Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE DEIÀ

Núm. 486554
Aprovació definitiva de l´Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d´Animals Domèstics i de Companyia a l´entorn Humà a Deià

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que durant el  període d´exposició pública de l´acord d´aprovació provisional de la modificació de l´Ordenança municipal reguladora de la tinença d´animals domèstics i de companyia a l´entorn humà a Deià, aprovada en sessió plenària de dia 16 de juny de 2022, BOIB núm. 81 de 23 de juny de 2022, no s´ha presentat cap al.legació, per la qual cosa es considera aprovat definitivament, procedint a la publicació del text íntegre de l´esmentada ordenança:

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA D´ANIMALS DOMÈSTICS I DE COMPANYIA A L´ENTORN HUMÀ A DEIÀ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La presencia d´animals de companyia ha augmentat considerablement en els darrers anys als nuclis urbans i, concretamente, al municipi de Deià. La tinença d´aquests animals exigeix una responsabilitat especial, tant pel que fa als seus drets com als deures dels seus propietaris.

Els animals de companyia ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones i a fomentar el respecte envers la nautra, i aporten molts beneficis personals i socials. Hem de tenir present, però, la responsabilitat que implica la tinença d´animals a casa, i cal ser conscients que els hem de facilitar tot el benestar que necesiten i vetllar per evitar molèsties per a la convivencia ciutadana.

Els animals de companyia no haurien de ser mai espècies salvatges o exòtiques, que podrien viure pel seu compte en llibertat, ja que tenen dret a viure i a reproduir-se en el seu entorn natural.

El fet d´ integrar un animal de companyia en una llar significa que es compta amb el comportament responsable i racional de la persona que se´n responsabilitza, i que aquesta persona compleix les obligacions que això comporta.

Hem d´evitar comprar o adquirir un animal com si fos una mercaderia. La manca d´informació sobre què comporta la tinença d´un animal ha donat origen a un increment dels abandonaments i de conflictes de convivencia ciutadana.

Aquests problemes afecten les persones i els mateixos animals, ja que s´ha de recordar que un animal és un ésser viu que pot gaudir, patir i experimentar sofriment i alegría. Tenir un animal significa aceptar una responsabilitat envers un ser viu que dependrà de nosaltres durant un llarg período de la nostra vida (cura, indentificació, vacunació, hábitat, educació, salut en general, control de la  natalitat, ciutadania).

L´educació en la convivencia amb els animals ha de partir del principi bàsic de respecte envers aquests éssers vius amb capacitat de sentir i de patir, i del principi de respecte a l´entorn i a les persones, comparteixin aquestes o no la mateixa afinitat pels animals. Això comporta desenvolupar un treball de pedagogia social en el qual tots estem implicats.

Per una altra banda cal tenir en compte no només els animals anomenats de companyia sinó, en general, tots els animals domèstics i/o domesticats que viuen al nostre entorn urbà i rural i que mereixen un tracte i una vida digna. Aquesta Ordenança Municipal tendrá com a principal referent la llei 1/1992, de 8 d´abril, de protección dels animals de la Comunitat Autònoma.

 

CAPÍTOL I Objecte

Article 1.-  La present ordenança es circumscriu al municipi de Deià i té per objecte la protecció dels animals i la defensa i vigilancia dels seus drets, així com dels deures del seus propietaris i la regulación de la convivencia harmònica entre els animals de companyia i animals domèstics i/o domesticats que viuen a l´entorn urbà i rural i les persones i la de les activitats comercials, industrials, professionals, assistencials i de serveis que hi estiguin relacionades, en el marc de les competències i obligacions municipals.

Article 2.-   Es consideren animals domèstics tots aquells que es poren criar i conviure a l´ambient humà, sota la tutela i en companyia de les persones. Es consideren animals de companyia als efectes d´aquesta ordenança tots els que es crien i reprodueixen amb la finalitat de conviure amb les persones, a títol no lucratiu.

Article 3.-  Correspon al batle o regidor en qui delegui el desenvolupament i la gestió administrativa del contingut de la present ordenança.

 

CAPÍTOL II Activitats relacionades amb els animals de companyia i domèstics

Article 4.-    Constitueixen activitats comercials, industrials, professionals, assistencials i de serveis subjectes a la present ordenança, les següents:

 • Vivers d´animals de companyia
 • Guarderies d´animals de companyia
 • Comerços dedicats a la compra venda d´animals de companyia
 • Serveis d´empolainament
 • Consultoris, clíniques i hospitals veterinaris
 • Exposicions, exhibicions, festes i concursos
 • Centres d´ensinistrament
 • Refugis i recintes de custodia municipal i privada d´animals de companyia, privats, dependents o no d´una associació per a la defensa i la protección dels animals
 • Cementiris d´animals
 • Granges o recintes particulars dedicats a la cria d´animals domèstics d´utilitat per a les persones (cavalls, ases, xots, galines, porcs, etc.)
 • Qualsevol altres activitats anàlogues o que simultaniïn l´exercici d´algunes de les anteriormente ressenyades.

Article 5.-   Les activitats detallades a l´article 4 hauran de complir totes les mesures establertes sobre llicències d´instal.lacions inicials, com també cumplir els requisits de Nucli Zoològic, Llei de Protecció d´Animals i d´altres lleis i reglaments existents al respecte.

Per tal de controlar i assegurar el compliment de les mesures, aquestes activitats estaran subjectes a la inspecció per part dels serveis tècnics municipals, dotats de suficients Mitjans humans i materials per a garantir la seva realització continuada.

