Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció tercera. Cursos i formació

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 336172
Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 15 de maig de 2023 pel qual s’aprova l’oferta de cursos i les bases que regeixen el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP per a l’any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 9 de maig de 2023 la cap d'estudis de la Prefectura III de l'Escola Balear d'Administració Pública va emetre un informe sobre l'oferta de cursos i tallers de llengua catalana per a l'any 2023 amb la finalitat d'aprovar el pla anual de formació de llengua catalana i la convocatòria de proves corresponent.

2. En la sessió de 15 de maig de 2023, a proposta de la directora gerenta, el Consell de Direcció de l'EBAP, en l'exercici de les funcions que li atribueix l'article 11.2 e) dels Estatuts de l'Escola, ha aprovat el Pla de Formació de Llengua Catalana de l'any 2023, que inclou la convocatòria de cursos i tallers (annex 1) i les bases per les quals es regeix aquest Pla (annex 2).

Fonaments de dret

1. D'acord amb el que estableix l'article 12 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, corresponen a l'EBAP la formació, la capacitació i el perfeccionament del personal al servei de l'Administració autonòmica i de les entitats que en depenen. Així mateix, aquesta norma afegeix que, en els termes que s'estableixin, correspon a l'EBAP la realització d'activitats formatives i de selecció del personal al servei de les altres administracions de l'àmbit territorial de les Illes Balears.

2. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. La Llei 1/2016, de 3 de febrer, de modificació de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, regula, entre d'altres, l'ús del català en l'actuació administrativa i en els procediments administratius.

4. La Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública, conté mesures de capacitació lingüística adreçades a recuperar i fomentar l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.

5. L'article 1 del Decret 191/1996, de 25 d'octubre, pel qual es regulen les condicions generals de les activitats formatives que organitza la Conselleria d'Interior (actualment, Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat), indica que l'Institut Balear d'Administració Pública (actualment, Escola Balear d'Administració Pública) és el principal instrument de la política formativa de l'Administració pública de les Illes Balears, i elabora periòdicament diferents plans de formació que responen als principis d'eficàcia i de qualitat de les activitats formatives, amb la finalitat d'afavorir la participació del personal al servei de l'Administració.

6. L'article únic del Decret 2/1999, de 22 de gener, modifica l'article 14 del Decret 191/1996 esmentat, i regula les condicions per presentar-se a les proves dels diferents nivells de llengua catalana i obtenir els certificats corresponents.

7. L'article 5.18 del Decret 31/2012, de 13 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Escola Balear d'Administració Pública, inclou, entre les seves funcions, oferir l'ensenyament de la llengua catalana al personal de l'Administració autonòmica i al personal de les altres administracions públiques de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i avaluar-ne els coneixements per mitjà de proves per obtenir els certificats corresponents.

8. Aquest Pla de Formació té la consideració de pla interadministratiu, d'acord amb el que estableix l'Acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques (AFEDAP).

Per tot això, d'acord amb les atribucions que atorga l'article 11.2 e) dels Estatuts de l'EBAP, el Consell de Direcció adopta els següents

ACORDS

Primer. Publicar la convocatòria dels cursos i els tallers de llengua catalana del Pla de Formació de Llengua Catalana aprovat pel Consell de Direcció de l'EBAP per a l'any 2023, d'acord amb el que estableix l'annex 1 d'aquest Acord.

Segon. Publicar les bases que regeixen el Pla de Formació de Llengua Catalana, també aprovades pel Consell de Direcció de l'EBAP, d'acord amb el que estableix l'annex 2 d'aquest Acord.

Tercer. Delegar en la Direcció Gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública la modificació o la supressió dels cursos i els tallers en funció de la demanda i la disponibilitat pressupostària, com també la fixació i la modificació, si escau, dels calendaris dels cursos i els tallers i de les proves.

Quart. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell de Direcció de l'EBAP en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Acord, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 18 de maig de 2023)

La presidenta del Consell de Direcció Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX 1 Oferta de cursos i tallers

a) Cursos presencials

Certificat de nivell B2

Codi del curs

Illa

Modalitat

CA0034-21

MALLORCA

Presencial

b) Cursos semipresencials

MALLORCA

Certificat de nivell B2

Codi del curs

Dia i horari

Lloc d'impartició

CA0036-22

Un dia per setmana presencial, en horari de capvespre

EBAP (polígon de Son Rossinyol, Palma)

CA0036-23

Un dia per setmana presencial, en horari de capvespre

EBAP (polígon de Son Rossinyol, Palma)

Certificat de nivell C1

Codi del curs

Dia i horari

Lloc d'impartició

CA0037-30

Un dia per setmana presencial, en horari de capvespre

EBAP (polígon de Son Rossinyol, Palma)

CA0037-31

Un dia per setmana presencial, en horari de capvespre

EBAP (polígon de Son Rossinyol, Palma)

 

MENORCA

Certificat de nivell B2

Codi del curs

Dia i horari

Lloc d'impartició

CA0036-24

Un dia per setmana presencial, en horari de capvespre

IES Joan Ramis i Ramis

(av. de Vives Llull, 15, Maó)

Certificat de nivell C1

Codi del curs

Dia i horari

Lloc d'impartició

CA0037-32

Un dia per setmana presencial, en horari de capvespre

IES Joan Ramis i Ramis

(av. de Vives Llull, 15, Maó)

EIVISSA

Certificat de nivell B2

Codi del curs

Dia i horari

Lloc d'impartició

CA0036-25

Un dia per setmana presencial, en horari de capvespre

EBAP

(ctra. d'Eivissa a Sant Antoni, km 2,7, sa Coma)

