Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 14544
Aprovació definitiva del Pressupost General del Consell Insular de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la corporació, el dels organismes autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, “Institut de l’Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, el dels Consorcis “Consorci Serra de Tramuntana”, “Consorci TIC Mallorca” i “Consorci Eurolocal Mallorca”, i l’estat de previsions d’ingressos i despeses de la societat “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”, les bases d’execució i plantilles per a l’exercici 2018

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El ple del Consell de Mallorca, en sessió extraordinària celebrada el dia 22 de desembre de 2017, ha adoptat el següent acord:

“Atesa l’aprovació inicial del Pressupost General del Consell Insular de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la corporació, el dels organismes autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, i dels consorcis “Consorci Serra de Tramuntana”, “Consorci TIC-Mallorca” i “Consorci Eurolocal-Mallorca, i els estats de previsions d’ingressos i despeses de la societat “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”, les bases d’execució i plantilles  per a l’exercici  2018.

Atesa la publicació de l’esmentada aprovació en el BOIB núm. 143, de dia 23 de novembre de 2017 i la seva exposició al públic, la qual va finalitzar el passat dia 18 de desembre de 2017.

Atès que dins el període d’exposició al públic s’han presentat les reclamacions que es relacionen a continuació, segons consta en el certificat expedit pel secretari general del Consell de Mallorca, amb data 19 de desembre de 2017: 

Conjunta, formulada per Mauricio Rovira de Alós, portaveu del Grup Popular, Miquel Àngel Coll Canyelles, portaveu del Grup Socialista, Mercè Bujosa Estarellas, portaveu del Grup Més per Mallorca, Aurora Ribot Lacosta, portaveu del Grup Podem Mallorca i Antoni Amengual Perelló, en representació del grup PI-Proposta per les Illes, registre general d’entrada núm. 37.776, de 7 de desembre de 2017.

Grup Partit Popular (PP) del Consell de Mallorca, registre general d’entrada núm. 38.893, de 18 de desembre de 2017.

Joan Font Massot, conseller de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, registre general d’entrada núm. 38.904, de 18 de desembre de 2017.

Atesos els informes emesos:

Per la interventora general del Consell de Mallorca, de data 20 de desembre de 2017, s’emet informe en relació a les reclamacions presentades contra l’acord d’aprovació inicial del pressupost general, bases d’execució del pressupost i plantilla del Consell de Mallorca per a l’exercici 2018.

Per la directora gerent, per absència, de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, en relació als punts 1.2, 1.3 i 3.1 de la reclamació presentada pel Grup del PP del Consell de Mallorca al pressupost de 2018.

Pel cap de Servei d’Administració Econòmica del Departament de Modernització i Funció Pública, de data 19 de desembre de 2017, en relació al punt 2.1 de la reclamació presentada pel Grup del PP del Consell de Mallorca al pressupost de 2018.

Pel cap de Serveis Generals, Centrals i de Patrimoni, de data 19 de desembre de 2017, en relació al punt 3.2 de la reclamació presentada pel Grup del PP del Consell de Mallorca al pressupost de 2018.

Les consideracions de la directora insular d’Hisenda, Pressuposts i Projectes del Consell de Mallorca, de data 19 de desembre de 2017, en relació a les reclamacions presentades contra l’acord d’aprovació inicial de pressupost general, bases d’execució del pressupost i plantilla de personal del Consell de Mallorca, per a l’exercici 2018, integrat pel pressupost propi de la corporació, els dels organismes autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, els dels Consorcis “C. Serra de Tramuntana”, “C. TIC-Mallorca” i “C. Eurolocal-Mallorca”, així com l’estat de previsions d’ingressos i de despeses de la societat “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”.

S’emet la següent:

PROPOSTA D’ACORD:

PRIMER.- Estimar la reclamació presentada per Mauricio Rovira de Alós, portaveu del Grup Popular, Miquel Àngel Coll Canyelles, portaveu del Grup Socialista, Mercè Bujosa Estarellas, portaveu del Grup Més per Mallorca, Aurora Ribot Lacosta, portaveu del Grup Podem Mallorca i Antoni Amengual Perelló, en representació del grup PI-Proposta per les Illes, en relació a la modificació del pressupost del Consell de Mallorca per a l’exercici 2018 pel que respecta al Servei d’ITV, com a conseqüència de la gestió directa mitjançant la contractació del servei.

SEGON.- Desestimar les reclamacions, que es relacionen a continuació, formulades contra l’acord del Ple extraordinari del Consell de Mallorca, de dia 20 de novembre de 2017,  d’aprovació inicial del pressupost general del Consell Insular de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la corporació, el dels organismes autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials", "Institut de l'Esport Hípic de Mallorca" i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, els dels Consorcis “C. Serra de Tramuntana”, “C. TIC-Mallorca” i “C. Eurolocal-Mallorca”, així com l’estat de previsions d’ingressos i despeses de la societat “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”, les bases d'execució i les plantilles respectives per a l’exercici 2018:

Grup Partit Popular (PP) del Consell de Mallorca, registre general d’entrada núm. 38.893, de 18 de desembre de 2017.

