Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 319093
Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s'aprova la convocatòria, per cobrir pel sistema de promoció interna temporal, dos places vacants de la categoria del grup administratiu de la funció administrativa, de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses a la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (Convocatòria 2023_13)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1.- És necessari cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, dues places vacants de la categoria del grup administratiu de la funció administrativa, de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (ASEF), posicions de les places núm. PD 25055074 i PD 25055075, la provisió de les quals es considera necessària per tal d'atendre necessitats organitzatives i assistencials.

2.- D'acord amb el que estableix la disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures per a la capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública, els aspirants que participin en aquest procés selectiu han de disposar i acreditar els coneixements de llengua catalana establerts a les bases que regeixen aquesta convocatòria.

No obstant el que disposa l'apartat anterior, quan la prestació assistencial pugui resultar afectada per la carència o la insuficiència de professionals interessats, es podrà eximir del requisit de català legalment exigible, en els termes establerts per la disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril.

Fonaments de dret

1.- L'article 35.1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, determina que per necessitats del servei -i en els supòsits i sota els requisits que a l'efecte s'estableixin en cada servei de salut- es pot oferir al personal estatutari fix exercir temporalment i amb caràcter voluntari les funcions corresponents a nomenaments d'una categoria del mateix nivell de titulació o de un nivell superior, sempre que es tingui el títol corresponent.

2.- El 28 de febrer de 2012 es va publicar al BOIB núm. 31 el Pacte de 24 de febrer de 2012, pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears (correcció al BOIB núm. 36, de 8 de març de 2012).

3.- El 31 de maig de 2022 es va publicar al BOIB núm. 70 l'Acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2022, pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 13 de maig de 2022, relatiu a la modificació del Pacte de 24 de febrer de 2012, pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears (correcció BOIB núm. 74, de 07/06/2022).

4.- El punt 2. l) de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d'11 de març de 2021, per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari de la sanitat pública autonòmica en la persona titular de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals i en les persones titulars de les gerències territorials (BOIB núm. 39, de 20/03/2021) estableix que «es deleguen en les persones titulars de les gerències territorials dels diferents centres i establiments del Servei de Salut de les Illes Balears les competències següents [...] l) Convocar i resoldre els procediments de promoció interna temporal de l'article 35 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut».

Per tot això, es dicta la següent

RESOLUCIÓ

1.- Aprovar la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, dos (2) places de la categoria del grup administratiu de la funció administrativa (grup C, subgrup C1), corresponents a la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses a la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (ASEF).

2.- Aprovar les BASES que regeixen aquesta convocatòria, que figuren a l' ANNEX 1.

3.- Establir el model de SOL·LICITUD per participar en el procediment objecte d'aquesta convocatòria, que figura a l'ANNEX 2.

4.- Designar els membres de la COMISSIÓ DE SELECCIÓ, que figura a l' ANNEX 3.

5.- Aprovar el BAREM DE MÈRITS aplicable a aquesta convocatòria, d'acord amb l'indicat a l'ANNEX 4.

6.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al web de l'ASEF (www.asef.es).

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l' òrgan que l' ha dictada, en el termini d' un mes a comptar de l' endemà de la data de la seva publicació, d' acord amb el disposat en els articles 123 y 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Alternativament, també es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

 

Eivissa, 11 de maig de 2023

La directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera M. Carmen Santos Bernabeu P.D. del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 39, de 20/03/2021)

 

ANNEX 1 Convocatòria 2023_13 BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1.- Places convocades i funcions a desenvolupar.

1.1.- Es convoquen dos (2) places de la categoria del grup administratiu de la funció administrativa (grup C, subgrup C1), que estan vacants i sense ocupar, corresponents a la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses en la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (ASEF) i dependents de la Direcció de Gestió i Serveis Generals de l'ASEF.

1.2.- Les funcions generals a desenvolupar per les persones seleccionades són les pròpies de la categoria del grup administratiu de la funció administrativa, així com totes aquelles que li siguin encomanades expressament en l'àmbit de les seves competències pels seus superiors jeràrquics, per la Direcció de Gestió i Serveis Generals, així com per la Gerència de l'ASEF.

