Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 486874
Modificació de crèdit 14/2022 per transferència de crèdit. Aprovació definitiva

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament en sessió 4 d'agost de 2022 va aprovar la modificació de crèdit 14/2022 per transferència de crèdit. Dia 06 d'agost de 2022 es va publicar l'anunci d'exposició pública al BOIB.

Havent finalitzat el termini d'exposició al públic de l'acord adoptat i no havent estat formulada cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicial, aquest esdevé definitiu, i, en compliment del que disposa l'article 169 del R.D.2/2004 T.R. de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica a continuació el seu text:

Programa

Econòmica

DESCRIPCIÓ

Increment

160

210000

MANTENIMENT CLAVEGUERAM

200.000,00 €

3322

632018

EDIFICI ARXIU (EXCES DE MEDICIONS 10%)

180.000,00 €

 

Programa

Econòmica

DESCRIPCIÓ

Disminució

165

219002

C MANTENIMENT ENLLUMENAT

380.000,00 €

 

Capdepera, a data de la signatura electrònica (31 d'agost de 2022)

El batle Rafel Fernández Mayol