Certificat de nivell C1

Codi del curs

Dia i horari

Lloc d'impartició

CA0037-33

Un dia per setmana presencial, en horari de capvespre

EBAP

(ctra. d'Eivissa a Sant Antoni, km 2,7, sa Coma)

c) Cursos en línia

Certificat de nivell B2

Codi del curs

Illa

Modalitat

CA0035-26

MALLORCA

En línia

CA0035-27

MENORCA

En línia

CA0035-28

EIVISSA

En línia

CA0035-29

FORMENTERA

En línia

Certificat de nivell C1

Codi del curs

Illa

Modalitat

CA0038-34

MALLORCA

En línia

CA0038-35

MENORCA

En línia

CA0038-36

EIVISSA

En línia

CA0038-37

FORMENTERA

En línia

Certificat de nivell C2

Codi del curs

Illa

Modalitat

CA0039-38

MALLORCA

En línia

CA0039-39

MENORCA

En línia

CA0039-40

EIVISSA

En línia

CA0039-41

FORMENTERA

En línia

 

Certificat de llenguatge administratiu

 

Codi del curs

Illa

Modalitat

CA0040-42

MALLORCA

En línia

CA0040-43

MENORCA

En línia

CA0040-44

EIVISSA

En línia

CA0040-45

FORMENTERA

En línia

d) Tallers d'expressió oral

MALLORCA

Tallers d'expressió oral per al nivell B2

Codi del taller

Dia i horari

Lloc d'impartició

 

Dues hores per setmana, presencials, en divendres capvespre

EBAP (polígon de Son Rossinyol, Palma)

 

Dues hores per setmana, presencials, en divendres capvespre

EBAP (polígon de Son Rossinyol, Palma)

Tallers d'expressió oral per als nivells C1 i C2

Codi del taller

Dia i horari

Lloc d'impartició

 

Dues hores per setmana, presencials, en divendres capvespre

EBAP (polígon de Son Rossinyol, Palma)

 

Dues hores per setmana, presencials, en divendres capvespre

EBAP (polígon de Son Rossinyol, Palma)

 

Dues hores per setmana, presencials, en divendres capvespre

EBAP (polígon de Son Rossinyol, Palma)

MENORCA

Taller d'expressió oral per al nivell B2

Codi del taller

Dia i horari

Lloc d'impartició

 

Dues hores per setmana, en modalitat presencial (dia per determinar)

IES Joan Ramis i Ramis

(av. de Vives Llull, 15, Maó)

Taller d'expressió oral per als nivells C1 i C2

Codi del taller

Dia i horari

Lloc d'impartició

 

Dues hores per setmana, en modalitat presencial (dia per determinar)

IES Joan Ramis i Ramis

(av. de Vives Llull, 15, Maó)

EIVISSA

Taller d'expressió oral per al nivell B2

Codi del taller

Dia i horari

Lloc d'impartició

 

Dues hores per setmana, en modalitat presencial (dia per determinar)

EBAP

(ctra. d'Eivissa a Sant Antoni, km 2,7, sa Coma)

Taller d'expressió oral per als nivells C1 i C2

Codi del taller

Dia i horari

Lloc d'impartició

 

Dues hores per setmana, en modalitat presencial (dia per determinar)

EBAP

(ctra. d'Eivissa a Sant Antoni, km 2,7, sa Coma)

 

ANNEX 2 Bases per les quals es regeix el Pla de Formació de Llengua Catalana de l'EBAP de 2023

1. Objecte

1.1. L'objecte d'aquestes bases és fixar el termini de presentació de les sol·licituds, els requisits d'inscripció, els criteris de selecció dels alumnes, el desenvolupament dels cursos i els tallers i l'organització de les proves de llengua catalana del Pla de Formació de Llengua Catalana de l'any 2023.

1.2. La inscripció als cursos i als tallers de llengua catalana de l'EBAP suposa l'acceptació d'aquestes bases.

1.3. Correspon a l'EBAP resoldre els aspectes i les incidències que puguin sorgir sobre l'aplicació d'aquestes bases o sobre els casos que no s'hi prevegin.

2. Cursos

S'ofereixen els cursos dels certificats de coneixements de llengua catalana que s'indiquen a continuació:

Coneixements generals

— Certificat de nivell B2 (nivell avançat)

— Certificat de nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu)

— Certificat de nivell C2 (nivell de domini)

Coneixements específics

— Certificat de llenguatge administratiu

L'oferta inclou cursos presencials, semipresencials i en línia.

3. Tallers

3.1. En el marc del Pla de Formació de Llengua Catalana de 2023 s'ofereixen tallers d'expressió oral, de 20 hores de durada cadascun i amb una capacitat màxima de 25 alumnes per taller.

3.2. Els tallers d'expressió oral donen dret a obtenir un certificat d'aprofitament, de manera exclusiva, si es compleixen els requisits següents:

a) L'admissió a algun dels cursos de coneixements generals de llengua catalana de l'EBAP, de qualsevol modalitat, corresponents a la convocatòria de 2023, o la conservació de la reserva del dret d'examen d'acord amb el punt 24.3 de les instruccions per les quals es regia el Pla de Formació de Llengua Catalana de l'EBAP per a l'any 2022.

b) L'assistència a un mínim del 80 % de les sessions del taller.

c) La superació de l'avaluació corresponent, que consistirà en proves pràctiques o avaluació contínua.

3.3. Les dates concretes d'impartició dels tallers d'expressió oral, així com la resta d'informació relativa a aquesta activitat formativa, es publicaran a la pàgina web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat).

3.4. Per a tot el que no preveu aquesta base, hi són aplicables les bases que regeixen el Pla de Formació de Llengua Catalana de l'EBAP de 2023.

4. Destinataris

4.1. Pot participar en els cursos i els tallers de llengua catalana:

a) Tot el personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) —inclòs el personal del Servei de Salut i el dels cossos docents.

b) El personal dels organismes i els ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

c) El personal de les altres administracions de l'àmbit territorial de les Illes Balears i de les entitats dependents.