Si del resultat de les inspeccions practicades es detecten anomalies, la batlia podrà adoptar les resolucions i sancions pertinents. La resolució que en aquest sentit adopti la batlia estarà en funció de l´informe efectuat pels serveis tècnics municipals competents, com a resultat de la inspecció practicada, tot això sense prejudici de la incoació del procediment sancionador si procedeix.

Article 6.-   Tots els locals i les instal.lacions adscrits a les activitats a què es refereix l´article 4 de la present ordenança han de cumplir les condicions estructurals i de serveis que s´adaptin, com a mínim, a la normativa de la llei de protecció animal de les Illes Balears 1/1992. Els titulars de les activitats a que es refereix l´article 4 de la present tindran l´obligació de mantenir els animals en bones condicions higiènico-sanitàries i realitzar qualsevol tractament preventiu que hagi estat declarat obligatori, així com procurar-los un tracte digne i vetlar pel seu benestar tant físic com a psíquic. S´hauran de cumplir les obligacions citades als articles de la esmentada llei de les Illes Balears, títol I (disposicions generals), articles 1 a l´11.

Article 7.-   Referent al títol I, articles 4 i 5 de l´esmentada llei 1/1992 de les Illes Balears aquesta ordenança manifesta el seu rebuig a totes les festes i exhibicions que suposen un sofriment per als animals. Queden prohibits tots aquests actes al terme municipal de Deià.

 

CAPITOL III De la tinença i tracte dels animals de companyia i domèstics

Article 8.-   Es consideren animals de companyia, als efectes d´aquesta ordenança, tots els que  conviuen amb les persones, a títol no lucratiu, en especial totes les subespècies i varietats de cans i moixos.

Es consideren animals domèstics, als efectes d´aquesta ordenança, tots aquells que es poden criar i conviure a l´ambient humà i sota la seva tutela (cavalls, ases, ovelles, porcs, cabres, animals de ploma, etc.).

Article 9.-    Amb caràcter general s´autoritza la tinença d´animals domèstics de companyia als habitatges urbans, tinença que queda condicionada a les circumstàncies higièniques optimes per al seu allotjament, l´absència de risc en l´aspecte sanitari i de seguretat, a l´inexistència de molèsties per als veïnats i a procurar als animals un tracte i una vida digna.

Article 10.-  La tinença d´un animal de companyia o un animal domèstic comporta una sèrie d´obligacions ineludibles. Se´ls ha de proporcionar de manera adequada aliment, aigua, allotjament amb condicions ambientals favorables d´espai, ventilació, humitat, temperatura, llum, aixopluc així com les cures necessàries per evitar que l´animal pateixi cap sofriment físic ni psíquic i per satisfer les seves necessitats vitals i higiènic-sanitàries. Els animals de companyia tenen dret a rebre companyia.

Article 11.-   De conformitat amb la legislació aplicable, es prohibeix expressament:

 • Maltractar o agredir físicament ni psíquica els animals o sotmetre´ls a qualsevol tipus d´humiliació o pràctica que els causi sofriments i/o danys.
 • Sacrificar els cans i moixos de forma no eutanàsica. El sacrifici d´aquests animals només podrà ser realitzat per un facultatiu veterinari i amb procediments eutanàsics sense sofriment per a l´animal.
 • Abandonar-los.
 • Mantenir-los en instal.lacions inadequades des del punt de vista higiènic i sanitari o inadequades per a les seves característiques i  necessitats fisiològiques i etològiques. La present ordenança aconsella no fermar els animals o fer-ho només el més estrictament necessari i permetre als animals de companyia una convivència el més estreta possible amb les persones amb les que viu. Si per qualque motiu justificat, un ca hagués de romandre ocasionalment fermat s´haurien d´aplicar les condicions detallades a la llei 1/1992.
 • Practicar-los mutilacions, llevat de les controlades pels veterinaris en cas de necessitat.
 • Mantenir-los en estat de desnutrició o deshidratació sense que la mesura obeeixi a prescripció facultativa.
 • Mantenir els animals sense proporcionar-los l´atenció sanitària adequada.
 • Emprar tota classe d´artefactes destinats a limitar o impedir la mobilitat dels animals que els produeixin danys o patiments o que els impedeixi mantenir el cap en posició normal.
 • Exercir la venda ambulant i la venda en general sense els permisos corresponents.
 • L´ús d´animals en espectacles, lluites i altres activitats que impliquen el sofriment, burla, humiliació i tractament antinatural dels animals. Es torna fer constar l´expressa´t a l´article 7 d´aquesta ordenança respecte la no inclusió de cap tipus d´animal en cap tipus d´espectacle o exhibició que comporti aquest sofriment.
 • La possessió, compra venda o qualsevol altre tipus de transmissió d´espècies protegides als convenis internacionals subscrits per l´Estat, sense l´autorització pertinent. Queda prohibit totalment la venda d´animals considerats invesors dels nostres ecosistemes.
 • El transport d´animals amb vulneració dels requisits establerts a l´article 8 de la Llei 1/1992 de les Illes Balears.
 • Qualsevol altra acció o omissió no esmentada a la present ordenança continguda a l´article 3 de la llei 1/1992 de les Illes Balears.
 • Es prohibeix ensinistra animals amb el fi de reforçar la seva agressivitat.

Article 12.- Allotjament

1. La tinença d´animals de companyia i d´animals domèstics que hagin de romandre en espais  annexos a l´habitatge (galeries, terrasses, patis, jardins,...) o a qualsevol terreny o espai exterior disposaran d´un habitacle impermeable en què arrecerar-se de les incidències del temps i un espai d´esbarjo i exercici.

