Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 338388
Resolució de la directora general de Personal Docent de 22 de maig de 2023, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 15 de maig de 2023, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari que han d’actuar en els procediments selectius d’estabilització convocats per Resolució de 16 de desembre de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el BOIB núm 66 de 18 de maig de 2023 es va publicar la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 15 de maig de 2023, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d'ensenyament secundari, es designen els coordinadors i els membres de la comissió de valoració que han d'actuar en els procediments selectius d'estabilització convocats per Resolució de 16 de desembre de 2022, per a les proves selectives d'ingrés als cossos docents, es convoquen els presidents titulars a una sessió formativa, es distribueixen els aspirants entre els tribunals del cos i especialitats corresponents i se'ls convoca a l'acte de presentació i a la part A de la prova.

La base 5.3 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022 estableix que els tribunals han d'estar formats per un nombre senar de membres, no inferior a cinc, i s'ha de designar, com a mínim, el mateix nombre de membres suplents. Així mateix, aquesta base indica que els tribunals estan constituïts per un mínim de quatre vocals designats per sorteig entre funcionaris de carrera dels cossos de funcionaris docents en servei actiu a l'àmbit territorial de les Illes Balears, dels cossos de subgrup de classificació igual o superior al cos al qual opten els aspirants.

Atès que, detectades unes errades, s'han estimat unes al·legacions presentades en temps i forma per part de tres vocals del tribunal del cos de professors d'ensenyament secundari de l'especialitat de procediments sanitaris i assistencials és necessari modificar la composició d'aquest tribunal.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Primer. Modificar l'annex 2 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 15 de maig de 2023 en el sentit de modificar els nomenaments definitius dels membres del tribunal número 1 del cos de professors d'ensenyament secundari de l'especialitat de procediments sanitaris i assistencials que passa a tenir la composició següent:

Titulars

PRESIDENT : ***4411** - GOMEZ PEREZ, YOLANDA

VOCAL 1: ***8502** - DE JUAN FERRANDIS, MARIA TERESA

VOCAL 2: ***1158** - MARTINEZ GARCIA, MARIA

VOCAL 3: ***2823** - FOS CLAVER, MARIA

VOCAL 4: ***6029** - MAS NEGRE, PERE

Suplents

PRESIDENT : ***6791** - PERELLO ESTARELLAS, COLOMA

VOCAL 1: ***4201** - NICOLAU BAUZA, MARIA

VOCAL 2: ***7975**- RIERA DARDER, JOANA MARIA

VOCAL 3: ***2860**- SERRA AMORÓS, ANTONI

VOCAL 4: ***2747**- SOLIVELLAS MAYOL, ANTONI

Segon. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També hi poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 22 de maig de 2023)

La directora general de Personal Docent Rafaela Sánchez Benítez Per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 41, de 25/03/2021)