El personal empleat públic de les administracions amb les quals l'EBAP ha subscrit un conveni de cessió del material didàctic i dret de reserva de plaça per a un nivell corresponent no pot inscriure's en els cursos; en concret, el personal de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) no pot inscriure's en els dels nivells B2, C1 i de llenguatge administratiu.

d) El personal dels serveis administratius de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

4.2. El personal contractat en el marc de polítiques actives d'ocupació no pot participar en aquesta convocatòria.

5. Requisits d'inscripció

5.1. Per inscriure's al certificat de nivell B2 s'ha d'acreditar el nivell A2 o el nivell B1 o equivalents.

5.2. Per inscriure's al certificat de nivell C1 s'ha d'acreditar el nivell B2 o equivalent.

5.3. Per inscriure's al certificat de nivell C2 s'ha d'acreditar el nivell C1 o equivalent.

5.4. Per inscriure's al certificat de llenguatge administratiu s'ha d'acreditar el nivell C1 o equivalent, o el nivell C2 o equivalent.

5.5 Podran inscriure's als tallers d'expressió oral els alumnes que hagin iniciat els cursos de coneixements generals de llengua catalana de l'EBAP, de qualsevol modalitat, corresponents a la convocatòria de 2023, i també les persones que tenguin dret d'examen d'acord amb el punt 24.3 de les instruccions per les quals es regia el Pla de Formació de Llengua Catalana de l'EBAP per a l'any 2022.

5.6. A l'efecte d'acreditar els nivells de coneixements, només es reconeixen els certificats expedits per l'EBAP, o els expedits, homologats o declarats equivalents per la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura. Per a això, són aplicables l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, els diplomes i els certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013), i l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 per la qual es regulen l'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i l'exempció de l'avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l'ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les (BOIB núm. 115, de 26 d'agost de 2014), o les normes que les substitueixin, si escau.

5.7. Les persones interessades són responsables del compliment dels requisits d'inscripció a l'inici del curs o taller. L'EBAP es reserva el dret de comprovar-los en qualsevol moment del procediment a fi d'assegurar que es compleix el que estableixen els punts 4 i 5 d'aquestes bases amb vista a l'admissió i la selecció dels alumnes. Si escau, podran ser excloses les persones que no compleixin les condicions i els requisits dels punts esmentats.

6. Inscripció

6.1. El termini d'inscripció als cursos de llengua catalana de l'EBAP comença a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el dia 11 de juny. No s'admetrà cap sol·licitud presentada fora d'aquest termini.

6.2. El termini d'inscripció als tallers d'expressió oral es publicarà a principis del mes de setembre i es comunicarà mitjançant un correu electrònic a tots els alumnes que hagin iniciat els cursos de llengua catalana dels nivells B2, C1 i C2.

6.3. En la sol·licitud d'inscripció s'ha de fer constar una adreça electrònica que sigui operativa i d'ús freqüent, perquè el correu electrònic serà un dels mitjans de comunicació amb els alumnes en els supòsits que assenyalen aquestes bases, llevat dels actes que hagin de ser objecte de publicació o notificació.

6.4. És obligació dels alumnes admesos comunicar els canvis d'adreça electrònica a l'EBAP, enviant un correu a l'adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es.

6.5. Tota persona interessada es pot inscriure a qualsevol curs o taller dels que s'ofereixen, independentment del lloc de treball que ocupi. En qualsevol cas, correspon a l'EBAP decidir l'admissió final dels alumnes.

6.6. Només es permet la inscripció a un sol nivell de coneixements i a una sola modalitat d'aprenentatge. Si una persona s'inscriu en més d'un nivell, l'EBAP la inscriurà d'ofici en el nivell que hagi sol·licitat en primer lloc.

6.7. La presentació de la sol·licitud per participar en aquest procediment suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a càrrec de l'òrgan competent i únicament per a les finalitats establertes. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

7. Comunicacions amb les persones interessades

7.1. D'acord amb l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva, els actes administratius que integren aquest procediment i que s'hagin de notificar a les persones interessades, així com els de qualsevol procediment que se'n derivi (inclosos els anuncis de la interposició de qualsevol recurs en via administrativa o en via judicial i els tràmits d'audiència), en comptes de notificar-se, s'han de publicar en el web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat), excepte els actes en què s'indiqui expressament que s'han de notificar de manera individual o mitjançant un missatge de correu electrònic.

7.2. En tot cas, només tindran efectes jurídics les comunicacions trameses pels mitjans de notificació i publicitat que es preveuen en aquesta convocatòria.

8. Modalitats d'inscripció

8.1. El personal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (inclòs el personal del Servei de Salut i el dels cossos docents) i el del seu sector públic instrumental amb accés al Portal de Serveis al Personal ha de tramitar la sol·licitud per aquest mitjà.

8.2. El personal sense accés al Portal de Serveis al Personal de la CAIB —personal del Servei de Salut, personal administratiu adscrit a centres docents i a la UIB, i personal del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma— i el personal d'altres administracions de l'àmbit territorial de les Illes Balears i de les seves entitats dependents, pot tramitar la sol·licitud seguint dos procediments:

a) Mitjançant la inscripció per Internet, per a la qual cosa s'ha de seguir la ruta següent: Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat) > Pla de Formació de Llengua Catalana 2023 > Inscripció.

b) Mitjançant el model de sol·licitud, disponible en el web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat > Pla de Formació de Llengua Catalana 2023 > Inscripció) i a les seus de l'EBAP. S'han d'emplenar totes les dades de la sol·licitud. Les sol·licituds incompletes poden ser causa d'exclusió. Aquestes sol·licituds s'han de presentar en el Registre de l'EBAP o en qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

9. Declaració responsable

9.1. La sol·licitud (en qualsevol de les modalitats d'inscripció) incorpora una declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 69 de la Llei 39/2015 relativa al compliment de tots i cadascun dels requisits de participació que s'exigeixen en les bases 4 i 5, referits sempre a la data d'inici dels cursos que fixa la base 17. En aquesta sol·licitud els aspirants han de consignar les dades relatives al compliment dels requisits de participació i no els han d'acreditar fins al termini que es regula en la base 10.2. No és necessari aportar juntament amb la sol·licitud cap document addicional per acreditar els aspectes declarats.