Aquest habitacle i espai d´esbarjo han de complir unes mides adequades a les característiques i etologia de l´animal i estar ubicat de tal forma que no estigui exposat directament, de forma prolongada, a la radiació solar ni a la pluja. L´habitacle serà suficientment llarg, alt i ample perquè l´animal hi càpiga folgadament i haurà de tenir un espai exterior d´esbarjo adequat perquè es mogui amb llibertat i s´exerciti convenientment.

2. La retirada dels excrements i de l´orina s´ha de fer de forma quotidiana. S´han de mantenir els allotjaments nets, desinfectats i desinsectats convenientment.

Els propietaris de moixos hauran de tenir obligatòriament un arener a casa seva, accessible per al moix, en les òptimes condicions de neteja i higiene.

3. Els cans, i de forma general, els animals de companyia, no podran restar fermats de forma permanent. Si, per qualque motiu justificat un ca ha de romandre fermat s´hauran de complir les disposicions de l´apartat 1 d´aquest mateix article. A més a més s´haurà de complir obligatòriament, com a mínim, la normativa de la llei 1/1992 de les Illes Balears. La longitud del fermall no podrà ser, en cap cas, inferior a tres metres, i serà, com a mínim la mesura resultant de multiplicar per quatre la longitud de l´animal. Aquesta cadena de subjecció se disposarà de manera que l´animal pugui córrer al llarg d´un filferro de la major longitud aplicable, convenientment tibat i subjectat sense impossibilitar els moviments de l´animal. L´animal ha de poder arribar amb comoditat al seu habitacle per poder-ne arrecerar i a un recipient d´aigua potable. Se li haurà de donar menjar i aigua fresca diàriament.

4. Si, per motius justificats, un ca ha de romandre fermat o tancat no podrà fer-ho de forma continuada. Se li garantirà exercici físic diàriament. Des d´aquesta ordenança s´aconsella que un ca no estigui fermat més de deu hores diàries.

S´aconsella igualment, que les finques rústiques disposin d´un espai totalment tancat perquè els cans puguin anar a lloure, sense deixar-los fugir ni accedir a espais públics i que un ca no visqui i/o estigui fermat a un lloc deshabitat la major part del temps.

5. No podran retenir-se com animals domèstics o de companyia els que pertanyen a espècies protegides o en risc d´extinció, ni aquells que no puguin adaptar-se a la captivitat, bé per les seves condicions naturals, bé per representar un parell per a la salut i seguretat de les persones i animals amb que hi convisquin.

Així mateix s´aconsella no tenir com a animal domèstics aquells salvatges o exòtics que , alliberats al medi, suposin un perill per al nostre ecosistema i les espècies autòctones i que tenen dret a desenvolupar-se en el seu propi medi natural (tortugues, papagalls, iguanes, rèptils, etc, etc.).

Article 12 bis.- Tancament dels terrenys

1. Els responsables d´animals que s´estiguin en terrenys rústics tenen l´ obligació de tenir la finca adequadament tancada segons la normativa vigent, per tal de prevenir la fuga dels animals a altres terrenys o a espais públics.

2. S´aconsella que tots els terrenys rústics on  hi hagi ramats estiguin provistes de fossat canadenc o botador tradicional en les interjeccions dels seus camins amb els espais públics i les carreteres. En cas de no tenir-ne, s´ha d´indicar a les barreres l´obligatorietat de tancar-les sempre que se´n faci ús.

 

CAPITOL IV De la circulació dels animals de companyia

Article 13.- Circulació

1. Els propietaris d´animals de companyia, específicament en el cas dels cans, adoptaran les mesures necessàries per tal que aquests animals no puguin anar lliurement, sense ésser-hi conduïts sota la tutela de les persones, a les vies, espais lliures públics, propietats privades o molestar a les persones que hi circulin. Així mateix hauran de circular convenientment identificats (microxip) i vacunats i tractats sanitàriament.

2. Queda prohibida la circulació per les vies públiques i espais urbans d´aquells cans que no vagin acompanyats i conduïts mitjançant cadena, corretja o cordó resistent. També aniran proveïts de morrió quan es tracti d´espècies catalogades per la legislació vigent com a potencialment perilloses i quan el temperament de l´animal ho aconselli i sota la responsabilitat del seu propietari.

3. Es podrà fer exempció d´aquesta norma quan es transiti per espais rurals de caire privat, sota a responsabilitat i supervisió del seu propietari. Els cans qualificats com a perillosos hauran d´anar sempre amb morrió apropiat a la tipologia de la rasa i cadena no extensible d´un màxim de 1,5 metres sense que es puguin dur més d´un ca per persona.

4. Els moixos no poden accedir a propietats alienes. Amb aquesta finalitat els propietaris de moixos que disposin de terrassa i visquin a zones declarades densament poblades segons resolució de batlia, i en tot cas a habitatges plurifamiliars i a comunitats de veïnats, hauran de garantir un tancament adient per a què el moix no pugui accedir a la via pública, a les zones comunes o a casa, terrassa o jardí d´altri.

A la resta de zones, si el moix pot accedir al carrer el propietari ha de garantir que el moix en pot tornar en tot moment de forma autònoma. En tot cas, els moixos que puguin accedir al carrer hauran d´estar obligatòriament esterilitzats.

5. Queda prohibit l´accés dels animals de companyia a les piscines públiques.

6. Queda prohibit rentar al carrer o donar menjar a la via pública als animals de companyia.

7. Queda prohibit l´accés d´animals de companyia a locals d´espectacles públics, esportius i culturals.

8. Queda prohibida la circulació per les vies i els espais públics o privats, de concurrència pública, d´animals d´espècies salvatges, fins i tot domesticats, sense excepció.

