Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 78529
Resolució de la directora gerent de l’Hospital de Manacor per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de cap de secció del Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu de l’Hospital de Manacor (Àrea de Salut de Mallorca)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

És necessari cobrir el lloc de feina de cap de secció del Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu corresponent a la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital de Manacor (Àrea de Salut de Mallorca).

Fonaments de dret

1. El Decret 87/2006, de 6 d'octubre, de provisió de llocs de comandament intermedi de caràcter assistencial del Servei de Salut de les Illes Balears.

2. El Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social.

3. Disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.

4. Informe de dia 22 de novembre de 2022, de la Direcció de l'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears, que justifica l'exempció de coneixements de català en determinats processos selectius.

5. L'apartat 3.c) de la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 3 de novembre de 2020 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de Balears (BOIB núm. 191 de 07/11/2020).

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria per proveir, pel procediment de lliure designació, el lloc de feina de cap de secció del Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital de Manacor (Àrea de Salut de Mallorca), que es regeix per les bases que es publiquen en l'annex 1 d'aquesta resolució.

2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà a la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, de 1r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També pot interposar-se directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

(Signat electrònicament: 27 de gener de 2023)

La directora gerent de l'Hospital de Manacor Catalina Vadell Nadal Per delegació de la consellera de Salut i Consum (BOIB núm. 191, de 07/11/2020) 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

1. Lloc de feina

La denominació del lloc de feina és cap de la secció adscrita al Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu de l'Hospital de Manacor.

2. Característiques generals

El règim jurídic del lloc de feina és el que estableix l'Estatut marc del personal estatutari del Servei de Salut, aprovat per la Llei 55/2003, de 16 de desembre, i la resta de disposicions aplicables.

3. Requisits de les persones aspirants

3.1.Requisits generals:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, o tenir el dret a la lliure circulació de treballadors de conformitat amb el Tractat de la Unió Europea o qualsevol altre ratificat per Espanya, o tenir reconegut aquest dret per alguna norma de rang legal.

b) Tenir el títol oficial corresponent que habiliti per a l'exercici professional de l'especialitat requerida per al lloc de feina.

c) A la present convocatòria li és aplicable l'exempció de coneixements de català prevista en el punt 3 de la disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública, de conformitat amb el que s'hi disposa i en l'informe justificatiu de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears de dia 22 de novembre de 2022.

d) Tenir la capacitat funcional necessària per exercir les funcions que es derivin del nomenament corresponent.

e) Tenir complerts els setze anys i no sobrepassar l'edat de jubilació forçosa.

f) No haver estat separat del servei per mitjà d'un expedient disciplinari en qualsevol servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni estar inhabilitat amb caràcter ferm per exercir funcions públiques ni, si escau, per a la professió corresponent.

g) En el cas de les persones amb nacionalitat d'altres estats no esmentats en el paràgraf a), no estar inhabilitada per alguna sanció o pena per a l'exercici professional ni per accedir a funcions o serveis públics en el seu estat, ni haver estat separada per alguna sanció disciplinària d'alguna de les seves administracions o serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.

3.2. Requisits específics:

a) Poden participar en aquesta convocatòria els facultatius amb nomenament com a personal estatutari fix que tinguin una plaça en l'especialitat en la qual participin, i també els facultatius amb nomenament de funcionari de carrera o laboral fix que prestin serveis en hospitals de titularitat pública en l'especialitat de què es tracti.

b) És un requisit haver ocupat una plaça de l'especialitat de què es tracti durant un període no inferior a dos anys. A aquest efecte se sumaran els períodes en què s'hagi ocupat una plaça de l'especialitat corresponent en els diferents serveis i hospitals, però es comptabilitzaran com un només els períodes de temps en els quals s'hagi ocupat simultàniament més d'una plaça.

3.3. Acreditació dels requisits

Els requisits han de complir-se el darrer dia del termini per presentar sol·licituds i han de mantenir-se fins a la presa de possessió. L'acreditació ha de fer-se en el moment de presentar la sol·licitud.

4. Sol·licituds

4.1.Qui vulgui participar en aquesta convocatòria ha de presentar la sol·licitud, d'acord amb el model que figura en l'annex 2.