1.3.- Les funcions específiques a desenvolupar en els llocs de treball objecte de la present convocatòria són les que es detallen a continuació:

1. Col·laboració en la formació del personal de nova incorporació.

2. Col·laboració per a l'elaboració de protocols de treball, així com en l'ordenació del treball i en la gestió del temps.

3. Col·laboració per al seguiment i l'actualització de circuits i procediments.

4. Ordenació i custòdia de documentació.

5. Domini de les eines d' oficina, tant tradicionals com tecnològiques.

6. Col·laboració en l'organització de cursos, memòries científiques i activitats formatives.

7. Col·laboració per al compliment dels procediments, dels objectius i dels indicadors de qualitat interns.

8. Atenció general, tant presencial com telefònica, a les persones usuàries internes i externes de l'Hospital Can Misses.

9. Maneig i consulta dels programes informàtics de l'OFFICE 365.

10. Control i gestió del programa informàtic AIDA.

11. Registre de l' activitat i l' horari realitzats pel personal, de les guàrdies presencials, de les guàrdies localitzades, de les prolongacions de jornada i de les peonades.

12. Petició, recepció i distribució de material.

13. Maneig i consulta de les aplicacions informàtiques HCIS, CIVITAS, SHAREPOINT, NOTIFIC@ i VALIB.

2.- Característiques de las places convocades.

2.1.- Lloc i centre de treball: Hospital de Can Misses (c/ Corona, s/n – 07800 Eivissa), sense perjudici que les persones seleccionades puguin ser destinades en qualsevol moment a un altre lloc, centre o servei dependent de la Direcció de Gestió i Serveis Generals de l'ASEF.

2.2.- Tipus de nomenament: A les persones seleccionades se'ls expedirà un nomenament de personal estatutari, en la modalitat de promoció interna temporal, d'una plaça de la categoria del grup administratiu de la funció administrativa (grup C, subgrup C1).

2.3.- El règim jurídic durant el temps en què les persones seleccionades ocupin les places serà el següent:

a) Es mantindran en la situació de servei actiu i amb reserva de plaça en la categoria d'origen.

b) Percebran les retribucions corresponents a les funcions exercides, excepte els triennis i el complement de carrera professional, que seran els corresponents a la categoria d'origen.

c) No suposarà la consolidació de cap dret de caràcter retributiu o amb relació a l'obtenció d'un nou nomenament, sens perjudici que es pugui considerar com a mèrit en els procediments selectius i de provisió.

3.- Requisits per participar-hi.

Els requisits s'han de complir l'últim dia del termini per presentar sol·licituds, s'han d'acreditar en el moment de formalitzar la sol·licitud i mantenir-se durant tot el procés selectiu.

3.1.- Requisits generals:

Els determinats a l'article 30.5 de la Llei 55/2033, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc, i a l'article 56 del TREBEP.

3.2.- Requisits específics:

a) Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i pertànyer a la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

En cas que la convocatòria es declari deserta perquè no s'hagi presentat ningú que compleixi el requisit de l'apartat a), es preveu expressament que s'estengui a la resta del personal de la Gerència de l' Àrea de Salut d' Eivissa i Formentera que compleixi els requisits restants.

b) Pertànyer a algun grup de classificació inferior de la funció administrativa o a una categoria o especialitat diferent del mateix grup que la plaça a la qual s'opta.

c) Estar en la situació de servei actiu.

d) Tenir qualsevol de les titulacions següents: batxiller (LOE), batxiller (LOGSE), batxillerat unificat polivalent, batxiller superior (pla de 1957), tècnic/tècnica, tècnic/ tècnica especialista, haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de vint-i-cinc anys o equivalent.

També podran accedir els qui acreditin haver prestat serveis durant cinc anys en la categoria d'origen i tenir qualsevol dels següents títols: graduat/graduada en educació secundària obligatòria (LOE), graduat/graduada en educació secundària (LOGSE), graduat/graduada escolar (Llei 14/1970), batxiller elemental (Pla de 1957), tècnic auxiliar o equivalent.

En el cas de les titulacions obtingudes a l'estranger, s'ha d'acreditar que estan homologades pel Ministeri d' Educació, Cultura i Esport.

e) Segons el que estableix l'apartat 1 de la disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, del 6 d'abril, de mesures de capacitació per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública, l'acreditació de coneixements de català de nivell B2 o equivalent.