Joan Font Massot, conseller de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, registre general d’entrada núm. 38.904, de 18 de desembre de 2017.

en base als informes i consideracions emesos:

Per la interventora general del Consell de Mallorca, de data 20 de desembre de 2017, s’emet informe en relació a les reclamacions presentades contra l’acord d’aprovació inicial del pressupost general, bases d’execució del pressupost i plantilla del Consell de Mallorca per a l’exercici 2017.

Per la directora gerent, per absència, de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, en relació als punts 1.2, 1.3 i 3.1 de la reclamació presentada pel Grup del PP del Consell de Mallorca al pressupost de 2018.

Pel cap de Servei d’Administració Econòmica del Departament de Modernització i Funció Pública, de data 19 de desembre de 2017, en relació al punt 2.1 de la reclamació presentada pel Grup del PP del Consell de Mallorca al pressupost de 2018.

Pel cap de Serveis Generals, Centrals i de Patrimoni, de data 19 de desembre de 2017, en relació al punt 3.2 de la reclamació presentada pel Grup del PP del Consell de Mallorca al pressupost de 2018.

Les consideracions de la directora insular d’Hisenda, Pressuposts i Projectes del Consell de Mallorca, de data 19 de desembre de 2017, en relació a les reclamacions presentades contra l’acord d’aprovació inicial de pressupost general, bases d’execució del pressupost i plantilla de personal del Consell de Mallorca, per a l’exercici 2018, integrat pel pressupost propi de la corporació, els dels organismes autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, els dels Consorcis “C. Serra de Tramuntana”, “C. TIC-Mallorca” i “C. Eurolocal-Mallorca”, així com l’estat de previsions d’ingressos i de despeses de la societat “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”.

els quals  formen part d’aquest acord.

TERCER.- Com a conseqüència de l’estimació de la reclamació esmentada en el PRIMER punt d’aquest acord, se modifica la base 9 de les d’execució del pressupost del Consell de Mallorca, relativa a la vinculació jurídica dels crèdits, en el sentit d’incloure l’aplicació “55.42200.22799 Altres prestacions serveis Servei ITV”, en el punt 3.c.3) el qual queda redactat de la manera següent:

“3. Als efectes del que es preveu al paràgraf anterior, i en compliment del que estableix l’article 172.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals en relació als articles 28 i 29 del RD 500/1990, de 20 d’abril, s’estableixen els següents nivells de vinculació jurídica dels crèdits:

(...)

c.3) Les aplicacions pressupostàries de despesa 55.42200.22799, 55.45300.60002 i 55.45300.60902 s’entendran vinculades al nivell de desagregació amb el qual figuren a l’estat de despeses del pressupost.

(...)”

QUART.- S’ha detectat un error material a la base 51 de les d’execució del pressupost del Consell de Mallorca, relativa a la no subjecció a la fiscalització prèvia, en el sentit de rectificar el punt 2, apartat 2.3, de manera que:

On diu:

Base 51: No subjecció a la fiscalització prèvia

(…)

2.3 ” Quan concorri alguna de les circumstàncies singulars següents, la tramitació dels contractes menors d’import igual o superior a 9.000€ en cas de subministraments i serveis, o 24.000€ en cas d’obres,(IVA exclòs) podran tenir el contingut mínim que s’estipuli en l’apartat 2.2 anterior:

(…)”

Ha de dir:

“(…)

2.3 Quan concorri alguna de les circumstàncies singulars següents, la tramitació dels contractes menors d’import superior a 9.000€ en cas de subministraments i serveis, o 24.000€ en cas d’obres,(IVA exclòs) podran tenir el contingut mínim que s’estipuli en l’apartat 2.2 anterior:

(…)”

CINQUÈ.- Resoltes així les reclamacions formulades s’acorda aprovar definitivament el Pressupost propi de la Corporació, el dels Organismes Autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials", "Institut de l'Esport Hípic de Mallorca" i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, els dels Consorcis “C. Serra de Tramuntana”, “C. TIC-Mallorca” i “C. Eurolocal-Mallorca”, així com l’estat de previsions d’ingressos i despeses de la societat i “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”, així com les bases d’execució i la plantilla de personal respectives, per a l'exercici de 2018.

El resum per capítols del pressupost de cada institució és el que se detalla a continuació:

