Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 58153
Resolució de la directora general de Planificació i Gestió Educatives de 23 de gener de 2024 per la qual s’estableix el calendari de matrícula dels alumnes de la modalitat lliure dels idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En el BOIB número 16, de 4 de febrer de 2023, es va publicar la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de dia 31 de gener de 2023 per la qual s'estableix el procediment de matrícula dels alumnes de la modalitat lliure dels idiomes de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears.

2. Per aquest motiu, és necessari dictar una resolució mitjançant la qual es publiqui el calendari anual d'inscripció i matrícula dels alumnes de la modalitat lliure dels idiomes de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'any 2024.

Fonaments de dret

1. El Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a efectes de certificació, s'estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i s'estableixen les equivalències entre els ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats en diversos plans d'estudis i els d'aquest Reial decret (BOE núm. 311, de 23 de desembre), el qual indica, en l'article 7, que les administracions educatives han d'organitzar, com a mínim, una convocatòria anual de proves per obtenir els certificats de competència general dels nivells i idiomes impartits a les escoles oficials d'idiomes en el seu àmbit de gestió.

2. El Reial decret 1/2019, d'11 de gener, pel qual s'estableixen els principis bàsics comuns d'avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1, i avançat C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial (BOE núm. 11, de 12 de gener).

3. El Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s'estableixen l'ordenació, l'organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 66, de 16 de maig), el qual estableix, en l'article 14, que per a l'obtenció dels certificats dels nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 s'han de superar unes proves específiques, administrades per les escoles oficials d'idiomes, que han de ser comunes per a tots els centres i per a totes les modalitats d'ensenyament. Aquest Decret, a més, determina els components del currículum i els criteris d'avaluació dels esmentats nivells que, juntament amb els objectius, competències i continguts respectius, han de servir de referència per al disseny i avaluació de les proves de certificació de cada idioma.

4. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, de 4 de juny de 2022 per la qual es dicten les instruccions per regular el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d'idiomes dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 4 de juny).

5. La Resolució del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació de 8 de gener de 2024 per la qual s'estableix l'actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024 (BOIB núm. 6, de 11 de gener).

6. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'Educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març), regula en l'article 35, els ensenyaments d'idiomes de règim especial.

Per tot això, a l'empara de l'article 16 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Establir el calendari anual d'inscripció i matrícula dels alumnes de la modalitat lliure dels idiomes de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'any 2024.

2. Publicar aquesta Resolució i els seus annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 25 de gener de 2024)

La directora general de Planificació i Gestió Educatives Catalina Maria Ginart Serrano

Documents adjunts