9. Tenen accés als transports, allotjaments, establiments i locals públics els cans pigall degudament acreditats.

10. Qual els animals hagin de romandre en vehicles estacionats haurà de ser per períodes molt curts de temps i adoptant les mesures pertinent perquè l´aireig i la temperatura siguin adients per evitar accidents i molèsties als animals.

11. Queda prohibida l´entrada d´animals de companyia a locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzemament, transport o manipulació d´aliments.

12. Els propietaris d´hotels, pensions, i similars, podran prohibir o acceptar, al seu criteri, l´entrada i permanència d´animals domèstics als seus establiments, assenyalant visiblement a l´entrada aquesta possibilitat o prohibició, complint els requisits de les lleis vigents.

13. Queda prohibida la presencia de cans i animals domèstics a zones destinades a jocs d´infants.

14. Queda totalment prohibida la circulació sense vigilància d´animals domèstics (cavalls, ases, ovelles, gallines, porcs...) per les vies públiques i les carreteres.

Article 14.-  Està prohibit deixar els excrements dels animals de companyia a les vies i espais públics, o privats, de concurrència pública. Els propietaris dels animals o les persones que el condueixin són responsables de l´eliminació correcta d´aquestes deposicions i les hauran de recollir i dipositar als contenidors adequats. En cas que es produeixi la infracció d´aquesta norma, els agents de l´autoritat podran requerir al propietari o a la persona que condueixi l´animal que retiri les deposicions; si no ho fa, els agents podran imposar la sanció pertinent.

 

CAPÍTOL V Dels animals vagabunds o abandonats

Article 15.-  Queda prohibit abandonar animals. Els propietaris dels animals que no vulguin continuar tenint-los estan obligats a cercar per ells una llas substitutòria on siguin ben tractats o, en darrer terme, entregar-los al servei municipal encarregat de la seva acollida o a l´entitat que en tingui delegat el servei, o a una societat protectora d´animals legalment reconeguda, pagant les corresponents taxes, si escau.

Queda totalment prohibit abandonar espècies salvatges o exòtiques no autòctones al medi ja que suposen un greu perill per a l´ecosistema autòcton.

Quan el propietari no vulgui l´animal s´ha de posar en contacte amb els organismes o entitats competents en la matèria, que el derivaran a un centre de recuperació d´espècies o similar.

Article 16.-  Es considerarà que un animal és vagabund quan no dugui cap identificació del seu origen o del seu propietari i no vagi acompanyat de cap persona. En aquest supòsit l´Ajuntament es podrà fer càrrec de l´animal.

Article 17.-  Es consideraran animals vagabunds els animals en els quals concorri alguna de les circumstàncies següents:

 • No tenir propietari conegut ni domicili o no estar censat.
 • Circular per les vies i espais públics o privats, de concurrència pública, sense ésser conduït per una persona, encara que estigui proveït de collar amb placa, medalla o xapa d´identificació. No tendrà la consideració de ca vagabund aquell que camini vora el seu propietari, proveït de microxip, collar i educat correctament en les normes d´obediència i disciplina, malgrat que circumstancialment no sigui conduït amb la corretja o cadena, sempre sota la responsabilitat del seu propietari o persona que l´acompanyi.
 • Els moixos assilvestrats subjectes a programes de control municipal i que formin part de colònies urbanes controlades, no seran considerats animals vagabunds.

Article 18.-  Els moixos assilvestrats que formen part de les colònies dels programes municipals de control ètic de les poblacions, poden viure lliurement en el carrer i es regiran de forma específica per l´Ordenança Reguladora de Colònies Felines de Deià, publicada al BOIB 191, de 7 de novembre de 2020.

Article 19.-  Els animals en general, i particularment els cans, qualificats com a vagabunds seran recollits pels serveis que depenguin de l´Ajuntament o per l´associació o entitat legalment constituïda que l´Ajuntament designi i conduïts a les instal.lacions pertinents segons conveni. La captura i transport d´animals vagabunds ha d´estar orientada per criteris tècnics, s´ha d´efectuar utilitzant tècniques i mitjans compatibles amb els imperatius biològics de l´espècie, en condicions higièniques impecables i amb garanties per a la seguretat de les persones en general i del personal encarregat d´aquests serveis en particular.

Es mantindrà l´animal al refugi municipal d´animals amb el qual es tingui el conveni fins que transcorri el temps de permanència legalment establert a aquesta ordenança si no és perquè ha estat reclamat pel seu propietari o necessiti cures veterinàries.

Es podran exceptuar d´aquesta norma els animals molts perillosos i impossibles de controlar per als quals es podrà seguir un tràmit diferent amb el permís i supervisió del personal tècnic pertinent.

En cas que l´animal porti algun sistema identificatiu, els corresponents serveis municipals avisaran el propietari, que disposarà d´un termini de quatre dies per recuperar-lo.

Si l´animal no porta cap sistema identificatiu i és reclamat pel seu propietari aquest haurà de identificar l´animal obligatòriament amb el microxip.

En ambdós casos el propietari  haurà de presentar la cartilla sanitària amb les vacunes al dia i si no és així estarà en l´obligació de fer-ho d´acord amb les lleig vigents.

Un cop transcorregut aquest temps, l´animal es considerarà legalment abandonat.