2018 CONSELL DE MALLORCA

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2018

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Despeses de personal

67.229.135,94

2

Despeses corrents en béns i serveis

52.352.979,39

3

Despeses financeres

3.047.613,58

4

Transferències corrents

208.641.387,16

5

Fons de contingència

2.000.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6

Inversions reals

69.669.376,53

7

Transferències  de capital

38.618.472,29

8

Actius financers

100.000,00

9

Passius financers

6.192.500,00

TOTAL DESPESES

447.851.464,89

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Imposts directes

14.036.060,27

2

Imposts indirectes

15.638.386,34

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

9.470.121,00

4

Transferències corrents

323.695.028,27

5

Ingressos patrimonials

2.756.967,22

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6

Alienació Inversions reals

4.319.584,00

7

Transferències de capital

65.335.317,79

8

Actius financers

100.000,00

9

Passius financers

12.500.000,00

TOTAL INGRESSOS

447.851.464,89

2018 INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2018

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Despeses de personal

64.259.622,97

2

Despeses corrents en béns i serveis

98.915.081,68

3

Despeses financeres

42.500,00

4

Transferències corrents

25.595.329,79

5

Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6

Inversions reals

4.990.723,00

7

Transferències de capital

2.486.797,41

8

Actius financers

125.000,00

9

Passius financers

TOTAL DESPESES

196.415.054,85

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Imposts directes

2

Imposts indirectes

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

6.075.480,85

4

Transferències corrents

182.708.533,78

5

Ingressos patrimonials

28.519,81

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6

Alienació Inversions reals

7

Transferències de capital

7.477.520,41

8

Actius financers

125.000,00

9

Passius financers

TOTAL INGRESSOS

196.415.054,85

2018 INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MCA

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2018

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Despeses de personal

1.121.002,47

2

Despeses corrents en béns i serveis

827.272,39

3

Despeses financeres

3.000,00

4

Transferències corrents

1.097.000,00

5

Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6

Inversions reals

990.000,00

7

Transferències de capital

8

Actius financers

5.000,00

9

Passius financers

TOTAL DESPESES

4.043.274,86

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Imposts directes

2

Imposts indirectes

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

276.000,00

4

Transferències corrents

2.432.400,00

5

Ingressos patrimonials

339.874,86

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6

Alienació Inversions reals

7

Transferències de capital

990.000,00

8

Actius financers

5.000,00

9

Passius financers

TOTAL INGRESSOS

4.043.274,86

2018 AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2018

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Despeses de personal

2.841.361,29

2

Despeses corrents en béns i serveis

262.000,00

3

Despeses financeres

4

Transferències corrents

5

Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 6

Inversions reals

602.557,80

7

Transferències de capital

8

Actius financers

6.000,00

9

Passius financers

TOTAL DESPESES

3.711.919,09

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Imposts directes

2

Imposts indirectes

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

3.190.919,09

4

Transferències corrents

515.000,00

5

Ingressos patrimonials

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6

Alienació Inversions reals

7

Transferències de capital

8

Actius financers

6.000,00

9

Passius financers

TOTAL INGRESSOS

3.711.919,09

2018 CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2018

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Despeses de personal

2

Despeses corrents en béns i serveis

478.000,00

3

Despeses financeres

4

Transferències corrents

54.000,00

5

Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 6

Inversions reals

218.000,00

7

Transferències de capital

600.000,00

8

Actius financers

9

Passius financers

TOTAL DESPESES

1.350.000,00

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Imposts directes

2

Imposts indirectes

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

4

Transferències corrents

550.000,00

5

Ingressos patrimonials

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6

Alienació Inversions reals

7

Transferències de capital

800.000,00

8

Actius financers

9

Passius financers

TOTAL INGRESSOS

1.350.000,00

 

2018 CONSORCI TIC MALLORCA

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2018

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Despeses de personal

1.578.079,59

2

Despeses corrents en béns i serveis

848.392,33

3

Despeses financeres

1.000,00

4

Transferències corrents

5

Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 6

Inversions reals

259.556,40

7

Transferències de capital

8

Actius financers

3.000,00

9

Passius financers

TOTAL DESPESES

2.690.028,32

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Imposts directes

2

Imposts indirectes

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

519.499,44

4

Transferències corrents

1.910.772,48

5

Ingressos patrimonials

200,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6

Alienació Inversions reals

7

Transferències de capital

259.556,40

8

Actius financers

9

Passius financers

TOTAL INGRESSOS

2.690.028,32

2018 CONSORCI EUROLOCAL 

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2018

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Despeses de personal

205.000,00

2

Despeses corrents en béns i serveis

79.000,00

3

Despeses financeres

4

Transferències corrents

5

Fons de Contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 6

Inversions reals

1.000,00

7

Transferències de capital

8

Actius financers

9

Passius financers

TOTAL DESPESES

285.000,00

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Imposts directes

2

Imposts indirectes

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

4

Transferències corrents

285.000,00

5

Ingressos patrimonials

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6

Alienació Inversions reals

7

Transferències de capital

8

Actius financers

9

Passius financers

TOTAL INGRESSOS

285.000,00

2018 RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, SAU

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2018

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Despeses de personal

29.044,00

2

Despeses corrents en béns i serveis

38.561,96

3

Despeses financeres

100,00

4

Transferències corrents

5

Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6

Inversions reals

7

Transferències de capital

8

Actius financers

9

Passius financers

TOTAL DESPESES

67.705,96

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Imposts directes

2

Imposts indirectes

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

4

Transferències corrents

5

Ingressos patrimonials

7.800,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6

Alienació Inversions reals

7

Transferències de capital

8

Actius financers

59.905,96

9

Passius financers

TOTAL INGRESSOS

67.705,96

SISÈ.- L’estat de consolidació per a l’exercici 2018 del pressupost de la Corporació i  dels Organismes Autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, “Institut de l’Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, els dels Consorcis “C. Serra de Tramuntana”, “C. TIC-Mallorca”, “C. Eurolocal- Mallorca”i de la societat mercantil “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”, a nivell de capítols, és el següent:

2018 PRESSUPOST CONSOLIDAT CONSELL DE MALLORCA, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS , ELS SEUS CONSORCIS I SOCIETATS

