Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Requeriment de documentació per al pagament de la subvenció en el tràmit de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2023)

    Número de registre 11092 - Pàgines 57171-57174

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Extracte de la Resolució de la consellera de Famílies i Afers Socials per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d’atenció social, d’orientació, de valoració i d’integració per al foment de la inclusió social i serveis d’atenció social adreçats a persones i famílies en risc d’exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques, per als anys 2024-2026

    Número de registre 11089 - Pàgines 57175-57176

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I MEDI NATURAL

   • Notificació de la Resolució del director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de 7 de novembre de 2023 mitjançant la qual es publica la baixa definitiva de la plantació de vinya del Registre Vitícola de les Illes Balears

    Número de registre 11036 - Pàgina 57177

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I MEDI NATURAL

   • Notificació de la Resolució del director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de 7 de novembre de 2023 mitjançant la qual es publica la baixa definitiva de la plantació de vinya del Registre Vitícola de les Illes Balears

    Número de registre 11037 - Pàgina 57178

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I MEDI NATURAL

   • Notificació de la Resolució del director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de 7 de novembre de 2023 mitjançant la qual es publica la baixa definitiva de la plantació de vinya del Registre Vitícola de les Illes Balears

    Número de registre 11038 - Pàgina 57179

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I MEDI NATURAL

   • Notificació de la Resolució del director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de 31 de maig de 2023 mitjançant la qual es publica la baixa definitiva de la plantació de vinya del Registre Vitícola de les Illes Balears

    Número de registre 11039 - Pàgina 57180

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució d’acceptació de renúncia i revocació de la resolució de concessió, Exp. 102 de data 24 d’octubre de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 11088 - Pàgines 57181-57182

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució d’acceptació de renúncia i revocació de la resolució de concessió, Exp. 042 de data 26 d’octubre de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), per la qual es convoquen subvencions Convocatòria d’ajudes per al desenvolupament rural de l’illa de Mallorca, relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i enmarcats en l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu de Mallorca, de data 13 de novembre de 2020. EDLNP32020_1, per l’ any 2020

    Número de registre 11106 - Pàgines 57183-57185

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment al sol·licitant de l’ajuda, RDS1 de data 2 d’octubre de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 14 d’abril de 2023, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2023, ajudes destinades al foment de la producció integrada

    Número de registre 11107 - Pàgines 57186-57188

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de modificació d’inversió als beneficiaris i de revocació parcial de les ajudes, exp. 183 de data 24 d’octubre de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 11108 - Pàgines 57189-57191

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears de la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus dingui amarrada en el moll de trànsit del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 11041 - Pàgina 57192

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears de la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera i un motor procedent del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 11042 - Pàgina 57193

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears de la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera i un motor procedent del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 11044 - Pàgina 57194

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears de la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera i un motor procedent del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 11050 - Pàgina 57195

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Anunci per a presentar propostes que derivin en la signatura de contractes privats de patrocini de grans esdeveniments i altres activitats d’interès turístic

    Número de registre 11104 - Pàgines 57196-57197

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació del projecte bàsic i executiu "Projecte de substitució de xarxa d'aigua potable de l'Avinguda del cocó i part del carrer Truiola de Lloseta"

    Número de registre 11062 - Pàgina 57198

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics. Oficina del Pla General i Model de Ciutat. Personació tercers interessats. Procediment Ordinari número 689/2023. Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número de registre 11109 - Pàgina 57199

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Informació pública d’aprovació inicial de l´ordenança reguladora del preu públic per subministrament de recàrrega elèctrica en punts de recàrrega municipals

    Número de registre 11026 - Pàgina 57200

  • MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

   • Aprovació inicial de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat del Pla de Mallorca

    Número de registre 11114 - Pàgina 57201

 • Subsecció tercera. Anuncis particulars

  • NEOCO, S. MICROCOOP.

   • Acord de dissolució i liquidació de cooperativa

    Número de registre 10936 - Pàgina 57202