Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

   • Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 8 de gener de 2024 per la qual s’actualitzen les quanties de les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024

    Número d'edicte 127 - Pàgines 705-707

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

   • Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 8 de gener de 2024 per la qual s’estableix l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024

    Número d'edicte 160 - Pàgines 708-840

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

   • Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals 2023)

    Número d'edicte 191 - Pàgines 841-855

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual es modifica la composició del Comitè Autonòmic de Gestió de Malalties Infeccioses de les Illes Balears

    Número d'edicte 203 - Pàgines 856-857

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TURISME, CULTURA I ESPORTS

   • Resolució del conseller de Turisme, Cultura i Esports per la qual es convoquen subvencions per possibilitar l’accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2023-2024

    Número d'edicte 142 - Pàgines 858-883

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Resolució de la consellera de Famílies i Afers Socials relativa a la renovació del concert social del servei residencial per a persones grans en situació de dependència, signat amb l’entitat Fundación Ignacio Wallis

    Número d'edicte 121 - Pàgines 884-885

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Resolució de la consellera de Famílies i Afers Socials de 4 de gener de 2024 per la qual s’actualitza per a l’any 2024 la quantia corresponent al complement de renda social de les Illes Balears a les pensions no contributives

    Número d'edicte 156 - Pàgines 886-887

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Resolució de la consellera de Famílies i Afers Socials per la qual s’estableix la convocatòria de subvencions per executar projectes de postemergència en l’àmbit de l’ajuda humanitària en els territoris del Sud per a l’any 2024

    Número d'edicte 166 - Pàgines 888-904

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Resolució de la consellera de Famílies i Afers Socials relativa a la renovació de l’Acord d’acció concertada del servei residencial per a persones grans en situació de dependència, signat amb l’entitat Quavitae Servicios Asistenciales, SAU

    Número d'edicte 184 - Pàgines 905-907

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Resolució de la consellera de Famílies i Afers Socials relativa a la renovació de l’Acord d’acció concertada del servei residencial per a persones grans en situació de dependència, signat amb l’entitat Manacor Seniors, SA

    Número d'edicte 185 - Pàgines 908-910

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Resolució de la consellera de Famílies i Afers Socials per la qual s’actualitzen els indicadors de referència dels serveis assistencials de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears per a l’any 2024

    Número d'edicte 181 - Pàgines 911-912

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

   • Concessió de la convocatòria pluriennal de subvencions per a l’impuls de polítiques locals de joventut els anys 2023-2024 als ajuntaments de Mallorca fins a 52.000 habitants

    Número d'edicte 119 - Pàgines 913-929

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 18 de desembre de 2023, relatiu a l’aprovació de les Bases dels ajuts del Consell Insular de Menorca per el foment de les races autòctones i la convocatòria corresponent a l’any 2023 (exp. 3401-2023-000001)

    Número d'edicte 179 - Pàgines 930-939

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Delegació funcions de Batlia

    Número d'edicte 141 - Pàgina 940

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • II Pla Local de la Infància i l'Adolescència de Calvià

    Número d'edicte 165 - Pàgines 941-987

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Oferta d'ocupació pública per l'any 2024 de l'ajuntament de Capdepera

    Número d'edicte 168 - Pàgina 988

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Correcció errades materials en el decret de regulació especial d'horaris comecials i ús d'artefactes pirotècnics i colcada durant les festes de Sant Antoni 2024 - Manacor

    Número d'edicte 192 - Pàgina 989

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Conveni entre l’Ajuntament de Palma i Médicos del Mundo, pel qual s’estableixen les condicions de la subvenció nominativa per a l’execució del projecte PEP: Obrint camins Palma, en el municipi de Palma, per a l’any 2023

    Número d'edicte 129 - Pàgines 990-997

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Conveni entre l’Ajuntament de Palma i les Comunidad de Oblatas del Santísimo Redentor, pel qual s’estableixen les condicions de la subvenció nominativa per a l’execució del projecte PEP: Casal Petit, centre d’atenció psico-social, en el municipi de Palma per a 2023

    Número d'edicte 131 - Pàgines 998-1005

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

    Número d'edicte 102 - Pàgines 1006-1010

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aplicació del Decret llei 6/2023, de 2 d'octubre, de mesures urgents en matèria d'habitatge

    Número d'edicte 196 - Pàgina 1011

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Aprovació del Pla de mesures antifrau de la Mancomunitat des Raiguer

    Número d'edicte 128 - Pàgines 1012-1036