4.2.La sol·licitud per participar en el procés selectiu, dirigida a l'òrgan convocant, ha de presentar-se en el termini de vint dies naturals comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Ha de formalitzar-se en el Registre General dels Serveis Centrals del Servei de Salut o per alguna de les vies que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5. Documentació que cal aportar juntament amb la sol·licitud

5.1.Les persones aspirants ha d'aportar els documents següents:

a) Document d'identitat (DNI o NIE).

b) Títol i nomenament, o contracte, de l'especialitat a la qual s'opta.

c) Projecte tècnic de gestió de la unitat assistencial.

d) Historial professional, en el qual han de figurar com a mínim els apartats següents:

– Formació universitària

– Formació especialitzada

– Experiència professional en els àmbits assistencial i docent

– Mèrits científics i d'investigació

– Nivells de coneixement de català acreditables

– Altres activitats

5.2.Els mèrits han d'acreditar-se per mitjà dels documents originals.

5.3.Quant als treballs i les publicacions científiques, es pot aportar una fotocòpia simple sempre que s'especifiqui la ressenya de la publicació o de la certificació acreditativa del centre o de la institució organitzadora si es tracta d'aportacions a reunions científiques que no han estat publicades.

6. Resolució de la convocatòria

6.1.Una vegada vençut el termini per presentar les sol·licituds i quan l'òrgan competent hagi verificat que les persones aspirants compleixen els requisits, l'òrgan convocant dictarà una resolució per designar-ne la persona seleccionada, que es publicarà de la mateixa manera que la resolució de convocatòria. Contra aquesta resolució es podran interposar els mateixos recursos que s'especifiquen en la convocatòria.

6.2.D'acord amb l'article 25 del Reial decret llei 1/1999, el lloc de feina convocat pot ser declarat desert si es considera que no hi ha concorregut cap persona aspirant que sigui idònia per ocupar-lo.

6.3.Per resoldre aquesta convocatòria es valoraran els aspectes següents:

a) El projecte tècnic de gestió de la unitat assistencial, que ha de defensar-se públicament davant l'òrgan convocant, acompanyat dels assessors que consideri escaients.

b) Els mèrits documentals aportats juntament amb la sol·licitud.

6.4.Si la persona seleccionada té la condició de personal estatutari fix de l'Hospital de Manacor, seguirà ocupant la plaça de la seva categoria.

6.5.Si la persona seleccionada té la condició de personal estatutari fix de l'especialitat corresponent en un altre centre del Servei de Salut de les Illes Balears, ocuparà únicament el lloc de feina en el centre de destinació i quedarà en situació de reserva respecte de la seva plaça estatutària fixa.

6.6.Si la persona seleccionada té la condició de personal estatutari fix de l'especialitat corresponent en un altre servei de salut o en una altra administració sanitària, o de funcionària de carrera o personal laboral fix, ocuparà únicament el lloc convocat i quedarà respecte de la seva plaça o lloc d'origen en la situació administrativa que escaigui i en la qual sigui declarada en l'administració d'origen.

7. Cessament

De conformitat amb l'article únic del Decret 87/2006, la persona seleccionada pot ser destituïda discrecionalment per l'autoritat que n'hagi acordat el nomenament.

 

 

ANNEX 2 Model de sol·licitud

Dades personals

Nom:  Primer llinatge: 

Segon llinatge: Núm. doc. identitat: 

Data de naixement: Nacionalitat: 

Telèfon: 

Domicili a l'efecte de rebre notificacions

Nom de la via:

Núm.: Pis: Porta:  Localitat: 

Codi postal: Municipi:

Dades professionals

Categoria: Especialitat:

Centre on prest serveis:

Província:

EXPÒS:

Que complesc tots els requisits que s'exigeixen per participar en la convocatòria.

SOL·LICIT:

Que s'admeti aquesta sol·licitud per optar al lloc de feina de cap de secció del Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital de Manacor, i per a això adjunt els documents que s'exigeixen a les bases.

                                 ,        de                            de 20

[signatura]

 

 

DIRECCIÓ GERÈNCIA DE L'HOSPITAL DE MANACOR