Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 490328
Expdt. 8419/22. Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit 11/22, en la modalitat de crèdits extraordinaris finançats amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Acord del Ple de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia del dia 28/07/22,  pel qual s'aprova definitivament l'expedient de modificació de crèdits n. º  11/22 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdits extraordinaris finançats amb càrrec al RLT.

Aprovat definitivament l'expedient de modificació de crèdits núm. 11/12,  finançat amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria, es publica a l'efecte de l'article 169.1, per remissió del 177.2, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març:

Estat de despeses

Aplicació

Descripció

Crèdits inicials

Crèdit extraordinari

Crèdits

finals

Progr.

Econòmica

 

 

 

 

150

22630

Exec. Subsidiària expdt. disciplina urbanística.

0,00

425.208,94*

425.208,94

 

 

TOTAL

 

425.208,94 

 

*Inclou els honoraris tècnics del projecte i direcció d'obra.

Aquesta modificació es finança amb càrrec al Romanent líquid de Tresoreria de l'exercici anterior, en els següents termes:

Estat d'Ingressos

Aplicació: econòmica

Descripció

Euros

Cap.

Art.

Conc.

 8

87 

87000

Romanent líquid de tresoreria 

425.208,94

 

 

 

TOTAL INGRESSOS

425.208,94

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.

b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.

Contra el present acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de dita Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició de dit recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o acord impugnat.

 

(Sant Josep de sa Talaia, signat  electònicament :1 de setembre de 2022)

L'alcalde

Angel Luis Guerrero Domínguez.