9.2. L'EBAP pot requerir en qualsevol moment que els aspirants aportin la documentació que acrediti el compliment dels requisits declarats, així com la veracitat de qualsevol dels documents que han d'aportar en aquest procés de selecció d'alumnes, i la persona interessada ha d'aportar-los. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori en la declaració responsable, o la no presentació davant l'administració convocant de la documentació que, si escau, s'ha requerit per acreditar el compliment d'allò declarat, determina l'exclusió del procediment de selecció d'alumnes, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què s'hagi pogut incórrer.

10. Llista provisional de persones admeses i acreditació dels requisits

10.1. Un cop finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, i aplicats els criteris de selecció de la base 12, l'EBAP publicarà en el web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat) la llista provisional de persones admeses al curs.

Juntament amb la llista anterior es publicarà una llista provisional d'espera amb les persones seleccionades que poden ser admeses al curs en cas d'exclusions o renúncies de les admeses.

10.2. En les llistes esmentades anteriorment s'assenyalarà quines persones han d'acreditar el compliment dels requisits que figuren en la declaració responsable, segons el que disposa la base 9, i que l'EBAP no pugui comprovar d'ofici.

Les persones que hagin d'acreditar algun requisit o esmenar alguna deficiència disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de les llistes provisionals, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. En cas de no atendre el requeriment efectuat, les persones quedaran excloses, ja que es considera que desisteixen de la seva sol·licitud. La documentació acreditativa dels requisits s'ha de presentar en el Registre de l'EBAP o en qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

10.3. La inclusió en la llista provisional de persones admeses no implica l'admissió automàtica als cursos, si no se n'acrediten els requisits.

10.4. Acabat el termini de presentació d'esmenes, l'EBAP publicarà en el web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat) la llista definitiva de persones admeses al curs juntament amb la llista definitiva d'espera i la de persones excloses.

A l'efecte del que estableix aquesta base, s'entenen com a causes d'exclusió no esmenables:

— La presentació de la sol·licitud fora de termini.

— No complir els requisits de participació l'últim dia del termini de presentació d'instàncies.

— No esmenar el requeriment efectuat.

— No haver obtingut plaça per l'aplicació dels criteris de selecció de la base 12.

— Qualsevol altra causa que resulti de la normativa aplicable o del que preveuen aquestes bases.

10.5. No es publicarà cap actualització de la llista d'espera, sinó que l'EBAP, permanentment, l'actualitzarà de manera interna.

10.6. No és aplicable a aquestes bases la Resolució de la presidenta de l'Escola Balear d'Administració Pública d'11 de juliol de 2009 per la qual s'aproven noves formes d'inscripció a les accions formatives dels plans de formació de l'EBAP (modalitat d'inscripció del «darrer minut»).

11. Acreditació dels requisits

11.1. El personal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del sector públic instrumental que en depèn que tengui les dades actualitzades en el Portal de Serveis al Personal no ha de presentar cap requisit relatiu a l'acreditació de la condició d'empleat públic, ni als nivells de coneixements de català que s'esmenten en la base 5.

11.2. D'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, llevat que hi consti una oposició expressa, l'EBAP pot verificar les dades relatives als certificats de coneixements de llengua catalana següents:

— Els certificats expedits per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears.

— Els certificats homologats que constin en la base de dades de l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears.

— Els certificats de català inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública.

— Els certificats expedits per l'EBAP.

11.3. El personal sense accés al Portal de Serveis al Personal de la CAIB —personal del Servei de Salut, personal administratiu adscrit a centres docents i a la UIB, i personal del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma— i el personal d'altres administracions de l'àmbit territorial de les Illes Balears i de les entitats que en depenen, han d'acreditar els requisits de la forma següent:

a) Un certificat de l'administració o ens instrumental que acrediti la condició d'empleat públic o d'estar contractat per l'entitat corresponent, i que aquesta condició es mantindrà fins a la data d'inici del curs (setembre de 2023); en el cas d'estar contractat, el certificat ha d'indicar que la contractació no deriva d'un programa de polítiques actives d'ocupació (SOIB o SEPE).

b) El certificat del nivell de coneixements de llengua catalana que sigui requisit per inscriure's al curs sol·licitat, tret que s'hagi obtingut el certificat en alguna convocatòria de l'EBAP, circumstància que s'ha d'indicar en la sol·licitud.

11.4. El personal que tengui dret a l'exempció d'acreditació del nivell de coneixements de llengua catalana que preveu la disposició addicional tretzena del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, ha d'al·legar i acreditar que s'ha acollit a aquesta exempció i que figura en la llista de persones admeses en el procediment selectiu corresponent amb la indicació del mitjà de publicació, enviant un correu a l'adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es.

12. Nombre de places per curs i criteris de selecció

12.1. S'ofereix un curs del nivell B2, de modalitat presencial, de 30 places, a Palma.

12.2. S'ofereixen quatre cursos semipresencials de nivell B2, de 30 places cada un: dos cursos a Palma, un a Maó i un a Eivissa.

12.3. S'ofereixen quatre cursos semipresencials de nivell C1, de 30 places cada un: dos a Palma, un a Maó i un a Eivissa.

12.4. Pel que fa als cursos en línia, amb caràcter general, s'ofereixen, per al conjunt de totes les illes, 70 places per al certificat de nivell B2, 140 places per al certificat de nivell C1, 140 places per al certificat de nivell C2, i 245 places per al certificat de llenguatge administratiu.

12.5. Si el nombre de persones admeses a un curs supera el nombre previst de places, es farà una selecció d'alumnes. Només participaran en el procés de selecció les sol·licituds de les persones que compleixin els requisits que estableixen les bases 4 i 5.

12.6. En tots els cursos s'apliquen els criteris de selecció següents:

1r. Personal empleat públic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del sector públic instrumental que en depèn que s'hagin presentat a una convocatòria d'estabilització aprovada per aquestes entitats i s'hagin acollit a l'exempció d'acreditació del nivell de coneixements de llengua catalana que preveu la disposició addicional tretzena del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

2n. Personal empleat públic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; personal empleat públic del sector públic instrumental de la CAIB; personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, i personal empleat públic docent de la CAIB.

3r. Personal empleat públic de les altres administracions territorials de la comunitat autònoma i de la Universitat de les Illes Balears.

