Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SINEU

Núm. 490335
Aprovació definitiva Pressupost i plantilla de personal 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que contra l'Acord d'aprovació inicial del Pressupost General i plantilla de personal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Sineu, adoptat en sessió plenària de data 14 de juny de 2022 i publicat al BOIB núm. 82 de 25 de juny de 2022, no s'ha presentat cap reclamació, queda aprovat definitivament i es publica resumit per capítols juntament amb la plantilla de personal, de conformitat amb l'article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

PRESSUPOST DESPESES

2.969.246,26

Capítol 1: Despeses de personal

1.258.964,56

Capítol 2: Despeses corrents en béns i serveis

1.241.128,04

Capítol 3: Despeses financeres

2.000,00

Capítol 4: Transferències corrents

143.794,63

Capítol 5: Fons de contingència i altres imprevists

21.769,12

Capítol 6: Inversions reals

301.589,91

Capítol 9: Passius financers

0,00

 

PRESSUPOST INGRESSOS

2.969.246,26

Capítol 1: Impostos directes

1.071.217,40

Capítol 2: Impostos indirectes

100.750,00

Capítol 3: Taxes, preus públics i altres ingressos

695.078,46

Capítol 4: Transferències corrents

1.081.700,40

Capítol 5: Ingressos patrimonials

20.500,00

Capítol 7: Transferències de capital

0,00

PLANTILLA DE PERSONAL 2022

PERSONAL FUNCIONARI

CODI

DENOMINACIÓ

PLACES

GRUP

ESCALA

SUBESCALA

1

Secretària-Interventora

1

A1

Habilitació nacional

Secretaria-Intervenció

2

Administrativa

Intervenció- Tresoreria

1

C1

Administració general

Administrativa

3

Administrativa

Urbanisme i Varis

1

C1

Administració general

Administrativa

4

Administrativa Gestió Tributària i Altres

1

C1

Administració general

Administrativa

5

Auxiliar administrativa- Registre General

1

C2

Administració general

Auxiliar

6

Bibliotecària- Arxivera

1

A2

Administració especial

Tècnica

7

Oficial/Cap Policia Local

1

C1

Administració especial

Serveis especials

8

Policia Local.

Responsable Armament

1

C1

Administració especial

Serveis especials

9

Policia Local

3

C1

Administració especial

Serveis especials

 

PERSONAL LABORAL

CODI

DENOMINACIÓ

PLACES

GRUP

10

Encarregat de brigada

1

C1

11

Personal serveis múltiples. Electricista

1

C2

12

Personal serveis múltiples. Fontaneria

1

C2

13

Personal serveis múltiples. Cementiri

1

AP

14

Personal serveis múltiples

2

AP

15

Personal neteja

5

AP

16

Auxiliar de biblioteca

1

C2

17

Coordinadora Educació Infantil

1

C1

18

Educadora Educació Infantil

2

C1

 

Sineu, document signat electrònicament (31 d'agost de 2022)

El batle Tomeu Mulet Florit