Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 341470
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la Direcció Gerència de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual es convoca un procés selectiu per constituir, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, borses de personal funcionari de carrera per cobrir places de funcionari dels cossos generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel sistema de de nomenament provisional per a millora de l’ocupació

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Direcció Gerència de l'Escola Balear de l'Administració Pública ha formulat la proposta de resolució següent,

Fets

1. En la Mesa Sectorial de Serveis Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en sessió de 21 de març de 2023, s'ha negociat el barem de mèrits que s'ha d'aplicar en la formació de les borses per efectuar nomenaments provisionals per a millora de l'ocupació que regula l'article 82 bis de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Per tal de cobrir les places necessàries per prestar els serveis públics i, a la vegada, promoure la mobilitat del personal funcionari, es considera oportú convocar un procés per constituir borses d'ocupació temporal específica descentralitzada per illes de personal funcionari de carrera per cobrir, pel sistema de nomenament provisional per a millora de l'ocupació, places dels cossos generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1. L'article 16.c de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. L'article 12 de l'annex del Decret 31/2012, de 13 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Escola Balear d'Administració Pública.

3. L'article 6.3 c de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. L'article 82 bis de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que en casos de necessitat urgent i inajornable quan concorrin causes raonades d'interès públic, el personal funcionari de carrera pot ocupar un lloc de treball no ocupat adscrit a un cos, escala o especialitat diferent d'aquell al qual pertanyi, mitjançant un nomenament provisional per millora d'ocupació, sempre que compleixi els requisits següents:

a) Tenir la titulació exigida per accedir al cos, l'escala o l'especialitat a què està adscrit el lloc.

b) Complir els requisits establerts en la relació de llocs de treball.

c) Ser funcionari de carrera del grup o subgrup immediatament inferior del lloc al qual s'ha d'efectuar el nomenament.

L'apartat 9 d'aquest mateix article estableix el següent:

La selecció del personal funcionari de carrera que pot ser objecte d'un nomenament provisional per millora d'ocupació s'ha de dur a terme mitjançant un sistema de borses de persones aspirants provinents d'haver superat alguna prova o exercici en un procés selectiu de promoció interna.

Transitòriament, i fins a la confecció de les borses enumerades en el punt anterior, el procediment per nomenar personal funcionari per millora d'ocupació s'ha de dur a terme per sistema de borses confeccionades mitjançant la tramitació pública d'un concurs de mèrits en què s'han de valorar, com a mínim, l'experiència prèvia i el nivellde coneixements de català

5. El Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (en endavant, Decret 30/2009).

 

6. El Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. La Disposició addicional sisena de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, estableix que en els procediments de selecció i en els procediments ordinaris de provisió de llocs de treball de funcionaris, tramitats per l'Escola Balear d'Administració Pública, que convoqui la persona titular de la conselleria competent en matèria de funció pública es pot preveure que les persones que vulguin participar-hi estiguin obligades a dur a terme determinats tràmits per mitjans electrònics. Aquesta obligatorietat s'ha d'establir en funció del personal i del col·lectiu destinatari.

Tenint en compte que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú, ha suposat un impuls per a la implementació de l'administració electrònica i que l'article 56 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial decret 5/2015, de 30 d'octubre, exigeix per participar en els processos selectius, entre d'altres requisits, el de tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques, es considera convenient que la convocatòria estableixi l'obligatorietat que els aspirants es relacionin per mitjans electrònics en determinades fases del procediment, ja que el desenvolupament adequat de les funcions dels empleats públics, exigeix que aquests disposin d'habilitats relacionades amb l'administració electrònica, les quals pressuposen els coneixements necessaris per tal de realitzar els tràmits telemàtics prevists en aquesta convocatòria.

La utilització d'aquests mitjans facilitarà als aspirants la presentació de sol·licituds i el compliment dels tràmits, atès que ho podran fer en qualsevol lloc i hora, sempre dins el termini establert, i, a la vegada, suposarà una major agilitat en la tramitació del procediment administratiu.

Proposta de resolució

Propòs a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar la convocatòria d'un procés selectiu per constituir, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, borses d'ocupació temporal específica descentralitzada per illes de personal funcionari de carrera per cobrir, pel sistema de nomenament provisional per a millora de l'ocupació, places dels cossos generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que s'indiquen a continuació:

 • Cos superior, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
 • Cos de gestió, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
 • Cos administratiu, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
 • Cos auxiliar, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que s'adjunten com a annex 1 d'aquesta Resolució.

3. Aprovar el barem de mèrits que s'estableix en l'annex 2.

4. Designar els membres de l'òrgan de selecció, que figuren en l'annex 3.

5. Fer pública la informació sobre protecció de dades personals que figura en l'annex 4.

6. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en la pàgina web http://oposicions.caib.es.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 23 de maig de 2023)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

La directora gerent proposant Mari Carmen Iglesias Manjón

 

ANNEX 1 Bases generals

1. Normes generals

1.1. El procediment selectiu es regeix per les regles que preveuen aquestes bases i pel que disposen l'article 82 bis de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (en endavant, LFPCAIB), el Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques (en endavant, LPAC) i la Llei 30/2015, d‘1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (en endavant, LRJSP).