4t. Personal empleat públic del sector públic instrumental de les altres administracions territorials de la comunitat autònoma.

12.7. Un cop aplicats els criteris del punt 12.3, en els cursos presencials i semipresencials, s'apliquen els criteris de preferència següents:

1r. Les sol·licituds de les persones que mai no hagin estat admeses a cap edició del nivell sol·licitat o que hi hagin estat admeses fa més de cinc anys per darrera vegada. Entre aquestes, es tindrà en compte la data de registre de la sol·licitud.

2n. Les sol·licituds de les persones admeses, en els darrers cinc anys, a una edició anterior del nivell sol·licitat i que hagin assistit a un mínim del 80 % d'hores. Entre aquestes, es tindrà en compte la data de registre de la sol·licitud.

3r. Les sol·licituds de les persones admeses, en els darrers cinc anys, a més d'una edició del nivell sol·licitat i que hagin assistit a un mínim del 80 % d'hores. Entre aquestes, es tindran en compte el nombre d'admissions i la data de registre de la sol·licitud.

4t. Les sol·licituds de les persones admeses, en els darrers cinc anys, a una edició o més del nivell sol·licitat i que no hagin assistit a un mínim del 80 % d'hores. Entre aquestes sol·licituds es tindran en compte el nombre d'admissions i la data de registre de la sol·licitud.

12.8. En els cursos en línia, els criteris de preferència en la selecció de les sol·licituds són els que s'indiquen a continuació.

1r. Les sol·licituds de les persones que mai no hagin estat admeses a cap edició del nivell sol·licitat o que faci més de cinc anys des de la seva darrera admissió. Entre aquestes sol·licituds es tindrà en compte la data de registre de la sol·licitud, per illes i amb la prelació següent:

1. Formentera

2. Menorca

3. Eivissa

4. Mallorca

2n. Les sol·licituds de les persones que hagin estat admeses, en els darrers cinc anys, a una edició anterior del nivell sol·licitat i que hagin superat el mínim d'activitats obligatòries. Entre aquestes sol·licituds es tindrà en compte la data de registre de la sol·licitud, per illes i amb la prelació següent:

1. Formentera

2. Menorca

3. Eivissa

4. Mallorca

3r. Les sol·licituds de les persones que hagin estat admeses, en els darrers cinc anys, a més d'una edició del nivell sol·licitat i que hagin superat el mínim d'activitats obligatòries. Entre aquestes sol·licituds es tindrà en compte la data de registre de la sol·licitud, per illes i amb la prelació següent:

1. Formentera

2. Menorca

3. Eivissa

4. Mallorca

4t. Les sol·licituds de les persones que hagin estat admeses, en els darrers cinc anys, a una edició o més del nivell sol·licitat i que no hagin superat el mínim d'activitats obligatòries. Entre aquestes sol·licituds es tindran en compte el nombre d'inscripcions i la data de registre de la sol·licitud, per illes i amb la prelació següent:

1. Formentera

2. Menorca

3. Eivissa

4. Mallorca

12.9. A totes les sol·licituds registrades d'acord amb el que assenyala l'article 16.4 de la Llei 39/2015, a l'efecte d'aplicar els criteris de preferència, es tindrà en compte la data de registre a l'organisme en el qual s'han presentat de forma inicial, i no la data de registre a l'EBAP.

12.10. Les persones que, en el moment de presentar la sol·licitud, acreditin que s'han reincorporat al servei actiu després d'un permís de maternitat o paternitat, o d'una excedència per cura de familiars o de persones amb discapacitat, tindran màxima preferència en la selecció, durant aquesta convocatòria, sempre que compleixin els requisits. Aquesta circumstància s'haurà d'al·legar amb la presentació de la documentació que l'acredita en el registre de l'EBAP o en qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

13. Persones amb alguna discapacitat reconeguda

Les persones admeses que tenguin alguna discapacitat reconeguda igual o superior al 33 % i necessitin alguna adaptació en el curs i/o en les proves de coneixements han de presentar a l'EBAP, quinze dies abans que comencin els cursos, un informe d'adaptació de la Direcció General d'Atenció a la Dependència, a fi de poder fer-ne un seguiment especial durant el curs i prendre les mesures o fer les adaptacions que siguin possibles.

Si la persona no ha presentat cap informe d'adaptació i ha fet el curs sense adaptació, però té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33 % i necessita que se li faci alguna adaptació en la prova, ha de presentar l'informe d'adaptació de la Direcció General d'Atenció a la Dependència en el termini d'un mes abans de la data de la prova. L'informe s'ha de presentar al Registre de l'EBAP o en qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

14. Renúncies

Les persones admeses que renunciïn al curs ho han de comunicar per escrit a l'EBAP, com a mínim, tres dies hàbils abans d'iniciar-se l'activitat docent. Les renúncies s'han d'enviar a l'adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es. Si la persona inicialment admesa no comunica la renúncia en el termini esmentat, perdrà la situació de preferència en la selecció per a convocatòries posteriors, excepte en els supòsits que es preveuen en la base 15.4.

15. Exclusions

15.1. Els alumnes admesos en les modalitats semipresencial i en línia estan obligats a accedir a les activitats formatives durant els cinc dies previs a la data d'inici. En cas contrari, són donats de baixa i perden la situació de preferència en la selecció per a convocatòries posteriors, excepte en els supòsits que es preveuen en l'apartat 15.4 d'aquesta base.

15.2. Els alumnes admesos en la modalitat presencial estan obligats a assistir a la primera sessió del curs. En cas contrari, són donats de baixa i perden la situació de preferència en la selecció per a convocatòries posteriors, excepte en els supòsits que preveu l'apartat 15.4 d'aquesta base.