Els animals vagabunds dipositats en el centre de recollida municipal hi romandran com a mínim 15 dies, el temps que marca la Llei 1/1992 de protecció animal de les Illes Balears. No es podrà traslladar l´animal a cap altre recinte si no és perquè ha estat reclamat pel seu propietari o necessiti cures veterinàries. Un cop transcorregut aquest termini sense que hagi estat subjecte de recuperació, l´animal podrà se adoptat. Els animals no recuperats pels seus propietaris o que no hagin estat adoptats durant aquest període podran romandre en mínim de 6 dies més al recinte d´acollida fins que siguin adoptats o derivats a un altre centre, refugi o associació protectora i de defensa dels animals. Si es tracta d´animals salvatges o exòtics, domesticats o no, seran derivats a entitats protectores específiques de recuperació d´espècies però, en cap cas, oferts en adopció a particulars.

Si els animals pertanyen a una espècie protegida, prohibida, predadora o perillosa mai se tornaran al seu propietari.

Les actuacions  sanitàries que fossin necessàries durant el temps de permanència al recinte municipal es faran sempre sota control veterinari.

 No es sacrificarà cap animal sempre que no pateixi una malaltia greu, dolorosa i incurable, i mai sense prescripció d´un veterinari.

Els animals considerats molt perillosos i impossibles de controlar es posaran sota el control de l´organisme competent sempre amb el permís i supervisió del personal pertinent.

Article 20.-  Durant l´estada dels animals recollits pels serveis municipals a les seves dependències aquests rebran un tracte digne. Les dependències del refugi municipal destinades a la seva custòdia i les cures quotidianes hauran de complir les normes assenyalades a l´article 12 de la present normativa.

L´Ajuntament s´encarregarà d´informar a la població sobre els animals trobats i custodiats a les seves dependències. Per això tendrà la obligació d´ informar, divulgar i fomentar la responsabilitat i l´adopció.

Article 21.-  L´ajuntament o l´entitat col·laboradora  amb que tingui conveni signat, decidirà el destí dels animals que no hagin estat recuperats o adoptats després dels 21 dies d´estada mínima al recinte municipal o a les instal·lacions que tengui l´Ajuntament amb conveni, seguint la filosofia i les normes d´aquesta ordenança evitant en tot  cas el sacrifici dels animals. En línies generals, es  podran cedir els animals a centres, refugis o societats protectores i de defensa animal legalment constituïdes que procurin un tracte digne a l´animal, que no els sacrifiquin i que fomentin la seva adopció. L´Ajuntament o l´entitat col·laboradora amb que tingui conveni signat decidirà a qui i en quins termes dona en adopció els animals. En el moment d´entregar l´animal el nou propietari haurà d´abonar les despeses de vacunació, desparasitació, cartilla sanitària i identificació de l´animal.

En tots els casos s´exigirà un tracte digne i el compliment exhaustiu de l´ordenança municipal (allotjament, cures sanitàries, vacunes, identificació, inscripció censal, control de la natalitat, educació, responsabilitat i ciutadania), signant un document de compromís, en el qual, a més a més s´especifica la provisionalitat de l´adopció, que esdevindrà automàticament definitiva al cap d´un mes de tinença de l´animal. L´Ajuntament o l´entitat col·laboradora amb qui tingui conveni signat, podran fer tasques d´inspecció per comprovar el compliment d´aquests compromisos.

 

CAPÍTOL VI Normes sanitàries

Article 22.-  L´Ajuntament ha de col·laborar en la promoció i la divulgació de les vacunacions i/o els tractament obligatoris, al mateix temps que vigila el compliment del que ordena.

Article 23.-  Els posseïdors de cans, moixos i altres animals domèstics estaran obligats a vacunar-los i fer els tractaments contra aquelles malalties objecte de prevenció. Entre aquestes vacunes obligatòries s´inclou la vacunació antiràbica, amb caràcter anual.

Cada propietari haurà de disposar de la corresponent cartilla sanitària, en la qual s´especificaran les característiques de l´animal, el seu estat sanitari i les dades necessàries sobre la identitat del propietari.

Els moixos amb accés lliure a la via pública  hauran d´esterilitzar-se. En cas que en campanyes d´esterilització de moixos assilvestrats un moix domèstic sense marcar entri a un gàbia-trampa, l´Ajuntament, dins de la política de contenció de colònies felines pel mètode CER, tindrà  la potestat de sanar el moix, i repercutirà el cost del facultatiu veterinari al seu propietari, independentment de la sanció que pugi correspondre.

Article 24.-  Els propietaris dels animals de companyia que hagin agredit i lesionat alguna persona estan obligats a:

 • Facilitar les dades de l´animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, als seus representants legals i a les autoritats competents que ho sol.licitin.
 • Comunicar-ho a l´Ajuntament en un termini màxim de 24 hores desprès dels fets i posar-se a disposició de les autoritats municipals.
 • Sotmetre l´animal agressor a observació veterinària obligatòria, que s´haurà de fer el mateix domicili del propietari de l´animal si les condicions d´infraestrutura ho permeten o a les instal·lacions municipals i seguir les disposicions que determini el veterinari.
 • Comunicar a l´Ajuntament qualsevol incidència que es produeixi (mort de l´animal, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat, etc...) durant el període d´observació veterinària.
 • Quan les circumstàncies ho aconsellin i l´autoritat sanitària municipal ho consideri necessari, es podrà obligar a recloure l´animal agressor per sotmetre´l al període d´ observació veterinària que s´estipuli.
 • Si l´animal té propietari conegut, les despeses de manteniment aniran a càrrec seu.
 • Si el propietari de l´animal agressor no té la documentació adequada, es podrà iniciar el corresponent expedient sancionador.