2. Objecte

2.1. L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment de convocatòria per constituir, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, una borsa d'ocupació temporal específica descentralitzada per illes per cobrir, pel sistema de nomenament provisional per millora de l'ocupació regulat a l'article 82. bis de la Llei 3/2007, de 27 de març, llocs de treball vacants de personal funcionari dels cossos generals de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que s'indiquen a continuació:

 • Cos superior, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
 • Cos de gestió, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
 • Cos administratiu, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
 • Cos auxiliar, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

2.2. Les persones aspirants s'han de seleccionar mitjançant el procediment de concurs, que ha de consistir en la valoració dels mèrits que detallen a l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

3. Reserva per a persones amb discapacitat

3.1. D'acord amb el que disposa el darrer paràgraf de l'article 59.1 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, es reserva una quota del 7 % de les vacants perquè les cobreixin persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sense perjudici que s'hagi d'acreditar la compatibilitat amb les funcions de la categoria professional corresponent.

A aquest efecte, se'ls han d'oferir les vacants número 7 i les posteriors de catorze en catorze de la borsa, és a dir, els llocs número 21, 35, 49, 63... i així successivament. No obstant això, se'ls han d'oferir també llocs de treball quan els correspongui per la puntuació obtinguda en el procés selectiu.

En tot cas, l'oferta de lloc està supeditada al fet que la discapacitat de la persona aspirant concreta sigui compatible amb les tasques del lloc de treball.

3.2. Per gestionar millor la reserva per a persones amb discapacitat de les borses convocades, i amb independència que formin part de la borsa general, s'ha de constituir una llista específica de persones amb discapacitat, per ordre de prelació.

4. Requisits i condicions de les persones aspirants

Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir, a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents:

a) Tenir la condició de personal funcionari de carrera del cos general de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del grup o subgrup de titulació immediatament inferior al del lloc al qual es pretengui accedir.

En el cas de llocs adscrits al subgrup A2 s'entendrà com a cos immediatament inferior el subgrup C1.

b) Estar en situació de servei actiu com a personal funcionari de carrera en el cos general de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del grup o subgrup de titulació immediatament inferior al del lloc al qual es pretengui accedir. Queda exclòs el personal funcionari de carrera que es trobi en una altra situació administrativa.

c) Estar en possessió del títol acadèmic exigit en la convocatòria específica o en condicions d'obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds. Aquesta titulació ha de ser:

 • Llocs adscrits al subgrup A1: títol de grau, llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Llocs adscrits al subgrup A2: titulació oficial de grau, diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalent, o haver superat un primer cicle universitari o tres cursos complets d'una llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Llocs adscrits al subgrup C1: títol de batxiller o tècnic.
 • Llocs adscrits al subgrup C2: títol de graduat en educació secundària.

En els cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar la corresponent credencial d'homologació o reconeixement del Ministeri competent per raó de la matèria.

d) Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal d'acord amb el que preveu l'article 59 bis de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.

La taxa per a la inscripció a les proves selectives s'exigirà segons la tarifa següent:

1r. En convocatòries d'accés a places per a les quals s'exigeixi el títol universitari de grau: 14,42 €.

2n. En convocatòries d'accés a places per a les quals s'exigeixin altres titulacions de nivell inferior al títol universitari de grau: 7,21 €.

 

e) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions del cos a què correspon la borsa específica a la qual opten.

f) Estar en possessió del nivell de coneixement de la llengua catalana exigit per ocupar el lloc de treball al qual es pretén accedir.

D'acord amb l'article 3 b) del Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per ocupar llocs corresponents als cossos generals de personal funcionari de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes s'han d'exigir els coneixements de llengua catalana següents:

Subgrups

Coneixements de llengua catalana que s'exigeixen

A1, A2 i C1

Certificat nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu)

C2

Certificat de nivell B2 (nivell avançat)

5. Relacions a través de mitjans electrònics

D'acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, els aspirants que participin en aquesta convocatòria queden obligats a relacionar-se amb l'Administració convocant a través de mitjans electrònics en totes les fases i tràmits d'aquest procediment. Els tràmits telemàtics estaran disponibles a disposició de les persones interessades en la seu electrònica www.caib.es i en el Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es).

Les persones aspirants, pel fet de participar en aquest procés es comprometen a facilitar a l'Escola Balear d'Administració Pública un correu electrònic i un número de telèfon mòbil on poder rebre missatges de text, als efectes de que se'ls pugui informar de les vacants que s'ofereixen.

6. Comunicacions amb les persones aspirants

6.1. D'acord amb l'article 45.1.b) LPAC, atès que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva, els actes que integren aquest procediment i s'hagin de notificar a les persones interessades, així com els de qualsevol procediment que se'n derivi (inclosos els anuncis de la interposició de qualsevol recurs en via administrativa o en via judicial i els tràmits d'audiència), en comptes de notificar-se, s'han de publicar en la seu electrònica www.caib.es i en el Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es).

Tot això, sens perjudici que es publiquin en el Butlletí Oficial de les Illes Balears els actes que les bases d'aquesta convocatòria determinin expressament que s'hagin de publicar.

6.2. En tot cas, només tenen efectes jurídics les comunicacions trameses pels mitjans de publicació prevists en aquesta convocatòria.

