Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 37729
Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 9 de gener de 2023 per la qual s’estableix l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Es considera convenient publicar les quanties actualitzades de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en vigor per a l'any 2023. Amb això, s'aconsegueix més seguretat jurídica i se'n facilita el coneixement i el compliment tant de les persones obligades a pagar com dels centres gestors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears encarregats d'exigir-los.

2. D'altra banda, la nova distribució competencial resultant dels Decrets 11/2021, de 15 de febrer, i 25/2021, de 8 de març, que es citen més endavant, fa necessari o, com a mínim, convenient reubicar totes aquestes taxes en funció de la conselleria que els ha d'exigir.

3. Així mateix, s'inclouen les taxes autonòmiques relatives a serveis ja transferits als consells insulars, susceptibles de ser aplicades per aquests mentre no aprovin les ordenances fiscals corresponents, d'acord amb la disposició transitòria segona de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

Fonaments de dret

1. L'article 39 de la Llei 11/2022, de 28de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023, disposa que, per a aquest exercici, les quotes fixes de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears establertes per normes de rang legal s'han de mantenir en la mateixa quantia vigent l'any 2022.

2. La Llei 11/2022 esmentada modifica en la disposició final primera determinats aspectes de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en matèria de ports i d'educació, entre d'altres.

3. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears, aconsella adaptar l'estructura d'aquesta Resolució a l'estructura orgànica vigent, més enllà de l'estructura originària establerta en la Llei 11/1998.

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

1. Establir l'actualització de les quanties de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en vigor, que regeixen des de l'1 de gener de 2023, en els termes que s'estableixen en l'annex que s'adjunta a aquesta Resolució.

2. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 9 de gener de 2023

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors

Rosario Sánchez Grau

Documents adjunts