Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Nomenament de personal laboral en la categoria de psicòloga de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, referent al procés d'estabilització

    Número de registre 906 - Pàgina 4794

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Nomenament com a funcionari de carrera, en qualitat de Tècnica Administració General(TAG), de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, referent al procés d'estabilització

    Número de registre 907 - Pàgina 4795

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Nomenament de personal funcionari de carrera al servei de l'Ajuntament de Marratxí

    Número de registre 854 - Pàgina 4796

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Notificació i citació a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment ordinari núm. 770/2023

    Número de registre 437 - Pàgina 4797

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de data 24 de gener de 2024 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears per al curs 2024-2025

    Número de registre 855 - Pàgines 4798-4941

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Director General de l’Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears per la qual s’aproven la Convocatòria i les Bases per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a Director/a de Talent i Recursos Humans de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

    Número de registre 902 - Pàgines 4942-4949

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAGESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS,SAU (GEIBSAU)

   • Resolució de la directora gerent de Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU), de 1 de febrer de 2024, per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits i s’adjudica el lloc de treball d’agent d’emergències nivell V del grup E a l’illa de Menorca pel torn lliure ordinari

    Número de registre 646 - Pàgines 4950-4951

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, a proposta de la directora gerenta de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual es modifica la constitució de la borsa ordinària de personal funcionari interí del cos d’ajudants facultatius, escala d’agents de medi ambient, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a les proves selectives convocades per la Resolució de 4 de desembre de 2017, a l’illa d’Eivissa

    Número de registre 835 - Pàgines 4952-4953

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de correcció de l’errada advertida en la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 14 d’octubre de 2023, que ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superant les proves selectives per a l’ingrés per concurs extraordinari de mèrits en el cos subaltern de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, se’ls nomena funcionaris de carrera i se’ls adjudica un lloc de feina

    Número de registre 845 - Pàgines 4954-4957

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s’ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs vacants que s’ofereixen a l’efecte de l’adjudicació

    Número de registre 846 - Pàgines 4958-4962

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques que modifica la llista de persones aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits del cos administratiu de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, publicada en la resolució de 14 d’octubre de 2023, que ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superant les proves selectives per a l’ingrés per concurs extraordinari de mèrits en el cos administratiu de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, se’ls nomena funcionaris de carrera i se’ls adjudica un lloc de feina

    Número de registre 926 - Pàgines 4963-4965

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de subdirector/subdirectora d’Infermeria per a l’Àrea d’Hospitalització i l’Àrea de Processos Infantils de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 930 - Pàgines 4966-4967

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de Supervisor/a d'Unitat d'Infermeria de la unitat de cures intensives de l'Hospital Mateu Orfila

    Número de registre 856 - Pàgina 4968

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’ errors de la resolució de la directora gerent de l’Hospital Universitari Son Espases, de 17 de gener de 2024 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, 4 places vacants de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l'Hospital Universitari Son Espases per a Administració Perifèrica

    Número de registre 894 - Pàgines 4969-4970

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Adaptació temporal de les bases generals reguladores dels processos de selecció de personal laboral

    Número de registre 866 - Pàgines 4971-4975

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Adaptació temporal de les bases generals reguladores dels processos de selecció de personal funcionari

    Número de registre 867 - Pàgines 4976-4980

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució de modificació i correcció d’errors de la Resolució de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, de dia 23 de gener de 2024, per la qual s’aprova la llista definitiva de persones aspirants que han superat el procés selectiu pel sistema excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés com a personal funcionari de l’escala d’administració general, subescala auxiliar, classe auxiliar administratiu-iva del subgrup C2 dels Ajuntaments d’Alcúdia, Algaida, Binissalem, Pollença, Porreres, Puigpunyent i Valldemossa