7. Identificació dels aspirants en les publicacions dels actes administratius

D'acord amb el que estableix la disposició addicional setena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, quan sigui necessària la publicació d'actes en la seu electrònica, el web o en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, els aspirants s'han d'identificar amb nom, llinatges i les xifres numèriques quarta, cinquena, sisena i setena del número del DNI o NIE.

8. Sol·licituds

8.1. Els aspirants han de presentar una sol·licitud de forma electrònica amb la formalització del corresponent tràmit electrònic disponible a la seu electrònica d'aquesta Administració i a la web http://oposicions.caib.es.

S'entén que la sol·licitud està signada quan es presenti i finalitzi el procés d'inscripció.

8.2. Per presentar la sol·licitud de participació i pagar la taxa corresponent, la persona interessada ha de tenir DNI electrònic, certificat digital vàlid o estar donat d'alta a Cl@ve.

Per a això, la persona interessada ha d'accedir al Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) i crear una sol·licitud. A continuació, ha d'emplenar el formulari de dades del sol·licitant. Ha de seguir les passes que indica el programa, pagar la taxa telemàticament i finalitzar el procés. Només es considerarà finalitzat el tràmit i presentada correctament la sol·licitud, quan aparegui en pantalla el text següent: «LA SEVA SOL·LICITUD HA ESTAT REGISTRADA CORRECTAMENT ». En cas que no aparegui en pantalla el text esmentat, la persona interessada:

 • Si ha pagat la taxa, pot recuperar el tràmit a la carpeta ciutadana i continuar-lo.
 • Pot iniciar un nou tràmit.
 • Si no pot realitzar cap dels tràmits anteriors, haurà d'enviar el mateix dia o, com a màxim, el dia següent a l'intent, un correu electrònic per informar d'aquesta incidència a l'adreça oposicions@caib.es. Si no envia aquest avís, la sol·licitud es considerarà com a no presentada dins termini, sense possibilitat d'esmena posterior.

Si es presenta correctament la sol·licitud i es finalitza el tràmit d'acord amb el que s'ha indicat, el sistema assignarà un número de registre vàlid i la sol·licitud, sense cap més tràmit, constarà com a presentada correctament.

8.3. En la sol·licitud s'han de consignar, en les caselles que s'indiquin, les dades següents:

a) La titulació acadèmica exigida a la convocatòria per participar, que posseeixen o que estan en condicions d'obtenir en la data en què acabi el termini de presentació de sol·licituds. Tractant-se de títols universitaris s'ha d'assenyalar la universitat d'expedició.

En cas que la titulació acadèmica corresponent estigui pendent d'expedició, s'haurà d'adjuntar amb el tràmit telemàtic de la sol·licitud una còpia el resguard acreditatiu de l'abonament de la taxa d'expedició.

b) El nivell de coneixements de llengua catalana exigit a la convocatòria.

c) L'illa a la qual opten (Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera); només poden optar a les places d'una illa. En cas de no elegir cap illa, l'aspirant sirà inscrit d'ofici a l'illa coincident amb el domicili de residència que assenyala a la sol·licitud, sense possibilitat d'esmena posterior.

d) El grau de discapacitat reconegut, si s'escau.

e) Els mèrits que s'al·leguen en la forma determinada en la base 12.

f) La indicació d'un telèfon i una adreça de correu electrònic a l'efecte de comunicació amb la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

Si la persona aspirant amb una discapacitat igual o superior al 33% s'oposa a que l'EBAP recapti d'ofici el dictamen dels equips multiprofessionals de la Direcció General de Dependència o de l'organisme públic equivalent, sobre les condicions personals d'aptitud per exercir les funcions corresponent al cos de la borsa al qual aspira, a què fa referència la base 3.2.e), haurà d'aportar-lo juntament amb la sol·licitud. Si no disposa d'aquest certificat en el moment de presentar la sol·licitud de participació, la seva admissió quedarà condicionada a la presentació del dictamen en el termini de cinc dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la llista provisional de mèrits. En cas de no aportar-lo en el termini indicat, la persona aspirant quedarà exclosa del procediment.

8.4. D'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) ha de comprovar d'ofici els requisits dels aspirants que constin en la Plataforma d'Intermediació de Dades o en el Registre de personal de la Direcció General de Funció Pública.

A aquests efectes, llevat que l'aspirant manifesti expressament la seva negativa, l'EBAP verificarà d'ofici els requisits relatius a titulació acadèmica i certificació acreditativa de la condició legal de discapacitat, informe d'aptitud de la Direcció General d'Atenció a la Dependència i els certificats de coneixements de llengua catalana següents:

— Els certificats expedits per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística).

— Els certificats homologats que constin en la base de dades de l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears.

— Els certificats de català que constin inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública.

Si la persona interessada al·lega el requisit de coneixements de llengua catalana mitjançant títols, diplomes i certificats que requereixin l'homologació, el requisit s'entén complert malgrat que l'homologació s'obtingui amb posterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds, sempre que el requisit s'hagi al·legat i els coneixements que s'homologuen s'hagin adquirit amb caràcter previ a la finalització d'aquest termini. En qualsevol cas, l'homologació haurà d'aportar-se, com a màxim, en el termini de cinc dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la llista provisional de mèrits. En cas de no aportar-la en el termini indicat, la persona aspirant quedarà exclosa del procediment.