CAP

DENOMINACIÓ

CdM

IMAS

IEHM

ADTM

CST

C.TIC

C.EUROLOCAL

RTVMSAU

TOTAL SENSE CONSOLIDAR

TRANSF. INTERNES

TOTAL CONSOLIDAT

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Despeses de personal

67.229.135,94

64.259.622,97

1.121.002,47

2.841.361,29

1.578.079,59

205.000,00

29.044,00

137.263.246,26

137.263.246,26

2

Despeses corrents en béns i serveis

52.352.979,39

98.915.081,68

827.272,39

262.000,00

478.000,00

848.392,33

79.000,00

38.561,96

153.801.287,75

153.801.287,75

3

Despeses financeres

3.047.613,58

42.500,00

3.000,00

1.000,00

100,00

3.094.213,58

3.094.213,58

4

Transferències corrents

208.641.387,16

25.595.329,79

1.097.000,00

54.000,00

235.387.716,95

187.115.667,29

48.272.049,56

5

Fons de contingència

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6

Inversions reals

69.669.376,53

4.990.723,00

990.000,00

602.557,80

218.000,00

259.556,40

1.000,00

76.731.213,73

76.731.213,73

7

Transferències de capital

38.618.472,29

2.486.797,41

600.000,00

41.705.269,70

9.527.076,81

32.178.192,89

8

Actius financers

100.000,00

125.000,00

5.000,00

6.000,00

3.000,00

239.000,00

239.000,00

9

Passius financers

6.192.500,00

6.192.500,00

6.192.500,00

TOTAL DESPESES

447.851.464,89

196.415.054,85

4.043.274,86

3.711.919,09

1.350.000,00

2.690.028,32

285.000,00

67.705,96

656.414.447,97

196.642.744,10

459.771.703,87

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Imposts directes

14.036.060,27

14.036.060,27

14.036.060,27

2

Imposts indirectes

15.638.386,34

15.638.386,34

15.638.386,34

3

Taxes, preus públics i altres ing.

9.470.121,00

6.075.480,85

276.000,00

3.190.919,09

519.499,44

285.000,00

19.532.020,38

19.532.020,38

4

Transferències corrents

323.695.028,27

182.708.533,78

2.432.400,00

515.000,00

550.000,00

1.910.772,48

512.096.734,53

187.115.667,29

324.981.067,24

5

Ingressos patrimonials

2.756.967,22

28.519,81

339.874,86

200,000

7.800,00

3.133.361,89

3.133.361,89

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6

Alienació inversions reals

4.319.584,00

4.319.584,00

4.319.584,00

7

Transferències de capital

65.335.317,79

7.477.520,41

990.000,00

800.000,00

259.556,40

74.862.394,60

9.527.076,81

65.335.317,79

8

Actius financers

100.000,00

125.000,00

5.000,00

6.000,00

59.905,96

295.905,96

295.905,96

9

Passius financers

12.500.000,00

12.500.000,00

12.500.000,00

TOTAL INGRESSOS

447.851.464,89

196.415.054,85

4.043.274,86

3.711.919,09

1.350.000,00

2.690.028,32

285.000,00

67.705,96

656.414.447,97

196.642.744,10

459.771703,87

SETÈ.-  Aprovar les bases d’execució que acompanyen el pressupost general, així com les plantilles de personal que es preveuen en els respectius pressuposts per a l’exercici 2018.

VUITÈ.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública i entrarà en vigor, dins l’exercici a què es refereix, una vegada que s’hagi complit el que disposa l’art. 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de règim local i també l’article 169 del Text  refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.”

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, els interessats legitimats a què es refereix l’article 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la publicació d’aquest acord. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant l’anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu pertinent.

   

ANNEX

Les plantilles de la Corporació i les dels organismes autònoms, “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, “Institut de l’Esport Hípic”, “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, i dels Consorcis, “Consorci TIC Mallorca” i “Consorci Eurolocal Mallorca” per a l’exercici 2018 són les següents:

