Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 535129
Nomenament funcionari de carrera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El primer tinent de batlessa, mitjançant Resolució de data 31 d'agost de 2022, va resoldre: Nomenar a Sebastián Rodríguez Binimelis (DNI 43****22*) funcionari de carrera, en la categoria de policia local d'aquest Ajuntament de Santanyí, amb data d'efectes del dia 1 de setembre de 2022.

Publicar aquest nomenament en el Boib per als efectes oportuns. 

 

Santanyí, document signat electrònicament al marge (2  de setembre de 2022)

El primer tinent de batlessa Joan Gaspar Aguiló Martínez Per delegació de competències de Batlia Resolució de 4.08.22 (BOIB núm. 103 de 6.08.22)