També s'entén acreditat el requisit o el mèrit, segons s'escaigui, si els aspirants consten en la llista provisional d'aprovats de les darreres proves de llengua catalana, i al·leguen que consten en aquesta llista, sempre que finalment s'elevi a definitiva encara que sigui amb posterioritat a la finalització del tràmit de presentació de sol·licituds. En aquest cas, l'aspirant ha d'adjuntar amb el tràmit telemàtic de la sol·licitud la llista corresponent, i aportar el certificat, com a màxim, en el termini de cinc dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la llista provisional de mèrits. En cas de no aportar-lo en el termini indicat, la persona aspirant quedarà exclosa del procediment.

8.5. L'Administració pot requerir a les persones aspirants, en qualsevol moment del procés selectiu, que acreditin el compliment dels requisits exigits per participar en aquesta convocatòria o la possessió dels mèrits que figuren en el seu expedient personal.

9. Termini per a la presentació de sol·licituds

Les persones interessades que compleixen els requisits per participar en el concurs poden presentar una sol·licitud dins el termini de vint dies hàbils comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Així mateix, dins aquest termini, les persones participants poden sol·licitar al Registre de Personal, mitjançant el tràmit corresponent, la inscripció de qualsevol dels mèrits enumerats en l'annex 2 que encara no constin dins el seu expedient personal.

10. Acceptació tractament de les dades.

La presentació de la sol·licitud per participar en la convocatòria suposa el coneixement i l'acceptació inequívoca de la persona aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a càrrec de l'òrgan competent i únicament per a les finalitats establertes. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

11. Admissió de les persones aspirants

11.1. Una vegada l'Administració hagi comprovat d'ofici el compliment dels requisits de les persones aspirants s'ha de publicar en els llocs prevists a la base 6, la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de les causes d'exclusió.

A fi d'evitar errors i, si se'n produeixen, de possibilitar-ne l'esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les persones aspirants han de comprovar que no figuren en la relació de persones excloses, i que, a més, consten en la llista de persones admeses.

11.2. Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta llista provisional, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. En la publicació d'aquesta llista se'ls ha d'advertir que l'Administració considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.

Acabat el termini al qual es refereix el paràgraf anterior i esmenades, si escau, les sol·licituds, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat ha de dictar una resolució per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta Resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i als llocs esmentats en la base 6 d'aquesta convocatòria.

11.3. El fet de figurar en la relació de persones admeses no suposa que es reconegui a les persones aspirants la possessió dels requisits exigits per participar en el procés selectiu.

En qualsevol moment del procés selectiu, si la Comissió Tècnica de Valoració té coneixement que algun dels aspirants no compleix un o diversos requisits exigits per la convocatòria, n'haurà de proposar l'exclusió a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, amb l'audiència prèvia de la persona interessada, fent constar les causes que justifiquin la proposta. La consellera resoldrà el que procedeixi en dret.

11.4. En els casos en què en la data d'acabament del termini de presentació de la sol·licitud encara no s'hagi emès per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears, si s'escau, la resolució d'homologació del certificat acreditatiu del nivell de coneixement de la llengua catalana exigit per participar en aquesta convocatòria, i sempre que en aquest moment es disposi del certificat homologable, l'admissió de la persona aspirant a participar en el procediment selectiu ha de quedar condicionada a la presentació de la resolució d'homologació d'acord amb el que estableix el punt 8.4 anterior.

11.5. Si en la data d'acabament del termini de presentació de la sol·licitud la persona aspirant ha superat les proves de nivell de llengua catalana exigit per participar en aquesta convocatòria i, per això, figura a les llistes provisionals d'aprovats, però encara no s' ha emès el certificat corresponent, la seva admissió a participar en el procediment ha de quedar condicionada a la presentació de la llista definitiva o del certificat de nivell corresponent d'acord amb el que estableix el punt 8.4 anterior.

12. Mèrits

12.1. Els mèrits de les persones aspirants han d'haver estat assolits en la data en què acaba el termini per presentar sol·licituds. Sols es baremaran els mèrits al·legats en la sol·licitud de participació.

12.2 Amb la presentació de la sol·licitud de participació s'entenen al·legats els mèrits inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública (inclosos els serveis prestats en comissió de serveis forçosa, en atribució temporal de funcions o en la Unitat de Suport Conjuntural) i s'autoritza la seva baremació quan procedeixi.

Es valoraran únicament els mèrits que s'hagi sol·licitat inscriure en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública fins al darrer dia de presentació d'instàncies, i els serveis prestats en comissió de serveis forçosa, en atribució temporal de funcions o a la Unitat de Suport Conjuntural que conten en l'annex 2 . Això no obstant, els candidats han d'al·legar i acreditar els mèrits que no són susceptibles d'inscripció en el Registre de la DGFP, en concret:

 • Si ha prestat serveis en altres administracions públiques distintes de la CAIB i els seus organismes autònoms.
 • Si té una titulació acadèmica pendent d'expedició.
 • Si ha aprovat de un nivell de català pendent de certificació, sempre que consten en la llista provisional d'aprovats de les darreres proves de llengua catalana, i al·leguen que consten en aquesta llista, sempre que finalment s'elevi a definitiva encara que sigui amb posterioritat a la finalització del tràmit de presentació de sol·licituds.

