Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 487120
Acord del Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida pel qual s'aprova definitivament l'expedient de modificació de crèdits núm. 2048/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de Suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent finalitzat el període d'exposició al públic per poder examinar i presentar les oportunes reclamacions a la modificació de crèdit amb núm. d'expedient 2048/2022, dintre el pressupost municipal del 2022, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple a la sessió ordinària del dia 28 de juliol de 2022 i tenint en compte que durant el període de 6 a 26 d'agost de 2022, segons edicte inserit en el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 103, de data de 06-08-2022 i en els taulers d'anuncis de la Corporació, no s'han presentat al·legacions en contra. L'esmentat expedient queda elevat a definitiu tal i com estableix l'article 169 del RDL 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i es fa pública la modificació pressupostària acordada:

SUPLEMENT DE CRÈDIT

 

Aplic. Pressup

Denominació

INCREMENT

323 62200 (05)

ESCOLETA 0-3 SANTA MARGALIDA

22.000,00 €

323 62202 (05)

ESCOLETA 0-3 CAN PICAFORT (NOVA CREACIÓ)

128.000,00 €

 

TOTAL

150.000,00 €

 

CONCEPTE D'INGRÉS

 

Aplic. Pressup

Denominació

IMPORT

870.00

ROMANENT TRESORERIA PER DESPESES GENERALS

150.000,00 €

 

TOTAL

150.000,00 €

El que es fa públic en compliment a la normativa vigent, significant que contra l'aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Santa Margalida, en data de signatura electrònica (30 d'agost de 2022)

El batle Joan Monjo Estelrich