Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva expedient 24/2017 de modificació de crèdit mitjançant transferència

    Número d'edicte 14631 - Pàgina 42301

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva del reglament de cooperació local en matèria d’activitats en l’àmbit de l’illa de Mallorca

    Número d'edicte 14521 - Pàgines 42302-42311

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva del Pressupost General del Consell Insular de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la corporació, el dels organismes autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, “Institut de l’Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, el dels Consorcis “Consorci Serra de Tramuntana”, “Consorci TIC Mallorca” i “Consorci Eurolocal Mallorca”, i l’estat de previsions d’ingressos i despeses de la societat “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”, les bases d’execució i plantilles per a l’exercici 2018

    Número d'edicte 14544 - Pàgines 42312-42348

  • AJUNTAMENT D'ARIANY

   • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la recollida de residus urbans

    Número d'edicte 14600 - Pàgines 42349-42353

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de l'impost sobre béns immobles. Exp 4091-17

    Número d'edicte 14438 - Pàgines 42354-42356

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació definitiva Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la recollida i tractament dels residus domèstics

    Número d'edicte 14547 - Pàgines 42357-42363

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació definitiva ordenança fiscal reguladora taxa prestació servei municipal celebració esdeveniments civils

    Número d'edicte 14467 - Pàgines 42364-42365

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació definitiva ordenança fiscal reguladora taxa prestació serveis i realització activitats del cementiri municipal

    Número d'edicte 14469 - Pàgines 42366-42368

  • AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

   • Aprovació definitiva Pressupost General 2017

    Número d'edicte 14429 - Pàgines 42369-42370

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals reguladores de la taxa de recollida de residus; taxa per ocupació amb taules i cadires; taxa per instal·lacio de barraques i parades; taxa de cementeri municipal

    Número d'edicte 14529 - Pàgines 42371-42374

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva modificació de les bases d’execució del Pressupost 2017

    Número d'edicte 14457 - Pàgina 42375

  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis relatius al tractament de residus urbans

    Número d'edicte 14509 - Pàgines 42376-42377

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva de modificació de crèdit 24/2017 en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals

    Número d'edicte 14626 - Pàgina 42378

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva de modificació de crèdit 25/2017 en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals

    Número d'edicte 14627 - Pàgina 42379

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva de modificació de crèdit 26/2017 en la modalitat de transferència de crèdits

    Número d'edicte 14628 - Pàgina 42380

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva del Reglament de la gestió i funcionament mitjançant tecnologia de posicionament per satèl·lit de la flota de autotaxis de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

    Número d'edicte 14466 - Pàgines 42381-42390

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació definitiva de les modificacions de crèdits núm. 09-10-11 i 12/2017

    Número d'edicte 14132 - Pàgines 42391-42392

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per l'expedició de documents administratius

    Número d'edicte 14527 - Pàgines 42393-42396

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l´ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida i eliminació de residus (BOIB Núm.187 de 15/12/11,BOIB Núm.96 de 05/07/12,BOIB Núm.194 de 27/12/12, BOIB Núm.177 de 24/12/13 i BOIB Núm.158 de 17/12/2016)

    Número d'edicte 14473 - Pàgines 42397-42400

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l´Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d´ús públic i industries del carrer i rodatge cinematogràfic (BOIB Núm.137 de 02/10/2003 i BOIB Núm.33 07/03/2015)

    Número d'edicte 14474 - Pàgines 42401-42402

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Aprovació definitiva expedient modificació de crèdit 19/2017

    Número d'edicte 14549 - Pàgina 42403

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehícles de tracció mecànica

    Número d'edicte 14418 - Pàgines 42404-42407

  • ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

   • Reglament d'usos de la pista de skate de Palmanyola

    Número d'edicte 14494 - Pàgines 42408-42409