Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 537760
Resolució la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual es nomenen assessores especialistes per a col·laborar amb el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat (BOIB 167, de 4 de desembre de 2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant Resolució de 30 de novembre de 2021, es varen aprovar la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Tribunal Qualificador de les proves selectives esmentades en el punt anterior ha sol·licitat el nomenament de personal assessor especialista.

3. Per dur a terme aquestes tasques el Tribunal proposa el nomenament de la Sra. Yolanda Vallejo Navarro i de la Sra. Maria Elena Albero Gomez com a assessores especialistes.

Fonaments de dret

1. Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 30 de novembre de 2021 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. L'article 30 del Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Nomenar la Sra. Yolanda Vallejo Navarro i la Sra. Maria Elena Albero Gomez com a assessores especialistes del segon exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Informar les persones nomenades de l'obligació d'abstenir-se d'intervenir en el procés selectiu si hi concorr alguna de les circumstàncies que preveu l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic sobre abstenció i recusació.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

 

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, a la data de l'assignatura electrònica (20 de setembre de 2022)

La consellera de Presidència, Funció P´ública i Igualtat Mercedes Garrido Rodriguez