15.3. Les places que resten lliures poden ser ocupades per persones de la llista d'espera.

15.4. En cas que s'esdevengui una causa greu, un motiu de força major o qualsevol altra causa degudament justificada que impedeixi l'inici o la continuïtat en el curs, s'hi podrà continuar o renunciar sense perdre la situació de preferència en la selecció per a convocatòries posteriors. Aquestes circumstàncies impeditives s'han de comunicar el mateix dia a l'EBAP a l'adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es. Un cop comunicada l'absència, es disposa d'un termini de tres dies hàbils per presentar en el Registre de l'EBAP els documents que l'acrediten. En cas contrari, la persona admesa serà donada de baixa. Amb la baixa, la persona interessada perd la situació de preferència en la selecció per a convocatòries posteriors.

15.5. Serà causa d'exclusió del curs falsificar la signatura o signar per altri. L'exclusió s'estendrà a la persona autora de la falsificació, independentment de totes les altres accions que es puguin dur a terme d'acord amb el dret.

15.6. En els cursos en línia es poden excloure de la plataforma d'aprenentatge els alumnes que abandonin l'activitat formativa i no puguin assolir els requisits mínims per tenir dret d'examen.

15.7. Es poden excloure dels cursos els alumnes que no compleixin les normes elementals de comportament, respecte i consideració cap als professors o tutors, la resta d'alumnes o el personal de l'EBAP.

16. Supressió i modificació de cursos. Disponibilitat de places

16.1. L'oferta de cursos i places disponibles es pot modificar, segons la demanda i la disponibilitat pressupostària.

16.2. L'EBAP, per desenvolupar millor les seves funcions, pot suprimir cursos; organitzar-ne de no programats amb anterioritat per necessitats concretes; efectuar-ne diverses edicions, i modificar, si escau, les dates anunciades per adaptar-les millor als requeriments de la formació. De tot això, l'EBAP n'informarà puntualment.

16.3. Es poden suprimir els cursos presencials i semipresencials que no tenguin un mínim de quinze sol·licituds (no excloses) a l'illa de Mallorca, i un mínim de deu sol·licituds (no excloses) a la resta de les illes.

17. Dates d'inici dels cursos i horaris

17.1. Els cursos presencials i semipresencials comencen la setmana del 26 al 29 de setembre de 2023.

17.2. Els cursos en línia comencen la setmana del 26 al 29 de setembre de 2023.

17.3. Les dates i els horaris dels cursos presencials i semipresencials es publicaran a principis del mes de setembre en el web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat).

18. Normes de participació i seguiment dels cursos de llengua catalana

18.1. L'admissió a qualsevol curs de llengua catalana dels que figuren en l'annex 1 no suposa cap autorització de l'EBAP per deixar el lloc de treball.

18.2. Abans de començar els cursos, els alumnes admesos rebran unes instruccions sobre el funcionament i el desenvolupament del curs, i sobre els requisits mínims per tenir dret d'examen.

18.3. Les persones en situació de llicència per maternitat o paternitat o d'excedència per maternitat o paternitat o cura de familiars poden assistir als cursos de llengua catalana de l'EBAP.

18.4. En general, les persones en situació d'incapacitat laboral temporal no poden assistir als cursos presencials i semipresencials de llengua catalana mentre duri aquesta situació. La incapacitat temporal s'ha de comunicar per escrit a l'adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es, per tal de cobrir, si escau, la plaça vacant.

18.5. Respecte del punt anterior, l'alumne podrà assistir a les sessions presencials si presenta un informe mèdic a l'EBAP que justifiqui que el seguiment de les activitats és compatible amb la incapacitat temporal i que la malaltia no suposa cap risc per a la salut dels participants.

18.6. En els cursos en línia, les persones en situació d'incapacitat temporal hi poden participar excepte si la persona interessada considera que no pot seguir el programa previst d'objectius i continguts de les activitats. En aquest cas, ho ha de comunicar a l'EBAP per tal de cobrir, si escau, la plaça vacant.

18.7. Es podran incorporar als cursos persones de la llista d'espera un cop començada l'activitat docent, sempre que, d'acord amb el calendari dels cursos, puguin complir el que disposa el punt 22.1 pel que fa als requisits per al dret d'examen. L'EBAP comprovarà d'ofici aquesta circumstància i aplicarà, a aquestes persones, un prorrateig segons el que s'indica a continuació:

a) En els cursos presencials, per tal de calcular el percentatge mínim d'assistència, la durada del curs s'establirà a partir de la primera sessió després d'haver comunicat la nova admissió.

b) En els cursos semipresencials s'aplicarà, a més, un prorrateig per calcular el percentatge mínim de les activitats obligatòries de la part en línia.

c) En els cursos en línia, s'aplicarà un prorrateig per calcular el percentatge mínim de les activitats obligatòries.

18.8. Al llarg del curs, l'EBAP no informarà, en cap cas, sobre el nombre d'absències ni sobre el nombre d'activitats fetes en la modalitat en línia.

18.9. En cas que s'esdevengui una causa greu, un motiu de força major o una necessitat sobrevinguda que impedeixi la continuïtat en el curs, s'hi podrà renunciar sense perdre la situació de preferència en la selecció per a convocatòries posteriors. Aquestes circumstàncies s'hauran de justificar documentalment.

18.10. Només s'expediran certificats d'assistència a les persones que tenguin dret d'examen. Els certificats d'assistència s'han de sol·licitar a l'adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es una vegada acabats els cursos i publicades les llistes de persones amb dret d'examen.

18.11. Tots els alumnes de qualsevol curs i qualsevol modalitat es regeixen per aquestes bases.

19. Funcionament dels cursos presencials

19.1. Els cursos presencials tenen una durada de 64 hores.

19.2. En els cursos presencials les faltes d'assistència no es compensen amb la presentació de cap justificant.

19.3. Al llarg del curs, l'EBAP no informarà, en cap cas, sobre el nombre d'absències.

19.4. Per tenir dret d'examen és necessari assistir a un mínim del 80 % de les hores lectives. Les persones que no arribin a aquest percentatge no tindran dret d'examen.

20. Funcionament dels cursos semipresencials

20.1. En els cursos dels nivells B2 i C1 de la modalitat semipresencial són aplicables les bases generals dels cursos que s'estableixen en la base 18.

