Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

   • Extracte de la Resolució del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació per la qual s'aprova la convocatòria d’ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals 2023)

    Número de registre 189 - Pàgines 1037-1038

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Extracte de la Resolució de la consellera de Famílies i Afers Socials per la qual s’estableix la convocatòria de subvencions per executar projectes de postemergència en l’àmbit de l’ajuda humanitària en els territoris del Sud per a l’any 2024

    Número de registre 167 - Pàgina 1039

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública dels expedients 2021-00559E i 3864-2019 relatius al projecte bàsic d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina polígon 7, parcel·les 907, 394 i 395, TM Petra

    Número de registre 10169 - Pàgina 1040

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2022/03307E relativa al Projecte bàsic d’habitatge unifamiliar entre mitgeres amb piscina, C/Guadiana 20, TM Palma

    Número de registre 11396 - Pàgina 1041

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2022/02664E relativa al projecte de Legalització de demolició de annexos a habitatge unifamiliar, C/Germà Andreu 26, TM Marratxí

    Número de registre 12282 - Pàgina 1042

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró-llista cobratòria corresponent al mes de gener de 2024 del preu públic per la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes del Consell d'Eivissa, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 177 - Pàgina 1043

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Expedient d’obres a sòl rústic núm. electrònic 2023/8558

    Número de registre 11308 - Pàgina 1044

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 18 de desembre de 2023, relatiu a l’aprovació de les bases dels ajuts del Consell Insular de Menorca per el foment de les races autòctones i la convocatòria corresponent a l’any 2023 (Exp. 3401-2023-000001)

    Número de registre 180 - Pàgines 1045-1046

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Traspàs de la sepultura Via Sant Sebastià, núm. 85, del cementiri municipal de Campos

    Número de registre 190 - Pàgina 1047

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Acord del Ple inici de l'expedient d'expropiació forçosa dels terrenys destinats a ampliació de la depuradora de Manacor

    Número de registre 193 - Pàgines 1048-1049

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació inicial cessió gratuïta d’ús de bé immoble

    Número de registre 154 - Pàgina 1050

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Extracte de l'aprovació, per Decret d'Alcaldia núm. 2023-4909, de 18 de desembre de 2023, de la convocatòria de concessió d'ajudes d'un màxim de 150,00 € cada una per a la compra de dispositius digitals individuals per a alumnat de primària i secundària empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia (curs 23/24)

    Número de registre 170 - Pàgines 1051-1052