Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

Núm. 535849
Bases generals que han de regir les convocatòries de les proves selectives per cobrir les places vacants de la plantilla de personal laboral empleat públic del Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris (PMHRIBA)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Que en data 8 de juliol  de 2022 amb núm. decret HAB202200191, s'ha adoptat la següent resolució:

PRIMER.- Aprovar les bases generals que han de regir els processos selectius de les places vacants del Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris previstes a l'oferta d'ocupació pública i de promoció interna que s´ adjunten com annex i que formen part integrant del present acord.

SEGON.- Donar compte de la present resolució al proper Consell Rector que es dugui a terme.

TERCER.- Procedir a la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 15 setembre de 2022

La presidenta PMH Neus Truyol Caimari

 

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LES CONVOCATORIES DE LES PROVES SELECTIVES PER COBRIR LES PLACES VACANTS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL EMPLEAT PÚBLIC DEL PATRONAT MUNICIPAL DE L´HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRIS (PMHRIBA).

PRIMERA.  OBJECTE I NORMES GENERALS

1.1 Objecte i normativa aplicable.

És objecte de les presents bases generals la regulació dels processos selectius per a la cobertura de les places vacants de personal laboral del Patronat Municipal de l' Habitatge i  Rehabilitació Integral de Barris, d´ ara en endavant PMHRIBA,  previstes a l'oferta d'ocupació pública i de promoció interna.

Aquestes bases generals s'ajusten al que s'estableix a la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la CAIB; al Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic; a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú; a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic; a la Llei 11/2016, de  28 de juliol, d'Igualtat de dones i homes; al Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'Ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; al RD 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament general d'Ingrés del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de llocs de treball i de Promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat, en tot allò que no s'entengui derogat per l' esmentada llei; a l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per a optar a proves de selecció de personal, modificació publicada al BOIB núm. 163, de 29 de desembre de 2018, i al RD 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les Regles bàsiques i Programes mínims als quals s'han d'ajustar els procediments de selecció dels funcionaris d'Administració local, en tot allò que no s'entengui derogat per l' esmentada Llei.   

Queden excloses d'aquestes bases els processos d'estabilització que regula la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de Mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Aquestes bases han estat negociades amb la representació legal  dels treballadors i treballadores del Patronat Municipal.

1.2. Sistemes selectius

El sistema selectiu ordinari per a les convocatòries de les proves selectives per cobrir places vacants de la plantilla de personal és el de concurs oposició. Això no obstant, es seguiran els sistemes d'oposició, concurs oposició o concurs, quan així se n'aprovi a la convocatòria corresponent. 

2. CONVOCATÒRIES ESPECÍFIQUES

2.1. Adequació de les proves selectives

Les proves selectives previstes en les convocatòries específiques s'orientaran a la valoració dels coneixements, habilitats i aptituds associades als llocs de treball que s'hagin d'exercir, amb la rellevància que escaigui dels exercicis de caràcter pràctic del grup professional al qual s'aspira.

2.2. Proves i temaris comuns

El criteri ordinari és l'establiment de proves selectives i temaris comuns per als distints grups/ categories professionals, atenent a la naturalesa dels processos selectius i les tasques i funcions del grup professional.

2.3. Simplificació de la gestió

Per agilitzar i simplificar la gestió dels processos selectius, així com per garantir el mateix nivell d'exigència dels exercicis, sempre que la naturalesa de la prova o el nombre de persones aspirants ho permetin, es durà a terme en un únic torn i amb una única alternativa d'examen.

En les bases específiques de la convocatòria, es pot establir, si escau, la nota de tall, en la qual es consideri que les persones aspirants que superin el primer exercici de les proves selectives de la fase d'oposició i passin al següent exercici.

En tot cas, sempre que una candidatura superi amb una determinada puntuació una fase, passarà a la següent fase de l'oposició la resta de candidatures que hagin obtingut la mateixa puntuació.

A les convocatòries es podrà acordar que totes les candidatures que hagin aprovat el primer exercici puguin formar part de la borsa extraordinària de candidats per l'ordre de puntuació corresponent.

2.4. Informació mínima de les convocatòries.

Les convocatòries específiques de les ofertes públiques d'ocupació es faran per grups/categories professionals i conforme al previst a la relació de llocs de treball.

A cada convocatòria s'indicarà:

a) Grup/categoria professional i nombre de places que es convoquen, si escau.

b) El nombre de places destinades a la promoció interna i el nombre de places de reserva per a persones amb discapacitat, si escau.

c) Els requisits i les condicions que hagin de reunir les candidatures.

d) El nivell d'exigència de coneixements de llengua catalana que s'estableix en la normativa en vigor que reguli l'exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d'accés a l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

e) El sistema selectiu concret, el nombre i contingut de les proves i, si escau, les condicions de formació, els mèrits o experiència avaluables i les normes i els criteris per a efectuar-la.

f) Els altres elements que ajudin a determinar de forma objectiva els mèrits, la capacitat i la idoneïtat de les candidatures, com són: la admissió o no de cursos de formació, períodes de pràctiques, exposició curricular per part dels candidats i candidates, proves psicotècniques, reconeixements mèdics, etc.

g) La designació i composició concreta dels tribunals qualificadors.

h) La menció que els òrgans de selecció no poden proposar la contractació d'un nombre superior d'aprovats i aprovades al de places convocades, excepte quan ho prevegi la convocatòria mateixa, sense perjudici del que estableix el segon paràgraf de l'article 61.8 de l' EBEP amb la finalitat d'assegurar la cobertura de les mateixes quan es produeixin renúncies de les persones  aspirants.

i) El sistema de qualificacions, amb les puntuacions o percentatges per a la seva superació i el caràcter eliminatori o no de les proves.

j) Els programes o temaris sobre els quals han de versar les proves.

k) La calendarització de realització de les proves, si escau.

l) El model normalitzat d'instància i l'òrgan al qual han d'adreçar-se les sol·licituds, amb indicació de les dependències on les poden trobar.

 

2.5 Publicitat.

Les convocatòries s'anunciaran a la web del PMHRIBA www. patronathabitatge.palma.cat,  en el tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de Palma  i els seus organismes municipals  i també al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, en aquells tràmits i acords expressament indicats.

TERCERA. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Per a ser admeses a la realització de les proves selectives, les persones aspirants han de reunir els següents requisits, sense perjudici dels que figurin a cadascuna de les bases específiques.

Aquests requisits han de posseir-se el dia de finalització del termini de presentació de les sol·licituds i mantenir-se fins al moment de la contractació.

a) Tenir la nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o nacional d'algun estat en el qual, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors i treballadores, amb excepció d'aquells llocs de feina que directament o indirecta impliquin una participació en l'exercici del poder públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les Administracions Públiques.

En les mateixes condicions, també hi pot participar, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, el cònjuge o la cònjuge de les persones amb nacionalitat espanyola i dels altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i els seus descendents  i els del  seu o seva cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents.

b) Tenir complits 16 anys d'edat i no excedir, si s'escau, l'edat màxima de jubilació forçosa. Sols per llei pot establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública, fet que s'ha de concretar a les corresponents bases específiques.

c) Estar en possessió del títol exigit o en condicions d'obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les instàncies. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger han d'aportar la credencial que acrediti la seva homologació.

d) Estar en possessió dels coneixements de llengua catalana que s'indiquin a la convocatòria específica.

e) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents.