12.3. Els mèrits de l'annex 2 seran comprovats d'ofici per l'EBAP mitjançant la documentació inscrita en el Registre de personal de la Direcció general de Funció Pública o que constin en l'expedient personal. Pel que fa als mèrits no susceptibles d'ésser-hi inscrits s'han d'acreditar de la manera següent:

a) Experiència professionals

Quan es tracti de serveis prestats en qualsevol administració pública, inclosa dins l'àmbit del TREBEP (art. 2) distinta dels serveis prestats com a personal funcionari en l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els seus organismes autònoms (excepte els serveis prestats com a personal estatutari o com a personal docent), la persona interessada juntament amb la sol·licitud ha d'aportar el certificat acreditatiu expedit per l'Administració en que s'hagin prestat els serveis.

b) Coneixement de llengua catalana no certificats

Si els aspirants consten en la llista provisional d'aprovats de les darreres proves de llengua catalana, i al·leguen que consten en aquesta llista, sempre que finalment s'elevi a definitiva encara que sigui amb posterioritat a la finalització del tràmit de presentació de sol·licituds, han de presentar la publicació de la llista o un certificat acreditatiu. Han de presentar la llista definitiva o el certificat de nivell corresponent en el termini previst en el punt 8.4.

c) Titulació acadèmica pendent d'emetre el títol

Si l'aspirant encara no disposa del corresponent títol acadèmic, ha de presentar una còpia del resguard acreditatiu de l'abonament de la taxa d'expedició del títol corresponent.

13. Òrgan de selecció

13.1. L'òrgan encarregat de la selecció és la Comissió Tècnica de Valoració que figura en l'annex 3.

13.2. La constitució i composició de la Comissió Tècnica de Valoració s'ha de regir per les regles previstes a l'article 4.6 del Decret 30/2009.

13.3. Les persones que són membres de la Comissió Tècnica de Valoració s'han d'abstenir d'intervenir en el procés, i ho han de notificar a l'autoritat que els va nomenar, quan hi concorrin les circumstàncies que preveu l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.

13.4. A l'efecte de comunicacions i de la resta d'incidències, les comissions tècniques tenen la seu a l'Escola Balear d'Administració Pública (carrer del Gremi de Corredors, 10, 3r, polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma).

13.5. La Comissió Tècnica de Valoració ha de desenvolupar les tasques següents:

 • Valorar els mèrits al·legats per les persones aspirants i acreditats en la forma que estableixen les bases de la convocatòria.
 • Respondre motivadament les al·legacions dels aspirants. La Comissió ha de fer constar en acta els fets i els resultats dels actes de revisió que hagi duit a terme.
 • Elaborar una llista de totes les persones que formen part de la borsa, ordenades d'acord amb la puntuació per mèrits que hagin obtingut.
 • Elaborar una llista específica de les persones aspirants amb discapacitat, per ordre de puntuació obtinguda.
 • Elevar la llista definitiva de persones valorades i ordenades d'acord amb la puntuació que han obtingut a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, perquè dicti una resolució per la qual aprova la composició definitiva de la borsa i la llista específica de les persones que han acreditat una discapacitat igual o superior al 33 %.

13.6. Els mèrits que al·leguen les persones candidates s'han de valorar, sempre que s'hagin acreditat en la forma que s'estableix en aquesta convocatòria, d'acord amb el barem que s'adjunta com a annex 2 i que s'estructura en quatre blocs: experiència professional, coneixements de català i comissió de serveis forçosa, comissió de serveis en atribució temporal de funcions o a la Unitat de Suport Conjuntural de la direcció general competent en matèria de funció pública., i grau personal consolidat i reconegut.

14. Publicació de les valoracions

14.1. Conclosa la valoració dels mèrits, la Comissió Tècnica de Valoració ha de fer pública la llista provisional amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants en els llocs prevists a la base 6 d'aquesta convocatòria.

A més, juntament amb la llista provisional de puntuacions, s'ha de fer pública, en els llocs prevists en la base 6, una llista de requeriments, si s'escau, amb la relació de les persones aspirants que hagin al·legat o acreditat mèrits en termini, però que presentin algun defecte formal o resultin incompletes.

14.2. Les persones aspirants disposaran d'un termini de 5 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional de puntuacions, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits. . Durant aquest tràmit no s'admet l'al·legació de nous mèrits no especificats en la declaració inicial. Dins d'aquest termini, les persones interessades podran sol·licitar veure l'expedient de valoració. Amb aquesta finalitat, l'EBAP comunicarà a la pàgina web http://oposicions.caib.es la data i l'hora en què les persones interessades podran tenir vista de l'expedient.

Les persones aspirants que figurin a la llista de requeriments disposaran del mateix termini improrrogable de deu dies hàbils per solucionar les deficiències advertides.

Les persones aspirants que hagin d'esmenar algun mèrit han de presentar la documentació acreditativa a través del tràmit telemàtic corresponent.

14.3. La Comissió Tècnica de Valoració ha de resoldre i notificar de forma motivada les al·legacions efectuades pels aspirants. Aquesta notificació es podrà fer mitjançant la web http://oposicions.caib.es . Un cop resoltes les al·legacions ha de publicar la llista definitiva de valoració de mèrits en aquesta pàgina web i a la seu electrònica.