PLANTILLA CONSELL DE MALLORCA EXERCICI 2018

PERSONAL FUNCIONARI

GRUP

TOTAL

Habilitació Nacional

Subescala Secretaria

Classe Primera

Secretari -ària superior

A1

3

Classe Segona

Secretari  -ària d'entrada

A1

1

Subescala Intervenció-Tresoreria

Classe Primera

Intervenció - Tresoreria superior

A1

5

Classe Segona

Intervenció - Tresoreria entrada

A1

2

Subescala Secretaria-Intervenció

Secretari -ària interventor -a

A1

1

Administració General

Subescala Tècnica

TAG

A1

59

Subescala Administrativa

Administratiu -iva  administració general

C1

40

Subescala Auxiliar

Auxiliar administració general

C2

163

Administració Especial

Subescala Tècnica

Classe Tècnica Superior

Arquitecte -a superior

A1

26

Biòleg -òloga

A1

3

Enginyer -a

A1

1

Enginyer -a de camins canals i ports

A1

15

Enginyer -a industrial

A1

10

Enginyer -a superior agrònom -a

A1

1

Lletrat -ada

A1

3

Metge especialista medicina d'educació física i esport

A1

3

Tècnic -a superior

A1

43

Tècnic -a superior arqueòleg -òloga

A1

3

Tècnic -a superior arxiu biblioteca

A1

2

Tècnic -a superior bibliotecari -ària

A1

1

Tècnic -a superior cartògraf -a

A1

2

Tècnic -a superior de formació

A1

4

Tècnic -a superior de medi natural

A1

2

Tècnic -a superior economista

A1

13

Tècnic -a superior geografia

A1

1

Tècnic -a superior gestió RRHH

A1

2

Tècnic -a superior historiador -a

A1

1

Tècnic -a superior informàtica

A1

3

Tècnic -a superior patrimoni artístic

A1

1

Tècnic -a superior patrimoni etnològic

A1

2

Tècnic -a superior patrimoni marítim

A1

1

Tècnic -a superior pedagogia

A1

2

Tècnic -a superior protecció medi ambient

A1

1

Tècnic -a superior qualitat i evaluació

A1

1

Tècnic -a superior selecció

A1

1

Classe Tècnica Mitja

ATS / DUI

A2

1

Arquitecte -a tècnic -a

A2

9

Enginyer -a tècnic -a

A2

4

Enginyer -a tècnic -a  industrial

A2

2

Enginyer -a tècnica obres públiques

A2

10

Graduat -ada social

A2

4

Inspector -a tècnic -a d'artesania

A2

1

Professor -a EGB

A2

3

Treballador -a social

A2

1

Tècnic -a GM de medi ambient

A2

9

Tècnic -a GM espec seguretat treball

A2

2

Tècnic -a GM especialista higiene industrial

A2

1

Tècnic -a GM joventut

A2

3

Tècnic -a GM igualtat

A2

1

Tècnic -a GM laboratori carreteres

A2

1

Tècnic -a GM selecció

A2

1

Tècnic -a ajudant -a  arxiu-biblioteca

A2

18

Tècnic -a ajudant -a documentalista

A2

1

Tècnic -a de GM de gestió econòmica

A2

10

Tècnic -a de GM documentalista

A2

1

Tècnic -a de GM patrimoni històric

A2

2

Tècnic -a de grau mitjà

A2

24

Tècnic -a de grau mitjà d'emergències

A2

4

Tècnic -a de grau mitjà de museus

A2

1

Tècnic -a de sistemes d'informació territorial

A2

1

Tècnic -a grau mitjà comptabilitat

A2

1

Tècnic -a mitjà informàtica

A2

13

Tècnic -a superior d'audiovisuals (B)

B

1

Tècnic -a superior en interpretació de llengua de signes (B)

