Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

Núm. 539545
Resolució del president de l’IDI de 22 de setembre de 2022 per la qual s’aprova la classificació professional del procés selectiu relatiu a la convocatòria per promoció interna per a l’accés a una extensió del lloc de treball de responsable comercial de l’IDI

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 28 d'octubre de 2021, es va dictar la Resolució del president de l'IDI per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis, el temari i el barem de mèrits, i la forma de designar el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn de promoció interna, del lloc de treball de responsable comercial de l'IDI (BOIB núm. 151, de 2 de novembre de 2021).

2.    Durant el termini de presentació de les sol·licituds, l'IDI va rebre una candidatura a la Unitat de Gestió Interna.

3.    El 8 de juny de 2022 es va dictar la Resolució del president de l'IDI per la qual s'aprova la llista d'aspirants que han superat el procés selectiu relatiu a la convocatòria, per promoció interna, per a l'accés a una extensió del lloc de treball de responsable comercial de l'IDI.

4.    El 5 de setembre de 2022 es va dictar la Proposta de resolució de la directora gerent de l'IDI per la qual s'aprova la classificació professional del procés selectiu relatiu a la convocatòria, per promoció interna, per a l'accés a una extensió del lloc de treball de responsable comercial de l'IDI.

Fonaments de dret

1. El Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, de 30 d'octubre, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

2. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2018.

4. La Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. El Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret 27/1994, d'11 de març.

6. El Decret 6/2021, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el text consolidat dels Estatuts de l'entitat pública empresarial Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (BOIB núm. 26, de 23 de febrer de 2021).

7. El Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

8. El Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència de coneixements de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Resolució

1. Classificar l'aspirant Francesc Crespí Bauzá amb núm. DNI ****263** amb la categoria professional d'administratiu/iva de l'IDI.

2. Publicar la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 22 de setembre de 2022

El president de l'IDI Juan Pedro Yllanes Suárez