Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 726545
Resolució del conseller d’Educació i Universitats de dia 14 de novembre de 2023 per la qual es renoven els membres del Consell Escolar de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei 15/2019, de 29 de març, de modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, estableix la composició del Consell Escolar de les Illes Balears.

L'article 10 de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears estableix que cada dos anys s'ha de renovar la meitat de cada un dels grups, amb l'excepció dels presidents dels consells escolars insulars, alternativament per excés i per defecte, amb la possibilitat de nova designació per períodes successius.

L'article 9.2 del Decret legislatiu 112/2001 disposa que els vocals del Consell Escolar de les Illes Balears seran nomenats d'acord amb les propostes formulades pels grups corresponents en els termes que reglamentàriament siguin determinats.

L'apartat 4 de la disposició addicional segona de la Llei 15/2019, estableix que els terminis de renovació dels membres del Ple del Consell Escolar s'han de computar a partir de la nova sessió de constitució d'aquest òrgan.

L'apartat 4 de l'article 9 del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears estableix que els terminis de renovació dels membres del Ple del Consell s'han de computar a partir de la data de la constitució, que va ser el 22 de novembre de 2019.

L'apartat 1 de l'article 10 del ROF estableix que dos mesos abans de cada renovació parcial, el president del CEIB, un cop feta la consulta sobre la representativitat d'aquell moment al conseller competent en matèria d'educació, ha de sol·licitar a les entitats o als organismes que hagin de renovar els representants que, en el termini de quinze dies, li remetin les propostes de nomenament.

Una vegada revisada la representativitat que correspon a cada entitat, i tenint en compte les propostes realitzades per cadascuna de les que han de renovar consellers, la presidenta del Consell Escolar de les Illes Balears ha formulat les propostes de cessament i nomenament de consellers titulars i suplents, mitjançant un escrit de 8 de novembre de 2023, d'acord amb el que disposa l'article 17.o del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears.

Per tot això, i d'acord amb el que estableix l'article 9.3 del Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Cessar, com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears, les persones que tot seguit s'indiquen, alhora que se'ls agraeixen els serveis prestats i la col·laboració:

grup

titular

suplent

a

Gabriel Caldentey Ramos

Lluís Segura Gelabert

Catalina Juan Obrador

Joana Tur Planells

Carles Cabrera Villalonga

Sebastià Monserrat Nadal Fullana

Miquel Àngel Santos Nebot

Maria del Mar Triay Enrich

Josefina Ramis Rigo

Mario Devis Luján

Jordi Gual Martínez

Ismael Alonso Sánchez

 

b

Vicente Rodrigo Ramírez

Josep Bernat Sánchez Moner

Irene Ripoll Hazell

Ana Maria Torres Martín

Mónica Llera Rico

Josefa Costa Tur

Catalina Cebrián Alcolea

Miguel Ángel Guerrero Company

Cristina Conti Oliver

Elisenda Rosell Palou

Natalia Roig Sintes

Maria Nelia Sánchez Oviedo

Albert Lobo Melgar

-----

-----

Rosa Maria Abraham Miró

d

Yolanda Guardiola García

Miguel Ángel Lozano Úbeda

e

Marc González Sabater

M. de la Concepció Moragues de Oleza

f

Yolanda Calvo Rodríguez

Eva Beatriz Cerdeiriña Outeiral

g

Antoni Vives Reus

Guillem Crespí Sastre

j

Llorenç Perelló Rosselló

 Mª de los Ángeles Bosch Pérez

Lourdes Roca Calafell

José María Noguera Vert

k

Isabel Maria Busquets Hidalgo

Lluís Segura Seguí

Sara Ramon Rosselló

Miquel Costa Tur

Segon

Nomenar les persones que tot seguit s'indiquen com a nous membres del Consell Escolar de les Illes Balears:

grup

titular

suplent

a

Vicenç García Fuster

Sebastià Monserrat Nadal Fullana

Catalina Juan Obrador

Joana Tur Planells

Constantino Davia Ladrón

Maria Arenas Zarco

Joan Crespí i Ferrer

Rosa Marco Mascarell

Francisca Navarro Planisi

Pau Servera Carrió

Jordi Gual Martínez

Joan Miquel Llabrés Perelló

 

b

Vicente Rodrigo Ramírez

Maria Nelia Sánchez Oviedo

Mónica Llera Rico

Josefa Costa Tur

Ana Maria Torres Martín

María Consuelo Guerra Castaño

Miguel Ángel Guerrero Company

Josep Bernat Sánchez Moner

Cristina Conti Oliver

-----

Catalina Cebrián Alcolea

Isabel Escartín Bisbal

-----

Maria Magdalena Pons Socias

Antoni Sampol Barceló

Laura Blasco Coll

d

Yolanda Guardiola García

Miguel Ángel Lozano Úbeda

e

Marc González Sabater

M. de la Concepció Moragues de Oleza

f

Maria Àngels Aguiló Bosch

Eva Beatriz Cerdeiriña Outeiral

g

Antoni Vives Reus

Andreu Mir Gual

j

Llorenç Perelló Rosselló

Mª de los Ángeles Bosch Pérez

Lourdes Roca Calafell

José María Noguera Vert

k

Antònia Roca Bellinfante

Bernat Vallori Mairata

Sara Ramón Roselló

Miquel Costa Tur

Tercer

D'acord amb l'article 10 del Decret legislatiu 112/2001, els consellers són nomenats per un període de quatre anys, sense perjudici de les previsions sobre renovació de la meitat de cada un dels grups que disposa l'apartat 1 i dels canvis que es puguin produir a la composició del Consell per les causes previstes a l'apartat 2 del mateix article 10.

Quart

Es disposa que aquesta Resolució tengui efectes a partir del dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 14 de novembre de 2023

El conseller d'Educació i Universitats Antoni Vera Alemany