Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 538750
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del grup de gestió de la funció administrativa (A2), adscrita a la Direcció d’Àrea de Professionals i Relacions Laborals dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 13 de maig de 2021 es va publicar en el BOIB núm. 62 la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 de maig de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça reservada i sense ocupar del grup de gestió de la funció administrativa (A2) adscrita a la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears, la titular de la qual és la senyora Irene Ruiz Aguiló.

2. El 29 de juny es va publicar en el BOIB núm. 85 la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de juny per la qual es va publicar la correcció d'errades de la Resolució per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça de gestió de la funció administrativa (A2) adscrita a la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears.

3. El 31 d'agost de 2021, la Comissió de Selecció es va reunir per revisar les sol·licituds presentades i el 21 de setembre es va publicar en el web del Servei de Salut la Resolució del director general del Servei de Salut per la qual es publiquen les llistes provisionals d'admesos i exclosos de la convocatòria.

4. El 25 d'octubre de 2021, la Comissió de Selecció es va reunir i va acordar publicar el dia 27 d'octubre de 2021 en el web del Servei de Salut la Resolució del director general del Servei de Salut per la qual es publiquen les llistes definitives d'admesos i exclosos de la convocatòria 

5. El 22 de febrer de 2022, la Comissió de Selecció es va reunir i va acordar excloure una de les candidates per causar baixa per excedència en el Serveis Centrals, d'acord amb els requisits establerts en el punt 3 de les bases de la convocatòria, i va acordar elevar al director general dels Servei de Salut la llista amb la puntuació provisional dels mèrits perquè ordenàs publicar-la el dia 9 de març de 2022.

6. El dia 17 de juny de 2022, la Comissió de Selecció es reuní i va desestimar les al·legacions presentades dins el termini per una de les candidates. Així mateix va acordar elevar al director general del Servei de Salut les puntuacions definitives dels mèrits per acordar-ne la publicació en el web del Servei de Salut de les Illes Balears i establir el dia i lloc de la prova teoricopràctica.

7. El 21 de juliol de 2022 es va dur a terme la prova teoricopràctica sense cap incidència i posteriorment la Comissió va acordar publicar la llista provisional amb les puntuacions obtingudes per les candidates que s'hi havien presentat.

8. El 29 de juliol de 2022, la Comissió de Selecció es reuní i va acordar publicar el en el web del Servei de salut, la Resolució del director general del Servei de Salut per la qual es publiquen les llistes provisionals amb les puntuacions obtingudes per les candidates que s'havien presentat a la prova teoricopràctica.

9. El 1r d'agost de 2022, i dins del termini per presentar al·legacions a la llista provisional amb les puntuacions obtingudes per les candidates que s'havien presentat a la prova teoricopràctica, la Comissió de Selecció va rebre per registre les al·legacions per part d'una de les candidates presentades, la qual manifestava disconformitat amb la resposta de la pregunta 24 de la prova.

Fonaments de dret

De conformitat amb el punt 6.8 de les bases de la convocatòria i a proposta de la Comissió de Selecció, el director general del Servei de Salut ha de dictar una resolució per la qual estimi o desestimi les al·legacions formulades contra la puntuació obtinguda en la prova teoricopràctica i establir la llista definitiva, que s'ha de publicar en el web del Servei de Salut. 

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Estimar les al·legacions presentades per la candidata respecte a la qüestió 24 de la prova teoricopràctica i modificar el resultat de la llista definitiva de la prova. (resposta correcta 24.c)

2. Publicar a la pàgina web https://www.ibsalut.es/professionals/recursos-humans/treballa-amb-nosaltres/serveis-centrals les llistes definitives —que figuren en l'annex— de puntuacions definitives de la prova teoricopràctica així com la llista definitiva de puntuació total de les candidates presentades.

3. Adjudicar, de conformitat amb l'apartat 9.2 de les bases de la convocatòria i pel procediment de promoció interna temporal, la plaça reservada i sense ocupar del grup de gestió de la funció administrativa (A2), a la senyora María Antonia Amengual Covas, atès que és la candidata proposada per la Comissió de Selecció, ja que ha obtinguda la major puntuació en el procediment i compleix tots el requisits.

4. De conformitat amb l'apartat 9.3 de las bases de la convocatòria, publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el web https://www.ibsalut.es/professionals/recursos-humans/treballa-amb-nosaltres/serveis-centrals

Interposició de recursos 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, de 1r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant qualsevol dels jutjats contenciosos administratius de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 22 de setembre de 2022

El director general del Servei de Salut

Manuel Palomino Chacón

Documents adjunts