Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 486967
Modificació de crèdit 15/2022 per suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria. Aprovació definitiva

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament en sessió 04 d'agost de 2022 va aprovar la modificació de crèdit 15/2022 per suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria. Dia 06 d'agost de 2022 es va publicar l'anunci d'exposició pública al BOIB.

Havent finalitzat el termini d'exposició al públic de l'acord adoptat i no havent estat formulada cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicial, aquest esdevé definitiu, i, en compliment del que disposa l'article 169 del R.D.2/2004 T.R. de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica a continuació el seu text:

Programa

Econòmica

DESCRIPCIÓ

Increment

OBSERVACIONS

160

621000

XARXA DE CLAVEGUERAM

204.592,00 € 

OBRA EMERGÈNCIA PASSEIG MARÍTIM

338

226700

FESTES POPULARS

100.000,00 € 

 

931

227080

SERVEIS RECAPTACIÓ ATIB

500.000,00 € 

 

3322

226207

DESPESES DIVERSES ARXIU

30.000,00 € 

TRASLLAT ARXIU

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, en els següents termes:

Econòmica

DESCRIPCIÓ

INCREMENT

87000

ROMANENT DE TRESORERIA

834.592,00 € 

 

Capdepera, a data de la signatura electrònica (31 d'agost de 2022)

El batle Rafel Fernández Mallol