Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I MEDI NATURAL

   • Resolució del conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural per la qual es publica el nomenament de personal eventual de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural

    Número de registre 11035 - Pàgina 57047

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 230/2023, de 20 de novembre, relatiu al cessament i nomenament de directors insulars (exp. 03147-2023-000021)

    Número de registre 11105 - Pàgina 57048

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Nomenament funcionàries de carrera com Animadores Socioculturals

    Número de registre 11077 - Pàgina 57049

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Nomenament personal funcionari de carrera com a Psicòleg/óloga

    Número de registre 11081 - Pàgina 57050

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Nomenament personal funcionari de carrera com a Tècnic/a d’Administració General

    Número de registre 11082 - Pàgina 57051

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT)

   • Bases específiques que regiran el procés selectiu per contractar un/a Tècnic/a en Emprenedoria per a l'Àrea de projectes R+D+i i comunicació de la Fundació Bit, referència EMPREN01-23

    Número de registre 11061 - Pàgines 57052-57055

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s’aproven les llistes d’aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del Grup E, Nivell 8 Mosso/a de suport i se’ls adjudica un lloc de feina

    Número de registre 11072 - Pàgines 57056-57057

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s’aproven les llistes d’aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del Grup E, Nivell 7 Socorrista i se’ls adjudica un lloc de feina

    Número de registre 11073 - Pàgines 57058-57059

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s’aproven les llistes d’aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del Grup E, Nivell 7 Peó especialista i se’ls adjudica un lloc de feina

    Número de registre 11074 - Pàgines 57060-57062

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s’aproven les llistes d’aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del Grup E, Nivell 8 Peó i se’ls adjudica un lloc de feina

    Número de registre 11075 - Pàgines 57063-57065

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s’aproven les llistes d’aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del Grup D, Nivell 5: Auxiliar Tècnic/a Educatiu/iva i se’ls adjudica un lloc de feina

    Número de registre 11076 - Pàgines 57066-57074

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’estima parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució de la consellera de Salut, de 2 de novembre de 2023, per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió i Serveis Generals de l’Àrea Economicoadministrativa de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 11096 - Pàgines 57075-57077

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de subdirectora de Gestió i Serveis Generals de l’Àrea Economicoadministrativa de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 11103 - Pàgines 57078-57079

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució de correcció d’errors de la Resolució de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, de 9 de novembre de 2023, per la qual s’aprova la llista definitiva de persones aspirants que han superat el procés selectiu pel sistema excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés com a personal funcionari de l’escala d'administració general, subescala administrativa, classe administratiu-iva del subgrup C1 dels Ajuntaments d’Andratx i Pollença amb assignació de llocs de feina per torns d’accés

    Número de registre 11034 - Pàgines 57080-57081

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Llista definitiva borsa de tècnic/a d’instal·lacions esportives

    Número de registre 11093 - Pàgina 57082

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Nomenament del tribunal per cobrir, com a personal funcionari de carrera, una plaça d’oficial de la Policia Local, per promoció interna

    Número de registre 11094 - Pàgina 57083

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Aprovació de la llista definitiva de les persones aspirants seleccionades en el concurs-oposició per formar part del borsí, per cobrir amb caràcter d’interinitat places d’Animador/a Sociocultural de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 11078 - Pàgina 57084

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria pública per a la provisió temporal en comissió de serveis pel sistema de lliure designació del lloc de cap de servei de Serveis Socials

    Número de registre 11080 - Pàgines 57085-57087

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera sis (6) places vacants de la categoria de Policia del cos de la Policia Local de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

    Número de registre 11087 - Pàgines 57088-57092

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera set (7) places vacants a la categoria de Policia del cos de la policia local de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

    Número de registre 11083 - Pàgines 57093-57117