Les persones aspirants que accedeixin a places reservades per a discapacitats,  han de tenir un  grau de minusvalidesa igual o superior al 33% i ho han d'acreditar en el moment de la presentació d'instàncies.

f) No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se amb inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionaris, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el qual hagués estat separat o inhabilitat.

En el cas de ser nacional d'altres estats, no trobar-se inhabilitat o inhabilitada o en situació equivalent ni haver estat sotmès o sotmesa a sanció disciplinaria o equivalent que impedeixi, al seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

g) Abans de ser contractada, la persona interessada ha de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap activitat en el sector públic delimitat per l'art. 1 de la Llei 53/1984, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. Si realitza alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho ha de declarar en el termini de deu dies comptadors a partir del dia de la signatura del contracte, per tal de què acordi la declaració de compatibilitat o d'incompatibilitat.

h) Les persones aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola i del seu origen no se'n desprengui el coneixement de la llengua castellana, han d'acreditar-ne el coneixement mitjançant l'aportació del diploma d'espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d'octubre; o del certificat d'aptitud d'espanyol per a persones estrangeres, expedits per les escoles oficials d'idiomes o mitjançant l'acreditació que estan en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent en el territori espanyol, o bé mitjançant la superació d'una prova específica que acrediti que posseeixen el nivell adequat de comprensió i d'expressió oral i escrita en aquesta llengua.

i) Haver satisfet els drets d'examen, si és el cas,  dins el termini de presentació d'instàncies. Restaran exempts del pagament de la taxa de drets d'exàmens les persones amb discapacitat igual o superior al 33%.

Cada convocatòria pot exigir el compliment d'altres requisits específics que tinguin relació objectiva i proporcionada amb les funcions assumides i les tasques a desenvolupar, sempre que es formuli d'una manera abstracta i general.

QUARTA. SOL·LICITUDS

a)Formes de presentació

Les persones aspirants a les proves selectives han d'emplenar l'imprès establert pel PMHRIBA, que se'ls facilitarà a les oficines d'atenció a la ciutadania de l´Ajuntament de Palma. Així mateix, l'esmentat imprès pot obtenir-se a través d'internet consultant la pàgina web www.patronathabitatge.palma.cat.

Les sol·licituds es poden presentar a qualsevol de les oficines d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament de Palma o en qualsevol de les formes previstes a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú.

Els drets d'examen seran abonats per les persones interessades mitjançant el document d'autoliquidació que les oficines d'atenció a la ciutadania  els entregarà en presentar la sol·licitud d'admissió a la convocatòria o amb targeta financera a la mateixa oficina.

b) Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds serà de VINT DIES NATURALS, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat. Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. Els successius anuncis es publicaran únicament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A les convocatòries de places per a promoció interna, aquest termini començarà a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

c) Formalització i presentació de documentació.

Les persones aspirants han de manifestar a la instància si volen realitzar els exercicis voluntaris, si s'escau.

Així mateix, poden elegir fer els exercicis en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma. A aquest efecte, s'ha de senyalar a la sol·licitud la llengua en la qual desitgen realitzar les proves selectives.

En el supòsit d'accés per a la reserva de persones amb discapacitat, a  la mateixa sol·licitud han de determinar si sol·liciten qualsevol adaptació per a la realització de les proves selectives.

Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades han de presentar:

a. Una fotocòpia del document nacional d'identitat o, en el cas de no ser espanyola, del document oficial acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).

b. Una fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit en cada convocatòria (anvers i revers) o certificació acadèmica que acrediti haver superat tots els estudis per a obtenir el títol.

c. El resguard del pagament de la taxa fet segons la via seleccionada, si escau.

d. Còpia autèntica del certificat de coneixements de llengua catalana que s'indiqui en la convocatòria específica, de conformitat amb l'article 3 b) del Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència del coneixement de la llegua catalana en els processos selectius d'accés a la funció pública i per a ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els coneixements de llengua catalana s'han d'acreditar mitjançant un certificat expedit o reconegut com a equivalent o que estigui homologat per la Direcció General de Política Lingüística, o bé expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.

e. En el supòsit d'accés per a la reserva de persones amb discapacitat i d'acord amb el Reial Decret 2271/2004, de 23 de desembre, que regula l'Accés a l'ocupació pública i la Provisió de llocs de feina de les persones amb discapacitat, certificació acreditativa del grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.  

Per a les persones aspirants amb discapacitat igual o superior al 33%, un certificat dels equips multiprofessionals de la Direcció General de Serveis Socials, o de l'organisme públic equivalent, sobre les condicions personals d'aptitud per a exercir les funcions corresponents a la plaça a la qual la persona candidata aspira, el qual ha d'expressar que es troba en condicions de complir les tasques fonamentals del cos mitjançant, si corresponen a parer de l'Administració, les adaptacions necessàries del lloc de treball.

f. Per a les persones que no posseeixen la nacionalitat espanyola i del seu origen no se'n desprèn el coneixement de la llengua castellana i a l'efecte de restar exemptes de realitzar la prova específica de coneixements de la llengua castellana, còpia acarada del diploma d'espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d'octubre, o del certificat d'aptitud d'espanyol per a estrangers, expedit per les escoles oficials d'idiomes, o d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent al territori espanyol.

En el cas de convocatòries que estableixin el concurs oposició com a sistema d'accés, els mèrits, que es valoraran a la fase de concurs i que estaran referits a la data de termini de presentació d'instàncies, s'han de justificar mitjançant la presentació d'originals o fotocòpies acarades en el model normalitzat establert a l'efecte pel PMHRIBA, dins el termini de 10 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aspirants que han superat la fase d'oposició.

En el cas de convocatòries que estableixin el concurs com a sistema d'accés, l'al·legació de mèrits s'ha d'efectuar mitjançant la presentació d'originals o fotocòpies acarades en el model normalitzat establert a l'efecte per PMHRIBA, el qual ha d'ajuntar-se a la sol·licitud d'admissió. La data límit per a l'al·legació dels mèrits i la presentació dels documents relatius a aquests, és la de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

CINQUENA. TRACTAMENT DE DADES

La participació de les persones interessades en el procés selectiu implica l'autorització al tractament de les dades de caràcter personal recollides en la sol·licitud i en la tramitació del procés selectiu, així com a la publicació en els butlletins oficials, taulers d'anuncis, seu electrònica i, en general, en qualsevol mitjà que s'utilitzi per a la comunicació dels resultats parcials o definitius del procés selectiu, conformement amb les previsions establertes en l'article 8 i la disposició addicional setena de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, ja que els procediments selectius estan regits pel principi de publicitat.

SISENA. PERSONES AMB DISCAPACITAT

D'acord amb el que disposa l'article 59.1 del Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, en les ofertes d'ocupació pública s'ha de reservar una quota no inferior al 7% de les vacants perquè la cobreixin persones amb discapacitat, tot considerant com a persones amb discapacitat les que defineix l'article 4.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei general de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva inclusió social, sempre que superin el procés selectiu i acreditin la discapacitat i la compatibilitat amb l'exercici de les tasques.

Cada convocatòria ha d'especificar, si escau, el nombre de places reservades per a aquest torn.

A la convocatòria d'ingrés a aquest Patronat on figuri aquesta reserva, les persones interessades a participar-hi ho han de manifestar expressament en les seves sol·licituds.

Les persones aspirants seran admeses en igualtat de condicions que la resta de persones aspirants.