B

1

Classe Tècnica Auxiliar

Agent de medi ambient

C1

6

Ajudant -a facultatiu -iva

C1

13

Delineant

C1

7

Mecànic -a supervisor -a

C1

2

Operador -a de sistemes d' informació territorial

C1

1

Pràctic -a topogràfic -a

C1

1

Tècnic -a ajudant educador -a ambiental

C1

1

Tècnic -a auxiliar arts plàstiques i disseny

C1

1

Tècnic -a auxiliar arxiu biblioteca

C1

5

Tècnic -a auxiliar d'obres públiques

C1

4

Tècnic -a auxiliar de promoció, cultura i oci

C1

1

Tècnic -a auxiliar extensió cultural

C1

1

Tècnic -a auxiliar gestió econòmica

C1

10

Tècnic -a auxiliar gestió personal

C1

2

Tècnic -a auxiliar informació turística

C1

5

Tècnic -a auxiliar informàtica

C1

9

Subescala Serveis Especials

Classe Comeses Especials

Auxiliar animació sociocultural

C2

1

Auxiliar arxiu biblioteca

C2

6

Auxiliar de gestió

C2

1

Auxiliar de gestió econòmica

C2

3

Auxiliar de tresoreria

C2

1

Auxiliar facultatiu -iva

C2

3

Auxiliar geriàtric -a

C2

2

Auxiliar informació turística

C2

5

Coordinador -a  de serveis

C2

2

Guarda  vigilant de sa Dragonera

C2

2

Guarda de camp

C2

4

Majordom -a

C2

1

Mecànic -a inspector -a

C2

5

Operador -a de comunicacions

C2

10

Vigilant- Informador -a

C2

3

Ordenança

E

1

Ordenança - Porter -a

E

17

Recepcionista - Telefonista

E

2

Telefonista

E

2

Vigilant porter -a

E

1

Classe Extinció d'Incendis

Sergent -a

C1

8

Suboficial -a

C1

1

Bomber -a conductor -a

C2

190

Caporal  -a

C2

48

Classe Oficis

Conductor -a

C2

6

Electricista

C2

1

Encarregat -ada de magatzem

C2

2

Maquinista

C2

1

Oficial

C2

1

Oficial -a d`oficis

C2

4

Oficial -a de carreteres

C2

6

Oficial -a de manteniment

C2

5

Utiller -a

C2

1

Xofer -a

C2

10

Mosso -a d'oficis

E

12

Personal de neteja

E

1

Porter -a d'escenari

E

1

PERSONAL LABORAL

GRUP

TOTAL

Categoria

Ajudant -a d'assaigs materials

C1

1

Capatàs -assa d'obres L

C1

3

Encarregat -ada d'equip taller mecànic

C1

1

Operador -a de màquines pesades

C1

5

Pràctic -a topogràfic -a L

C1

3

Tècnic -a auxiliar patrimoni històric i industrial L

C1

1

Zelador -a d'explotació L

C1

2

Auxiliar facultatiu -iva L

C2

7

Conductor -a  L

C2

7

Encarregat -ada de picapedrers -res

C2

1

Encarregat -ada forestal L

C2

1

Encarregat -ada taller patrimoni industrial

C2

1

Guarda refugi

C2

14

Mariner -a

C2

2

Mestre -a d'oficis jardineria

C2

1

Mestre -a d'oficis marger -a

C2

7

Mestre -a d'oficis picapedrer -a

C2

3

Mestre -a d'oficis picapedrer -a restaurador -a

C2

1

Mestre -a d'oficis-Mestre -a d'aixa

C2

1

Mestre -a oficis fusteria

C2

1

Mestre -a oficis treballador -a forestal

C2

4

Oficial -a 1a forestal

C2

1

Oficial -a 1a marger

C2

1

Oficial -a 1a mestre -a d'aixa

C2

1

Oficial -a 1a moliner -a

C2

3

Oficial -a 1a picapedrer -a

C2

2

Oficial -a 1a picapedrer- a restaurador -a

C2

2

Oficial -a 2a cuiner -a

C2

5

Oficial -a 2a forestal

C2

2

Oficial -a 2a manteniment

C2

1

Oficial -a 2a marger

C2

7

Oficial -a 2a mestre -a d'aixa

C2

2

Oficial -a 2a moliner -a

C2

2

Oficial -a 2a picapedrer -a

C2

15

Oficial -a 2a picapedrer -a restaurador -a

C2

2

Oficial -a de carreteres L

C2

12

Oficial -a de fusteria

C2

1

Oficial -a de jardineria

C2

4

Oficial -a de mecànica

C2

3

Oficial -a de picapedrer -a

C2

1

Patró -na de cabotatge

C2

1

Vigilant d'explotació L

C2

1

Mosso -a d'oficis L

E

3

Personal de neteja L

E

5

Peó especialista ferrer

E

1

Peó especialista forestal

E

2

Peó especialista fuster

E

2

Peó especialista marger

E

1

Peó especialista mestre d'aixa

E

1

Peó especialista picapedrer -a

E

3

Peó especialista picapedrer -a restaurador -a

E

1

Peó especialitzat -ada L

E

6

PERSONAL EVENTUAL

TOTAL

Cap de comunicació

1

Cap de gabinet

3

Periodista

6

Secretari -ària 2n Partits Polítics

14

Secretari -ària Partits Polítics

7

PLANTILLA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS EXERCICI 2018

PERSONAL FUNCIONARI

Escala: Administració General

Subescala: tècnica

Classe: tecnic-a superior

Categories 

Grup

Total

tecnic-a superior

A1

6

Subescala: gestiò

Classe: tecnic-a de grau mitja

Categories

Grup

Total

tecnic-a de grau mitja

A2

2

Subescala: administrativa

Classe: administratiu-iva

Categories

Grup

Total

administratiu-iva

C1

10

Subescala: auxiliar

Classe: auxiliar

Categories

Grup

Total

auxiliar

C2

53

Subescala: subalterna

Classe: subaltern-a

Categories

Grup

Total

subaltern-a

AP

10

Escala: Administració Especial

Subescala: tècnica

Classe: tecnic-a superior

Categories

Grup

Total

tecnic-a superior

A1

45

psicologia

A1

23

metge/metgessa

A1

9

llicenciatura en dret

A1

7

pedagog/a

A1

2

metge/metgessa pediatre/a

A1

1

sociologia

A1

1

Subescala: tècnica

Classe: tecnic-a mitja

Categories

Grup

Total

tecnic-a mitja

A2

65

diplomatura en treball social

A2

23

ajudant tècnic sanitari  /  d.u.i.

A2

22

educador social

A2

21

enginyeria tècnica industrial

A2

1

fisioterapeuta

A2

1

fisioteràpia

A2

1

teràpia ocupacional

A2

1

Arquitectura tècnica

A2

1

Subescala: serveis especials

Classe: comeses especials / mestre-a

Categories

Grup

Total

coordinadora de serveis

C1

1

Subescala: serveis especials

Classe: personal d'oficis / mestre-a

Categories

Grup

Total

oficial

C1

9

cuiner-a de primera

C1

2

mestre de taller

C1

1

Subescala: tècnica

Classe: tecnic-a auxiliar

Categories

Grup

Total

tècnic/a auxiliar d'infermeria

C1

85

tecnic-a auxiliar

C1

12

gestió econòmica

C1

7

informàtica

C1

3

gestió de personal

C1

2

Subescala: serveis especials

Classe: comeses especials / ajudant-a

Categories

Grup

Total

auxiliar de serveis

C2

10

auxiliar de recepcio i registre

C2

1

auxiliar educatiu/educativa

C2

1

Subescala: serveis especials

Classe: comeses especials / oficial-a

 

