Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats de dia 14 de novembre de 2023 per la qual es renoven els membres del Consell Escolar de les Illes Balears

    Número d'edicte 10980 - Pàgines 57118-57120

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Correcció d’errades advertides en la Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 20 de setembre de 2023 per la qual s’autoritza l'obertura i funcionament com a centre singular del centre incomplet d’educació infantil de primer cicle CEI Nanai, de Secar de la Real, Palma

    Número d'edicte 11066 - Pàgina 57121

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 16 de novembre de 2023 per la qual s’autoritza l'obertura i funcionament del centre singular d’educació infantil de primer cicle CEI Els Petits de l’Assumpció, de Binissalem

    Número d'edicte 11098 - Pàgines 57122-57124

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 16 de novembre de 2023 per la qual s’autoritza el trasllat de les 3 unitats d’educació infantil de segon cicle del CC L’Assumpció de Binissalem, a l’edifici del carrer de la Concepció, núm. 1

    Número d'edicte 11099 - Pàgines 57125-57127

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 9 de novembre de 2023 per la qual s’autoritza l'obertura i funcionament com a centre singular incomplet del centre d’educació infantil de primer cicle CEI Escoleta Kinder Marratxí amb 2 unitats d’educació infantil de primer cicle

    Número d'edicte 11100 - Pàgines 57128-57130

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 14 de novembre de 2023 per la qual s’autoritza (en aplicació del Decret 23/2020) l’actualització de les ràtios del centre d’educació infantil de primer cicle CEI El Trenet Blau, amb 6 unitats d’educació infantil de primer cicle

    Número d'edicte 11101 - Pàgines 57131-57133

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 10 de novembre de 2023 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 4 de febrer de 2020, per la qual s’autoritza l’oferta parcial i l’organització temporal especial per al CFGS de Producció d’Audiovisuals i Espectacles

    Número d'edicte 11102 - Pàgines 57134-57136

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució de la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat de 17 de novembre de 2023 per la qual s’estableix un termini extraordinari per sol·licitar l’adhesió a la xarxa complementària d’escoles infantils

    Número d'edicte 11063 - Pàgines 57137-57138

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TURISME, CULTURA I ESPORTS

   • Resolució del conseller de Turisme, Cultura i Esports de concessió de subvencions 68/2023 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

    Número d'edicte 11069 - Pàgines 57139-57141

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TURISME, CULTURA I ESPORTS

   • Modificació dels Estatuts de la Federació Balear de Lluita Olímpica i Modalitats Associades

    Número d'edicte 11070 - Pàgina 57142

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Resolució de la consellera de Famílies i Afers Socials per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d’atenció social, d’orientació, de valoració i d’integració per al foment de la inclusió social i serveis d’atenció social adreçats a persones i famílies en risc d’exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques, per als anys 2024-2026

    Número d'edicte 11090 - Pàgines 57143-57157

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Decret de Presidència núm. 2023000926, de suplència del president

    Número d'edicte 11032 - Pàgina 57158

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i AENA S.M.E., S.A., per a la facilitació d'activitats de transport públic dins del recinte aeroportuari de l'aeroport d'Eivissa

    Número d'edicte 11004 - Pàgines 57159-57163

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució núm. 2023000024, de data 16 de novembre de 2023, de correcció d’errors de la Resolució núm. 2023000022, de data 26 d’octubre de 2023, de la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, de desistiment de les ajudes a estudiants de l’illa d’Eivissa, curs 2022-2023

    Número d'edicte 11097 - Pàgines 57164-57165

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Acord d’aprovació definitiva del “Projecte de reforç de ferm, adequació i replantació de la Ma-15 al pas per l’Avinguda Costa i Llobera, T.M. d’Artà. V2”. Clau 21-01.0-ML

    Número d'edicte 11067 - Pàgines 57166-57167

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de 9 de novembre de 2023 del president de l’IMAS per a la l’ampliació del termini per resoldre i notificar el procediment de la convocatòria dels premis del Consell de Mallorca a la Innovació Social 2023

    Número d'edicte 11113 - Pàgines 57168-57169

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Secretaria de la Junta de Govern.- Decret batlia 202320344 de 9 de novembre, de suplència del batle de 10 de novembre a 11 de novembre de 2023

    Número d'edicte 10779 - Pàgina 57170