L'adaptació de la prova, en cas que s'hagi sol·licitat a la instància, consistirà en la concessió d'un temps addicional per a la realització dels exercicis. L'adaptació de mitjans i les ajudes raonables consisteix en la posada a disposició de la persona aspirant dels mitjans materials i humans, de les assistències i recolzaments i de les ajudes tècniques i/o tecnològiques assistides que requereixi per a la realització de les proves en les quals participi, així com en la garantia de l'accessibilitat de la informació i la comunicació dels processos i la del recinte o espai físic on aquestes tinguin lloc.

Les proves selectives tindran idèntic contingut per a totes les persones aspirants, independentment del torn pel qual s'opti, sense perjudici de les adaptacions i els ajustaments raonables necessaris de temps i mitjans per a la seva  realització.

Les places reservades a persones amb discapacitat que no siguin cobertes, s'afegiran a la reserva de l'oferta pública d'ocupació de l'any següent.

SETENA. PROMOCIÓ INTERNA: MODALITATS, I CONDICIONS

7.1. Percentatges de places per a les modalitats d'aquest torn

En aplicació de l'apartat c) de l'article 14 de la Llei 5/2015, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, amb la finalitat de facilitar als empleats públics del Patronat Municipal de l´Habitatge la progressió professional i la promoció interna, es reservarà per a la promoció interna del personal laboral un mínim de 25% sobre el total de les places d'oferta pública, i en cas que no siguin cobertes, s'afegiran a l'oferta d'ocupació pública.

Les convocatòries d'oferta d'ocupació pública específiques han d'establir la reserva de places pel torn de promoció interna, sempre que sigui factible pel nombre i per les característiques de les places que es convoquin.

7.2. Convocatòries independents de promoció interna

La promoció interna és part integrant del dret a la promoció professional del personal laboral (article 19 del Reial decret legislatiu 5/2015 EBEP). La quota de reserva de la promoció interna pot desplegar-se en la mateixa convocatòria d'oferta d'ocupació pública que les places de torn lliure o mitjançant una convocatòria independent.

7.3. Condicions

Per tal de facilitar la promoció interna vertical, les convocatòries específiques han de determinar les condicions dels processos selectius a través dels sistemes previstos legalment. En el cas de concurs oposició, es tindran en compte  les previsions següents: reducció de temaris, adaptació o reducció d'exercicis per coneixements acreditats, i si escau, fase de concurs adaptada a les circumstàncies

 

VUITENA. ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

8.1 Relacions de persones admeses i excloses.

Un cop expirat el termini de presentació d'instàncies, l'autoritat convocant o la que

aquesta hagi delegat dictarà, en el termini màxim d'un mes, resolució que declari aprovades les llistes de les persones aspirants admeses i excloses. La relació provisional de les persones admeses i excloses s'exposarà en el taulell d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de Palma  i els seus organismes municipals  i a l'apartat d'oferta pública de feina de la pàgina web del PHRIBA www.patronathabitatge.palma.cat. També es publicarà al BOIB. Hi constaran el nom i llinatges dels candidats i candidates, el seu número de document nacional d'identitat només amb quatre dígits aleatoris i la causa d'exclusió.

En tot cas, amb la finalitat d'evitar errors i, si se'n produeixen, possibilitar-ne l'esmena,  dins el termini i en la forma escaient, les persones interessades han de comprovar no només que no figuren a la relació de persones excloses sinó, a més, que els seus noms consten en la relació pertinent de persones admeses.

Per esmenar el possible defecte o presentar els documents que siguin preceptius, les persones excloses o omeses disposaran d'un termini de deu  dies hàbils, comptadors des de la publicació de la relació indicada en el BOIB. Si no es presenten esmenes la llista esdevindrà definitiva.

Finalitzat el termini al que es refereix el paràgraf anterior i esmenades, si és possible,  les sol·licituds, s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses, que es publicarà al BOIB. Aquesta llista haurà d'indicar el lloc, data i hora de realització del primer exercici.

Si alguna persona aspirant no figura a la llista definitiva d' admesos ni a la d' exclosos, ha d'exhibir davant el tribunal una còpia de la sol·licitud segellada per l'oficina receptora, perquè aquest l'admeti provisionalment per a la realització dels exercicis. A tal fi, el tribunal es constituirà en sessió especial abans de començar el primer exercici, al lloc on aquest s'ha de realitzar, i resoldrà provisionalment les peticions que, mitjançant compareixença, puguin presentar les persones aspirants que es trobin en les circumstàncies esmentades. Les actes corresponents a aquestes sessions es trametran, en el termini més breu possible, a l'òrgan competent, el qual resoldrà l'admissió o l'exclusió de la persona aspirant afectada i ho comunicarà al tribunal perquè en prengui coneixement i tingui efectes i, si escau, ho notifiqui a la persona interessada.

Contra la relació definitiva de persones admeses i excloses es pot presentar el recurs corresponent. Si a la data de realització de l'exercici no s'ha resolt el recurs formulat, la persona interessada pot realitzar l'exercici cautelarment. En el cas de desestimació del recurs, l'exercici realitzat no tindrà validesa.

8.2.Devolució drets examen

A les persones aspirants que siguin excloses de la convocatòria se'ls tornarà el 50% de la quantitat que haguessin abonat. Quan per causes no imputables al subjecte passiu l'activitat que constitueix el fet imposable de la taxa no es faci, és procedent la devolució de l'import corresponent.

NOVENA. ÒRGANS DE SELECCIÓ

9.1 Òrgans de selecció

9.1.1 Els òrgans de selecció són els tribunals qualificadors. Són els encarregats de dur a terme els procediments selectius. Són òrgans col·legiats, la composició dels quals s'ajusta als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, els quals integren el tribunal a títol individual. Els òrgans de selecció actuen amb autonomia funcional, sens perjudici de les facultats de revisió que s'estableixen legalment.

La composició dels òrgans de selecció s'ha d'ajustar, llevat de raons fonamentades i objectives, degudament motivades, al criteri de paritat entre homes i dones, amb capacitació, competència i preparació adients.

9.1.2. El tribunal qualificador dels diferents processos selectius quedarà constituït en la forma que determina l'article 51 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'article 60  i concordants del Text Refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, així com els articles 11 i 12 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març, mitjançant el qual s'aprova el Reglament general d'Ingrés del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de llocs de feina i Promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat en tot el que sigui de conformitat amb el que disposen el RDL 5/2015, de 30 d'octubre,  i el Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'Ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el tribunal de les quals estarà constituït en la forma establerta a la seva normativa pròpia. També seran d'aplicació les instruccions de determinació de les directrius sobre la constitució i el funcionament dels tribunals de selecció de personal funcionari de l'Ajuntament de Palma.

9.2 Nomenament o designació

Els tribunals de selecció són designats per l'òrgan convocant i la seva composició formarà part del contingut de les corresponents bases específiques de la convocatòria.

9.3 Composició. Requisits

En la designació de les persones que han de formar part dels tribunals de selecció s'ha de garantir la idoneïtat per a valorar els coneixements i aptituds de les persones  aspirants en relació amb les característiques de les places convocades. Almenys la meitat més un dels o de les vocals del tribunal ha de posseir una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements que l' exigida a les persones aspirants i la totalitat una titulació d'igual o superior nivell acadèmic. D'altra banda la majoria dels membres del tribunal no pot pertànyer a la mateixa subescala i especialitat a la de la plaça convocada, quan sigui el cas.