20.2. Els cursos semipresencials dels certificats B2 i C1 s'imparteixen mitjançant la plataforma d'aprenentatge Moodle, la qual, d'una banda, inclou els continguts teòrics i pràctics dels certificats esmentats i, de l'altra, permet avaluar el rendiment i el progrés dels alumnes, amb informes individualitzats de les activitats lectives i els resultats obtinguts.

20.3. La distribució horària i els requisits per tenir dret d'examen dels cursos del nivell B2 de la modalitat semipresencial són els següents:

a) La durada total dels cursos és de 64 hores, de les quals se n'imparteixen 32 de manera presencial i 32 en línia.

b) Per tenir dret d'examen és necessari haver assistit, d'una banda, a un mínim del 80 % de les hores lectives corresponents a la part presencial, i de l'altra, s'han d'haver lliurat i superat, dins els terminis corresponents, el 80 % de les activitats que constitueixin els requisits mínims corresponents a la modalitat en línia.

20.4. La distribució horària i els requisits per tenir dret d'examen dels cursos del nivell C1 de la modalitat semipresencial són els següents:

a) La durada total dels cursos és de 64 hores, de les quals se n'imparteixen 24 de manera presencial i 40 en línia.

b) Per tenir dret d'examen és necessari haver assistit, d'una banda, a un mínim del 80 % de les hores lectives corresponents a la modalitat presencial, i de l'altra, s'han d'haver lliurat i superat, dins els terminis corresponents, el 80 % de les activitats que constitueixin els requisits mínims corresponents a la modalitat en línia.

21. Funcionament dels cursos en línia

21.1. En els cursos que s'imparteixen en la modalitat en línia són aplicables les bases generals dels cursos que s'estableixen en la base 18.

21.2. La distribució horària i els requisits per tenir dret d'examen dels cursos en línia són els següents:

a) La durada total dels cursos en línia és de 64 hores, que s'imparteixen totes en aquesta modalitat.

b) Per tenir dret d'examen, s'han d'haver lliurat i superat, dins els terminis corresponents, el 80 % de les activitats que constitueixin els requisits mínims corresponents a cada curs.

21.3. Als efectes de reclamacions i descàrrega de documents, els cursos en línia es tancaran i s'ocultaran de la plataforma virtual després de la data de les proves de cada nivell.

22. Requisits tècnics dels cursos semipresencials i en línia

22.1. Els cursos semipresencials i en línia s'imparteixen mitjançant la plataforma d'aprenentatge Moodle, la qual, d'una banda, inclou els continguts teòrics i pràctics de cada nivell de coneixements i, de l'altra, permet avaluar el rendiment i el progrés dels alumnes, amb informes individualitzats de les activitats lectives i els resultats obtinguts.

22.2. Per seguir els cursos en línia és imprescindible que es disposi, mentre duri el curs, d'un aparell amb connexió a Internet que en permeti el seguiment. L'aparell ha de tenir les característiques tècniques següents:

— Resolució mínima de 1280 x 1024.

— Targeta de so, micròfon i altaveus.

— Navegador Mozilla Firefox actualitzat (recomanat).

— Programari per a l'enregistrament d'àudio (per exemple, Audacity).

23. Convocatòria de proves

23.1. Les proves es duran a terme en convocatòria única, que tindrà lloc, previsiblement, el mes d'abril de 2024. La Direcció Gerència de l'EBAP fixarà, mitjançant una resolució, el calendari de les proves i el sistema d'avaluació.

23.2. Abans d'acabar els cursos es publicaran en el web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat) i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears les dates concretes, l'horari i els llocs de realització de les proves.

23.3. Les persones que no compareguin en el lloc, el dia i l'hora fixats per a la convocatòria no podran participar en les proves. En aquest sentit, no es permetrà l'accés a les aules una vegada feta la crida a les persones amb dret d'examen.

23.4. Si alguna persona amb dret d'examen no pot comparèixer en el lloc, el dia i l'hora fixats a causa d'alguna força major degudament acreditada, se li conservarà el dret d'examen fins a la convocatòria de proves de l'any 2025.

24. Persones amb dret d'examen

24.1. Tenint en compte els requisits que s'estableixen en les bases 19, 20 i 21, una vegada acabats els cursos es publicarà en el web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat) la llista de persones amb dret d'examen.

24.2. Les persones amb dret d'examen només es podran examinar del nivell a què s'hagin inscrit.

25. Avaluació de la transferència

L'EBAP pot establir els mecanismes necessaris per avaluar la transferència de la formació al lloc de treball que ocupin els alumnes, amb l'objectiu de valorar la contribució de la formació a la millora de l'acompliment individual i organitzacional.

26. Requisits per superar les proves de llengua catalana

26.1. Per superar les proves oficials i obtenir el certificat corresponent, s'ha d'obtenir com a mínim el 60 % de la qualificació de cada bloc de la prova.

26.2. En el cas de les proves en què no se superi un o més blocs, no es corregirà ni es puntuarà el bloc de l'expressió escrita.

26.3. En cas que no se superi el bloc d'expressió i interacció orals, però, en canvi, s'assoleixi la puntuació mínima exigida en tots i cadascun dels blocs corresponents a la part escrita de les proves, es conservarà la qualificació d'apte dels blocs de la prova escrita fins a la convocatòria de proves de l'any 2025. En aquest cas, en la convocatòria de proves de 2025 les persones afectades només s'haurien d'examinar del bloc d'expressió i interacció orals.

26.4. En cas que no se superi algun dels blocs de la part escrita (comprensió oral i comprensió escrita, domini pràctic del sistema lingüístic o expressió i interacció escrites), però, en canvi, s'assoleixi la puntuació mínima exigida en el bloc d'expressió i interacció orals, es conservarà la qualificació d'apte d'aquest darrer bloc fins a la convocatòria de proves de l'any 2025. En aquest cas, en la convocatòria de proves de 2025 les persones afectades només s'haurien d'examinar dels blocs de la part escrita.

26.5. Si en la prova del certificat de coneixements de llenguatge administratiu no se supera el bloc d'expressió escrita, però, en canvi, s'assoleix la puntuació mínima exigida en la resta de blocs, es conservarà el dret d'examen fins a la convocatòria de proves de l'any 2025. En aquest cas, les persones afectades hauran de fer la prova sencera.