Categories

Grup

Total

coord. de serveis/governanta

C2

3

coordinadora de serveis

C2

1

Subescala: serveis especials

Classe: personal d'oficis / ajudant-a

Categories

Grup

Total

auxiliars educatius

C2

11

auxiliar de serveis

C2

4

conductor-a

C2

1

modist/a

C2

1

xofer/conductor/a

C2

1

Subescala: serveis especials

Classe: personal d'oficis / oficial-a

Categories

Grup

Total

oficial de manteniment / oficial oficis

C2

7

cuiner-a de primera

C2

6

personal d'oficis / oficial-a

C2

2

coord. de serveis/governanta

C2

2

oficial de magatzem / oficial oficis

C2

2

encarregat / encarregada de instal·lacions

C2

1

oficial

C2

1

xofer/conductor/a

C2

1

Subescala: tècnica

Classe: tecnic-a auxiliar

Categories

Grup

Total

tecnic-a auxiliar

C2

85

tècnic/a auxiliar d'infermeria

C2

30

auxiliar tecnic infermeria

C2

21

auxiliar de geriatria

C2

4

gestió econòmica

C2

2

auxiliar de comptabilitat

C2

1

Subescala: serveis especials

Classe: comeses especials / operari-a

Categories

Grup

Total

ordenança

AP

8

ordenança-auxiliar recepcio admissio

AP

4

porter-a / conserge / ordenança / ordenança - porter-a / vigilant-a - porter-a

AP

3

ordenança / porter

AP

2

zelador-a

AP

1

Subescala: serveis especials

Classe: personal d'oficis / operari-a

Categories

Grup

Total

personal de serveis

AP

70

personal de neteja

AP

20

empleat/da de serveis

AP

12

ajudant-a de cuina

AP

10

cambrer-a - netejador-a

AP

9

cambrer-a menjador

AP

8

personal de bugaderia

AP

8

zelador-a

AP

7

personal de manteniment

AP

4

marmito/marmitona

AP

2

costurer-a

AP

1

peo magatzem

AP

1

practic-a manteniment

AP

1

telefonista

AP

1

Transferits CAIB

Cos: cos facultatiu superior de la caib

Categories

Grup

Total

psicologia

A1

1

Cos: cos superior d'administració de la caib

Categories

Grup

Total

tecnic-a superior

A1

3

Cos: escala sanitària del cos facultatiu superior de la caib

Categories

Grup

Total

metge geriatra

A1

2

Cos: tots els cossos i/o escales dels grups als quals està adscrit

Categories

Grup

Total

tecnic-a superior

A1

1

Cos: cos de gestió de la caib

Categories

Grup

Total

tecnic-a mitja

A2

1

Cos: cos facultatiu tècnic de la caib

Categories

Grup

Total

diplomatura en treball social

A2

5

diplomatura en educació general bàsica

A2

1

educació (educador/a)

A2

1

fisioteràpia

A2

1

teràpia (terapeuta)

A2

1

Cos: E.A.T.S. de Aisna, a extinguir

Categories

Grup

Total

tecnic-a mitja

A2

1

Cos: escala sanitària del cos facultatiu tècnic de la Caib

Categories

Grup

Total

ajudant tècnic sanitari  /  D.U.I

A2

7

tecnic-a mitja

A2

3

Cos: c.General Administrativo de la Administración del Estado

Categories

Grup

Total

tecnic-a auxiliar

C1

1

Cos: cos administratiu de la Caib

Categories

Grup

Total

tecnic-a auxiliar

C1

4

Cos: cos auxiliar de la Caib

Categories

Grup

Total

auxiliar

C2

3

Cos: cos d'auxiliars facultatius de la Caib

Categories

Grup

Total

auxiliar

C2

1

Cos: escala sanitària del cos d'auxiliars facultatius de la Caib

Categories

Grup

Total

auxiliar

C2

28

auxiliar de clínica

C2

24

Cos: cos subaltern de la caib

Categories

Grup

Total

subaltern-a

AP

9

 

PERSONAL LABORAL

Categories

Grup

Total

tècnic-a superior psicologia

A1

13

tècnic-a superior

A1

8

tècnic/a d'administració general (tag)

A1

1

tècnic-a superior llicenciatura en dret

A1

1

tècnic-a superior pedagog/a

A1

1

tècnic/a titulat/ada superior pedagog/a

A1

1

tècnic-a de grau mitjà

A2

14

tècnic/a titulat/ada de grau mitjà

A2

6

tècnic-a de grau mitjà educador social

A2

5

tècnic-a de grau mitjà treballador social

A2

5

tècnic-a de grau mitjà ajudant tècnic sanitari  /  d.u.i.

