requereixi el Departament de Recursos Humans.

X. Procés de selecció

Valoració de mèrits acreditats per les persones aspirants, d'acord amb el següent barem, a més d'una entrevista personal:

1. Experiència professional en tasques pròpies del lloc de treball: determinació del paper dels lípids de membrana en la patologia humana (3 punts màx.)

 • Serveis prestats en administracions de l'àmbit sanitari públic en tasques pròpies del lloc de treball. (0.04 punts per mes treballat)
 • Serveis prestats en administracions diferents de l'àmbit sanitari, organismes i entitats públiques, en tasques pròpies del lloc de treball. (0.03 punts per mes treballat)
 • Serveis prestats en l'empresa privada en tasques pròpies del lloc de treball. (0.02 punts per mes treballat)

2. Experiència investigadora (2.5 punts màx.)

2.1 Publicacions d'articles d'investigació en el camp d'investigació referit en la convocatòria (1 punt màx.)

 • Indexades al primer quartil del Journal Citation Report (JCR):
  • Com a signant en primera o darrera posició o com a autor/a de correspondència. (0.2 punts per publicació)
  • Com a signant en altra posició. (0.05 punts per publicació)
 • Indexades al JCR diferents del punt anterior, llibres i capítols de llibres, protocols, guies, o informes tècnics amb ISBN o ISSN:
  • Com a signant en primera o darrera posició o com a autor/a de correspondència. (0.04 punts per publicació)
  • Com a signant en altra posició. (0.01 punts per publicació)

2.2 Projectes d'investigació aplicada en humans finançats en convocatòria competitiva nacional o internacional en el camp d'investigació referit en la convocatòria (1 punt màx.)

 • Com a investigador/a principal. (0.5 punts per projecte)
 • Com a investigador/a col·laborador/a. (0.15 punts per projecte)

2.3 Mobilitat: estades en institucions d'investigació fora de les Illes Balears (0.5 punts màx.)

 • Estades internacionals. (0.07 punts per mes d'estada)
 • Estades nacionals. (0.05 punts per mes d'estada)

3. Docència relacionada amb el lloc de treball (1 punt màx.)

 • Experiència docent com a part del professorat associat universitari. (0.1 punts per mes treballat)
 • Experiència en la direcció de tesis doctorals. (0.02 punts per tesi doctoral dirigida i llegida)
 

4. Direcció d'equips, captació de talent i transferència de resultats relacionada amb el lloc de treball: determinació del paper dels lípids de membrana en la patologia humana (2 punts màx.)

 • Direcció d'equips i captació de talent. (1 punt màx.)
  • Investigador/a postdoctoral. (0.5 punts per contracte competitiu dirigit)
  • Investigador/a predoctoral. (0.3 punts per contracte competitiu dirigit)
  • Personal tècnic d'investigació. (0.1 punts per contracte competitiu dirigit)
 • Transferència de resultats. (1 punt màx.)
  • Patents. (0.5 punts per patent realitzada)
  • Altres figures de protecció de resultats. (0.15 punts per protecció realitzada)
  • Elaboració de guies de pràctica clínica. (0.15 punts per guia)

5. Coneixement d'idiomes (0.5 punts màx.)

 • Certificat de nivell de català. (0.1 punts pel C1 o 0.2 punts pel C2)
 • Certificat de nivell C1 o superior d'anglès, o bé haver cursat estudis de grau o postgrau en anglès o haver treballat en un país de parla anglesa per un període no inferior a 48 mesos, justificable mitjançant contracte laboral. (0.25 punts)
 • Certificat d'altres idiomes. (0.05 punts per nivell mitjà i 0.15 punts per nivell superior)

6. Entrevista personal (1 punt màx.)

L'entrevista versarà sobre temes relacionats amb la present oferta de treball. La persona candidata haurà d'aportar a l'entrevista els documents originals per poder acarar-los en cas de no haver-los aportat acarats prèviament amb la sol·licitud.

El dia i l'hora de l'entrevista es publicaran a la web de la Fundació: www.idisba.es. La persona candidata ha de confirmar la realització de l'entrevista perquè li sigui adjudicada una hora concreta. En el supòsit que l'entrevista es realitzi per mitjans virtuals, la documentació original s'haurà de presentar quan així ho requereixi el Departament de Recursos Humans. No fer l'entrevista suposarà l'exclusió del procés selectiu.

