Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Modificació de crèdit 14/2022 per transferència de crèdit. Aprovació definitiva

    Número d'edicte 7436 - Pàgina 36471

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Modificació de crèdit 15/2022 per suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria. Aprovació definitiva

    Número d'edicte 7439 - Pàgina 36472

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Aprovació definitiva de l´Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d´Animals Domèstics i de Companyia a l´entorn Humà a Deià

    Número d'edicte 7431 - Pàgines 36473-36483

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 9/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

    Número d'edicte 7449 - Pàgina 36484

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva de modificació de crèdit 18/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals

    Número d'edicte 7482 - Pàgina 36485

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Expdt. 8419/22. Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit 11/22, en la modalitat de crèdits extraordinaris finançats amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria

    Número d'edicte 7486 - Pàgina 36486

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de l'expedient núm. 2022/012517 de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número d'edicte 7467 - Pàgina 36487

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall per a l’ordenació de volums edificables per a la construcció de cinc habitatges en la parcel·la situada al Carrer des Vedrà, núm. 56, Urbanització la Joya, Cala Llenya, Sant Carles de Peralta

    Número d'edicte 7474 - Pàgines 36488-36500

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida pel qual s'aprova definitivament l'expedient de modificació de crèdits núm. 2048/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de Suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria

    Número d'edicte 7446 - Pàgina 36501

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Aprovació definitiva Pressupost i plantilla de personal 2022

    Número d'edicte 7487 - Pàgines 36502-36503