Els tribunals han d'estar constituïts, com a mínim, per cinc membres titulars, amb igual nombre de suplents. L'òrgan competent designarà discrecionalment a la persona suplent del president o presidenta. Totes les persones que en siguin vocals i aquelles que les supleixin seran designades per sorteig d'acord amb els criteris indicats a l'apartat anterior.

No poden formar part dels tribunals:

 • Els càrrecs de designació política, o que ho hagin estat si fa menys de quatre anys del cessament d'aquesta condició.
 • Les persones que hagin realitzat les tasques de preparació de persones aspirants a les proves selectives per a la categoria, cos, escala o l'especialitat de què es tracti en els tres anys anteriors a la publicació de la convocatòria corresponent.
 • Atès que la pertinença als òrgans de selecció ha de ser sempre a títol individual, d'acord amb el punt 3 de l'article 60 del TREBEP, tampoc no en poden formar les  persones que siguin  representants dels empleats públics com a tals.

Si es donen aquestes circumstàncies en una  persona que sigui membre d'un òrgan de selecció, ha de comunicar-ho al president o presidenta, qui ho traslladarà a l'òrgan convocant perquè procedeixi a la seva substitució. Si les circumstàncies es donen en el  president o presidenta, ho ha de comunicar immediatament a l'òrgan convocant perquè procedeixi a la seva substitució.

Les persones que siguin membres del tribunal han d'abstenir-se d'intervenir, i ho han de notificar a l'autoritat convocant, quan concorri alguna de les circumstàncies previstes a l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic, o si han realitzat tasques de preparació de persones aspirants a la prova selectiva d'accés a la plaça de què es tracta durant els cinc anys anteriors a la publicació de la convocatòria.

Així mateix, les persones aspirants poden recusar a les que siguin membres  del tribunal quan es doni alguna de les circumstàncies esmentades al paràgraf anterior.

9.4 Constitució i funcionament

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat de les persones que en siguin membres–titulars o suplents, indistintament–, inclòs el president o presidenta.

Els acords del tribunal s'adopten per majoria de persones assistents i dirimeix els empats el vot del president o presidenta.

9.5 Comissions permanents i personal col·laborador i assessor

Quan el nombre de persones aspirants o el nivell de titulació o especialització exigit així ho aconselli, poden constituir-se comissions permanents de selecció, a les quals els serà d'aplicació, pel que fa al seu règim de funcionament i selecció dels seus membres, en tot allò que sigui compatible, el que s'estableix per als tribunals qualificadors i, en tot cas, el que estableix la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, pel que fa a la composició i funcionament dels òrgans col·legiats de les Administracions Públiques.

Al personal funcionari i laboral que formi part dels òrgans de selecció se li pot atribuir temporalment i amb caràcter exclusiu l'exercici d'aquestes funcions.

Les comissions permanents de selecció estaran constituïdes per un nombre imparell de membres, personal laboral o funcionari de carrera, amb un nivell de titulació igual o superior al del cos o escala en la selecció del qual hagin d'intervenir i en la seva composició s'ha de vetllar pel compliment del principi d'especialitat.

Es pot comptar amb l'assistència de personal assessor especialista per a totes o algunes de les proves, d'acord amb el que prevegin les corresponents convocatòries, que pot actuar amb veu, però sense vot.

Així mateix, es pot sol·licitar la designació de personal col·laborador per a les tasques de vigilància, coordinació o altres de similars per a assistir els tribunals qualificadors i les comissions permanents.

En l'elaboració de les proves físiques i d'aquelles en què s'hagin d'utilitzar eines o materials que puguin generar un risc per a la salut o seguretat tant per a les persones aspirants com per a les que siguin membres del tribunal, s'ha de procurar l'assessorament del servei de prevenció de riscs laborals del Patronat.

La participació en el tribunal qualificador com a personal assessor especialitzat i com a personal col·laborador, dona dret a les indemnitzacions per raó de servei.

No obstant això, els delegats i les delegades de personal poden exercir en qualsevol moment les seves funcions de vigilància per a vetllar pel bon desenvolupament del procediment selectiu.

9.6 Dietes d'assistència

Totes les persones que siguin membres  dels tribunals qualificadors, el personal assessor i el personal col·laborador tenen dret a percebre, en la quantia vigent, les dietes que lis corresponguin per l'assistència a les sessions, d'acord amb la normativa corresponent.

DESENA. INICI I DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU

10.1. Contingut i confecció dels exercicis

Els exercicis dels processos selectius han de ser els que es determinin en les convocatòries especifiques.

El tribunal ha de respectar rigorosament el tenor literal que descrigui el contingut de cada exercici, així com subjectar-se al temari que en el seu cas s'hagi pogut preveure. Només en allò no previst expressament a les bases, el tribunal podrà aplicar la seva discrecionalitat tècnica i autonomia funcional.

Els temaris de les bases específiques -llevat que la normativa prevegi altra circumstància- són els que s'han considerat adaptats a les competències, funcions i tasques pròpies dels grups professionals i/o places convocades i als continguts de la formació i nivell formatiu exigits en cada cas.

En la sessió de constitució, els tribunals elaboraran els exercicis del procés selectiu.

10.2. Garantia de confidencialitat dels exercicis

Els tribunals hauran de garantir la confidencialitat del contingut de les proves fins al moment que es duguin a terme.

10.3. Ordre d'actuació

Si l'examen no pogués ser simultani -per ser exàmens orals, perquè el nombre d'aspirants ho aconselli o per altres circumstàncies- l'ordre d'actuació de les persones opositores serà alfabètic, començant per la lletra que surti del sorteig que a tal efecte s' efectuarà amb la representació legal dels treballadors i treballadores.

10.4. Calendaris de les proves

L'òrgan competent, en la llista definitiva d' admesos i exclosos indicarà la data, hora i lloc de realització del primer exercici de cadascuna de les convocatòries.

Un cop començades les proves selectives no serà obligatòria la publicació dels successius anuncis de la realització de les proves restants en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. La publicació de la data de cada exercici es farà al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de Palma i els seus organismes municipals  i a la pàgina web del PMHRIBA amb  una antelació mínima de deu dies hàbils a la data de realització de l'exercici, manco que a les bases específiques es disposi una altra cosa.

10.5. Procediment de crida

Les persones aspirants s'han de convocar per a cada exercici en crida única i queden excloses de les proves selectives les qui no hi compareguin o les que compareguin amb posterioritat al moment en que el tribunal declari l'inici de les mateixes.

Un pic iniciat l'exercici, durant el mateix i atorgant a les persones candidates el mateix temps per a la seva realització, el tribunal en sessió constituïda a l'efecte, podrà admetre de forma extraordinària per a la realització de la/es prova/es a aquelles persones candidates que de forma degudament justificada acreditin la impossibilitat de compareixença a l'horari previst a la convocatòria. No es considerarà causa extraordinària les incidències ordinàries de la circulació viària i mitjans de transport.

Una vegada iniciades les proves selectives, no es podran absentar temporalment de les mateixes. Tota absència temporal es considerarà definitiva i renuncia al procés de selecció.

10.6.Embaras de risc o part

Si alguna de les persones aspirants no pot completar el procés selectiu a causa d'un embaràs de risc o de part, degudament acreditats, la seva situació quedarà condicionada a la finalització del procés i a la superació de les fases que hagin quedat ajornades, les quals no es poden demorar de manera que es menystingui el dret de la resta de les persones aspirants a una resolució del procés ajustada a temps raonables, circumstància que haurà de ser valorada pel tribunal; en tot cas, les proves han de dur-se a terme abans de la publicació de la llista dels aspirants que hagin superat el procés selectiu.