XI. Recursos

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre controvèrsies derivades d'aquestes bases, d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que es pugui interposar un altre recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (16 de setembre de 2022)

El director gerent de la Fundació Sergi Camacho Clavijo

 

 

ANNEX 2 Formulari d'inscripció per a la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal investigador en ciències de la salut especialitzat en la determinació del paper dels lípids de membrana en la patologia humana

Nom:                                                              Llinatges:

DNI/NIE:

Direcció:

Telèfon de contacte:

Adreça electrònica:

EXPÒS:

Que he tingut coneixement de la convocatòria per a la selecció i posterior contractació d'un investigador o investigadora en ciències de la salut amb especialitat en la determinació del paper dels lípids de membrana en la patologia humana.

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA

 • Titulació exigida com a requisit.
  • Títol de formació pertinent. (Document 1.1)
  • Nivell B2 de llengua catalana. (Document 1.2)
 • Fotocòpia del DNI o NIE. (Document 2)
 • CV actualitzat. (Document 3)
 • Documentació acreditativa dels mèrits i autobarem emplenat per la persona interessada. (Especificar a l'autobarem)

DECLAR:

 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

Així, per tot el que s'ha exposat

SOL·LICIT:

La meva admissió per formar part del procés selectiu per a la contractació d'un investigador o investigadora en ciències de la salut amb especialitat en la determinació del paper dels lípids de membrana en la patologia humana.

A _______________, el _____ de ________________ de ______

Signatura

 

ANNEX 3 AUTOAVALUACIÓ DE MÈRITS

Convocatòria del procés selectiu per a la contractació d'un investigador o investigadora en ciències de la salut amb especialitat en la determinació del paper dels lípids de membrana en la patologia humana

NOM

 

PUNTS MÀX.

PUNTS

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA ADJUNTA*

1. Experiència professional

3

 

 

En administracions de l'àmbit sanitari públic en tasques pròpies del lloc de treball. (0.04 p. per mes)

3

 

 

En administracions diferents de l'àmbit sanitari, organismes i entitats públiques, en tasques pròpies del lloc de treball. (0.03 p. per mes)

 

 

En empresa privada en tasques pròpies del lloc de treball. (0.02 p. per mes)

 

 

2. Experiència investigadora

2.5

 

 

2.1 Publicacions d'articles d'investigació

1

 

 

Indexades en el primer quartil del JCR. (0.2 p. com a signant en primera o darrera posició o com a autor/a de correspondència; 0.05 p. com a signant en altre ordre)

1

 

 

Indexades en el JCR diferents del punt anterior, llibres i capítols de llibres, protocols, guies o informes tècnics amb ISBN o ISSN. (0.04 p. com a signant en primera o darrera posició o com a autor/a de correspondència; 0.01 p. com a signant en altre ordre)

 

 

2.2 Projectes d'investigació

1

 

 

Com a investigador/a principal. (0.5 p. per projecte)

1

 

 

Com a investigador/a col·laborador/a. (0.15 p. per projecte)

 

 

2.3 Mobilitat

0.5

 

 

Estades internacionals. (0.07 p. per mes d'estada)

0.5

 

 

Estades nacionals. (0.05 p. per mes d'estada)

 

 

3. Docència

1

 

 

Experiència docent com a part del professorat associat universitari. (0.1 punts per mes)

1

 

 

Experiència en la direcció de tesis doctorals. (0.02 p. per tesi dirigida i llegida)

 

 

4. Direcció d'equips, captació de talent i transferència de resultats

2

 

 

Direcció d'equips i captació de talent. (Investigador postdoctoral: 0.5 p. per contracte comp. dirig.; investigador predoctoral: 0.3 p. per contracte comp. dirig.; personal tècnic d'investigació: 0.1 p. per contracte comp. dirig.)

1

 

 

Transferència de resultats. (0.5 p. per patent realitzada, 0.15 p. per altra figura de protecció de resultats i 0.15 p. per guia de pràctica clínica elaborada)

1

 

 

5. Coneixement d'idiomes

0.5

 

 

Català. (0.1 p. pel certificat de C1 o 0.2 pel certificat de C2)

0.2

 

 

Anglès. (0.25 p. pel certificat de C1 o superior, o per haver cursat estudis superiors en anglès o per haver treballat en un país de parla anglesa mínim durant 48 mesos)

0.25

 

 

Altres idiomes. (0.05 p. per nivell mitjà i 0.15 p. per nivell superior)

0.5

 

 

6. Entrevista

1

​​​​​​​X

 

TOTAL

 

* És necessari especificar amb claredat cadascun dels documents acreditatius que adjunteu per al correcte còmput de la puntuació. (P. ex.: cert. B2 anglès EOI)