26.6. En les proves de coneixements generals, el que estableixen els paràgrafs anteriors respecte de la conservació de la qualificació i el dret d'examen per a la convocatòria de proves de 2025 només és aplicable si les persones amb dret d'examen es presenten a tots els blocs de la prova (part escrita i part oral).

27. Descripció dels certificats de coneixements de llengua catalana

27.1. Els continguts avaluables de tots els certificats de coneixements, així com l'estructura, la durada, el tipus de prova i els criteris generals de correcció i avaluació són els que es publiquen en el web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat).

27.2. La Comissió Tècnica de Català de l'EBAP ha establert els objectius i els continguts de cada certificat de coneixements, el tipus d'avaluació, l'estructura i la valoració de les proves a partir de les adaptacions que ha fet del Decret 21/2019, de 15 de març, d'avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana (BOIB núm. 35, de 16 de març de 2019).

27.3. És aplicable a aquestes bases la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 18 de gener de 2018 per la qual es dona continuïtat a la constitució de la Comissió Tècnica de Català de l'EBAP, s'aproven les normes de funcionament i les atribucions, i se'n nomenen els membres (BOIB núm. 12, de 25 de gener de 2018), així com la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 16 de febrer de 2023 per la qual es modifica la composició de la Comissió Tècnica de Català de l'EBAP (BOIB núm. 24, de 23 de febrer de 2023), o les resolucions posteriors que la modifiquin, si escau.

28. Publicació de resultats provisionals i termini per sol·licitar revisió i tràmit de vista

28.1. Una vegada corregides les proves, es publicarà en el web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat) la llista provisional d'aptes i no aptes.

28.2. Els examinands disposaran d'un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de publicar-se la llista provisional d'aptes i no aptes, per sol·licitar la revisió de la prova i el tràmit de vista. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar en el Registre de l'EBAP o en qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

29. Tràmit de vista i al·legacions

29.1. Els examinands que hagin sol·licitat revisió i tràmit de vista i que es presentin a la sessió del tràmit de vista tindran dret a veure la seva prova. En la sessió podran consultar l'original o una còpia de la prova, el solucionari i els criteris de correcció. Aquesta sessió no tindrà caràcter acadèmic. Les dates, els llocs, les hores i les instruccions per al desenvolupament del tràmit de vista es publicaran en el web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat).

29.2. Els examinands que hagin assistit a la sessió del tràmit de vista disposaran d'un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà que hagi tingut lloc la sessió, per presentar en el Registre de l'EBAP o en qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015 un escrit d'al·legacions contra la puntuació obtinguda. La Comissió Tècnica de Català de l'EBAP contestarà, mitjançant un informe individualitzat, les al·legacions tècniques que estiguin argumentades. Aquest informe es notificarà a la persona interessada.

30. Publicació de resultats definitius

Una vegada que la Comissió Tècnica de Català de l'EBAP hagi resolt totes les reclamacions, hagi determinat la qualificació final dels exercicis i de les proves de tots els certificats de nivell i hagi notificat els informes de resposta a les al·legacions, es publicarà en el web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat) la llista definitiva d'aptes i no aptes.

31. Enviament dels certificats

L'EBAP enviarà per correu electrònic, amb signatura digital, els certificats de nivell a totes les persones que, d'acord amb els requisits que estableix la base 26, hagin superat la prova oficial.

32. Tractament de dades personals

Responsable del tractament de dades

Identitat: Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Adreça postal: carrer del Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol), 07009 Palma

Adreça de correu electrònic: ebap@caib.es

Contacte amb la Delegació de Protecció de Dades

La Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.

Finalitat

Les dades seran tractades amb la finalitat de seleccionar els alumnes, impartir els cursos i dur a terme les proves d'avaluació de llengua catalana que organitza l'EBAP.

Legitimació

El tractament de les dades és necessari per complir una obligació legal i per aconseguir l'interès públic, com és la formació dels empleats públics, i per assegurar els drets dels ciutadans de les Illes Balears de ser atesos en llengua catalana en les seves actuacions amb les administracions.

La legislació aplicable és la següent:

— El Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

— La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

— La Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears.

— La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.

— Les lletres c) i e) de l'article 6.1 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

 

Categories de dades personals

 

Dades de caràcter identificatiu

Nom i llinatges, NIF o NIE, sexe, domicili, data de naixement, telèfon i adreça de correu electrònic.

Dades acadèmiques i professionals

Certificats de coneixements de llengua catalana i de condició d'empleat públic en servei actiu.

Dades de salut

Nivell i tipus de discapacitat i baixa per incapacitat laboral.

Consentiment per al tractament de dades relatives a la salut

La presentació de la sol·licitud per als cursos suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de la persona sol·licitant del tractament de les dades de caràcter personal que farà l'òrgan competent i únicament per als fins establerts.

Destinataris

Els òrgans responsables dels processos de selecció de personal de les administracions públiques quan sol·licitin la validació del certificat de coneixements de català expedit per l'EBAP.

Criteris de conservació de dades

Els terminis de conservació de les dades seran els necessaris per complir la finalitat del procediment i els que preveu la legislació d'arxius per a les administracions públiques, d'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'EBAP tracta dades personals que la concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies que preveu l'article 18 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, l'EBAP únicament les conservarà per exercir o defensar reclamacions.

En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb una sol·licitud motivada. L'EBAP deixarà de tractar les dades, tret que hi hagi motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Exercici de drets i reclamacions

L'exercici d'aquests drets es pot sol·licitar davant l'EBAP mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Amb posterioritat a la resposta de l'EBAP o al cap d'un mes d'haver presentat la sol·licitud, es pot reclamar una tutela de drets davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Conseqüències de no facilitar les dades personals

No presentar les dades necessàries implica que la persona interessada no pugui formar part del procediment.

Decisions automatitzades

No es produiran decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, amb les dades personals de les persones sol·licitants.