Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 487876
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 9/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent finalitzat el termini d'exposició pública de la modificació de crèdit 9/2022, per  crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en sessió del dia 21 de juliol de 2022, i no havent estat formulada cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicial, aquest esdevé definitiu i en compliment del que disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la llei reguladora de les hisendes locals, es publica a continuació la modificació realitzada a nivell d'aplicació pressupostària.

Crèdit extraordinari i Suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

Altes en aplicacions de despeses

Partida

 Descripció

Crèdit inicial (€)

Import modificació (€)

Crèdit definitiu (€)

000.23101.4820008

Assistència social primària . Subvenció nominativa Creu Roja

-

4.000,00

4.000,00

000.45000.6390000

Serveis i espai públic. Altres inversions de reposició associades al funcionament operatiu dels serveis

31.139,28

50.000,00

81.139,28

000.45000.2100000

Serveis i espai públic. Infraestructures i béns naturals

98.799,00

60.000,00

158.799,00

000.92000.6190005

Serveis de caràcter general. Contracte d'obres de pintat i repintat

-

40.000,00

40.000,00

000.92000.6290000

Serveis de caràcter general. Altres inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis.

99.352,00

100.000,00

199.352,00

000.92000.6410007

Serveis de caràcter general. Contracte de subministrament programa de gestió econòmica i financera, gestió tributària i recaptació i padró

282.000,00

350.000,00

632.000,00

TOTAL

 

511.290,28

604.000,00

1.115.290,28

La totalitat de la modificació de crèdit es finançarà amb romanent de tresoreria per despeses generals ajustat, confeccionat de conformitat amb el que disposa l'apartat 24 del contingut de la memòria de la Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per el qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS ‘'AJUSTAT''

Imports (€)

A) Romanent de tresoreria per a despeses generals inicial (+)

11.175.980,23

B) Romanent utilitzat (a+b+c) (-)

10.168.572,72

a) Crèdits extraordinaris

1.901.610,46

b) Suplements de crèdit

470.000,00

c) Incorporació de romanents de crèdit

7.796.962,26

C) Romanent de tresoreria per a despeses generals disponible abans de la modificació (A-B)

1.007.407,51

D) Romanent de tresoreria per a despeses generals utilitzat en aquesta modificació

604.000,00 

E) Romanent de tresoreria per a despeses generals disponible després de la modificació ((A-B)-D)

403.407,51

 

(Signat electrònicament: 1 de setembre de 2022)

El batle-president (Virgilio Moreno Sarrió)