Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

Núm. 537806
Cessament i consegüent nomenament de tinents de batle

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient núm.: 795/2022

El Sr. Jaime Ferriol Martí, en la seva condició de Batle President de l'Ajuntament de Maria de la Salut,

FA SABER

Que, per resolució de Batlia núm. 243, de data 22 de setembre de 2022, es revoca la resolució de Batlia núm. 349, de data 19 de novembre de 2020, per la qual es nomena al Sr. Jaime Ferriol Martí en el càrrec de Primer Tinent de Batle, del Sr. Gabriel Ferriol Bergas en el càrrec de Segon Tinent de Batle i del Sr. Miquel Vanrell Font en el càrrec de Tercer Tinent de Batle i, consegüentment, es designa com a Tinents de Batle de la Corporació Local als Srs. Bernat Quetglas Jordà, Gabriel Ferriol Bergas i Miquel Vanrell Font en els càrrecs de Primer, Segon i Tercer Tinent de Batle, respectivament.

El que es publica en compliment del que es disposa en l'article 46.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per a general coneixement i els efectes que calguin.

 

Maria de la Salut, (signat electrònicament: 22 de setembre de 2022

El batle Jaime Ferriol Martí)