15. Ordre de prelació i desempats

15.1 L'ordre de prelació en cada borsa el determina la qualificació obtinguda en la valoració dels mèrits.

15.2. En cas que es produeixin empats, s'han de resoldre d'acord amb l'article 3,5 del Decret 30/2009, atenent successivament els criteris següents:

a) Ser dona, en cas que hi hagi igualtat de capacitació, d'acord amb l'article 43.4.a) de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, s'ha de donar prioritat a les dones en els cossos, les escales, els nivells i les categories de l'Administració en què la seva representació sigui inferior al 40%, excepte si es donen en l'altre candidat circumstàncies que no siguin discriminatòries per raó de sexe i que justifiquin que no s'apliqui la mesura, com ara la pertinença a altres col·lectius amb dificultats especials per a l'accés a l'ocupació.

b) Acreditar més temps en serveis prestats com a personal funcionari interí o de carrera o com a personal laboral en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

c) Ser major de 45 anys.

d) Tenir més carregues familiars.

e) Ser una dona víctima de violència de gènere.

f) No haver estat objecte de remoció d'un lloc de treball del mateix cos, de la mateixa escala o especialitat.

Si persisteix finalment l'empat, s'ha de fer un sorteig.

L'aplicació del criteri de prelació en relació amb les persones que al·leguin tenir càrregues familiars, es farà de la manera següent:

1r. Qui tengui més fills amb discapacitat.

2n. Qui tengui més fills menors d'edat.

3r. Qui tengui més familiars amb discapacitat a càrrec directe fins al segon grau de consanguinitat o afinitat inclusivament, que no es puguin valdre per si mateixos i no duguin a terme cap activitat retribuïda.

4rt. Qui tengui cònjuge o parella estable inscrita en el Registre de Parelles Estables de les Illes Balears sense ingressos propis.

5è. Qui tengui més descendents majors d'edat a càrrec seu i que no duguin a terme cap activitat retribuïda.

Per a l'aplicació dels criteris de desempat a què fan referència les lletres d i e), les persones aspirants han de presentar, a requeriment de l'EBAP, la documentació acreditativa de les situacions que es relacionen en les lletres esmentades.

En relació al reconeixement de les situacions de violència de gènere, aquestes s'acreditaran tal i com s'estableix a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere .

La documentació acreditativa de les situacions esmentades s'ha de presentar en el termini de cinc dies hàbils des de la publicació de la llista definitiva de valoració de mèrits. Aquesta documentació s'ha de presentar d'acord amb l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

16. Resolució de la convocatòria i publicació de la borsa

16.1 El termini per a la resolució del concurs és de 4 mesos a partir del dia en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

16.2. Un cop comprovats els mèrits de totes les persones aspirants i resoltes les al·legacions presentades, i, si escau, aplicats els criteris de desempat, s'ha d'elevar la llista definitiva de puntuacions a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per tal que dicti la resolució de constitució de la borsa, la qual s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Seu Electrònica de la CAIB, en la web de <http://oposicions.caib.es/>, amb indicació de totes les persones integrants i l'ordre de prelació segons la puntuacions comprovades per la Comissió de Valoració.

17. Adjudicació mitjançant crida col·lectiva

17.1. Quan hi hagi una o més vacants, i faci falta proveir-les, o en la resta de supòsits en què, d'acord amb la normativa vigent, es pot fer un nomenament provisional per millora de l'ocupació, aquestes vacants s'han d'oferir a les persones incloses en la borsa que estiguin en la situació de disponible prevista a la base 19, d'acord amb l'ordre de prelació, sempre que compleixin els requisits que exigeix la relació de llocs de treball per ocupar-lo.

17.2. Aquesta oferta s'ha de dur a terme mitjançant un procés telemàtic que s'ha d'executar setmanalment. El divendres, o el dia, hàbil immediatament anterior, s'han de publicar els llocs de treball vacants objecte de l'oferta a la seu electrònica de la Direcció General de Funció Pública.

17.3. La publicació de les ofertes pot incloure una o diverses propostes de nomenament i s'ha d'informar, per cada cas, de les característiques del lloc de treball, del centre de treball, i de la data prevista d'incorporació.

17.4. El lloc o els llocs oferts s'han d'adjudicar per ordre rigorós de prelació de les persones aspirants de la borsa que n'hagin manifestat la conformitat.

17.5. Com a excepció del que disposa l'apartat, quan es tracti de l'ocupació de llocs que tenen prevista, com a forma de provisió en la relació de llocs de treball, la lliure designació, poden oferir-se a qualsevol de les persones integrants de la borsa que estigui en situació de «disponible» i que compleixi els requisits del lloc de treball, amb independència del número d'ordre que ocupi a la borsa.

17.6. En el cas que el lloc a cobrir sigui de doble adscripció, aquest serà ofert a les persones disponibles de la borsa del grup o subgrup inferior.