4.- Presentació de sol·licituds.

4.1.- Les persones interessades a participar en la selecció per cobrir les places convocades han de presentar una sol·licitud segons el model de l' ANNEX 2 i la documentació que s'indica a la base 5.

4.2.- El termini per presentar sol·licituds és de 10 (deu) dies naturals, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4.3.- La documentació requerida es pot presentar telemàticament, a través de l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre de l'Hospital Can Misses (ubicada a l'Edifici J, planta principal, c/ Corona, s/n d'Eivissa), a les oficines auxiliars del Servei de Salut de les Illes Balears, o per qualsevol de les altres vies previstes per l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sigui quina sigui l'opció escollida per presentar la sol·licitud, es recomana enviar per e-mail el justificant del registre d'entrada al Departament de RRHH de l'Hospital Can Misses a l'adreça electrònica "rrhh@asef.com".

Les persones que participin en el procés són responsables de la veracitat de la documentació aportada i estan obligades a presentar els documents originals en qualsevol moment a requeriment de l'Administració convocant. Així mateix, es pot demanar formalment a les persones aspirants perquè efectuïn els aclariments o, si escau, aportin la documentació addicional que s'estimi necessària per comprovar els mèrits al·legats.

Els aspirants han de conservar el seu exemplar de la sol·licitud per si és requerida en qualsevol moment del procés selectiu.

5.- Documentació.

5.1.- A la sol·licitud segons el model de l'ANNEX 2. cal adjuntar una còpia autèntica de la documentació que acrediti que es compleixen els requisits i els mèrits al·legats, com a mínim la que es detalla a continuació:

a) DNI o NIE. En cas de tenir la nacionalitat espanyola, el requisit serà verificat d'ofici per l'Administració, llevat que hi hagi oposició expressa de l'aspirant (en aquest cas haurà d'aportar la documentació acreditativa). També es pot presentar voluntàriament el DNI en vigor. Si l'Administració no pogués comprovar el compliment d'aquest requisit ho notificarà a l'aspirant, perquè l' aporti.

b) Títol acadèmic exigit a la convocatòria (anvers i revers del títol) o bé el justificant de pagament dels drets d'expedició del títol acompanyat d'un certificat de la institució educativa corresponent que acrediti que el títol encara no ha estat expedit.

c) Títol que acrediti els coneixements de llengua catalana exigits a la convocatòria.

d) Barem segons el model de l' ANNEX 4, amb les caselles de la columna "AUTOBAREM" emplenades.

5.2.- Consignar dades falses en la sol·licitud o en els mèrits al·legats implica l'exclusió definitiva de l'aspirant o de la persona seleccionada en el procés selectiu.

5.3.- Els títols o els mèrits expedits en una llengua que no sigui el català o el castellà s' han de lliurar traduïts convenientment a un d' aquests idiomes per un organisme oficial competent.

5.4.- Els mèrits s' acreditaran amb referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds segons l' indicat a continuació:

 • Antiguitat i experiència professional: certificat expedit per les administracions públiques corresponents (no caldrà presentar el dels prestats al Servei de Salut de les Illes Balears, que serà aportat d'ofici per l'òrgan convocant).
 • Estudis acadèmics reglats i formació postgraduada: còpia autèntica del títol o del resguard acreditatiu (anvers i revers). En cas de presentar títols d'estudis cursats a l'estranger, s'ha d'acreditar l'homologació concedida pel ministeri competent en matèria d' educació.
 • Coneixement de català: certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), o bé expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística o reconeguts com a equivalents d'acord amb la normativa autonòmica vigent.
 • Cursos de formació: certificats d' aprofitament o d'assistència.

6.- Sistema de selecció i valoració dels mèrits.

6.1.- La selecció, en cas de concurrència, es durà a terme pel sistema de concurs de mèrits.

6.2.- El barem dels mèrits al·legats per optar a les places convocades és el que s'estableix a l'ANNEX 4 d'aquesta convocatòria i que es desglossa com s'indica a continuació:

I.- Experiència professional: màxim, 40 punts.

II.- Formació continuada i docència: màxim, 20 punts.

III.- Mèrits específics relacionades amb les funcions del lloc: màxim, 20 punts.