 

CAPÍTOL VII Cens municipal

Article 25.-  Els posseïdors de cans i moixos han de censar els animals en el corresponent cens municipal dins el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de naixement o d´adquisició de l´animal. La inscripció en el cens municipal es farà a través de les oficines municipals, o bé, a través de les consultes veterinàries acreditades.

Article 26.-  Els posseïdors d´animals catalogats com a potencialment perillosos segons la legislació vigent, a més, hauran de disposar de la corresponent llicència de tinença i formalitzar la sol·licitud d´inscripció en el Registre d´animals potencialment perillosos. Aquesta tramitació es farà a través de les oficines municipals, després de presentar la documentació especificada en el Reial Decret 287/2002 pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, sobre el règim jurídic per a la tinença d´animals potencialment perillosos.

Article 27.-  Les baixes per mort o desaparició dels animals censats hauran de ser comunicades pels seus propietaris o posseïdors a l´oficina municipal corresponent, en un termini màxim de 3 mesos i, alhora, s´haurà de presentar la documentació de l´animal.

Article 28.-  Les persones que transfereixin la propietat d´un animal o que canviïn d´adreça o de població estan obligats a comunicar aquest fet i les dades del nou propietari i la nova adreça al cens municipal en un termini no superior a 15 dies.

Article 29.-  La identificació dels animals de companyia s´ha de fer obligatòriament, mitjançant el següent sistema, que s´adaptarà en tot cas a la normativa de la Unió Europea:

 • Implantació de microxip

El microxip consta d´un codi alfanumèric que permet, en tot cas, identificar l´animal i garantir la no duplicitat. El microxip s´ha d´implantar al costat esquerre del coll de l´animal. En el cas que per una circumstància justificada no sigui possible la seva implantació al costat esquerre del coll de l´animal, s´haurà d´implantar a la zona de la creu, entre les dues espatlles i es farà constar expressament en el document acreditatiu.

La implantació del microxip l´ha de realitzar un facultatiu veterinari en condicions d´asèpsia.

La persona o entitat responsable del marcatge de l´animal ha de lliurar al posseïdor de l´animal el document acreditatiu d´aquest fet on han de constar, al menys, les dades següents: el sistema d´identificació utilitzat, les dades de la persona o entitat que realitza aquest marcatge,  l´espècie animal i la raça, el sexe i la data de naixement de l´animal.

En qualsevol transacció de l´animal de companyia, s´haurà de lliurar al nou posseïdor de l´animal el document acreditatiu de la seva identificació i assegurar el canvi de les dades que sigui pertinent.

Article 30.-  En el moment del registre al corresponent cens municipal es lliurarà al propietari la targeta censal municipal, la qual s´haurà de renovar en els períodes establerts per l´autoritat municipal.

 

CAPÍTOL VIII Sacrifici d´animals i recollida dels animals ferits, els seus cadàvers i les seves restes

Article 31.-  El sacrifici d´animals, amb caràcter general, només podrà ésser efectuat per un facultatiu veterinari col·legiat per procediments eutanàsics que assegurin la prèvia sedació i anestèsia de l´animal per tal de evitar-ne el patiment físic i psíquic.

Queda totalment prohibit tot procediment que ocasioni la mort de qualsevol altra manera (enverinaments, armes de foc, etc...)

Article 32.-  Des d´aquesta ordenança es rebutja el fet que  el propietari d´un animal decideixi el sacrifici d´aquest per motius arbitraris. El sacrifici d´un animal només s´hauria de fer en cas de malaltia greu, dolorosa i incurable.

Quan el propietari d´un animal no vulgui continuar assumint la seva tinença, el cedirà als serveis de recollida de l´Ajuntament o a una associació de defensa animal que treballaran per aconseguir la seva adopció.

Article 33.-  L´Ajuntament és el responsable de la retirada dels animals morts a les vies públiques, així com a instància de particulars, autoritats, organismes o institucions. Aquesta recollida s´efectuarà de forma que impedeixi la contaminació del personal afecte al servei i, en tot cas, en bosses o recipients precintats. Les restes i cadàvers seran eliminades mitjançant els serveis del Centre Sanitari Municipal de Son Reus (Palma), d´acord amb la legislació vigent.

Els que tenguessin coneixement de l´existència d´un cadàver o restes d´animals als espais públics o privats, de concurrència pública, ho hauran de comunicar a les oficines municipals, facilitant-ne les dades necessàries per a la seva localització i recollida, de forma immediata.

La ubicació de cementiris d´animals, si s´escau, es regirà per la normativa europea, estatal o autonòmica d´aplicació.

Article 34.-  L´Ajuntament és el responsable de la retirada dels animals ferits als espais públics o privats, de concurrència pública en les millors condicions possibles de transport i tracte i derivats a un centre veterinari. Un facultatiu veterinari decidirà les actuacions pertinents: dormir-ho, curar-lo o sacrificar-ho, si no queda altra opció per evitar el seu sofriment i agonia.

Els animals ferits passaran a ser tutelats per l´Ajuntament o associació amb qui tingui conveni signat, per difondre la seva recollida i intentar trobar-ne el propietari. Si no es pot trobar el propietari de l´animal aquest quedarà subjecte al que es desenvolupa el capítol V d´aquesta ordenança.