10.7. Sorteig públic dels exercicis

En les proves dels exercicis que consisteixin en contestar temes o qüestions- teòriques o practiques- dels temaris publicats, l'exercici o tema a desenvolupar s'ha de determinar per sorteig públic, fet davant les persones aspirants, immediatament abans d'iniciar les proves.

Els exercicis es sortejaran entre un mínim de tres alternatives, excepte que aquests consisteixin en desenvolupar un tema complet sortejat entre tot el temari.

Quants els exercicis s'hagin de desenvolupar en diferents torns d'horaris, l'acte del sorteig serà únic per a tots el trons entre un mínim de cinc alternatives. En l'acte del sorteig s'han d'extreure tants exercicis como torns es realitzin, que s'assignaran de forma correlativa a l'ordre de desenvolupament de cada torn.

10.8. Acreditació de la identitat de les persones aspirants

En qualsevol moment el tribunal pot requerir a les persones que participen en les proves que acreditin la seva identitat.

10.9. Incidències

En el supòsit de que amb posterioritat a l'aprovació d'aquestes bases es modifiqués la normativa reguladora del contingut de cada programa, seran d'aplicació les referències que es trobin en vigor en el moment de la realització de les proves.

Quan es tracti d'exàmens de desenvolupament, el tribunal ha de mostrar  a la persona aspirant  que ho sol·liciti el programa de temes de la convocatòria corresponent.

La consideració, verificació i apreciació de les incidències que puguin sorgir en el desenvolupament dels exercicis, així com l'adopció de les decisions que es considerin pertinents, correspon al tribunal.

Així mateix, els exàmens de desenvolupament que hagin de ser posteriorment llegits per les persones aspirants, es realitzaran utilitzant paper autocopiatiu.

10.10. Llengua dels exercicis

Les persones que participen en l'oposició poden elegir fer els exercicis en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma. A aquest efecte, el tribunal s'ha d'encarregar que els exercicis s'elaborin i es lliurin a les persones aspirants en qualsevol de les dues llengües, segons la que triïn (Decret 49/2018, de 21-12,  sobre ús de les llengües oficials de  l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears).

10.11. Garantia de transparència i objectivitat: anonimat dels aspirants

El tribunal ha de respectar els principis d'imparcialitat, professionalitat, independència, igualtat, objectivitat i transparència durant tot el procés selectiu per la qual cosa ha d'adoptar les mesures oportunes per garantir que els exercicis escrits de la oposició es corregeixen sense conèixer la identitat de les persones aspirants.

El tribunal exclourà les persones les quals en els seus fulls d'examen hi figurin noms, traços, marques o signes que puguin servir per a conèixer la identitat.

En el cas  de les proves selectives de  redacció o desenvolupament  de casos pràctics en qualsevol format, s'han de preveure les mesures que possibilitin proporcionar una còpia a les persones aspirants per a garantir  la transparència del procés selectiu.

En el supòsit d'exercicis orals o entrevistes de selecció, l'exposició de les persones  candidates s'ha de fer en audiència pública i s'han d'enregistrar en tot cas en format àudio o vídeo.

En el cas d'utilització de sistemes mecanitzats, l'assignació de codis s'ha de fer automàticament segons els sistemes d'impresos habituals, amb assignació de codis binaris.

Així mateix, el tribunal adoptarà les mesures necessàries per a evitar que les persones aspirants utilitzin qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, en la realització de les proves, que puguin desvirtuar l'aplicació dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat, així com per garantir la transparència de les proves selectives.

10.12. Qualificació dels exercicis.

Les bases de la convocatòria han d'establir el sistema de puntuació dels exercicis. El tribunal ha de respectar el que es prevegi en cada cas. Així mateix la valoració dels  exercicis pot ser:

 • Unitària, quan l'exercici té aquest caràcter.
 • Dividida en dues o més parts, quan l'exercici té dues o més parts diferenciades.  La puntuació serà independent per a cada una de les parts. Això no obstant, les bases específiques estableixen una puntuació mínima per a cada una de les parts i una puntuació mínima global per a la superació de l'exercici.

Exercicis obligatoris. Els exercicis obligatoris seran eliminatoris i s'ha de tenir cura especialment que hi hagi connexió entre el tipus de proves per superar i les tasques que s'hagin de desenvolupar al lloc de feina convocat. Aquests exercicis es qualificaran fins a un màxim de deu punts, i els qui no arribin a un mínim de cinc punts a cada un dels exercicis seran eliminats, llevat que a les bases específiques hi figuri una altra qualificació específica.

La qualificació dels exercicis s'ha de fer d'acord amb els criteris que es determinin per a la convocatòria. D'altra banda, els tribunals han d'acordar els criteris específics de correcció de cada un dels exercicis, en funció de l'especificitat dels seus continguts, amb caràcter previ a la seva realització.

Els exercicis de llengües, si n'hi ha, i la prova psicotècnica es valoren com a apte o no apte.

Exercicis voluntaris. Els exercicis voluntaris es qualificaran segons la puntuació que figuri a les bases específiques i, a falta d'això, amb un màxim d'un punt. Si un exercici voluntari té diverses especialitats, es dividirà la puntuació esmentada pel nombre d'aquestes.

Els exercicis voluntaris no suposen l'eliminació de qui oposita de les proves selectives, però determinen la puntuació final i, en conseqüència, l'ordre de les persones opositores i la relació d'aprovats o aprovades amb plaça.

Qualificació de tots els exercicis (obligatoris i voluntaris). Les qualificacions de tots els exercicis s'obtindran sumant les puntuacions atorgades per cada membre del tribunal i dividint el total pel nombre d'assistents. S'eliminarà la nota més alta i la més baixa de les atorgades quan la diferència entre elles sigui superior a tres punts. El quocient obtingut serà la qualificació definitiva.

10.13. Publicació de les notes dels exercicis

Les qualificacions dels exercicis s'han de fer públiques el mateix dia en què s'acordin i s'exposaran a la web del PMHRIBA www.patronathabitatge.palma.cat.

Per a efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió de l'exercici, les persones  interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils des de que es publiqui la llista provisional.

No obstant això, les bases específiques de les convocatòries poden preveure la realització successiva dels exercicis d'un procés selectiu en un o més dies consecutius; en aquest cas, el termini per a reclamar o sol·licitar la revisió de cada exercici s'atorgarà de forma conjunta al final de les proves, i la participació de les persones aspirants en cada prova serà condicionada a la superació de l'anterior sense que es puguin considerar obtinguts drets de cap tipus  a les persones que superin un exercici posterior a un de suspès. Als efectes esmentats es facilitarà la vista dels exercicis propis a qui opositi.

El tribunal ha de resoldre abans de l'inici del següent exercici les reclamacions presentades (sense perjudici de poder-ho fer acumuladament, com s'ha expressat al paràgraf anterior) i publicar la llista definitiva de les persones aspirants que han superat l'exercici  amb el nom, llinatge i quatre xifres numèriques aleatòries del DNI , amb indicació de la puntuació obtinguda. Amb la llista definitiva de puntuacions s'ha de anunciar la data de l'exercici següent, sempre amb una antelació mínima de deu dies, manco que a les bases específiques s'estableixi altre termini mínim.