IV.- Coneixements de català: màxim, 5 punts.

7.- Comissió de Selecció.

7.1.- La Comissió de Selecció estarà formada per tres membres, que tindran la condició de personal funcionari de carrera o estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears, del mateix grup professional o d'un grup superior al de la plaça convocada, tots amb veu i vot.

7.2.- Les persones integrants de la Comissió són les que figuren a l' ANNEX 3 d'aquesta convocatòria.

7.3.- Els membres de la Comissió de Selecció s'han d'abstenir d'intervenir en el procés - i ho han de notificar a l'autoritat que els hagi designat - si concorre alguna de les circumstàncies previstes a l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.

7.4.- Les funcions de la Comissió de Selecció són les següents:

a) Verificar que les persones aspirants compleixin els requisits exigits a la convocatòria i que han presentat la sol·licitud dins del termini conferit.

b) Proposar la llista de persones admeses i excloses en el procediment i estudiar, si s'escau, les reclamacions o esmenes presentades contra aquesta llista.

c) Valorar els mèrits al·legats per les persones aspirants.

d) Proposar la llista de puntuacions obtingudes per les persones aspirants derivada de la valoració de mèrits i estudiar, si s' escau, les reclamacions o esmenes presentades contra aquesta llista.

e) Elevar a l'òrgan convocant una proposta motivada de nomenament en favor de las dues persones que hagin obtingut la major puntuació, o una proposta d'adjudicació directa del lloc de treball -en el cas que únicament concorreguessin dos persones aspirants que reunissin les condicions i els requisits establertes en la convocatòria- o una proposta que la convocatòria es declari deserta -quan no concorrin persones candidates que reuneixin els requisits exigits-.

8.- Procediment de selecció i resolució de la convocatòria.

8.1.- Llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses.

a) Un cop vençut el termini per presentar sol·licituds, es publicarà al web de l'ASEF la resolució de la directora gerent amb les llistes provisionals, que contindran el nom de les persones aspirants admeses, de les excloses -indicant la causa de la seva exclusió- i de les que han d'esmenar les deficiències de la seva sol·licitud.

b) Tota persona aspirant disposarà d'un termini de set (7) dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de les llistes provisionals, per formular reclamacions o al·legacions contra aquesta resolució o esmenar deficiències (en cas que no ho faci, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud). Tots els documents s'han d'adreçar a la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera i poden presentar-se per qualsevol de les vies que preveu la normativa vigent.

 8.2.- Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses.

En els deu (10) dies hàbils següents, la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera dictarà una resolució amb la llista definitiva de persones candidates admeses i excloses –fent constar les causes de la seva exclusió-, llista que es publicarà al web de l'ASEF.

8.3.- Puntuacions provisionals dels mèrits de les persones candidates.

En els deu (10) dies hàbils següents, la Comissió de Selecció baremarà els mèrits de les persones candidates i per mitjà d'una resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, s'establirà la llista provisional de la puntuació dels mèrits reconeguts a les persones candidates, les quals disposaran d'un termini de cinc (5) dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació al web del ASEF, per formular reclamacions o al·legacions contra l'esmentada resolució, adreçades a la Comissió de Selecció i que poden presentar-se en qualsevol dels registres que preveu la normativa vigent.

8.4.- Puntuacions definitives dels mèrits de les persones candidates i llista de les persones seleccionades.

A proposta de la Comissió de Selecció, en els 10 dies hàbils següents s'estimaran o desestimaran les al·legacions formulades contra les puntuacions provisionals per mitjà d'una resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, en la qual s'establiran les puntuacions definitives dels mèrits i la llista de les persones candidates amb la puntuació total per ordre de prelació i que es publicarà al web del ASEF.