18. Renúncia i motius d'exclusió

A les persones aspirants que renunciïn de manera expressa o tàcita, se'ls ha de passar al darrer lloc de la borsa de treball, llevat que al·leguin, dins el termini establert l'apartat anterior, la concurrència d'alguna de les circumstàncies següents, que s'han de justificar documentalment dins els tres dies hàbils següents:

a) Estar en període d'embaràs, maternitat o de paternitat, d'adopció o d'acolliment permanent o de guarda amb finalitat preadoptiva, inclòs el període en què sigui procedent la concessió d'excedència per a cura de fills per qualsevol dels supòsits anteriors.

b) Prestar serveis en un lloc de la relació de llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma com a personal funcionari interí en un altre cos o en una altra escala o especialitat, o com a personal laboral temporal o indefinit no fix.

c) Patir malaltia o incapacitat temporal.

d) Exercir funcions sindicals en el moment de la comunicació de l'oferta de treball.

19. Reincorporació a la borsa

19.1. Estan en la situació de «no disponible» les persones integrants de la borsa de treball que tinguin un nomenament provisional per millora de l'ocupació en la mateixa illa o en el mateix cos, de l'Administració de la CAIB.

19.2. Mentre la persona aspirant estigui en la situació de «no disponible» en la borsa, no se li ha d'oferir cap lloc de treball corresponent al mateix cos i, si s'escau, a la mateixa illa.

19.3. Estan en la situació de «disponible» la resta de persones aspirants de la borsa, amb la conseqüència que se'ls ha de comunicar l'oferta d'un lloc de treball d'acord amb la seva posició en la borsa.

20. Gestió i control de les borses

La conselleria competent en matèria de funció pública, mitjançant la direcció general competent en aquesta matèria, ha de gestionar les borses de persones aspirants.

21. Vigència de la borsa

La vigència de les borses transitòries per nomenament provisional per millora de l'ocupació es mantindrà fins la publicació de les borses de persones aspirants provinents d'haver superat alguna prova o exercici en el corresponent procés selectiu de promoció interna, d'acord amb el que disposa el primer paràgraf de l'article 82 bis.9 de la Llei 3/2007, de 27 de març.

 

ANNEX 2 Barem de mèrits de la fase de concurs del torn de promoció interna

1. Experiència prèvia

La valoració de l'experiència s'ha de fer de la manera següent:

a) Per cada mes de serveis prestats i reconeguts en el cos a què s'opta, o en l'equivalent d'altres administracions públiques: 0,15 punts per mes.

A aquest efecte, s'ha de computar l'experiència professional en una categoria laboral equivalent en qualsevol administració pública, segons el nivell de titulació i les funcions.

b) Per cada mes de serveis prestats i reconeguts en el cos des del què s'opta, o en l'equivalent d'altres administracions públiques: 0,15 punts per mes.

A aquest efecte, s'ha de computar l'experiència professional en una categoria laboral equivalent en qualsevol administració pública, segons el nivell de titulació i les funcions.

c) Per cada mes de serveis prestats i reconeguts en altres cossos, escales o especialitats de qualsevol administració pública: 0,075 punts per mes.

A aquest efecte, s'ha de computar l'experiència professional, en qualsevol administració pública, en altres categories laborals no equivalents al cos, escala o especialitat a què s'opta.

En cap dels casos esmentats en aquest apartat es computaran els períodes de prestació de serveis inferiors a un mes.

La puntuació màxima per aquest apartat és de 15 punts.

2. Coneixements de llengua catalana.

S'han de valorar els certificats relacionats amb el tipus de coneixements següents:

a) Certificat de nivell B2: 1 punts.

b) Certificat de nivell C1: 2 punts

c) Certificat de nivell C2: 3 punts.

d) Certificat de llenguatge administratiu: 1 punt.

Només es valora el certificat del nivell més alt que s'acredita, a més del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s'ha d'acumular a la de l'altre certificat que s'acrediti. En tots els casos només es valoren els certificats de nivell superior a l'exigit com a requisit d'accés.

La puntuació màxima per aquest apartat és de 4 punts.

3. Comissió de serveis forçosa i en atribució temporal de funcions, i prestació de serveis en la Unitat de Suport Conjuntural

En aquest apartat es valora amb 0,025 punts per mes complet, la prestació de serveis en el mateix cos al qual s'opta, autoritzada per la direcció general competent en matèria de Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant una comissió de serveis forçosa o mitjançant una comissió de serveis en atribució temporal de funcions.

També es valora en aquest apartat amb 0,025 punts per mes complet, la prestació de serveis a la Unitat de Suport Conjuntural de la direcció general competent en matèria de funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el mateix cos al qual s'opta, sempre que s'hagi prestat en el mateix cos a què s'opta, d'acord amb les previsions contingudes en l'article 88 bis de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En cap dels casos esmentats en aquest apartat es computaran els períodes de prestació de serveis inferiors a un mes.

La puntuació màxima d'aquest apartat és d'1 punt.

4. Grau personal consolidat i reconegut

El grau personal consolidat i reconegut es valorarà, segons el nivell de què es tracti, amb la puntuació següent:

Nivell 12: 0,15 punts

Nivell 13: 0,30 punts

Nivell 14: 0,45 punts

Nivell 15: 0,60 punts

Nivell 16: 0,75 punts

Nivell 17: 0,90 punts

Nivell 18: 1,05 punts

Nivell 19: 1,20 punts

Nivell 20: 1,35 punts

Nivell 21: 1,50 punts

Nivell 22: 1,65 punts

Nivell 23: 1,80 punts

Nivell 24: 1,95 punts

Nivell 25: 2,10 punts

Nivell 26: 2,25 punts

 

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 2,25 punts.

