Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 227/2023, de 17 de novembre, relatiu a l’extinció d’un departament i reestructuració de la resta dels departaments (exp.03147-2023-000019)

    Número d'edicte 11064 - Pàgines 57037-57038

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 229/2023, de 17 de novembre, relatiu a la modificació de l'estructura interna d'alguns departaments (exp.03147-2023-000020)

    Número d'edicte 11065 - Pàgines 57039-57040

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius i publicació del text íntegre

    Número d'edicte 11014 - Pàgines 57041-57043

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 16/2023 amb la modalidat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

    Número d'edicte 11095 - Pàgina 57044

  • MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

   • Aprovació definitiva pressupost i plantilla orgànica 2024

    Número d'edicte 11112 - Pàgines 57045-57046