A2

4

tècnic/a titulat/ada grau mitjà

A2

2

titulat/ada grau mitjà

A2

2

ats

A2

1

tècnic-a de grau mitjà arquitectura tècnica

A2

1

tècnic/a titulat/ada de grau mitjà ajudantia tècnica sanitària

A2

1

tècnic/a titulat/ada de grau mitjà fisioteràpia

A2

1

tècnic-a auxiliar

C1

13

tècnic/a especialista personal manteniment

C1

4

tècnic-a auxiliar educador social

C1

3

administratiu-va adm. general

C1

2

comeses especials / mestre-a auxiliar educatiu-educativa / auxiliar de serveis

C1

1

personal d'oficis / mestre-a mestre/mestra de taller

C1

1

auxiliar tècnic-a d'infermeria

C2

46

auxiliar adm. general

C2

16

personal d'oficis / ajudant-a auxiliar educatiu/educativa

C2

11

auxiliar tècnic/a d´infermeria infermeria

C2

10

comeses especials / ajudant-a auxiliar educatiu-educativa / auxiliar de serveis

C2

10

personal d'oficis / ajudant-a auxiliar de serveis

C2

7

personal d'oficis / oficial-a cuiner-a de primera

C2

4

auxiliar tècnic/a

C2

3

personal d'oficis / ajudant-a

C2

2

personal d'oficis / oficial-a oficial 1ª manteniment

C2

2

ajudant/a de cuina

C2

1

auxiliar geriàtric/a

C2

1

comeses especials / oficial-a coord. de serveis/governanta

C2

1

personal d'oficis / oficial-a oficial de manteniment / oficial oficis

C2

1

personal d'oficis / oficial-a oficial oficis

C2

1

tècnic-a auxiliar tècnic/a auxiliar d'infermeria

C2

1

auxiliar d´infermeria

5

1

oficial/a de segona personal manteniment

6

1

empleat/ada de servei

AP

27

personal d'oficis / operari-a personal de neteja

AP

10

personal d'oficis / operari-a personal de serveis

AP

7

personal d'oficis / operari-a empleat/da de serveis

AP

6

personal d'oficis / operari-a cambrer/a menjador

AP

5

comeses especials / operari-a ordenança-auxiliar recepcio admissio

AP

4

personal d'oficis / operari-a ajudant-a de cuina

AP

2

personal d'oficis / operari-a personal de bugaderia

AP

2

personal d'oficis / operari-a cambrer/a netejador/a

AP

1

personal d'oficis / operari-a cambrer/a netejador/a / empleat/empleada de serveis

AP

1

personal d'oficis / operari-a costurer/a

AP

1

personal d'oficis / operari-a marmito/marmitona

AP

1

personal d'oficis / operari-a zelador-a

AP

1

empleat/ada de servei

7

32

empleada de serveis (caib)

7

2

empleat/ada de serveis

7

2

PLANTILLA INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA EXERCICI 2018

PERSONAL LABORAL

ESCALA: ADMINISTRACIÓ

Subescala: Adminsitrativa

CATEGORIES

Grup

Total

Coordinador/a gestió econòmica

C1

1

Coordinador/a secretaria i personal

C1

1

Subescala: Auxiliar

CATEGORIES

Auxiliar en gestió econòmica

C2

1

Secretari-ària de presidència

C2

1

ESCALA ESPECIAL

Subescala: Tècnica

Classe: tècnica auxiliar

Tècnic/a auxiliar informàtica/coodinador/a d’apostes

C1

1

Responsable programació carreres

C1

1

Subescala: Tècnica

Classe: auxiliar

Auxiliar activitats esportives

C2

1

Coordinador de serveis

C2

1

Subescala: Serveis especials

Classe: comeses especials

Encarregat/da de manteniment

C2

1

Oficial/a de manteniment

C2

4

Auxiliar de manteniment

E

2

Mosso de jardineria

E

1

Personal de neteja

E

2

Auxiliar de serveis/conductor-a

E

1

Encarregat-ada de caminadors

E

1

Subescala: Serveis especials

Classe: comesses especials

A temps parcial

Ajudant/a del cap d’apostes

C1

2

Terminalites

C2

13

Conductor/a

C2

4

Auxiliar programador-a carreres

C2

1

Locutor-a

C2

1

Auxiliar de números

C2

2

Auxiliar de pistes

C2

1

Porter-a

E

2

PLANTILLA “AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA” EXERCICI 2018

PERSONAL FUNCIONARI

Grup

Total

Administració General

Subescala Tècnica

TAG

A1

12

Subescala Administrativa

Administratiu ‑iva  administració general

C1

3

Subescala Auxiliar

Auxiliar administració general

C2

10

Administració Especial

Subescala Tècnica

Classe Tècnica Superior

Arquitecte ‑a superior

A1

2

Lletrat- ada

A1

2

Tècnic -a superior

A1

10

Tècnic -a superior economista

A1

1

Classe Tècnica Mitja

Arquitecte ‑a tècnic ‑a

A2

4

Classe Tècnica Auxiliar

Delineant

C1

11

Subescala Serveis Especials

Classe Comeses Especials

Vigilant inspector ‑a

C2

1

PLANTILLA CONSORCI “TIC MALLORCA” EXERCICI 2018

PERSONAL DIRECTIU

GRUP

TOTAL

Gerent

A1

1

PERSONAL LABORAL

ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL

CATEGORIES

Tècnic/a de gestió

A2

1

Auxiliar administratiu

C2

5

ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

Tècnic/a superior informàtic/a

A1

1

Tècnic/a grau mitjà informàtic/a

A2

4

Tècnic/a grau mitjà formació

A2

1

Tècnic/a grau mitjà cartògraf

A2

3

Tècnic/a auxiliar continguts web

C1

1

Tècnic/a auxiliar

C1

8

Auxiliar informàtic

C2

1

PLANTILLA CONSORCI EUROLOCAL EXERCICI 2018

PERSONAL DIRECTIU

Grup

Total

Gerent (Tit. Superior)

Alta Direcció Nivell C

1

TÈCNICS  DE PROJECTES

A1

3

 Palma,  22 de desembre de 2017

Per delegació del president, el secretari general (Decret de 17 de juliol de 2015, BOIB núm. 114, de 28 de juliol de 2015)

Jeroni M. Mas Rigo