 

CAPÍTOL IX Vigilància i inspecció

Article 35.-  Correspon a l´Ajuntament de Deià:

 • Confeccionar i mantenir al dia el cens municipal d´animals de companyia del municipi.
 • Recollir, custodiar, esterilitzar, identificar i derivar a través de l´adopció de particulars o de centres, refugis o associacions de protecció animal sense ànim de lucre, els animals vagabunds sense propietari, abandonats o entregats pels seus propietaris d´acord amb la present ordenança.
 • Albergar a aquests animals, sempre dins el terme municipal de Deià, durant els períodes de temps mínims establerts a la present i d´acord amb la infraestructura i condicions detallades el capítol III d´aquesta ordenança.
 • Promoure i subvencionar campanyes de conscienciació sobre els drets dels animals, sobre el deure de complir la normativa existent respecte a les vacunacions, cens i  identificació d´animals i sobre la conveniència de la seva esterilització. Aquestes campanyes es poden dur a terme en col·laboració amb associacions protectores i per a la defensa dels animals sense ànim de lucre i legalment constitu¨des.
 • Vigilar perquè es compleixin tots els termes d´aquesta ordenança municipal posant especial cura en el compliment dels drets dels animals. Les actuacions dels servei d´inspecció i vigilància es faran sense la necessitat d´una denúncia prèvia, intervenint oportunament en els casos d´infracció evident.
 • Tramitar i, en el seu cas, resoldre els corresponents expedients sancionadors per infraccions a aquesta ordenança municipal.
 • Les denuncies o queixes es formularan pels procediments habituals.

Article 36.-  A efectes d´aquesta ordenança, tindran la consideració d´associacions per a la protecció i defensa dels animals aquelles que estiguin legalment constituïdes, sense ànims de lucre i tinguin com a finalitat la protecció i defensa dels animals.

Les associacions per a la protecció i defensa dels animals que reuneixin aquests requisits podran obtenir el títol d´entitats col·laboradores de l´Ajuntament de Deià i signar, amb aquest fi, un conveni de col·laboració i gestió per al compliment de la present ordenança i dels drets dels animals.

L´Ajuntament de Deià podrà convenir amb les entitats col·laboradores la realització de diferents funcions que es detallaran en el document de signatura del conveni, sempre dins el marc del terme municipal i respectant els temps mínims d´estada dels animals al nostre municipi.

Els agents de l´autoritat prestaran la seva col·laboració a les entitats col·laboradores per a les gestions que tinguin relació amb el compliment d´aquesta ordenança municipal.

L´Ajuntament de Deià podrà establir ajudes econòmiques per a les seves entitats col·laboradores prèvia presentació d´aquestes d´una memòria amb el corresponent estudi econòmic-financer on s´especifiquin les activitats a finançar i les diferents fonts de recursos.

 

CAPÍTOL X Infraccions i sancions

Article 37.-  Les accions i/o les omissions que infringeixin la present ordenança i la seva normativa complementària i l´expressa a la Llei 1/1992 de 8 d´abril de protecció dels animals que viuen a l´entorn humà de les Illes Balears, generen responsabilitat de naturalesa administrativa, sense prejudici de l´exigible a la via penal, civil o d´un altre ordre en què puguin incórrer.

Article 38.-  Les infraccions a què es refereix el present títol es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 39.-  Seran infraccions lleus les següents:

 • La circulació per la via pública i propietats privades alienes al propietari sense la seva autorització, de cans que no vagin acompanyats i conduïts per una persona i sota la seva responsabilitat.
 • Embrutar amb els excrements dels animals les voravies, vies urbanes i espais públics,  i qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants.
 • La possessió d´un ca sense microxip d´identificació.
 • La  possessió d´un ca no censat.
 • La possessió d´un ca potencialment perillós sense registrar al Registre d´animals potencialment perillosos.
 • La possessió d´un moix no censat.
 • La possessió d´un moix i no disposar d´arener.
 • La possessió d´un moix amb accés al carrer sense esterilitzar.
 • La possessió d´un moix a una zona declarada densament poblada segons resolució de batlia, i en tot cas a habitatges plurifamiliars i a comunitats de veïnats, sense un tancament adient per a què el moix no pugui accedir a la via pública, a les zones comunes o a casa, terrassa o jardí d´altri.
 • La venda d´animals a menors d´edat i incapacitats sense l´autorització de qui en tengui la pàtria potestat o custòdia.
 • L´incompliment per part del propietari d´un animal de l´establert a la present ordenança al capítol III, article 12, punts 1,2,3 i 4 referent a la tinença i allotjament dels animals de companyia.
 • L´incompliment per part del propietari d´un animal de l´establert a la present ordenança al capítol IV, article 13 referent a la circulació dels animals de companyia.
 • L´incompliment de qualsevol norma o prescripció assenyalada en aquesta ordenança que no estigui qualificada de greu o molt greu.

Article 40.-  Seran infraccions greus:

 • La circulació per la via pública i propietats privades alienes al propietari sense la seva autorització de cans potencialment perillosos que no vagin acompanyats i conduïts per una persona adulta mitjançant cadena, corretja o cordó resistent i morrió si fos necessari o tingués antecedents de comportament agressiu.
 • El transport d´animals amb vulneració dels requisits establerts a l´article 8 de la Llei 1/1992 de les Illes Balears.
 • Obligar els animals a treballar o produir en cas de malaltia o desnutrició, o sobreexplotar-los de manera que es pugui posar en perill la seva salut.
 • El subministrament de substàncies no permeses als animals.
 • L´abandonament reiterat d´un animal.
 • L´alienació d´animals amb  malaltia no contagiosa, tret que aquest extrem fos desconegut pel venedor en el moment de la transacció.
 • La venda a laboratoris, clíniques o altres establiments per a experimentació, sense l´autorització de l´administració competent.
 • La venda ambulant d´animals fora dels mercats i les fires legalitzades.
 • La no vacunació o la no realització de tractaments sanitaris pertinents.
 • La possessió, exhibició, compra-venda, cessió, donació o qualsevol altra forma de transmissió d´animals, l´espècie dels quals estigui inclosa en els apèndixs II i III de les CITES o C2 de la legislació comunitària sobre la mateixa convenció, sense els permisos d´importació que correspongui.
 • La tinença d´animals salvatges que no s´adaptin a la captivitat.
 • La reiteració en una falta lleu.
 • Tenir animals en terrenys rústics sense tenir-los adequadament tancats segons la normativa vigent, per tal de prevenir la fuga dels animals a altres terrenys o espais públics.
 • El segon advertiment d´animals domèstics, especialment ovelles i xots, circulant per vies públiques i/o carreteres.