En el cas de que una persona aspirant suspengui un exercici obligatori i eliminatori i interposi un recurs, la correcció del següent exercici, en cas de que la realització d'aquest tingui lloc abans de la resolució del recurs, quedarà condicionada al resultat del esmentat recurs.

ONZENA.- RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS SEL.LECCIONADES I ORDRE DE PRELACIÓ.

A) SISTEMA CONCURS - OPOSICIÓ.

A.A) Fase oposició.

1. Relació provisional de persones aspirants que hagin superat l'oposició.

Una vegada finalitzats tots els exercicis eliminatoris de l'oposició, el tribunal ha de publicar a la pàgina web del PMHRIBA la relació provisional de persones aspirants que hagin superat les proves, la qual ha d'incloure el nom i llinatges, quatre xifres aleatòries del DNI i la indicació de la puntuació obtinguda, per ordre de major a menor puntuació.

Per a efectuar la reclamació oportuna o sol·licitar revisió, les persones interessades tenen un termini de tres dies hàbils, a contar des de que es publiqui la referida relació. Finalitzat aquest termini, el tribunal disposa de set dies per a resoldre les reclamacions.

La relació de persones que han superat l'oposició ve determinada únicament per la superació de tos els exercicis eliminatoris i per la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt d'aquests  exercicis.

Les places sense cobrir del torn de promoció interna s'han d'incorporar a les generals d'accés lliure i al revés. Per altra banda, les vacants de la reserva per a persones amb discapacitat que no es cobreixin no s'acumularan a les convocades per al torn  corresponent (lliure o de promoció interna) que no siguin  d'aquesta reserva.

2.Llista definitiva de les persones aspirants que han superat l'oposició.

Una vegada revisades les puntuacions, resoltes les reclamacions i corregits els errors detectats, el tribunal farà pública a la pàgina web del PMHRIBA la llista definitiva de les persones aspirants que hagin superat l'oposició, que ha de tenir , com a màxim, tantes persones aprovades com nombre de places convocades, menys que la convocatòria específica permeti una altre cosa.

A.B) Fase concurs

1.Puntuació de la fase de concurs.

En el cas de concurs oposició, el percentatge de puntuació de la fase de concurs respecte de la puntuació total del concurs oposició vendrà determinat a cada base específica sense que, en cap cas, determini per si mateixa el resultat del procés selectiu.

Aquesta fase es realitzarà un cop finalitzada la fase d'oposició i no serà eliminatòria ni es tindrà en compte per superar les proves de la fase d'oposició.

 2.Presentació i acreditació de mèrits.

En el termini de deu dies naturals, a contar des de el següent que es publiqui la llista definitiva d'aprovats de la fase d oposició, les persones aspirants que en formin part han d'al·legar i acreditar davant el tribunal qualificador els mèrits que s'indiquin a cada convocatòria per a la fase de concurs, mitjançant la presentació d'originals o fotocopies acarades en el model normalitzat establert a l'efecte pel PMHRIBA.

Els mèrits s'han d'acreditar i s'han de valorar sempre amb referència a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

En cap cas es valoraran els mèrits que no hagin estat al·legats ni en el seu cas acreditats documentalment en el termini establert.

No obstant, respecte a aquells mèrits que s'hagin al·legat i acreditat en termini, però presentin algun defecte formal o resultessin incomplets, el tribunal qualificador haurà de requerir a les persones aspirants a fi de que en el termini improrrogable de deu dies s'esmenin els defectes.

 L'acreditació dels serveis prestats al PMHRIBA serà realitzada d'ofici per Registre de Personal i Informàtica de l'Ajuntament.

L'acreditació dels treballs fets a entitats públiques, entitats públiques empresarials (entitats de dret públic sotmeses al dret privat), a consorcis, a fundacions del sector públic, a empreses societàries del sector públic i a empreses privades s'ha de fer mitjançant el certificat de la vida laboral, i l'acreditació de la categoria i de les funcions fetes, amb el contracte laboral o un certificat de l'empresa, del consorci o de la fundació corresponent, o d'una altra manera en què quedin acreditades la categoria i les funcions dutes a terme.

Els documents acreditatius dels mèrits presentats poden ser retirats per les persones aspirants en el termini de tres mesos comptadors des de l'endemà d'adquirir fermesa la resolució definitiva del procediment. En cas contrari seran destruïts.

 

3.Valoració de mèrits

En aquesta fase el tribunal avaluarà els mèrits al·legats per els persones aspirants en la forma que determini la bases especifiques i exposarà el resultat a la pàgina web del PMHRIBA.

Únicament es valoraran aquells mèrits que estiguin adequadament i clarament acreditats d'acord amb els barems de la fase de concurs.

Els mèrits adduïts i no justificats per les persones aspirants en la forma indicada no seran valorats.

No es tindrà en compte la remissió a altres expedients de convocatòries anteriors.

A aquest efecte la unitat gestora els facilitarà els fulls de valoració dels mèrits que contenen l'esquema del barem establert a la convocatòria, per tal de facilitar al tribunal la seva tasca de valoració.

El tribunal no valorarà cap mèrit que no hagi estat acreditat en el termini indicat i en la forma establerta a les bases generals.

En cap cas es valoraran com a mèrits les assignatures de titulacions acadèmiques, els cursos que formen part d'un exercici d'un procés selectiu, ni els cursos de doctorats.

Es poden valorar els cursos impartits com a professorat associat a la Universitat

A.C) Relació de persones aspirants seleccionades del concurs oposició

1.Llista provisional

El Tribunal farà pública a la pàgina web del PMHRBA i al tauler d'anuncis electrònic de l´Ajuntament de Palma i els seus organismes municipals la llista provisional de la valoració de mèrits de les persones aspirants i la llista de persones opositores seleccionades del concurs oposició.

Les persones aspirants poden presentar al·legacions i sol·licitar la revisió dels mèrits en el termini de tres dies hàbils des de la seva publicació. El tribunal procedirà a revisar els mèrits i a tramitar les al·legacions presentades per a les persones aspirants. A aquest efecte citarà a les persones aspirants que ho hagin sol·licitat en el termini establert, perquè puguin revisar la valoració de mèrits i, si escau, fixarà un termini no superior a 24 hores  per que les persones aspirants que hagin revisat els mèrits puguin , si ho consideren pertinent, presentar al. legacions.

2. Llista definitiva.

Una vegada revisades les puntuacions, resoltes les reclamacions i corregits els errors detectats, el tribunal publicarà la llista definitiva de la valoració de mèrits i la llista definitiva de les persones aspirants seleccionades del concurs oposició.

Aquesta darrera relació inclourà nomi llinatges, i quatre dígits aleatoris del DNI i la indicació de la puntuació obtinguda, per ordre de major a menor puntuació, i ha de tenir com a màxim tantes persones aprovades com nombre de places convocades, a menys que la convocatòria estableixi una altra cosa.

 L'ordre de classificació definitiu de les persones aspirants serà determinat per la suma de les puntuacions obtingudes en tots els exercicis i, si escau, pels punts del barem de mèrits atorgats a la fase de concurs.

3.Resolució  d'empats.