8.5.- El nomenament s'oferirà a les persones candidates proposades per la Comissió de Selecció que figurin amb la puntuació més alta. Si diverses persones aspirants tenen la mateixa puntuació a la llista definitiva, s'aplicaran els criteris de desempat següents:

 • Amb caràcter general, tenen prioritat les dones en cas que estiguin infrarepresentades en la categoria i en l'especialitat, de conformitat amb l'article 43.4. a) de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
 • A continuació, qui hagi acreditat a la llista més serveis prestats dins del Servei de Salut de les Illes Balears i subsidiàriament a la resta Sistema Nacional de Salut.
 • Si l' empat persisteix, el nomenament s' ofereix en primer lloc a qui acrediti la puntuació més alta en l'apartat relatiu a l'experiència professional.
 • Si tot i així l'empat persisteix, té prioritat qui tingui la puntuació més alta en l'apartat de formació continuada i docència.
 • Finalment, si els candidats continuen empatats, el desempat es dirimeix segons l' escala següent: primer, tenir més de 45 anys; després, tenir més càrregues familiars; a continuació, ser víctima de violència de gènere i, finalment, qui tingui més edat.

8.6.- La resolució d'adjudicació definitiva de la plaça convocada es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al web de l'ASEF.

9.- Nomenament i presa de possessió.

Les persones seleccionades disposaran d'un termini de tres (3) dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la resolució d'adjudicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears per prendre possessió de la plaça.

 

ANNEX 2 Convocatòria 2023_ 13 SOL·LICITUD

Procés selectiu per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, dos places de la categoria del grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses, dependents de la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, convocat per la Resolució de la directora gerent de l'ASEF del dia 11 de maig de 2023 (BOIB núm. ____, de data _____________)

Dades de la persona aspirant:

DNI / NIE:

LLINATGES I NOM:  

Dades a l' efecte de notificacions:

DOMICILI:

MUNICIPI:

CODI POSTAL:

TELÈFON:

ADREÇA ELECTRÒNICA:

EXPOSA: Que reuneix tots els requisits que s'exigeixen per participar en la convocatòria.

SOL·LICITA: Que sigui admès/admesa en la convocatòria, per la qual cosa adjunta a aquesta sol·licitud la documentació exigida.

………………., …….. de ............................. de 2023

Signatura

 

 

 

 

GERÈNCIA DE L'ÀREA DE SALUT D'EIVISSA I FORMENTERA

Hospital Can Misses – C/ Corona, s/n – 07800 Eivissa - DIR: A04005005

 

ANNEX 3 Convocatòria 2023_ 13 COMISSIÓ DE SELECCIÓ

La Comissió de Selecció està formada per tres integrants, que tenen la condició de personal funcionari de carrera o estatutari fix del Servei de Salut, del mateix grup professional —o d'un grup superior— que el de la plaça convocada, tots amb veu i vot:

 • Presidenta: Isabel Navas Rubio. Suplent: empleat estatutari fix de la mateixa categoria o superior en qui delegui.
 • Vocal: Antonio Vázquez Hernández. Suplent: empleat estatutari fix de la mateixa categoria o superior en qui delegui.
 • Secretària: Carmen Costa Bonet. Suplent: empleat estatutari fix de la mateixa categoria o superior en qui delegui.
 

ANNEX 4 Convocatòria 2023_ 13 BAREM DE MÈRITS

Nom i llinatges: ___________________________________________________

DNI / NIE: ___________________________________________________________

1.- Experiència professional (màxim, 40 punts).

1.1.- Es computa el temps de serveis prestats que la persona candidata tingui reconeguts fins al termini per presentar sol·licituds de participació en el procés selectiu, d' acord amb el barem següent:

 

AUTOBAREM

VALORACIÓ COMISSIÓ DE SELECCIÓ

a) Per cada mes de serveis prestats en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,20 punts.

 

 

b) Per cada mes de serveis prestats en centres públics no sanitaris de la Unió Europea com a personal funcionari o laboral en la mateixa categoria o en places amb el mateix contingut funcional: 0,10 punts.

 

 

c) Per cada mes de serveis prestats ocupant un lloc directiu en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut (només es valoren els serveis prestats si es té el títol requerit per accedir a la categoria): 0,10 punts.

 

 

d) Per cada mes de serveis prestats en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea en la categoria inferior a la categoria a la qual s'opta: 0,07 punts.

 

 

e) Per cada mes de serveis prestats en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea en una categoria diferent a la categoria a la qual s'opta i que no hagi estat valorada en els apartats anteriors: 0,05 punts.

 

 

Puntuació per experiència professional

 

 

1.2.- Per valorar aquest apartat es tenen en compte els aspectes següents:

I.- La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels subapartats que l'integren és de 40 punts.