Article 41.-  Seran infraccions molt greus:

 • L´ús d´estris o artilugis destinats a limitar o impedir la mobilitat dels animals o tenir-los en condicions prohibides.
 • L´esterilització, la pràctica de mutilacions innecessàries, les agressions físiques o psíquiques de qualsevol tipus, sobretot aquelles que produeixen lesions de qualsevol tipus a l´animal i el sacrifici d´animals sense control facultatiu veterinari o en contra del que estableix aquesta ordenança.
 • L´abandonament reiterat d´un animal
 • L´alienació d´animals amb malaltia contagiosa, tret que fos indetectable en el moment de la transacció.
 • La celebració d´espectacles de bregues entre animals o d´animals amb les persones.
 • L´ús d´animals en tot tipus de festes o espectacles en què aquests puguin ésser objecte de dany, sofriment físics o psíquics, tractaments antinaturals, maltractaments, burles o en els quals es pugui ferir la sensibilitat de l´espectador i ser antieducatiu per als infants.
 • La possessió, exhibició, compravenda, cessió, donació o qualsevol altra forma de transmissió d´animals o de les seves parts o derivats, l´espècie dels quals estigui inclosa a l´apèndix I de la CITES o CI de la legislació comunitària sobre la mateixa convenció, sense els permisos d´importació que corresponguin.
 • L´alliberament al medi d´espècies no autòctones que suposen un perill per a l´ecosistema i la fauna i flora autòctones.
 • El segon advertiment i successius,  havent transcorregut 30 dies entre cadascun d´ells, de tenir animals en terrenys rústics sense tenir-los  adequadament tancats segons la normativa vigent, per tal de prevenir la fuga dels animals a altres terrenys o espais públics.
 • El tercer i successius advertiments d´animals domèstics, especialment ovelles i xots, circulant per vies públiques i/o carreteres.

Article 42.-  Les infraccions comeses contra els preceptes de la present ordenança i de la Llei 1/92 de 8 d´abril de les Illes Balears, seran sancionades de la següent manera, segons el que s´estipula a l´esmentada Llei:

a) Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de 60 a 300 euros.

b) Les infraccions greus seran sancionades amb multa de 300,01 a 1.500 euros.

c) Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa de 1.500,01 a 15.000 euros.

La imposició d´una multa per falta molt greu comportarà la confiscació immediata dels animals objecte de la infracció i d´altres en possessió de l´infractor. Es podrà estudiar la possibilitat que l´infractor faci cursos de reciclatge o que se´l pugui inhabilitar per a la possessió d´animals.

Article 43.-  Els establiments que cometin infraccions de forma reiterada podran ser objecte del tancament temporal o definitiu segons les lleis i normatives vigents.

Article 44.-  La imposició de sancions correspon al batle en el cas de les lleus, al ple de l´ajuntament en el cas de les infraccions greus i al conseller d´Agricultura i Pesca en el cas de les infraccions molt greus.

Article 45.-  Les conductes susceptibles de sanció administrativa, una vegada tipificada, i si són objecte de sanció o multa, es graduaran segons els criteris següents:

 • La transcendència social i el prejudici causat per la infracció comesa.
 • L´ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
 • La reiteració. Hi haurà reiteració quan hi hagi dues resolucions fermes per fets de la mateixa naturalesa en el període de dos anys, o tres de distinta naturalesa en el mateix període.

Article 46.-  La imposició de qualsevol sanció prevista per la present ordenança no exclou la responsabilitat civil i penal i la eventual indemnització del mals i prejudicis que li puguin correspondre a l´infractor.

Article 47.-  Per imposar les sancions previstes per la present ordenança així com per la Llei de protecció dels animals 1/92 de 8 d´abril de les Illes Balears caldrà seguir el procediment sancionador regulat per la Llei de Procediment administratiu i pel Decret 14/1994 de 10 de febrer de l´administració de les Illes Balears.

Article 48.-  L´administració local podrà retirar els animals sempre que hi hagi indicis d´infraccions de les disposicions de la present ordenança amb caràcter preventiu, mentre no es resolgui l´expedient sancionador que correspongui.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Primera.-   Queda derogada la vigent Ordenança municipal reguladora de la tinença d´animals domèstics i de companyia de l´entorn humà publicada al BOIB 81 de dia 5 de juny de 2012.

 

​​​​​​​DISPOCIONS FINALS

Primera.-  Tot el que no es preveu en la present ordenança s´ajustarà al que disposa la Llei 1/1992 de 8 d´abril de les Illes Balears i al seu reglament, com també a tota legislació i normativa de rang superior existents i les que es puguin legislar posteriorment.

Segona.-  Aquesta ordenança entrarà en vigor l´endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Deià, a la data de la signatura electrònica (25 d'agost de 2022)

El balte Lluís Enric Apesteguia Ripoll