En cas d'empat, s'ha de resoldre tenint en compte, successivament, els criteris següents:

 1. Tenir nota més alta en el primer exercici.

 2. Tenir la nota més alta en el segon exercici , en cas de que n'hi hagi.

 3. Tenir la nota més alta en el tercer exercici, en cas de que n'hagi.

 4. Ser dona, en cas d' infrarepresentació del sexe femení a la categoria corresponent, d'acord amb l'art. 43 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d´Igualtat de dones i homes, segons el qual en cas de que hi hagi igualtat de capacitació, es donarà prioritat a les dones en els cossos, les escales, els nivells i les categories de l'Administració en que la seva representació sigui inferior al 40%, excepte si es donen en l´ altra persona candidata circumstàncies que no siguin discriminatòries per raó de sexe  i que justifiquin que no s'apliqui la mesura, com la pertinença a altres col·lectius amb dificultats especials per a l'accés a l'ocupació.

 5. Acreditar més temps de serveis prestats com a personal laboral  del PMHRIBA.

 6. Ser major de 45 anys.

 7. Tenir càrregues familiars.

 8. Ser una dona víctima de la violència de gènere.

 9. No haver estat objecte de remoció d'un lloc de treball de la mateixa categoria cos, de la mateixa escala o especialitat.

Si persisteix finalment l'empat, es farà un sorteig.

4. Ordre de prelació

La relació de persones que hagin superat el procés selectiu  serà la determinant per a la petició i l'adjudicació de destins, amb excepció de les persones amb discapacitat, per a les quals es tindrà en compte l'establert a l'art. 9 del R.D. 2271/2004, i del personal interí, el qual tindrà preferència per a cobrir la plaça que ocupava en cas que aquesta fos vacant, sempre que existeixin motius de dependència personal, dificultats de desplaçament o altres d'anàlogues, que hauran de ser degudament acreditades. L'òrgan convocant decidirà l'esmentada alteració quan es trobi degudament justificada, i haurà de limitar-se a realitzar la mínima modificació en l'ordre de prelació necessari per a possibilitar l'accés al lloc de la persona discapacitada.

Aquest ordre està determinat per la puntuació obtinguda per el conjunt d'exercicis de caràcter eliminatori. No obstant, les convocatòries específiques podran establir que l'ordre de prelació final es determini, endemés de per la puntuació obtinguda en els exercicis eliminatoris, per la qualificació dels exercicis obligatoris i no eliminatoris que s'estableixin.

A tal efecte, quan la convocatòria específica estableixi la realització d'un exercici obligatori no eliminatori, l'hauran de fer totes les persones  aspirants que hagin superat l'oposició pare a establir l'ordre de prelació de l'oposició. Les persones aspirants que hagin aprovats tots els exercicis de l'oposició, però no hagin superat l'oposició també l'han de fer a efectes d'establir l'ordre de prelació de la borsa d' interins.

Un cop les persones aspirants hagin fet la prova, el tribunal ha de fer pública la llista provisional de persones que hagin superat l'oposició, amb la qualificació d aquesta prova i l'ordre de prelació.

Respecte a la qualificació de la prova les persones interessades poden presentar reclamacions en el termini de tres dies hàbils a contar des de el dia en que es faci pública. Acabat el termini anterior, el tribunal té un termini de set dies  per a resoldre les reclamacions plantejades i es farà la definitiva de les persones aspirants seleccionades amb l'ordre de prelació final.

En cas d'empat, l'ordre de prelació es tindrà que establir amb els mateixos criteris indicats.

B) SISTEMA CONCURS

 1.Puntuació

El percentatge de puntuació vendrà determinat a cada base específica.

2. Presentació de mèrits i acreditació de mèrits.

L'al·legació de mèrits s'ha d'efectuar mitjançant la presentació d'originals o fotocòpies acarades en el model normalitzat establert a l'efecte per PMHRIBA, el qual ha d'ajuntar-se a la sol·licitud d'admissió.

Els mèrits s'han d'acreditar sempre amb referència a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. La data límit per a la presentació dels documents relatius a aquests, és la de finalització del termini de presentació de sol·licituds. En cap cas es valoraran els mèrits que no hagin estat al·legats ni en el seu cas acreditats documentalment en el termini establert.

No obstant, respecte a aquells mèrits que s'hagin al·legat i acreditat en termini, però presentin algun defecte formal o resultessin incomplets, el tribunal qualificador haurà de requerir a les persones aspirants a fi de que en el termini improrrogable de deu dies s'esmenin els defectes.

L'acreditació dels serveis prestats al PMHRIBA serà realitzada d'ofici per Registre de Personal i Informàtica de l'Ajuntament.

L'acreditació dels treballs fets a entitats públiques, entitats públiques empresarials (entitats de dret públic sotmeses al dret privat), a consorcis, a fundacions del sector públic, a empreses societàries del sector públic i a empreses privades s'ha de fer mitjançant el certificat de la vida laboral, i l'acreditació de la categoria i de les funcions fetes, amb el contracte laboral o un certificat de l'empresa, del consorci o de la fundació corresponent, o d'una altra manera en què quedin acreditades la categoria i les funcions dutes a terme.

Els documents acreditatius dels mèrits presentats poden ser retirats per les persones aspirants en el termini de tres mesos comptadors des de l'endemà d'adquirir fermesa la resolució definitiva del procediment. En cas contrari seran destruïts.

 

3.Valoració de mèrits

En aquesta fase el tribunal avaluarà els mèrits al·legats per els persones aspirants en la forma que determini la bases específiques i exposarà el resultat a la pàgina web del PMHRIBA.

 Únicament es valoraran aquells mèrits que estiguin adequadament i clarament acreditats d'acord amb els barems de la fase de concurs. Els mèrits adduïts i no justificats per les persones aspirants en la forma indicada no seran valorats.

No es tindrà en compte la remissió a altres expedients de convocatòries anteriors.

A aquest efecte la unitat gestora els facilitarà els fulls de valoració dels mèrits que contenen l'esquema del barem establert a la convocatòria, per tal de facilitar al tribunal la seva tasca de valoració.

El tribunal no valorarà cap mèrit que no hagi estat acreditat en el termini indicat i en la forma establerta a les bases generals.

En cap cas es valoraran com a mèrits les assignatures de titulacions acadèmiques, els cursos que formen part d'un exercici d'un procés selectiu, ni els cursos de doctorats.

Es poden valorar els cursos impartits com a professorat associat a la universitat.

4. Llista provisional.

El Tribunal farà pública a la pàgina web del PMHRBA i al tauler d'anuncis electrònic de l´Ajuntament de Palma i els seus organismes municipals la llista provisional de la valoració de mèrits de les persones aspirants. Aquesta relació inclourà nomi llinatges, i quatre dígits aleatoris del DNI i la indicació de la puntuació obtinguda, per ordre de major a menor puntuació.

Les persones aspirants poden presentar al·legacions i sol·licitar la revisió dels mèrits en el termini de tres dies hàbils des de la seva publicació. El tribunal procedirà a revisar els mèrits i a tramitar les al·legacions presentades per  les persones aspirants. A aquest efecte citarà a les persones aspirants que ho hagin sol·licitat en el termini establert, perquè puguin revisar la valoració de mèrits i, si escau, fixarà un termini no superior a 24 hores  per, si ho consideren pertinent, presentin al. legacions.

5. Llista definitiva.

Una vegada revisades les puntuacions, resoltes les reclamacions i corregits els errors detectats, el tribunal publicarà la llista definitiva de la valoració de mèrits.

Aquesta darrera relació inclourà nomi llinatges, i quatre dígits aleatoris del DNI i la indicació de la puntuació obtinguda, per ordre de major a menor puntuació, i ha de tenir com a màxim tantes persones aprovades com nombre de places convocades, a menys que la convocatòria estableixi una altra cosa.