II.- El còmput de serveis prestats es calcula aplicant la fórmula següent: se sumen tots els dies de serveis prestats en cadascun dels subapartats anteriors i el resultat es divideix entre 365. El quocient resultant es multiplica per 12, es menyspreen els decimals del resultat obtingut i se li aplica el valor assignat al mes complet en el subapartat corresponent.

III.- Un mateix període de temps no pot ser valorat en més d' un dels subapartats que l'integren.

IV.- Tenen la consideració d'institucions sanitàries públiques els serveis centrals o perifèrics dels serveis autonòmics de salut, els de l'INGESA, els de l' extint INSALUD i els dels organismes equivalents de la Unió Europea.

2.- Formació continuada i docència (màxim, 20 punts).

a) Cursos, seminaris, tallers, congressos, jornades, reunions científiques i altres activitats formatives que estiguin relacionades directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta, d'acord amb els criteris següents:

 • Han d'haver estat organitzades o impartides per alguna administració pública (d'acord amb l'article 2 de la Llei 39/2015) o per alguna universitat, la qual cosa ha de constar en el certificat corresponent. Si l'activitat ha estat organitzada per una entitat de dret públic conforme a l'article 2.3 la Llei 39/2015, el candidat ha d'acreditar aquesta condició.
 • Activitats organitzades per organitzacions sindicals o entitats sense ànim de lucre i que s'hagin impartit en virtut de convenis subscrits amb les administracions públiques o amb universitats, o bé que hagin estat acreditades i/o subvencionades per aquelles, la qual cosa ha de constar en el certificat corresponent.
 • Activitats dutes a terme en virtut dels acords de formació continuada a les administracions públiques i que estiguin organitzades per qualsevol dels promotors de formació continuada que hagin subscrit aquests acords.

b) A l' efecte del que disposen els apartats anteriors, es considera que estan relacionades directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta les activitats relacionades amb les àrees temàtiques següents: jurídica administrativa, qualitat, prevenció de riscos laborals, informàtica referida a aplicacions d'ofimàtica de nivell d'usuari, gestió de personal, així com qualsevol altra que a judici del Tribunal estigui relacionada amb les funcions de la categoria.

c) Els diplomes o els certificats es valoren de la manera següent:

 • Quan s'acrediti l'assistència o l'aprofitament: 0,1 punts per crèdit.
 • Quan s'acrediti la impartició: 0,2 punts per cada crèdit.
 • Si en el diploma o en el certificat figura el nombre d' hores en lloc del de crèdits, s'atorga 1 crèdit per cada 10 hores. Si figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats. Si no s'especifiquen hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat.

 

AUTOBAREM

VALORACIÓ COMISSIÓ DE SELECCIÓ

Puntuació per formació continuada i docència

 

 

3.- Mèrits específics relacionats amb les funcions del lloc (màxim 20 punts).

Serveis prestats a l'Hospital Can Misses, al qual estan adscrites les places convocades, a raó de 0,20 punts /mes.

 

AUTOBAREM

VALORACIÓ COMISSIÓ DE SELECCIÓ

Puntuació per mèrits específics relacionats amb les funcions del lloc

 

 

4.- Coneixements orals i escrits de català (màxim, 5 punts).

4.1.- Es valoraran els certificats mitjançant els quals s'acrediti posseir els nivells de coneixements que s'indiquen a continuació, expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública, els expedits o homologats per la Direcció General de Política Lingüística de les Illes Balears i els reconeguts per l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12/03/2013):

 

AUTOBAREM

VALORACIÓ COMISSIÓ DE SELECCIÓ

Certificat nivell C1: 3 punts

 

 

Certificat nivell C2: 4 punts

 

 

Certificat llenguatge administratiu (LA): 1 punt

 

 

Puntuació per coneixements de català

 

 

4.2.- Es valorarà només un certificat, excepte en el cas del certificat LA, la puntuació del qual s'acumula a la de l'altre certificat que s'aporti. Si es presenta només el certificat LA, es valora igualment amb 1 punt.

 

AUTOBAREM

VALORACIÓ COMISIÓN DE SELECCIÓN

PUNTUACIÓ TOTAL MÈRITS