Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 535207
Nomenament funcionari de carrera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El primer tinent de batlessa, mitjançant Resolució de data 31 d'agost de 2022, va resoldre: Nomenar a José Manuel Moyano Sañudo (DNI 43****44*) funcionari de carrera, en la categoria de policia local d'aquest Ajuntament de Santanyí, amb data d'efectes del dia 1 de setembre de 2022.

Publicar aquest nomenament en el Boib per als efectes oportuns. 

 

Santanyí, signat electrònicament al marge (2 de setembre de 2022)

El primer tinent de batlessa

Joan Gaspar Aguiló Martínez

Per delegació de competències de Batlia

Resolució de 4.08.22

(BOIB núm. 103 de 6.08.22)