 

ANNEX 3 Tribunal qualificador

Tribunal qualificador titular

President: Elora Oliver Fonseca

Vocal 1a: Marina Aramburu-Zabala Riera

Vocal 2n: Alejandro Godoy Moya

Tribunal qualificador suplent

President: Francisca Sampol Martorell

Vocal 1a: Marta Sureda Mora

Vocal 2n: Miquel Solivellas Aguiló

ANNEX 4 Informació sobre protecció de dades personals

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa del tractament de dades personals necessàries en el present procediment.

Responsable del tractament:

Identitat: Escola Balear d'Administració Pública

Adreça postal: c. del Gremi de Corredors, 10, 3r (pol. de Son Rossinyol) 07009 Palma

Adreça de correu electrònic: ebap@caib.es

Finalitat del tractament: Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme el procés selectiu de concurs per a la creació de la borsa borses d'ocupació temporal específica descentralitzada per illes de personal funcionari de carrera per cobrir, pel sistema de nomenament provisional per a millora de l'ocupació, places dels cossos generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la posterior adjudicació a les persones seleccionades.

Legitimació: El tractament de les dades personals és necessari per complir una obligació legal i per aconseguir l'interès públic, com és la selecció del personal al servei de les administracions públiques d'acord amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat.

La legislació aplicable és la següent:

— El text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

— La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— Les lletres c) i e) de l'article 6.1 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

— Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Categories de dades personals objecte de tractament:

Dades de caràcter identificatiu

Nom, DNI, domicili, data de naixement, telèfon i adreça de correu electrònic

Dades acadèmiques i professionals

Mèrits, formació i experiència professional

Dades relatives a la salut

Percentatge i tipus de discapacitat, i dictamen d'aptitud per a exercir les funcions emès pels equips multiprofessionals de la Direcció General de Dependència o de l'organisme públic equivalent.

D'acord amb l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, llevat que consti l'oposició de l'interessat, l'Escola Balear d'Administració Pública, mitjançant una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats a l'efecte, pot obtenir les dades de caràcter identificatiu que consten en el DNI, els certificat de coneixements de llengua catalana, les titulacions acadèmiques oficials, el certificat acreditatiu de discapacitat (si escau), el dictamen d'aptitud per a exercir les funcions emès pels equips multiprofessionals de la Direcció General de Dependència o de l'organisme públic equivalent i els mèrits. Aquestes dades s'obtindran de l'Administració General de l'Estat i d'altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Consentiment pel tractament de dades relatives a la salut: La presentació de la sol·licitud per al procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal que farà l'òrgan competent i únicament per als fins establerts. (Inclòs a dades relatives a la salut)

Destinataris de les dades personals: se cediran les dades als següents organismes o persones, a l'efecte de complir el que preveu la legislació vigent en matèria de selecció de personal:

Comissió Tècnica de Valoració del procés: per a la valoració dels mèrits al·legats i acreditats del procés selectiu previst en la convocatòria.

Conselleria competent en matèria de funció pública: per al nomenament provisional per millora d'ocupació del personal funcionari.

Butlletí Oficial de les Illes Balears: en aplicació de les obligacions que preveu la normativa per seleccionar empleats públics amb les previsions que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Altres participants en el procediment selectiu: en virtut del principi de transparència que regeix els procediments selectius d'accés a la funció pública, els aspirants podran sol·licitar la consulta dels mèrits al·legats per altres participants per comprovar el funcionament correcte del procés selectiu. En cap cas, podran obtenir les dades de contacte d'altres aspirants, com ara l'adreça postal, el número de telèfon o l'adreça de correu electrònic.

Administració de justícia: en cas que algun jutjat o tribunal requereixi l'expedient del procediment, l'Administració trametrà les dades personals que hi constin en l'Administració de justícia.

No se cediran les dades personals a altres organismes o tercers, tret que existeixi obligació legal o interès legítim, d'acord amb l'RGPD.

Criteris de conservació de les dades personals: els terminis de conservació de les dades seran els necessaris per complir la finalitat del procediment i els que preveu la legislació d'arxius per a les administracions públiques, d'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica 3/2018.

Existència de decisions automatitzades: No es produiran decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, amb les dades personals dels aspirants.

Transferències de dades a tercers països: Les dades no es transferiran a tercers països.

Exercici de drets i reclamacions: les persones afectades pel tractament de dades personals tenen dret a sol·licitar a l'Escola Balear d'Administració Pública la confirmació que les seves dades són objecte de tractament, l'accés a les seves dades personals, la informació, la seva rectificació o supressió, la limitació o l'oposició al tractament i la no inclusió en tractaments automatitzats (i fins i tot, de retirar el consentiment, si s'escau, en els termes que estableix el RGPD). També tenen dret a la portabilitat de les dades en els termes que l'exercici d'aquest dret pugui afectar al procés selectiu.

L'exercici d'aquests drets es pot sol·licitar davant el responsable del tractament esmentat abans (EBAP), mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la seu electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) (https://www.aepd.es/).

Conseqüències de no facilitar les dades personals: No presentar les dades necessàries, implicarà que la persona interessada no pugui formar part del procediment selectiu.

Dades de contacte de la Delegació de Protecció de Dades: La Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.