    Número de registre 901 - Pàgines 4981-4985

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Funció Pública que aprova la llista definitiva de persones aspirants que han superat el procés selectiu pel sistema excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés com a personal funcionari de l’escala d'administració general, subescala auxiliar, classe auxiliar administratiu-iva del subgrup C2 dels Ajuntaments d’Alcúdia, Algaida, Binissalem, Pollença, Porreres, Puigpunyent i Valldemossa amb assignació de llocs de feina per torns d’accés

    Número de registre 900 - Pàgines 4986-4989

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública mitjançant la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants que han superat el procés selectiu corresponent al procés de reclassificació del personal funcionari del Servei de Bombers del Consell Insular de Mallorca amb les categories de bomber-a conductor-a i de caporal-a

    Número de registre 912 - Pàgines 4990-5004

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública mitjançant la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants que han superat el procés selectiu corresponent al procés de reclassificació del personal funcionari del Servei de Bombers del Consell Insular de Mallorca amb la categoria d’operador-a de comunicacions

    Número de registre 913 - Pàgines 5005-5007

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Constitució de la borsa de treball de la categoria d’Agent de Desenvolupament Local (AODL) de l’ajuntament d’Alcúdia.

    Número de registre 904 - Pàgina 5008

  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Bases reguladores del procés selectiu, mitjançant sistema de concurs-oposició, per a la cobertura amb caràcter d'interí de la plaça de secretari/a-interventor/a de l'Ajuntament de Campanet mitjançant constitució d'una borsa de feina

    Número de registre 893 - Pàgines 5009-5016

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Nomenament del tribunal per constituir una borsa d’assessors/es lingüístics/ques-bibliotecaris/àries, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de Felanitx

    Número de registre 932 - Pàgina 5017

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Convocatòria per cobrir la plaça de Jutge o Jutgessa de Pau titular i suplent

    Número de registre 570 - Pàgina 5018

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Constitució de borsí de treball d'un tècnic/a agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL) del programa SOIB Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Lloseta

    Número de registre 853 - Pàgines 5019-5020

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Elecció de jutge de Pau titular i substitut de Mancor de la Vall

    Número de registre 892 - Pàgina 5021

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Selecció. Llista provisional de persones admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir 9 places de TAE SUPERIOR ECONOMISTA, pel torn lliure, de l'OPE de l’any 2020 i 2022

    Número de registre 884 - Pàgines 5022-5024

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Aprovació de la llista definitiva de persones aspirants seleccionades en el concurs-oposició per formar part del borsí, per cobrir amb caràcter d’interinitat places de TAE MITJÀ/ANA INFORMÀTICA

    Número de registre 885 - Pàgina 5025

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Llista provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria per a la cobertura de 2 places d’Enginyer/a Tècnic/a Industrial (taxa reposició) pel sistema de concurs oposició, pel torn lliure, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2020 i 2021

    Número de registre 886 - Pàgines 5026-5027

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Bases generals que han de regir els processos selectius per a cobrir places vacants de la plantilla de personal laboral de l'Institut Municipal de l'Esport (IME) de l'Ajuntament de Palma

    Número de registre 869 - Pàgines 5028-5035

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Resolució de la directora de Corporació de EMAYA de correcció d'errors de la convocatòria de la Borsa de treball temporal de Tècnic/a de laboratori a EMAYA – Cicle de l’Aigua

    Número de registre 896 - Pàgina 5036

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Bases que regiran la convocatòria per proveir, en propietat, una plaça de tècnic d’administració general d’urbanisme, per torn lliure, de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de sa Pobla

    Número de registre 923 - Pàgines 5037-5049

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Contractació personal laboral fix

    Número de registre 875 - Pàgina 5050

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Contractació personal laboral fix

    Número de registre 890 - Pàgina 5051

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Contractació personal laboral fix

    Número de registre 897 - Pàgina 5052

  • AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

   • Correcció d'errades

    Número de registre 889 - Pàgina 5053

  • AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

   • Correcció d´errades

    Número de registre 891 - Pàgina 5054