6. Empats

Els empats seran resolts de la mateixa forma que l'establera per al sistema concurs oposició.

7. Ordre de prelació

Estarà determinat per la puntuació obtinguda en la valoració dels mèrits.

C) SISTEMA  OPOSICIÓ

1.Relació provisional de persones aspirants que hagin superat l'oposició.

Una vegada finalitzats tots els exercicis eliminatoris de l'oposició, el tribunal ha de publicar a la pàgina web del PMHRIBA la relació provisional de persones aspirants que hagin superat les proves, la qual ha d'incloure el nom i llinatges, quatre xifres aleatòries del DNI i la indicació de la puntuació obtinguda, per ordre de major a menor puntuació.

Per a efectuar la reclamació oportuna o sol·licitar revisió, les persones interessades tenen un termini de tres dies hàbils, a contar des de que es publiqui la referida relació. Finalitzat aquest termini, el tribunal disposa de set dies per a resoldre les reclamacions.

La relació de persones que han superat l'oposició ve determinada únicament per la superació de tos els exercicis eliminatoris i per la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt d'aquests  exercicis.

Les places sense cobrir del torn de promoció interna s'han d'incorporar a les generals d'accés lliure i al revés. Per altra banda, les vacants de la reserva per a persones amb discapacitat que no es cobreixin no s'acumularan a les convocades per al torn  corresponent (lliure o de promoció interna) que no siguin  d'aquesta reserva.

2.Llista definitiva de les persones aspirants que han superat l'oposició.

Una vegada revisades les puntuacions, resoltes les reclamacions i corregits els errors detectats, el tribunal farà pública a la pàgina web del PMHRIBA la llista definitiva de les persones aspirants que hagin superat l'oposició, que ha de tenir , com a màxim, tantes persones aprovades com nombre de places convocades, menys que la convocatòria específica permeti una altre cosa.

DOTZENA. CONTRATACIÓ

12.1 Proposta de contractació

El tribunal elevarà les esmentades relacions a l'autoritat competent perquè formuli la corresponent proposta de contractació. No es pot aprovar ni declarar que han superat les proves selectives un nombre de persones aspirants superior al de places convocades.

No obstant això, sempre que els òrgans de selecció hagin proposat el nomenament d'igual nombre d'aspirants que el de places convocades, i amb la finalitat d'assegurar la seva cobertura, quan es produeixin renúncies de les persones  aspirants seleccionades , abans de la seva contractació, l'òrgan convocant pot requerir l'òrgan de selecció una relació complementaria de les persones aspirants que segueixin a les proposades, per a la seva possible contractació.

12.2. Presentació de documents

Un cop publicada la llista de persones aprovades amb plaça, les persones que figurin a la mateixa, en el termini de vint dies naturals comptats a partir del dia de la seva publicació, hauran de presentar al registre els documents següents, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, així com els que figurin a les bases específiques:

A) Informe mèdic acreditatiu de tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents, expedit pel metge especialista en medicina del treball del servei de prevenció del PMHRIBA.

Les persones aspirants amb discapacitat han d'acreditar mitjançant certificació dels òrgans competents del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat o, si escau, de la Comunitat Autònoma la compatibilitat per al desenvolupament de tasques i funcions pròpies de la plaça a cobrir.

B)Declaració jurada o promesa que no ha estat separada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se amb inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionaris, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el qual hagués estat separada o inhabilitada.

En el cas de ser nacional d'altres estats, no trobar-se inhabilita o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinaria o equivalent que impedeixi, al seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

C) Declaració jurada que no està sotmès a cap causa d'incapacitat específica conformement a la normativa vigent.

D) Abans de la contractació, la persona interessada ha de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap activitat en el sector públic delimitat per l'art. 1 de la llei 53/1984, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. Si realitza alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho ha de declarar en el termini de deu dies comptadors a partir del dia de la presa de possessió, per tal que la corporació acordi la declaració de compatibilitat o d'incompatibilitat.

No es poden contractar a les persones aspirants que no presentin la documentació en el termini indicat, llevat dels casos de força major. Tampoc no es contractar aquelles que manquin d'algun dels requisits. En ambdós casos totes les seves actuacions quedaran anul·lades, sense perjudici de la responsabilitat en què poguessin haver incorregut per falsedat a la seva instància. En aquest cas serà proposat en el seu lloc la persona aspirant que segueixi per ordre de puntuació.

Les persones que tinguin la condició de funcionaris públics estaran exempts de justificar les condicions i els requisits ja acreditats per a obtenir el seu anterior nomenament, i només hauran de presentar certificació del ministeri o organisme del qual depenen que acrediti la seva condició de funcionari i d'altres circumstàncies que constin en el seu expedient personal.

Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d'anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.

12.3. Adjudicació del lloc de treball

Presentada la documentació per part de la persona aprovada amb plaça i, per tal de procedir a la seva contractació, s'obrirà un termini perquè es presenti per escrit l'ordre de prelació del lloc de treball ofert. A la mateixa resolució s' adjudicarà el lloc de treball.

Aquestes destinacions tindran caràcter definitiu tret del cas que no es puguin acreditar els requisits dels llocs de treball oferts, situació que suposarà l'ocupació d'un lloc de treball adient en adscripció provisional.

L'adjudicació dels llocs s'efectuarà segons l'ordre final de prelació de les persones aprovades, d'acord amb la petició de destinació i a la vista dels llocs vacants que s'ofereixin.

12.4. Formalització del contracte

Un cop aprovada la contractació per l'òrgan competent, la persona opositora proposta haurà de formalitzar el contracte del lloc de treball en el termini de quinze dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la notificació de l'acord de contractació, llevat d'un altre termini establert a les bases específiques. Les persones opositores que no es presentin  al lloc en el termini indicat sense causa justificada, s'entendrà que han desistit de la seva contractació.

TRETZENA. CONSTITUCIÓ DELS BORSINS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

Si s'ha previst a la convocatòria del procés, amb la llista de persones que han superat les proves selectives en torn lliure, incloses les persones de la reserva per a persones amb discapacitat, es constituiran borses de candidatures del grup professional.

Igualment, amb la mateixa finalitat s'elaborarà una llista amb les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.

Una vegada publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l´ acord de contractació de la persona aprovada en la convocatòria selectiva per a ingressar al Patronat, i abans de formalitzat el seu contracte, es publicarà al tauler d'anuncis electrònic de l´Ajuntament de Palma i els seus organismes municipals i a la pàgina web del Patronat, la borsa de les persones aspirants a personal temporal.

Si una convocatòria selectiva es declara deserta, però alguna de les persones aspirants ha aprovat algun dels exercicis d'aquesta convocatòria, s'ha de formar amb aquestes la borsa de persones aspirants a personal interí i s'ha de fer pública en els termes que s'indiquen en el punt anterior.

El borsí que es derivi del procés selectiu serà el vigent des de l'endemà de la data de la darrera acta de l'òrgan de selecció.

Quedaran sense vigència, si existissin, els borsins ordinaris i/o extraordinaris i urgents per concurs de la mateixa categoria. Així mateix, perdran la seva vigència els borsins ordinaris que superin els quatre anys i que han estat prorrogats automàticament, per adhesió a la Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Contra la convocatòria i les bases, que esgoten la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i el 45 i següents de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.