Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

   • Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 30 de gener de 2024 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 928 - Pàgines 5055-5056

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques sobre les quanties màximes compensables pel Govern de les Illes Balears als ajuntaments i a les entitats locals menors de les Illes Balears per la dedicació exclusiva o parcial del batle, batlessa o d’un altre membre electe per a l’any 2024

    Número d'edicte 881 - Pàgines 5057-5059

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual s’atorga a Red Eléctrica de España, SAU l’autorització administrativa prèvia i l’autorització administrativa de construcció de l’ampliació de la Subestació Son Reus en el parc de 66 kV, situada al terme municipal de Palma

    Número d'edicte 871 - Pàgines 5060-5061

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Proposta de resolució provisional del director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 870 - Pàgines 5062-5064

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Correcció d’errades advertides en la Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 24 de juliol de 2023 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre singular d'educació infantil privat de primer cicle CEI Hobbiton, de Palma, amb l’ampliació d'una unitat de 2 a 3 anys

    Número d'edicte 903 - Pàgina 5065

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució de la directora general de Planificació i Gestió Educatives de 23 de gener de 2024 per la qual es convoquen les proves de certificació de nivell en la modalitat oficial i lliure dels idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2024

    Número d'edicte 882 - Pàgines 5066-5070

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució de la directora general de Planificació i Gestió Educatives de 23 de gener de 2024 per la qual s’estableix el calendari de matrícula dels alumnes de la modalitat lliure dels idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears

    Número d'edicte 883 - Pàgines 5071-5073

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats per la qual s’amplia la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2023/2024

    Número d'edicte 936 - Pàgines 5074-5075

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HABITATGE, TERRITORI I MOBILITAT

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la modificació del Pla Parcial del sector 2 de Cap d’en Font i Binissafúller Platja (T.M. Sant Lluís) (Exp. 116e-2023)

    Número d'edicte 862 - Pàgines 5076-5085

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HABITATGE, TERRITORI I MOBILITAT

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte per a la reparació del camí de sa Foradada, terme municipal de Deià (Exp. 126a/2022)

    Número d'edicte 863 - Pàgines 5086-5089

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HABITATGE, TERRITORI I MOBILITAT

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte de Reforma d’edificacions per a bodega, polígon 2, parcel·la 5, al TM Binissalem, Mallorca (Exp. 87a/2023)

    Número d'edicte 864 - Pàgines 5090-5094

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HABITATGE, TERRITORI I MOBILITAT

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte d’Agroturisme, polígon 4, parcel·la 328, al TM Alaró, Mallorca (72a/2023)

    Número d'edicte 865 - Pàgines 5095-5099

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Resolució de la consellera de Famílies i Afers Socials per la qual s’amplia el termini d’execució dels projectes finançats per la convocatòria d’ajuts cofinançada pel FSE+ dirigida a entitats del tercer sector per al desenvolupament d’itineraris d’atenció social i cobertura de necessitats bàsiques dirigits a facilitar l’abandonament de l’exercici de la prostitució i de la venda ambulant no autoritzada

    Número d'edicte 943 - Pàgines 5100-5101

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als interessats de les ajudes, Rd4 de data 25 de gener de 2024, a l'empara de les Resolucions de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 12 d’abril de 2023, per la qual es convoquen les ajudes destinades al “Pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques” i “Pagament compensatori en zones de muntanya” per a l'any 2023

    Número d'edicte 858 - Pàgines 5102-5104

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució d’acceptació de renúncia i revocació de la resolució de concessió, Exp. 024 de data 26 de gener de 2024, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 26 d’octubre de 2021, per la qual es convoquen subvencions per a inversions en explotacions del sector dels fruits secs, per als anys 2021

    Número d'edicte 878 - Pàgines 5105-5106

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes per a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris corresponents a l’any 2024

    Número d'edicte 877 - Pàgines 5107-5116

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, a proposta de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació, es proposa el pagament d’ajuts per a transport i/o beques per a persones amb discapacitat i ajuts a la conciliació de la convocatòria relativa al període 2021-2022

    Número d'edicte 685 - Pàgines 5117-5147

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • 5ª Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de subvencions en concepte de beques de la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT per concedir beques per a l'estudi, per a persones desocupades de mes de 16 i menys de 30 anys, que siguin alumnes d’accions formatives finançades pel SOIB durant el període 2020-2022

    Número d'edicte 921 - Pàgines 5148-5149

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de subvencions en concepte de beques de la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT per concedir beques per a l'estudi, per a persones desocupades de mes de 16 i menys de 30 anys, que siguin alumnes d’accions formatives finançades pel SOIB durant el període 2020-2022

    Número d'edicte 922 - Pàgines 5150-5152

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per la qual es deixa sense efecte la Resolució de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears de delegació de signatura en el coordinador del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, de 20 de novembre de 2023

    Número d'edicte 919 - Pàgina 5153

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAAGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

   • Acord de publicació de la vigent Relació de Llocs de Treball de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca de conformitat al format establert en el nou programa informàtic “Sistema d’Informació de Recursos Humans” (SIRH)

    Número d'edicte 850 - Pàgines 5154-5163

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Convocatòria i bases premis Rua Andratx i s’Arracó 2024

    Número d'edicte 849 - Pàgines 5164-5170

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Bases de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i per a l'any 2024 que han de regir la convocatòria de les prestacions econòmiques d'urgència social adreçades a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i necessitat socioeconòmica

    Número d'edicte 905 - Pàgines 5171-5186

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Bases per participar a sa Rua de Muro 2024

    Número d'edicte 876 - Pàgines 5187-5188